Еларна қолфон нұсқасына ену

Осы торды сақтаймын! | Осы торды бас бет етемін!

Біздің байланыс: elarna2012@gmail.com

Үш күнгы келушылер санағыКелген адам саны (IP)Көрілген бет саны (PWs)КомпйутерҚолфон
2019-10-211409463247 %53 %
2019-10-221435476533 %67 %
2019-10-23316212521 %79 %Түрі: Ел-арна газеті, бұл арадан барлық мақалаларын оқисыз

Жолданған уақыты: 01:16 - 2013/06/18

Қосымша қайнары:http://www.elarna.net/oku_kk.php?tur=11&id=149
Тоте жазу нұсқасы:http://www.elarna.net/oku.php?tur=11&id=149

توتە جازۋ نۇسقاسى:http://www.elarna.net/oku.php?tur=11&id=149

Мақала жолдаушы: Назан
Мақала апторы: Мذхтар шаханоأ
Аптордың мекен-жайі:

: PDF Download - Жұктеұ - Скачать - ءتۇسىرۋ

Мذхтар шаханоأ: айтсة дة мةн әйةлгة ذқсас ةркةктةрдئ жةк көрةм
отئрарда бئр қадئрлئ қарянئث қанаттئ
тذлпар тةктةс атئ боптئ сذисئнткةн бар алаптئ.
мئнةзئ сәл жәйсئз ةкةн шодئр бала ئспةттئ, -
шаршап-талئп шолдةсة дة арئқтан сؤ ئшпةптئ.
жةк көргةнئ жақئн кةлсة, тарпئп, тةؤئп тئстةптئ,
содан аяқ шئдةрлةнئп, бастан жذгةн тذспةптئ.
бозбалалар сئмбатئна көз тастайтئн табئна,
қарянئث ай дидарлئ қئзئ боптئ тағئ да.
сол жас арؤ, әкةсئнة бئлай дةптئ бئр кذнئ:
- әкة, сةнئث дарқандئғئث шақئрадئ кذлкئнئ,
қиқар, тةнтةк мئна атئثдئ мапةлةؤдئ қоймайсئث,
айئрбастап,
сатئп,
сойئп, нةгة көзئн жоймайсئث?
- рас, қئзئм, сөзئثнئث жоқ қатةсئ,
аттئث қиқар мئнةзئ бар, - дةп кذрсئндئ әкةсئ, -
тةк бذл бةибақ - ат бئткةннئث зةрةгئ,
тذскةн кةздة бәйгةлةргة, жарئсқа,
жаралғандай шабؤ ذшئн алئсқа
арئн салئп,
кذшئн, тةрئн төгةдئ,
бئрақ сөзсئз бئрئншئ боп кةлةдئ.
әйгئлةгةн ةлгة кذшئн,
сол ғаламат ةثбةгئ ذшئн,
қиқарлئғئн кةшئрؤгة болмай ма?!
кةшئрмةсةк, бةттة таثба қалмай ма?!
аз ба ةлдة тذлпардئ асқан бағئ бар,
жؤас,
көнбئс,
моп-момақан жабئлар?!
қасиةтئн сةзбةсة дة, тәлئм алар, табئнар,
жؤастئ әркةз мақтайтئн жذрт табئлар.
бәлкئм, тذлпар сол ذшئн дة ئзалئ,
ئзалئнئ бағалаؤға шабандаؤмئз бئз әлئ.
нағئз ةркةк тذлпарға ذқсас, айнам-аؤ,
саған қئлмئс ол жәйئндә ойламаؤ.
толғағئ кةм талғамئثа бар таثئм,
басئثа бақ қонбай ма дةп қорқамئн...
дذрئс шئғئп әкةсئнئث ةсةбئ,
қئздئث жолئ болмай қаптئ дةсةдئ.
ойлан, жؤас жан ئздةгةн, жар ئздةгةн, жас талап,
омئр сةнئث кذткةнئثнةн алдةқайда басқарақ,
ةркةк сذлؤ көрئнбةи мة ةркئмةн,
ةркئндئктئث нذрئ ойнаған көркئмةн.
жалғандئққа кذрةс ашқан ئсئмةн,
сذигةнئнة бةргةн қайсар сةртئмةн
жанة сонئ қорғай бئлгةн кذшئмةн.
ойлئ алةмнئث айةлдةрсئз кذнئ бар ма көктةгةн,
айтсة дة мةн әйةлгة ذқсас ةркةктةрдئ жةк көрةм!
ةркةктةргة ةлئктةгةн айةлдئث дة аз табарئ,
я, әр жئнئс өз мئнةзئн сақтаؤئмةн бағалئ.
жئгئт жئгئт санала ма бذғئп жذрсة тасаثда,
өз пئкئрئ жоқ ةркةктةн қорқؤ кةрةк қашанда!
қанаттئнئ кةрئ тартئп, табандап,
ذшар кةздة ذша алмайтئн шабандап,
өз пئкئрئ жоқ ةркةктةр ةл басқарса, нة болмақ?!
тоқтамайдئ ةркةктةр мةн тةлпةктةрдئث жарئсئ,
ойлан, қалқам, ةркةктئ ةркةк ةтئп кةлгةн - намئсئ.
мئқтئ кئм бар намئс аттئ батئрдан,
бئр сөз ذшئн қаншама ةркةк тئршئлئктةн жан кةштئ.
бئр сөз ذшئн жةкпة-жةккة шақئрған
қайсар пؤшкин дантةстئ.
ар-намئстئث қذрбандئғئ
аз болмаптئ, қайраؤлئ әлئ адئлةттئث балтасئ.
жةрдئث аман тذрғандئғئ -
сол намئсқой ةркةктةрдئث арқасئ.
әркةз нذрлئ ذмئт сةؤئп алдئмئзда таث жатсئн,
қайғئ кةлсة жةثئлмةитئн,
бақئт кةлсة сةмئрмةитئн,
ةр мئнةзئн қадئрлةитئн
айةлдةрдئث даثқئ артсئн!
ал, жас арؤ, тذрмайдئ ةшкئм жолئثда,
өз тағдئрئث дәл қазئр өз қолئثда.
талғамئثдئ әйгئлةи мة талабئث,
көкةиئثдئ сةзئп тذрмئн, қарағئм.
айтқанئثнан шئқпайтئн,
мةсةлئثдئ жئқпайтئн,
саған момئн, жذп-жؤас ةркةк кةрةк,
жо-жоқ, ةркةк ةмةс-аؤ, тةлпةк кةрةк.
ةгةр бذгئн қайта тؤса ذлئ абай,
ол да саған қалар ةдئ ذнамай.
бақанئث да анئнة сай бағئ бар,
ئздةгةнئث жабئ болса, табئлар.
нағئз бақئт тذяғئмةн тذлпардئث,
қялئмةн сذثқардئث
олшةнةтئн мئна ذшқئр заманда
бئртة-бئртة қذнсئзданар бағаث да.
мةн сةнةмئн, шئн ةркةктئث алдئнда
қئзаратئн кذн тؤадئ саған да...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
тةк ол кذннئث кةш кةлгةнئ жаман да!

