::اباي قۇنانباەۆولەڭدەراۋدارمالار :::: - elarna.net :: Kitaphanaكىتاپحانا رايونى
كومپيۋتەر نۇسقاسى Компйутер нұсқасы

قولايلى بەت | بۇگىنگى | كەشەگى | جالپى مالىمەت

ەل-ارناعا تىزىمدەلىڭىزدەر ...

ولەڭدەر مەن اۋدارمالار. ەكىنشى كىتاپ ::اباي قۇنانباەۆولەڭدەراۋدارمالار ::::

كىتاپحاناعا قايتۋ1 - مالعا دوستىڭ مۇڭى جوق، مالدان باسقا - اباي كۋنانباەۆ. ولەندەر مەن اۋدارمالار. ەكينشي كيتاپ - كورىلىم: (1806)

2 - تۋعىزعان اتا-انا جوق - اباي كۋنانباەۆ. ولەندەر مەن اۋدارمالار. ەكينشي كيتاپ - كورىلىم: (1440)

3 - ءبىر سۇلۋ قىز تۇرىپتى حان قولىندا - اباي كۋنانباەۆ. ولەندەر مەن اۋدارمالار. ەكينشي كيتاپ - كورىلىم: (1573)

4 - ساعاتتىڭ شىقىلداعى ەمەس ەرمەك - اباي كۋنانباەۆ. ولەندەر مەن اۋدارمالار. ەكينشي كيتاپ - كورىلىم: (1380)

5 - كوڭىل قۇسى قۇيقىلجىر شارتاراپقا - اباي كۋنانباەۆ. ولەندەر مەن اۋدارمالار. ەكينشي كيتاپ - كورىلىم: (1328)

6 - ادامنىڭ كەيبىر كەزدەرى - اباي كۋنانباەۆ. ولەندەر مەن اۋدارمالار. ەكينشي كيتاپ - كورىلىم: (1427)

7 - كوكالا بۇلت سوگىلىپ - اباي كۋنانباەۆ. ولەندەر مەن اۋدارمالار. ەكينشي كيتاپ - كورىلىم: (1633)

8 - راحىمشالعا - اباي كۋنانباەۆ. ولەندەر مەن اۋدارمالار. ەكينشي كيتاپ - كورىلىم: (1337)

9 - قاتىنى مەن ماساقباي - اباي كۋنانباەۆ. ولەندەر مەن اۋدارمالار. ەكينشي كيتاپ - كورىلىم: (1128)

10 - كۇيىسبايعا - اباي كۋنانباەۆ. ولەندەر مەن اۋدارمالار. ەكينشي كيتاپ - كورىلىم: (1136)

11 - دۇيسەنقۇلعا - اباي كۋنانباەۆ. ولەندەر مەن اۋدارمالار. ەكينشي كيتاپ - كورىلىم: (1175)

12 - رازاققا - اباي كۋنانباەۆ. ولەندەر مەن اۋدارمالار. ەكينشي كيتاپ - كورىلىم: (1212)

13 - عاشىقتىق ىزدەپ تانتىما - اباي كۋنانباەۆ. ولەندەر مەن اۋدارمالار. ەكينشي كيتاپ - كورىلىم: (1507)

14 - وي - اباي كۋنانباەۆ. ولەندەر مەن اۋدارمالار. ەكينشي كيتاپ - كورىلىم: (1058)

15 - قانجار - اباي كۋنانباەۆ. ولەندەر مەن اۋدارمالار. ەكينشي كيتاپ - كورىلىم: (1188)

16 - البومعا - اباي كۋنانباەۆ. ولەندەر مەن اۋدارمالار. ەكينشي كيتاپ - كورىلىم: (1140)

17 - كوك تۇمان — الدىڭداعى كەلەر زامان - اباي كۋنانباەۆ. ولەندەر مەن اۋدارمالار. ەكينشي كيتاپ - كورىلىم: (1201)

18 - سەنبە جۇرتقا، تۇرسا دا قانشا ماقتاپ - اباي كۋنانباەۆ. ولەندەر مەن اۋدارمالار. ەكينشي كيتاپ - كورىلىم: (1350)

19 - اللا دەگەن ءسوز جەڭىل - اباي كۋنانباەۆ. ولەندەر مەن اۋدارمالار. ەكينشي كيتاپ - كورىلىم: (1760)

20 - قۇر ايقاي باقىرعان - اباي كۋنانباەۆ. ولەندەر مەن اۋدارمالار. ەكينشي كيتاپ - كورىلىم: (1557)

