كومپيۋتەر نۇسقاسى Компйутер нұсқасы

قولايلى بەت | بۇگىنگى | كەشەگى | جالپى مالىمەت

ەل-ارناعا تىزىمدەلىڭىزدەر ...
قازاقتىڭ 1001 ەرتەگىسى
СанақКелген (IP)Көрілген (PWs)КомпйутерҚолфон
2019-12-082923931263 %37 %
2019-12-092218827250 %50 %
2019-12-10828321548 %52 %

ا ق ش ماماندارى ا ق ش–نىڭ «سىندىرىلىم ارقىلى مەملەكەتتى شەڭگەلدەدى» دەگەن قالپاقتى بەتالدى كيگەندىگىن جازعىرىپ


ءتۇرى: جۇڭگو قازاق راديو تورابى

ۋاقىتى: 16:00 - 2019/08/14

: PDF Download - Жұктеұ - Скачать - ءتۇسىرۋ

elarna.net Printed Version.
اۋەلگى كەلۋ قاينارى: http://www.kazakcnr.com/xw/gjxw/201908/t20190814_1354292.html


ورتالىق تەلەۆيزيانىڭ حابارى: بىرنەشە كۇننەن بەرى ا ق ش ۇكىمەتى الدىمەن 9-ايدىڭ 1–كۇنىنەن باستاپ قۇنى 300 ميلليارد امەريكا دوللارىندىق جۇڭگودان ا ق ش-قا جەتكىزىلەتىن تاۋارلارىنان %10 كەدەن باجىسىن ۇستەمەلەپ الاتىندىعىن جاريالاعان، ونان سوڭ جۇڭگونى اتالمىش «سىندىرىلىم مەڭگەرۋىندەگى ەل» قاتارىنا ەنگىزەتىن بولعان. وسى ٴبىر قىدىرۋ سىڭار جاقتىلىق پەن قورعامپازدىق ارەكەتتەرى ا ق ش ەل ىشىندە نارازىلىق قوزعادى، ا ق ش ماماندارى بىلاي دەدى: ا ق ش دۇنيە ٴجۇزى كولەمىندە مۇددەشىلدىك ساياسات جۇرگىزۋدە.


ا ق ش-نىڭ ساياسي مامانى، ا ق ش-نىڭ سوعىسقا قارسى ۇيىمى وداعىنىڭ اتقارۋشى مەڭگەرۋشىسى برايىن بەككەر بىلاي دەدى: اق سارايدىڭ شەكتەن تىس قىسىم ٴتۇسىرىپ، باعانى قات-قابات قىمباتتاتۋى، ادامداردى كەلىسسوزدىڭ شىنايىلىعىنان جانە استارىنداعى ستراتەگيالىق ماقساتتان كۇمانداندىردى.


بەككەر بىلاي دەپ اتاپ كورسەتتى: جۋىقتاعى جىلداردان بەرى ا ق ش–نىڭ پاريج كليمات كەلىسىمىنەن شەگىنۋى، يران يادرو كەلىسىمىنەن شەگىنۋى، ب م ۇ-نىڭ وقۋ-اعارتۋ، عىلىم – تەحنيكا، مادەنيەت ۇيىمى قاتارلى حالىقارالىق شارتتاردان جانە قۇرىلىمداردان شەگىنۋى قاراماققا دۇنيە جۇزىنەن الشاقتاعان وقشاۋلانۋ ساياساتى بولىپ كورىنگەنىمەن، ٴىس جۇزىندە بۇكىل جەر شارى جۇيەسىن ٴوزىنىڭ جەكە مۇددەسى ٴۇشىن ۇيلەستىرمەك بولعان.

اۋدارعان: ارداق ابيدەن قىزى


كەلۋ قاينارى: http://www.elarna.net/koru.php?tur=37&id=1034302

پىكىرلەر:

juz dep sifirmen jazingiz.