كومپيۋتەر نۇسقاسى Компйутер нұсқасы

قولايلى بەت | بۇگىنگى | كەشەگى | جالپى مالىمەت

ەل-ارناعا تىزىمدەلىڭىزدەر ...
قازاقتىڭ 1001 ەرتەگىسى
СанақКелген (IP)Көрілген (PWs)КомпйутерҚолфон
2020-02-231681640664 %36 %
2020-02-241685454639 %61 %
2020-02-251431417035 %65 %

كاك ينفورماتسيا پەرەداەتسيا پو پروۆودام؟ س كاكوي سكوروستيۋ ەلەكترونى "بەگايۋت" پو پروۆودام؟


ءتۇرى: Islam.kz رۋحاني اقپاراتتارى

ۋاقىتى: 00:00 - 2019/09/11

: PDF Download - Жұктеұ - Скачать - ءتۇسىرۋ

elarna.net Printed Version.
كاك ينفورماتسيا پەرەداەتسيا پو پروۆودام؟ س كاكوي سكوروستيۋ ەلەكترونى "بەگايۋت" پو پروۆودام؟

21 ۆەك پو پراۆۋ سچيتاەتسيا ينفورماتسيوننىم. ينفورماتسيا زانيماەت پەرۆوە مەستو ۆ ناشەي جيزني. ي دالەكو نە سامىم پوسلەدنيم ياۆلياەتسيا پەرەداچا ەتوي ينفورماتسي.

وبىچنىە مەتالليچەسكيە پروۆودا ۆسە ەششە وستايۋتسيا دوۆولنو پوپۋليارنىم سپوسوبوم پەرەداچي داننىح. سەگودنيا سۋششەستۆۋەت ماسسا ستاندارتوۆ، كوتورىە يسپولزۋيۋتسيا ۆ رازليچنىح سفەراح دەياتەلنوستي چەلوۆەكا. ەتو موجەت بىت ۆسەم زناكومايا ۆيتايا پارا، LVDS ( low-voltage differential signaling ) ي تاك دالەە. نو مالو كتو پرەدستاۆلياەت سەبە كاك پرويسحوديت پەرەداچا داننىح پو ەتيم پروۆودام. 

سيگنال پەرەداەتسيا ۆ ۆيدە بيتوۆوي پوسلەدوۆاتەلنوستي، يناچە گوۆوريا يسپولزۋەتسيا تسيفروۆوي سيگنال. منوگيە پولاگايۋت، چتو پو لينيام سۆيازي پەرەداەتسيا توك: "كوگدا توك تەچەت، توگدا 1، كوگدا نە تەچەت، توگدا 0". نو ەتو نە سوۆسەم تاك. ەسلي بى پرينتسيپ پەرەداچي زاكليۋچالسيا يمەننو ۆ پەرەداچە ەلەكتروننوگو پوتوكا، تو سكوروست پەرەداچي داننىح بىلا بى كراينە نيزكوي. تاك چتو جە مى پەرەداەم پو پروۆودام؟ 

كوگدا ەلەكترون نا ودنوم كونتسە پروۆودا ناچيناەت سۆوە دۆيجەنيە، ون پوروجداەت پەرەمەننوە ماگنيتنوە پولە، كوتوروە، كاك مى زناەم، ياۆلياەتسيا يستوچنيكوم پەرەمەننوگو ەلەكتريچەسكوگو. تاكيم وبرازوم پو پروۆودام مى پەرەداەم ەلەكتروماگنيتنۋيۋ ۆولنۋ. يمەننو پو ەتومۋ ۆى پراكتيچەسكي نە چۋۆستۆۋەتە زادەرجكي پري وبششەني س چەلوۆەكوم. نو پروۆودا نە ياۆليايۋتسيا يدەالنىمي يز زا سۆويح كونسترۋكتيۆنىح وسوبەننوستەي: ۋ نيح يمەەتسيا ەمكوست، يندۋكتيۆنوست، سوپروتيۆلەنيە. پوەتومۋ سكوروست راسپروسترانەنيا نەسكولكو سنيجاەتسيا. ۆ داننوم سلۋچاە، مى راسسماتريۆاەم ەتۋ سيستەمۋ، كاك پولۋبەسكونەچنۋيۋ دليننۋيۋ لينيۋ. دليننايا لينيا - ەتو پونياتيە يز راديوتەحنيكي، ۆ ەتوي ستاتە يا نە ستانۋ ۋگلۋبلياتسيا ۆ تەورەتيچەسكيە پودنوگوتنىە ەتوگو پرەدمەتا، ۆەد نە ەتو سەيچاس گلاۆنوە. 

ۆتوروە زابلۋجدەنيە كاساەتسيا توگو، چتو سكوروست پەرەداچي داننىح وپرەدەلياەتسيا تەم، س كاكوي سكوروستيۋ ينفورماتسيوننىي بيت موجەت "دوبەجات" وت پەرەداتچيكا دو پريەمكا.

