ەل-ارنا قولفون نۇسقاسىنا ەنۋ Еларна қолфон нұсқасына ену


ەل-ارنا قولفون نۇسقاسى | "قولفون نۇسقاسىن ءتۇسىرۋ (Android)

Кірілше
جۇكتەۋ-البومىم-البومدار-جەلى
وسى توردى ساقتايمىن! | وسى توردى باس بەت ەتەمىن!

ءبىزدىڭ بايلانىس: elarna2012@gmail.comتىركەلىڭىزدەر كىتاپحانا قوجالار تورابى البومدار قازاقتىڭ 1001 ەرتەگىسى

ءتۇرى: Ult.kz ۇلىت تورابى

جولدانعان ۋاقىتى: 01:10 - 2019/11/10

Нақты Көзі: http://ult.kz/post/ukimettik-zhumys-toby-pavlodar-oblysyna-baryp-kaytty

8 قاراشادا قر پرەمەر-مينيسترىنىڭ ورىنباسارى بەردىبەك ساپارباەۆ باستاعان ۇكىمەتتىك جۇمىس توبى پاۆلودار وبلىسىنا بارىپ قايتتى. جۇمىس توبىنىڭ قۇرامىندا قر ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ ءمينيسترى ءبىرجان نۇرىمبەتوۆ، قر مادەنيەت جانە سپورت ۆيتسە-مينيسترى ەلدوس رامازانوۆ، قر اقپارات جانە قوعامدىق دامۋ ۆيتسە-مينيسترى مارات ءازىلحانوۆ، قر ءبىلىم جانە عىلىم ۆيتسە-مينيسترى شولپان كارينوۆا، قر دەنساۋلىق ساقتاۋ ءمينيسترى كامالجان نادىروۆ بولدى، دەپ حابارلايدى "ۇلت اقپارات" ۇكىمەت باسشىسىنىڭ رەسمي سايتىنا سىلتەمە جاساپ.

ۇكىمەتتىك جۇمىس توبى پاۆلودار وبلىسىنىڭ جۇرتشىلىعىمەن كەزدەسۋ وتكىزدى. ءوز سوزىندە پرەمەر-مينيستردىڭ ورىنباسارى پرەزيدەنتتىڭ قازاقستان حالقىنا ارناعان جولداۋىندا العا قويىلعان مىندەتتەردى ىسكە اسىرۋ ءۇشىن ۇكىمەت قانداي شارالاردى قابىلداپ جاتقانىن ايتىپ بەردى.

«بيىل الەۋمەتتىك سالاعا 7،5 ترلن-نان استام تەڭگە نەمەسە رەسپۋبليكالىق بيۋدجەت شىعىستارىنىڭ 45%-ى باعىتتالدى. 2020 جىلعا ارنالعان بيۋدجەت جوباسىندا الەۋمەتتىك سالا شىعىستارىنىڭ ۇلەسى 47%-عا دەيىن ارتادى. بۇگىنگى تاڭدا مەملەكەت ءوزىنىڭ الەۋمەتتىك مىندەتتەمەلەرىن تولىعىمەن ورىنداۋدا. ماسەلەن، وسى جىلدىڭ 10 ايىندا 200 ملرد تەڭگەدەن استام سومادا اتاۋلى الەۋمەتتىك كومەك تولەندى. 2،2 ملن ادام قامتىلدى، ونىڭ ىشىندە – 1،5 ملن بالا. قارجىلاندىرۋ كولەمى 9 ەسەگە ءوستى»، — دەدى ب. ساپارباەۆ.

سونداي-اق، ۇكىمەتتىك جۇمىس توبى وبلىستىڭ پەداگوگتارىمەن جانە مەديتسينا قىزمەتكەرلەرىمەن كەزدەسۋلەر وتكىزدى، اقسۋ اۋدانى ەۆگەنەۆكا اۋىلىنىڭ تۇرعىندارىمەن كەزدەستى جانە ءبىرقاتار الەۋمەتتىك نىسانداردى ارالادى.

وڭىردەگى مەديتسينا قىزمەتكەرلەرىمەن وتكەن كەزدەسۋدە جالاقىنى كوتەرۋ، مىندەتتى مەديتسينالىق ساقتاندىرۋدى ەنگىزۋ، مەديتسينالىق قىزمەت ساپاسىن ارتتىرۋ، ماتەريالدىق-تەحنيكالىق بازانى جاقسارتۋ جانە تاعى باسقا ماسەلەلەر تالقىلاندى.

وڭىردە حالىقتىڭ ءمامس ەنگىزۋ تۋرالى اقپاراتتانۋىنىڭ 52%-دان 85%-عا دەيىن جوعارىلاعانى بايقالاتىنى اتاپ ءوتىلدى.

