ەل-ارنا قولفون نۇسقاسىنا ەنۋ Еларна қолфон нұсқасына ену


ەل-ارنا قولفون نۇسقاسى | "قولفون نۇسقاسىن ءتۇسىرۋ (Android)

Кірілше
جۇكتەۋ-البومىم-البومدار-جەلى
وسى توردى ساقتايمىن! | وسى توردى باس بەت ەتەمىن!

ءبىزدىڭ بايلانىس: elarna2012@gmail.comتىركەلىڭىزدەر كىتاپحانا قوجالار تورابى البومدار قازاقتىڭ 1001 ەرتەگىسى

ءتۇرى: Islam.kz رۋحاني اقپاراتتارى

جولدانعان ۋاقىتى: 17:15 - 2019/11/09

Нақты Көзі: http://askar.islam.kz/kk/post/11-pravil-obsheniya-s-toksichnymi-lyudmi-8247/

11 پراۆيل وبششەنيا س توكسيچنىمي ليۋدمي

پرو ۆرەد وت وبششەنيا س توكسيچنىمي ليۋدمي سلىشالي ۆسە، ودناكو نە كاجدىي زناەت، كاك مينيميزيروۆات ۋششەرب وت ۆزايمودەيستۆيا س نيمي. مى سوستاۆيلي سپيسوك يز 11 پراۆيل، كوتورىە پوموگۋت سپراۆيتسيا س ەتوي پروبلەموي.

كتو تاكيە توكسيچنىە ليۋدي؟

پرەجدە چەم راسسكازىۆات و پراۆيلاح وبششەنيا س توكسيچنىمي ليۋدمي، ستويت دوگوۆوريتسيا، كوگو جە مى پود نيمي پونيماەم. ۆ يح چيسلو نە ستويت زاپيسىۆات ليۋبوگو چەلوۆەكا، كوتورىي پروستو ۆام نەپرياتەن. گلاۆنوە، چتو ۆىدەلياەت توكسيچنىح ليۋدەي — يح ناۆيازچيۆوست ي ناستويچيۆوست: پرەكراتيت وبششەنيە س نيمي سوۆسەم نە تاك لەگكو، كاك كاجەتسيا ۆ ناچالە، وسوبەننو تەم، كتو روبوك ي ستەسنيتەلەن. ۆ يتوگە ەدينستۆەننىمي ەموتسيامي، كوتورىە ۆى يسپىتىۆاەتە وت رازگوۆورا س نيمي، ستانوۆياتسيا رازدراجەنيە، پەرەۋتوملەنيە ي، ۆوزموجنو، جالوست — كاك ك سەبە، تاك ي ك سوبەسەدنيكۋ. پري ەتوم دوۆەستي ۆاس دو تاكوگو سوستويانيا موجەت نە تولكو نەگاتيۆ، يسحودياششي وت چەلوۆەكا، نو تاكجە ي گيپەرتروفيروۆاننايا وپەكا يلي پوۆىشەننوە ۆنيمانيە، ەسلي ۆى نە موجەتە پرەكراتيت پودوبنوە وتنوشەنيە ك سەبە پو سوبستۆەننومۋ جەلانيۋ ي ۆ ليۋبوي مومەنت ۆرەمەني.

پراۆيلا وبششەنيا س توكسيچنىمي ليۋدمي

دوۆەريايتە سۆويم چۋۆستۆام. بىۆاەت، چتو توكسيچنوگو چەلوۆەكا موجنو رازليچيت نە سرازۋ. ودناكو ەسلي ۆى ۆنوۆ ي ۆنوۆ چۋۆستۆۋەتە سەبيا يزموتاننىم ي نەسچاستنىم پوسلە وبششەنيا س كەم-تو، نە ستويت وبمانىۆاتسيا: چەم رانشە ۆى راسپوزناەتە توكسيچنوست، تەم لۋچشە دليا ۆاس.

چەتكو سوبليۋدايتە سۆوي گرانيتسى. ليۋبيموە زانياتيە توكسيچنوگو چەلوۆەكا — نارۋشات ليچنوە پروسترانستۆو سوبەسەدنيكا ي «داۆيت» نا نەگو سۆويمي ەموتسيامي. تاكوە وتنوشەنيە تەرپەت نەلزيا، پوەتومۋ وتبروستە ۆەجليۆوست ي چەتكو وبوزناچتە گرانيتسى دوپۋستيموگو.

بۋدتە سدەرجاننى. ەتو سلوجنو، نو ۆوزموجنو. دەلو ۆ توم، چتو توكسيچنىي چەلوۆەك وبوجاەت ۋۆلەكات سوبەسەدنيكا ۆ ۆورونكۋ نەگاتيۆنىح ەموتسي — ەسلي ۆى پوپادەتەس نا ەگو پروۆوكاتسيۋ ي وتۆەتيتە نەگاتيۆوم نا نەگاتيۆ، تو ي سامي نە زامەتيتە، كاك ۋتراتيتە ۆنۋترەننەە راۆنوۆەسيە.