21 - مەن سالەم جازامىن - اباي كۋنانباەۆ. ولەندەر مەن اۋدارمالار. ەكينشي كيتاپ - كورىلىم: (1607)

22 - سورى قالىڭ سوققى جەگەن پىشانامىز - اباي كۋنانباەۆ. ولەندەر مەن اۋدارمالار. ەكينشي كيتاپ - كورىلىم: (1060)

23 - عابيدوللاعا - اباي كۋنانباەۆ. ولەندەر مەن اۋدارمالار. ەكينشي كيتاپ - كورىلىم: (1193)

24 - قۇلاقتان كىرىپ، بويدى الار - اباي كۋنانباەۆ. ولەندەر مەن اۋدارمالار. ەكينشي كيتاپ - كورىلىم: (1167)

25 - ەرەكشە ەستەن كەتپەس قىزىق قايدا؟ - اباي كۋنانباەۆ. ولەندەر مەن اۋدارمالار. ەكينشي كيتاپ - كورىلىم: (1509)

26 - بوسقا اۋرە بوپ كەلدىڭ بە تاعى مۇندا؟ - اباي كۋنانباەۆ. ولەندەر مەن اۋدارمالار. ەكينشي كيتاپ - كورىلىم: (911)

27 - مەنىڭ سىرىم، جىگىتتەر، ەمەس وڭاي - اباي كۋنانباەۆ. ولەندەر مەن اۋدارمالار. ەكينشي كيتاپ - كورىلىم: (1293)

28 - دۇعا - اباي كۋنانباەۆ. ولەندەر مەن اۋدارمالار. ەكينشي كيتاپ - كورىلىم: (1022)

29 - قاسيەتتى دۇعا - اباي كۋنانباەۆ. ولەندەر مەن اۋدارمالار. ەكينشي كيتاپ - كورىلىم: (1231)

30 - بولدى دا پارتيا - اباي كۋنانباەۆ. ولەندەر مەن اۋدارمالار. ەكينشي كيتاپ - كورىلىم: (1280)

31 - قۋاتى وتتاي بۇرقىراپ - اباي كۋنانباەۆ. ولەندەر مەن اۋدارمالار. ەكينشي كيتاپ - كورىلىم: (1201)

32 - سۇم دۇنيە توناپ جاتىر، ءىسىڭ بار ما؟ - اباي كۋنانباەۆ. ولەندەر مەن اۋدارمالار. ەكينشي كيتاپ - كورىلىم: (1438)

33 - ولسەم، ورنىم قارا جەر سىز بولماي ما؟ - اباي كۋنانباەۆ. ولەندەر مەن اۋدارمالار. ەكينشي كيتاپ - كورىلىم: (1015)

34 - جۇرەكتە قايرات بولماسا - اباي كۋنانباەۆ. ولەندەر مەن اۋدارمالار. ەكينشي كيتاپ - كورىلىم: (1367)

35 - جامانبالانىڭ بالاسى ولگەندە - اباي كۋنانباەۆ. ولەندەر مەن اۋدارمالار. ەكينشي كيتاپ - كورىلىم: (1170)

36 - كۇن ارتىنان كۇن تۋار - اباي كۋنانباەۆ. ولەندەر مەن اۋدارمالار. ەكينشي كيتاپ - كورىلىم: (2053)

37 - اۋرۋ جۇرەك اقىرىن سوعادى جاي - اباي كۋنانباەۆ. ولەندەر مەن اۋدارمالار. ەكينشي كيتاپ - كورىلىم: (1040)

38 - قالقام-اي، مەن ۇندەمەي جۇرەمىن كوپ - اباي كۋنانباەۆ. ولەندەر مەن اۋدارمالار. ەكينشي كيتاپ - كورىلىم: (1149)

39 - تەرەكتىڭ سىيى - اباي كۋنانباەۆ. ولەندەر مەن اۋدارمالار. ەكينشي كيتاپ - كورىلىم: (1450)

40 - جولعا شىقتىم ءبىر جىم-جىرت تۇندە جالعىز - اباي كۋنانباەۆ. ولەندەر مەن اۋدارمالار. ەكينشي كيتاپ - كورىلىم: (1388)

41 - شايتان - اباي كۋنانباەۆ. ولەندەر مەن اۋدارمالار. ەكينشي كيتاپ - كورىلىم: (1086)