مىندەتتى الەۋمەتتىك مەديتسينالىق ساقتاندىرۋ ەنگىزىلگەننەن كەيىن دەنساۋلىق ساقتاۋ جۇيەسىن قارجىلاندىرۋ ەداۋىر ارتادى. ءۇش جىل ىشىندە دەنساۋلىق ساقتاۋ جۇيەسىنە جۇمسالاتىن شىعىندار كەم دەگەندە ءبىر جارىم ەسەگە — 1،3 ترلن تەڭگەدەن 2،5-3 ترلن تەڭگەگە دەيىن ارتۋى كەرەك.

سونداي-اق، دارى-دارمەكپەن قامتاماسىز ەتۋگە جانە دارى-دارمەكتەردىڭ باعاسىن بەلگىلەۋگە نازار اۋدارىلدى. بۇگىنگى تاڭدا قازاقستاندا 7،8 مىڭعا جۋىق دارى-دارمەك تۇرلەرى ساتىلادى جانە ولاردىڭ جارتىسىنىڭ قۇنىن مەملەكەت رەتتەيدى.

بۇعان قوسا، ۆيتسە-پرەمەر حالىقتى دارى-دارمەكپەن ۋاقىتىلى قامتاماسىز ەتۋدىڭ ماڭىزدىلىعىنا توقتالدى.

«كەلەسى جىلدىڭ باسىندا بىزدە دارى-دارمەكپەن قامتاماسىز ەتۋدە ەشقانداي كىدىرىستەر بولماۋى ءۇشىن، قاراشا-جەلتوقسان ايلارىندا كەلەسى جىلعا ارنالعان بارلىق كەلىسىمشارتتاردى جاساۋىمىز كەرەك»، — دەدى ول.

وبلىس ورتالىعىندا جۇمىس توبىنىڭ مۇشەلەرى وڭىرلىك جەدەل جاردەم ستانتسياسىنىڭ جۇمىسىمەن تانىستى. پاۆلودارلىق 103 قىزمەتىنىڭ اۆتوپاركىندە 100-دەن استام ارنايى كولىك بار. بارلىق ماشينالار GPS سەزبەگىمەن جابدىقتالعان، جەدەل جاردەم بريگادالارىنىڭ مەديتسينالىق قامتىلۋى «س» ساناتىنىڭ جوعارى ستاندارتتارىنا سايكەس كەلەدى. بۇل، ب. ساپارباەۆتىڭ ايتۋىنشا، مەملەكەتتىڭ دەنساۋلىق ساقتاۋدىڭ ماتەريالدىق-تەحنيكالىق بازاسىن نىعايتۋ بويىنشا قابىلداپ جاتقان شارالارىنىڭ ايقىن دالەلى.

بىلىم بەرۋ جۇيەسىن دامىتۋ جانە پەداگوگتىڭ مارتەبەسىن ارتتىرۋ تۇرعىسىنان، كەلەر جىلدان باستاپ پەداگوگتەردىڭ جالاقىسىنىڭ ورتاشا كولەمىن شامامەن 30%-عا ارتتىرۋ جوسپارلانعانى اتاپ ءوتىلدى. بۇل ماقساتقا شامامەن 200 ملرد تەڭگە ءبولىندى.

دارىندى جانە تالانتتى بالالارعا جان-جاقتى قولداۋ كورسەتىلەدى. تۇڭعىش پرەزيدەنت – ەلباسىنىڭ قورىمەن بىرگە جاقىندا اقتوبەدە باستاۋ العان «ەل ءۇمىتى» جوباسى ىسكە اسىرىلىپ جاتىر. ونىڭ ماقساتى — 1000-نان استام دارىندى بالالاردى ىرىكتەپ الۋ، ولاردىڭ ءبىلىم الۋىنا جانە تالانتىن دامىتۋعا قولداۋ كورسەتۋ. ەرەكشە قاجەتتىلىكتەرى بار بالالاردىڭ اتا-انالارىنا دا جاقىن ارادا ەلەۋلى قولداۋ كورسەتىلەدى. كەلەسى جىلدان باستاپ، قر تۇڭعىش پرەزيدەنتى – ەلباسىنىڭ باستاماسى اياسىندا ەلىمىزدىڭ وڭىرلەرىندە وڭالتۋ ورتالىقتارى سالىنا باستايدى.

«مەملەكەت ءوز ازاماتتارىنىڭ ءال-اۋقاتىن جاقسارتۋ تۇرعىسىنان اۋقىمدى جۇمىستار اتقارىپ جاتىر. كەلەسى جىلدان باستاپ ءبىز كوپ بالالى جانە از قامتىلعان وتباسىلاردى قولداۋ باعدارلامالارىنا وزگەرىستەر ەنگىزەمىز. ەگەر بۇعان دەيىن الەۋمەتتىك كومەك الۋشىلار وزدەرىنىڭ ناقتى كىرىستەرىن جاسىرا السا، وندا 2020 جىلدان باستاپ بۇنداي فاكتىلەر مۇلدەم بولمايدى. سونىمەن قاتار، ۇكىمەت ءمۇعالىمنىڭ مارتەبەسىن ارتتىردى جانە مۇعالىمدەردىڭ جالاقىسىن 2 ەسەگە ءوسىرۋدى جوسپارلاپ وتىر»، — دەدى ۆيتسە-پرەمەر.