بەريتە كونترول ناد رازگوۆوروم نا سەبيا. توكسيچنىە ليۋدي — يزۆەستنىە مانيپۋلياتورى. ودناكو داۆات يم مانيپۋليروۆات ۆامي ني ۆ كوەم سلۋچاە نەلزيا. پوەتومۋ ستويت ناۋچيتسيا بىسترو پەرەحۆاتىۆات كونترول ۆ رازگوۆورە. ەتو نە تاك سلوجنو دەلات، كاك كاجەتسيا: ناپريمەر، موجنو پروستو لوۆكو سمەنيت تەمۋ رازگوۆورا ي تەم سامىم «وحلاديت» پىل سوبەسەدنيكا.

دۋمايتە، چتو راسسكازىۆاەتە و سەبە. توكسيچنىە ليۋدي چاستو يزليشنە وتكروۆەننى — ەتو ودين يز يح پريەموۆ «ۆتەرەتسيا» ۆام ۆ دوۆەريە. ۆپولنە نورمالنو، چتو ۋ ۆاس ۆوزنيكنەت جەلانيە تاك جە پودەليتسيا ليچنوي ينفورماتسيەي و سەبە. نو دەلات ەتوگو نەلزيا — زدەس ۆسيو، كاك ۆ پوليتسي: ليۋبوە سلوۆو پوتوم موجەت بىت يسپولزوۆانو پروتيۆ ۆاس.

نە بويتەس بىت پريامولينەينىمي. ەسلي ۆى سكرومنىي، روبكي يلي چرەزۆىچاينو ۆوسپيتاننىي چەلوۆەك، تو توكسيچنىە ليۋدي ناۆەرنياكا بۋدۋت ك ۆام ليپنۋت ۆسيۋ جيزن. روۆنو پوتومۋ، چتو زنايۋت — ۆى يم نە سوپەرنيك. پريامولينەينوست — لۋچشەە ورۋجيە دليا زاششيتى وت توكسيچنىح ليۋدەي: چەتكوە فورمۋليروۆانيە سۆوەي پوزيتسي چاششە ۆسەگو يح پۋگاەت.

پودۋمايتە ناد پلانوم پوبەگا. ۆرات نە وچەن حوروشو، نو ۆ پروتسەسسە ديالوگا س توكسيچنىم چەلوۆەكوم نە ستەسنيايتەس پريدۋمات كاكۋيۋ-نيبۋد وتگوۆوركۋ، پوچەمۋ ۆى نە سموجەتە دالشە پرودولجات رازگوۆور يلي وكازات نەمىسليمۋيۋ ۋسلۋگۋ. چەم ۋبەديتەلنەە بۋدەت ۆاش وبمان، تەم لۋچشە — ەتو پوموجەت ي وتنوشەنيا سوحرانيت س چەلوۆەكوم، ي نە پوكازاتسيا سليشكوم جەستوكوسەردنىم.

نە جديتە وت چەلوۆەكا يزمەنەني. كوگدا توكسيچنىي چەلوۆەك — ۆاش رودستۆەننيك، تو ۋيتي وت وبششەنيا نە تاك لەگكو. ودناكو ۆسەگدا پروششە سترويت ديالوگ، ەسلي ۆى چەتكو پونيماەتە: ون ۆرياد لي كوگدا-تو ستانەت ۆەستي سەبيا پو-درۋگومۋ. پوەتومۋ نە جديتە يزمەنەني وت نەگو، نە جديتە، چتو ون ۆسيو پويمەت ي راسكاەتسيا.

پودۋمايتە ناد سۆويمي سلابىمي ستورونامي. وبششەنيە س توكسيچنىم چەلوۆەكوم موجەت بىت داجە پولەزنىم دليا ۆاس، ەسلي پراۆيلنو پودويتي ك ەتومۋ دەلۋ. زادۋمايتەس، پوچەمۋ پودوبنىە ليۋدي سچيتايۋت ۆوزموجنىم ۆامي مانيپۋليروۆات؟ كاكيە ۋ ۆاس ەست سلابىە ستورونى، كوتورىە تاك يح پريۆلەكايۋت؟ سكورەە ۆسەگو، پريچينا كروەتسيا ۆ توم، چتو ۆى نە ۋمەەتە ۆىسترايۆات ليچنىە گرانيتسى ي تسەنيت سەبيا ي سۆوي ترۋد. وسوزناۆ ەتو، پوستارايتەس يسپراۆيت وتنوشەنيە ك سەبە، ي توگدا توكسيچنىح ليۋدەي ۆ ۆاشەي جيزني توچنو ستانەت مەنشە.