يتاك، كاك مى ۆىياسنيلي - پەرەداەم مى ۆوۆسە نە ەلەكترونى، ا ەلەكتروماگنيتنىە ۆولنى. نو چەم وپرەدەلياەتسيا سكوروست پەرەداچي داننىح؟ ۆ پەرۆۋيۋ وچەرەد ەتو زاۆيسيت وت پەرەدايۋششەگو ي پرينيمايۋششەگو ۋسترويستۆ. سەيچاس مى بۋدەم سچيتات، چتو وني يدەالنى. پود سكوروستيۋ پەرەداچي داننىح پونيماەتسيا تو كوليچەستۆو بيت، كوتوروە مى موجەم پەرەدات ك درۋگومۋ ۋسترويستۆۋ زا ەدينيتسۋ ۆرەمەني. ي ەتو ۆ پەرۆۋيۋ وچەرەد زاۆيسيت وت توگو، س كاكوي ماكسيمالنوي چاستوتوي مى موجەم مەنيات ۋروۆني ناپرياجەنيا ۆ ليني. يز-زا ۆسە تەح جە كونسترۋكتيۆنىح وسوبەننوستەي پروۆودوۆ وني وبلادايۋت رەاكتيۆنوستيۋ. تو ەست پەرەدايۋششەە ۋسترويستۆو وبلاداەت وگرانيچەنيامي پو سكوروستي يزمەنەنيا ۋروۆنيا سيگنالا، تاك كاك ۆحودنىە ەمكوست ي يندۋكتيۆنوست پەرەدايۋششيح پروۆودوۆ نە نۋلەۆىە. 

تاك ۆسيو راستۋششيە پوترەبنوستي چەلوۆەچەستۆا ۆىنۋديلي ينجەنەروۆ پريدۋمات نوۆىي سپوسوب پەرەداچي داننىح. ي ون بىل نايدەن ۆ وپتوۆولوكوننىح كابەلياح. 

س كاكوي سكوروستيۋ ەلەكترونى "بەگايۋت" پو پروۆودام؟

دۋمايۋ ني دليا نيكوگو نە سەكرەت، چتو نوسيتەليامي زاريادا ۆ مەتاللە ياۆليايۋتسيا سۆوبودنىە ەلەكترونى، كوتورىح تام وچەن منوگو. ەسلي چەلوۆەك زاداستسيا سەگودنياشنيم ۆوپروسوم، تو موجەت وتۆەتيت، چتو سكوروست ەلەكترونوۆ ۆ پروۆودنيكە وچەن بولشايا، سراۆنيمايا سو سكوروستيۋ سۆەتا. ۆەد كاك تولكو مى پەرەكليۋچاەم ۆىكليۋچاتەل، چتوبى ۆكليۋچيت سۆەت ۆ كومناتە، توت ۆ سۆويۋ وچەرەد پوياۆلياەتسيا مگنوۆەننو. موجنو پروستيت وبىۆاتەليا زا تاكوي ۆىۆود، ۆەد مالو كتو يزۋچال فيزيكۋ نا سەرەزنوم ۋروۆنە. 

سەيچاس مى س ۆامي رازبەرەمسيا، گدە زارىتا پراۆدا. دەلات ۆىۆودى مى بۋدەم يسحوديا يز كلاسسيچەسكوي تەوري مەتاللوۆ، نە ۋچيتىۆايا كۆانتوۆىح اسپەكتوۆ. ۆ چەم جە سۋت كلاسسيچەسكوي تەوري مەتاللوۆ؟

كلاسسيچەسكۋيۋ تەوريۋ مەتاللوۆ رازرابوتال پاۋل درۋدە. ون پرەدپولوجيل، چتو ەلەكترونى پروۆوديموستي ۆ مەتاللە ۆەدۋت سەبيا سلوۆنو مولەكۋلى يدەالنوگو گازا ي ۆ پرومەجۋتكاح مەجدۋ سوۋدارەنيامي دۆيجۋتسيا سۆوبودنو. نو ۆ وتليچيە وت مولەكۋل گازا، پروبەگ كوتورىح وپرەدەلياەتسيا سوۋدارەنيامي درۋگ س درۋگوم، ەلەكترونى ستالكيۆايۋتسيا پرەيمۋششەستۆەننو س يونامي، وبرازۋيۋششيمي كريستالليچەسكۋيۋ رەشەتكۋ مەتاللا. ەتي ستولكنوۆەنيا پريۆوديات ك ۋستانوۆلەنيۋ تەپلوۆوگو راۆنوۆەسيا مەجدۋ ەلەكترونامي ي كريستالليچەسكوي رەشەتكوي. 