42 - مەن كوردىم ۇزىن قايىڭ قۇلاعانىن - اباي كۋنانباەۆ. ولەندەر مەن اۋدارمالار. ەكينشي كيتاپ - كورىلىم: (3651)

43 - ەمەن مەن شىلىك - اباي كۋنانباەۆ. ولەندەر مەن اۋدارمالار. ەكينشي كيتاپ - كورىلىم: (1675)

44 - قازاعا ۇرىنعان قارا شەكپەن - اباي كۋنانباەۆ. ولەندەر مەن اۋدارمالار. ەكينشي كيتاپ - كورىلىم: (1242)

45 - جارلى باي - اباي كۋنانباەۆ. ولەندەر مەن اۋدارمالار. ەكينشي كيتاپ - كورىلىم: (1530)

46 - ەسەك پەن بۇلبۇل - اباي كۋنانباەۆ. ولەندەر مەن اۋدارمالار. ەكينشي كيتاپ - كورىلىم: (1210)

47 - قارعا مەن بۇركىت - اباي كۋنانباەۆ. ولەندەر مەن اۋدارمالار. ەكينشي كيتاپ - كورىلىم: (1145)

48 - شەگىرتكە مەن قۇمىرسقا - اباي كۋنانباەۆ. ولەندەر مەن اۋدارمالار. ەكينشي كيتاپ - كورىلىم: (1216)

49 - انشىلەر - اباي كۋنانباەۆ. ولەندەر مەن اۋدارمالار. ەكينشي كيتاپ - كورىلىم: (906)

50 - الا قويلار - اباي كۋنانباەۆ. ولەندەر مەن اۋدارمالار. ەكينشي كيتاپ - كورىلىم: (969)

51 - قارعا مەن تۇلكى - اباي كۋنانباەۆ. ولەندەر مەن اۋدارمالار. ەكينشي كيتاپ - كورىلىم: (1112)

52 - قارعا مەن تۇلكى - اباي كۋنانباەۆ. ولەندەر مەن اۋدارمالار. ەكينشي كيتاپ - كورىلىم: (1020)

53 - باقا مەن وگىز - اباي كۋنانباەۆ. ولەندەر مەن اۋدارمالار. ەكينشي كيتاپ - كورىلىم: (1967)

54 - ەسىڭدە بار ما جاس كۇنىڭ - اباي كۋنانباەۆ. ولەندەر مەن اۋدارمالار. ەكينشي كيتاپ - كورىلىم: (1299)

55 - جۇرەگىم مەنىڭ قىرىق جاماۋ - اباي كۋنانباەۆ. ولەندەر مەن اۋدارمالار. ەكينشي كيتاپ - كورىلىم: (1319)

56 - ادام — ءبىر بوق كوتەرگەن بوقتىڭ قابى - اباي كۋنانباەۆ. ولەندەر مەن اۋدارمالار. ەكينشي كيتاپ - كورىلىم: (1785)

57 - كۇشىك اسىراپ، يت ەتتىم - اباي كۋنانباەۆ. ولەندەر مەن اۋدارمالار. ەكينشي كيتاپ - كورىلىم: (1830)

58 - سۇيسىنە المادىم، سۇيمەدىم - اباي كۋنانباەۆ. ولەندەر مەن اۋدارمالار. ەكينشي كيتاپ - كورىلىم: (1283)

59 - ءدۇتبايعا - اباي كۋنانباەۆ. ولەندەر مەن اۋدارمالار. ەكينشي كيتاپ - كورىلىم: (1005)

60 - نۇرلى اسپانعا تىرىسىپ وسكەنسىڭ سەن - اباي كۋنانباەۆ. ولەندەر مەن اۋدارمالار. ەكينشي كيتاپ - كورىلىم: (1446)

61 - جالاۋ - اباي كۋنانباەۆ. ولەندەر مەن اۋدارمالار. ەكينشي كيتاپ - كورىلىم: (1466)

62 - جارتاس - اباي كۋنانباەۆ. ولەندەر مەن اۋدارمالار. ەكينشي كيتاپ - كورىلىم: (1949)

63 - جۇرەكتە كوپ قازىنا بار، ءبارى جاقسى - اباي كۋنانباەۆ. ولەندەر مەن اۋدارمالار. ەكينشي كيتاپ - كورىلىم: (1045)

64 - جۇرەگىم، نەنى سەزەسىڭ - اباي كۋنانباەۆ. ولەندەر مەن اۋدارمالار. ەكينشي كيتاپ - كورىلىم: (1680)