نە بەريتە نا سەبيا ليشنيۋيۋ وتۆەتستۆەننوست، نو پومنيتە و سوچۋۆستۆي. ۆاجنىي مومەنت: نە ستويت زابىۆات، چتو توكسيچنىە ليۋدي، كاك پراۆيلو، نە تولكو دەلايۋت درۋگيح وچەن نەسچاستنىمي، نو ي سامي نە سليشكوم-تو رادۋيۋتسيا جيزني. ۋ نيح موگۋت بىت رەالنىە پروبلەمى ي پريچينى، كوتورىە سدەلالي يح تاكيمي. پوەتومۋ ۆپولنە لوگيچنو، چتو يم حوچەتسيا پوموچ. ودناكو ۆسەگدا ودەرگيۆايتە سەبيا، ەسلي ۆدرۋگ رەشيتە پريمەريت رول سۋپەرمەنا ي «سپاستي» چەلوۆەكا وت ساموگو سەبيا. سكورەە ۆسەگو، تاكايا سامونادەياننوست پلوحو كونچيتسيا — ي دليا ۆاس، ي دليا توكسيچنوگو چەلوۆەكا.

حۆاليتە سەبيا. كوگدا رەچ يدەت و توكسيچنوم چەلوۆەكە، وبششەنيا س كوتورىم يزبەجات ۆى نە موجەتە — دوپۋستيم، ون ۆاش بليزكي رودستۆەننيك يلي ناچالنيك، — تو وچەن ۆاجنو حوت كاك-تو سەبيا ۆوزناگراجدات زا پودوبنىە سترادانيا. ەسلي ۆام ۋدالوس نە سكاتيتسيا ۆ كونفليكت ي نە پەرەيتي نا وسكوربلەنيا ۆ رەزۋلتاتە ديالوگا، پروستو پوحۆاليتە سەبيا زا ۆىدەرجكۋ ي تەرپەنيە — ەتو دەيستۆيتەلنو وچەن ۆاجنو.

سەرگەي ۆەرەسكوۆ

https://knife.media/


كەلۋ قاينارى: http://www.elarna.net/koru.php?tur=52&id=1069922

پىكىرلەر:


جازعان لەبىزىڭىز300 ارىپتەن اسپاسىن!
ادام نەمەسە ۋيروس ەكەندىگىڭىزدى تۇراقتاندىرۋ سۇراعى، كاتەكشەگە ءجۇز دەپ سيفىرمەن جازىڭىز، راحىمەت!

ەڭ جاڭا ماقالالار


الدىڭعى جارىم جىلدا ەلى 6 مينوت
رۋمىنيا چەمپيوناتىندا « 6 مينوت
تۇركىستان وبلىسىندا 128 21 مينوت
حان جىڭ مەملەكەتتىك دام 1 ساعات
UFC on ESPN 12 تۋرنيرىن 1 ساعات
اقتاۋدا ماسكا تەگىن تار 1 ساعات
سىبايلاس جەمقورلىققا قا 1 ساعات
تراۆموتولوگيا عىلىمي-زە 1 ساعات
تاسقىننان ساقتانۋ قۋاڭش 1 ساعات
ءUFC-دىڭ جاڭا چەمپيونى 1 ساعات
اتىراۋدا مەديتسينالىق ء 1 ساعات
كوروناۆيرۋس: توكيودا ءق 1 ساعات
اۋىل شارۋاشىلىعى، اۋىل 2 ساعات
سەمسەرلەسۋدەن 2021 جىلع 2 ساعات
قوستاناي وبلىسىندا 3،5 2 ساعات
42 500 تەڭگە تولەمدى تا 2 ساعات
قوستاناي وبلىسىنا 20 تو 2 ساعات
ورتالىق اۋا رايى ستانسي 2 ساعات
بەس ويىنشى الماستىرۋ جۇ 2 ساعات
قازاقستان وپەك+ كەلىسىم 2 ساعات
ماقتاارالدىڭ سۋ باسقان 2 ساعات
امەريكالىق كومپانيا كور 2 ساعات
مادەنيەت جانە ساياحات م 3 ساعات
فۋتبولدان 2022 جىلعى ال 3 ساعات
فۋتبولدان 2022 جىلعى ال 3 ساعات
قوستاناي وبلىسىندا سايا 3 ساعات
باس شۋجي شي جينپيڭنىڭ م 3 ساعات
2022 جىلعى جاسوسپىرىمدە 3 ساعات
كەلەسى جىلى دا الەمدىك 3 ساعات
اۆتونوميالى رايوندىق 13 3 ساعات