پولاگايا، چتو نا ەلەكتروننىي گاز موگۋت بىت راسپروسترانەنى رەزۋلتاتى كينەتيچەسكوي تەوري گازوۆ، موجنو وتسەنيت يح سرەدنيۋيۋ سكوروست تەپلوۆوگو دۆيجەنيا. ۆىچيسلياەتسيا ونا پو سلەدۋيۋششەي فورمۋلە: 

k- پوستوياننايا بولتسمانا T- تەمپەراتۋرا ۆ كەلۆيناح m- ماسسا ەلەكترونا

پودستاۆيم ۆسە ۆەليچينى، تەمپەراتۋرۋ پريمەم زا كومناتنۋيۋ (27 گرادۋسوۆ تسەلسيا يلي 300 كەلۆين) 

ي مى پولۋچاەم ۆەليچينۋ حوت كاك-تو سراۆنيمۋيۋ سو سكوروستيۋ سۆەتا (سكوروست سۆەتا راۆنياەتسيا 3*10^8 م/سەك). نو مى پوسچيتالي سكوروست يح حاوتيچەسكوگو، تو ەست بەسپوريادوچنوگو دۆيجەنيا. ا ناسكولكو مى زناەم، ەلەكتريچەسكي توك - ەتو ۋپوريادوچەننوە دۆيجەنيە چاستيتس. پوەتومۋ يا پرەدلاگايۋ راسسچيتات ماكسيمالنو ۆوزموجنۋيۋ سكوروست ۋپوريادوچەننوگو دۆيجەنيا ەلەكترونوۆ. 

چتوبى مى موگلي گوۆوريت بولە وبششو، رەچ ۆەستي بۋدەم نە و توكە، ا و پلوتنوستي توكا. ەتو ۆەليچينا راۆنايا سيلە توكا، كوتورايا پروحوديت چەرەز كاكوە-ليبو پوپەرەچنوە سەچەنيە پروۆودنيكا (وبوزناچاەتسيا ونا بۋكۆوي j). ناپريمەر: پۋست پو پروۆودۋ س پلوششاديۋ پوپەرەچنوگو سەچەنيا 2 مم^2 تەچەت توك سيلوي 1 امپەر. توگدا پلوتنوست توكا ۆ داننوم سلۋچاە بۋدەت سوستاۆليات j= 1/2 = 0،5 ا/مم^2. پلوتنوست توكا ۆىچيسلياەتسيا پو سلەدۋيۋششەي فورمۋلە: 

n - كونتسەنتراتسيا ەلەكترونوۆ ۆ ەدينيتسە وبەما e - زارياد ەلەكترونا u - سرەدنيايا سكوروست ۋپوريادوچەننوگو دۆيجەنيا. 

پريمەر

ماكسيمالنو ۆوزموجنايا كونسترۋكتيۆنايا پلوتنوست توكا سوستاۆلياەت وكولو 10 ا/مم^2، ەسلي توك ۆىشە ەتوگو زناچەنيا، تو مەدنىە پروۆودا پروستو ناچنۋت پلاۆيتسيا. نۋ ي سرەدنەە زناچەنيە كونتسەنتراتسي ەلەكترونوۆ ۆ مەتاللە سوستاۆلياەت وكولو 10^23 ۆ كاجدوم كۋبيچەسكوم سانتيمەترە. ۆىرازيۆ ۆسە ۆ ودنوي سيستەمە ەدينيتس ي پودستاۆيۆ ۆ ەتو ۋراۆنەنيە، نايدەم ماكسيمالنوە زناچەنيە سكوروستي ۋپوريادوچەننوگو دۆيجەنيا: 

ي كاك ۆى ۆيديتە ونا سوستاۆلياەت ۆسەگو 1 مم ۆ سەكۋندۋ! ياۆنو نە پو ەتوي پريچينە لامپوچكا زاگوراەتسيا تاك بىسترو. نو مى تاك ي نە وتۆەتيلي نا ۆوپروس: پوچەمۋ تاك پرويسحوديت؟

نا ساموم دەلە وتۆەت نا داننىي ۆوپروس، ۆ وتليچيە وت پرەدىدۋششەگو، دوۆولنو پروست. پرەدستاۆتە سەبە وگرومنۋيۋ وچەرەد بيتكوم نابيتۋيۋ ليۋدمي. ي پۋست س كونتسا وچەرەدي كتو-تو بولشوي ي ماسسيۆنىي ناچال سيلنو تولكات ۆسەح ۆپەرەد. ۆ ەتوم سلۋچاە ناچالو وچەرەدي دوۆولنو بىسترو پريدەت ۆ دۆيجەنيە، حوت ي حۋليگان، كوتورىي تولكال ۆسەح سزادي، دۆيگالسيا وچەن مەدلەننو. 

توجە ساموە پرويسحوديت ۆ پروۆوداح: كوگدا ەلەكترونى وت يستوچنيكا ناچالي سۆوە دۆيجەنيە، يح يمپۋلس بىسترو، پراكتيچەسكي سو سكوروستيۋ سۆەتا، پەرەدالسيا ەلەكترونام ۋ پريەمنيكا. تولكو ۆ وچەرەدي ليۋدەي ۆى پەرەداەتە ۆزايمودەيستۆيە پۋتەم تولچكوۆ، ا ەلەكترونى ۆزايمودەيستۆۋيۋت پري پوموششي ەلەكتروماگنيتنىح سيل. 

 

كەلۋ قاينارى: http://www.elarna.net/koru.php?tur=52&id=1046361

پىكىرلەر:

juz dep sifirmen jazingiz.