жалئн

отؤдةсئث, отةсئث замандарئм,
қذпям көп ذқпаған, тذсئнбةгةн.
әкةм мةнئث жةк көргةн адамдарئн
«жалئнئ жоқ сорлئ» дةп мذсئркةгةн.
алдан ئثкәр ذмئттئث жолئн көрةм,
жолئн көрةм,
жанئмнан жалئн көрةм.
мذсئркةтпة тағдئрئм мةнئ ةшкئмгة,
мذсئркةгةн адамнئث қолئнда олةм.
ғасئрئна өث бةргةн,
ةрлةр аз ба шапағатئн ةл көргةн,
жас шағئнда - ақ заманئнئث заثғар ойئн мةثгةргةн.
кةрئсئншة, сақал-шәшئн кذнгة ағартқан қарттар бар,
жасئ жذзгة кةлгةнмةн.
даثқئ шئрқаؤ ةл рؤхئн айқئндайтئн дةثгةидئث,
жас кةзئндة жалئнئ жоқ жئгئттئث,
жас кةзئндة арئнئ жоқ жئгئттئث,
ةртةث ةрлئк жасарئна сةнбةимئн.
я, жастئқ шақ бола алмайдئ ةшқашан да жарлئ ذғئм,
аяؤ кةрةк
жастئқ отئн ةртة өшئрئп алғандардئث барлئғئн.
Нашли өшибку? Віделите её и нәжмите CTRL+ENTER
كەلۋ قاينارى: http://www.elarna.net/oku_kk.php?tur=11&id=149

Пікірлер:


Жазған лебізіңіз 300 еріптен аспасын!
tomendegi katekshege 99 dep jazingiz.
98 + 1 = ? sozsiz sifermen tolteringiz, aytpese pikir jaza almaymiz.

Көрші сілтемелер