قر پرەمەر-مينيسترىنىڭ ورىنباسارى باستاعان ۇكىمەتتىك جۇمىس توبى اقسۋ قالاسى مەن ونىڭ اۋىلدىق ايماعىندا بولدى.

ۆيتسە-پرەمەر وسى جىلى مەملەكەتتىك-جەكەمەنشىك ارىپتەستىك اياسىندا قۇرىلعان مۇگەدەك بالالارعا ارنالعان «ورتوپروت» وڭالتۋ ورتالىعىندا بولدى. ورتالىقتا ءبىر جارىم جاستان 18 جاسقا دەيىن تىرەك-قيمىل اپپاراتى بۇزىلعان بالالارعا قىزمەت كورسەتىلەدى. اشىلعاننان بەرى تىرەك-قيمىل اپپاراتى بۇزىلعان 15 بالاعا كومەك كورسەتىلدى. سونداي-اق، ەۆگەنەۆكا اۋىلىنداعى دارىگەرلىك امبۋلاتورياعا دا باردى.

ۇكىمەت توپ جۇمىس ساپارىن ەۆگەنەۆكا اۋىلىنىڭ تۇرعىندارىمەن كەزدەسۋمەن اياقتادى. بەردىبەك ساپارباەۆ پرەزيدەنتتىڭ «Cىندارلى قوعامدىق ديالوگ – قازاقستاننىڭ تۇراقتىلىعى مەن وركەندەۋىنىڭ نەگىزى» جولداۋىندا جۇكتەلگەن مىندەتتەردىڭ ورىندالۋى تۋرالى ايتتى. ول مەملەكەت مۇقتاج ازاماتتاردى الەۋمەتتىك قولداۋ جۇمىستارىن كۇشەيتەتىنىن اتاپ ءوتتى.


كەلۋ قاينارى: http://www.elarna.net/koru.php?tur=53&id=1070027

پىكىرلەر:


جازعان لەبىزىڭىز300 ارىپتەن اسپاسىن!
ادام نەمەسە ۋيروس ەكەندىگىڭىزدى تۇراقتاندىرۋ سۇراعى، كاتەكشەگە ءجۇز دەپ سيفىرمەن جازىڭىز، راحىمەت!

ەڭ جاڭا ماقالالار


"الاش قايراتكەرلەر 2 مينوت
قازاقستاندا ەكولوگيالىق 2 مينوت
سەنات ترامپتىڭ ارەكەتىن 5 مينوت
دوللار قۇنى 400 تەڭگەدە 7 مينوت
بايبەك 50 مىڭ تەڭگەنى ت 7 مينوت
پايدالانىلماي جاتقان جە 7 مينوت
«اۋىلىم-التىن تۇعىرىم» 8 مينوت
«قازاتومونەركاسىپ»  اكت 11 مينوت
ەلوردانىڭ قوعامدىق ورىن 11 مينوت
قازاقستاندا ەكولوگيالىق 14 مينوت
شينجياڭنان 6 ورىن 2020 17 مينوت
ستورونى كونفليكتا ۆ ليۆ 17 مينوت
ەگەر سەندەر داۋىس بەرۋ 17 مينوت
شىمكەنتىڭ ساۋدا ورىندار 17 مينوت
بالالار «1 - ماۋسىم» ب 17 مينوت
اۋا رايىنىڭ بۇزىلۋىنا ب 17 مينوت
دۇنيە جۇزىندە ۆيرۋسپەن 17 مينوت
جۇمىس ىزدەپ جۇرگەن 5 مى 17 مينوت
اتىراۋ: اتا-انادان اقشا 17 مينوت
حۋنچجوۋداعى ازيا ويىندا 17 مينوت
تالعاردا كوپىردەن سەكىر 17 مينوت
تالاپكەرلەر ءۇشىن دۇرىس 20 مينوت
ترامپ بايدەندى «ساياسي 20 مينوت
قازاقستاننىڭ اۋىل شارۋا 23 مينوت
الماتىدا قۇرىلىس الاڭىن 23 مينوت
جەمقورلىققا قارسى شارا 26 مينوت
ەرتەڭ داڭقتى باپكەر ۆيك 26 مينوت
«Birgemiz» پوموجەت نۋجد 1 ساعات
شقو-دا قاتتى جەل بىرنەش 1 ساعات
ماڭعىستاۋدا 90 بالاباقش 1 ساعات