65 - كولەڭكە باسىن ۇزارتىپ - اباي كۋنانباەۆ. ولەندەر مەن اۋدارمالار. ەكينشي كيتاپ - كورىلىم: (1256)

66 - كوڭىلدىڭ كۇيى تاعى دا - اباي كۋنانباەۆ. ولەندەر مەن اۋدارمالار. ەكينشي كيتاپ - كورىلىم: (1116)

67 - كۇندى ۋاقىت يتەرىپ - اباي كۋنانباەۆ. ولەندەر مەن اۋدارمالار. ەكينشي كيتاپ - كورىلىم: (1056)

68 - قۋانباڭدار جاستىققا - اباي كۋنانباەۆ. ولەندەر مەن اۋدارمالار. ەكينشي كيتاپ - كورىلىم: (1317)

69 - ۇيالامىن دەگەنى كوڭىل ءۇشىن - اباي كۋنانباەۆ. ولەندەر مەن اۋدارمالار. ەكينشي كيتاپ - كورىلىم: (1236)

70 - جاپىراعى قۋارعان ەسكى ۇمىتپەن - اباي كۋنانباەۆ. ولەندەر مەن اۋدارمالار. ەكينشي كيتاپ - كورىلىم: (1263)

71 - وسى قىمىز قازاققا - اباي كۋنانباەۆ. ولەندەر مەن اۋدارمالار. ەكينشي كيتاپ - كورىلىم: (1118)

72 - بۋىنسىز ءتىلىڭ - اباي كۋنانباەۆ. ولەندەر مەن اۋدارمالار. ەكينشي كيتاپ - كورىلىم: (1290)

73 - توتى قۇس ءتۇستى كوبەلەك - اباي كۋنانباەۆ. ولەندەر مەن اۋدارمالار. ەكينشي كيتاپ - كورىلىم: (1599)

74 - اللانىڭ ءوزى دە راس، ءسوزى دە راس - اباي كۋنانباەۆ. ولەندەر مەن اۋدارمالار. ەكينشي كيتاپ - كورىلىم: (1274)

75 - جۇرەك — تەڭىز، قىزىقتىڭ ءبارى — اسىل تاس - اباي كۋنانباەۆ. ولەندەر مەن اۋدارمالار. ەكينشي كيتاپ - كورىلىم: (1376)

76 - اساۋ توي، تەنتەك جيىن، وپىر-توپىر - اباي كۋنانباەۆ. ولەندەر مەن اۋدارمالار. ەكينشي كيتاپ - كورىلىم: (1381)

77 - جالىن مەن وتتان جارالىپ - اباي كۋنانباەۆ. ولەندەر مەن اۋدارمالار. ەكينشي كيتاپ - كورىلىم: (1083)

78 - دومبىراعا قول سوقپا - اباي كۋنانباەۆ. ولەندەر مەن اۋدارمالار. ەكينشي كيتاپ - كورىلىم: (1464)

79 - ويعا ءتۇستىم، تولعاندىم - اباي كۋنانباەۆ. ولەندەر مەن اۋدارمالار. ەكينشي كيتاپ - كورىلىم: (1517)

80 - مەن بولامىن دەمەڭدەر - اباي كۋنانباەۆ. ولەندەر مەن اۋدارمالار. ەكينشي كيتاپ - كورىلىم: (1261)

81 - عالىمنان نادان ارتپاس ۇققانمەنەن - اباي كۋنانباەۆ. ولەندەر مەن اۋدارمالار. ەكينشي كيتاپ - كورىلىم: (1433)

82 - تۇبىندە باياندى ەڭبەك ەگىن سالعان - اباي كۋنانباەۆ. ولەندەر مەن اۋدارمالار. ەكينشي كيتاپ - كورىلىم: (1281)

83 - ايەلىڭ — مەدەت قىزى، اتى ىرىم - اباي كۋنانباەۆ. ولەندەر مەن اۋدارمالار. ەكينشي كيتاپ - كورىلىم: (1164)

84 - بوستەگىم، قۇتىلدىڭ با كوتىباقتان؟ - اباي كۋنانباەۆ. ولەندەر مەن اۋدارمالار. ەكينشي كيتاپ - كورىلىم: (935)

85 - جول كەرمەك، جوبا بىلمەك، جيھان كەزبەك - اباي كۋنانباەۆ. ولەندەر مەن اۋدارمالار. ەكينشي كيتاپ - كورىلىم: (2059)