ەل-ارنا قولفون نۇسقاسىنا ەنۋ Еларна қолфон нұсқасына ену


ەل-ارنا قولفون نۇسقاسى | "قولفون نۇسقاسىن ءتۇسىرۋ (Android)

Кірілше
جۇكتەۋ-البومىم-البومدار-جەلى
وسى توردى ساقتايمىن! | وسى توردى باس بەت ەتەمىن!

ءبىزدىڭ بايلانىس: elarna2012@gmail.com



تىركەلىڭىزدەر كىتاپحانا قوجالار تورابى البومدار قازاقتىڭ 1001 ەرتەگىسى

ءتۇرى: قازاقپارات جاڭالىقتارى

جولدانعان ۋاقىتى: 19:15 - 2019/11/09

Нақты Көзі: https://www.inform.kz/kz/pavlodarda-kezekti-auyl-sharuashylygy-onimderinin-zharmenkesi-otti_a3583823

پاۆلوداردا كەزەكتى اۋىل شارۋاشىلىعى ونىمدەرىنىڭ جارمەڭكەسى ءوتتى

پاۆلودار. قازاقپارات - بۇل جولى باياناۋىل جانە شارباقتى اۋداندارىنىڭ فەرمەرلەرى جارمەڭكەگە ەت ونىمدەرىن، پاۆلودار اۋدانى مەن اقسۋ اۋىلدىق ايماعىنان كوكونىستەر، شارباقتىلىق قۇس فابريكاسىنان جۇمىرتقا جانە «گاليتسكوە» شق شيكى ءسۇت اكەلدى، دەپ حابارلايدى pavlodarnews.kz.

ۇقساس جاڭالىقتار
قازاقستاننىڭ وسىمدىك مايى قاي ەلدەردە سۇرانىسقا يە ەكى جىلدا قازاقستان مايلى داقىلداردى تولىقتاي وڭدەۋ دەڭگەيىنە شىعادى ومىرزاق شوكەەۆ قازىعۇرت اۋدانىندا ديحاندارمەن كەزدەستى

وبلىستاعى ارا ۇستاۋشىلار بالدىڭ ونداعان سورتتارىن ساتىلىمعا شىعاردى. سونداي-اق، جارمەڭكەدە كەش پىسكەن وڭتۇستىك جاقتىڭ قاربىزى مەن قاۋىنىن، شاي، كەپتىرىلگەن جەمىستەر مەن كونديتەر ونىمدەرىن ساتىپ الۋعا بولادى.


جارمەڭكەدە پاۆلودار وبلىسىنىڭ اكىمى بولات باقاۋوۆ بولدى. ول قاتارلاردى ارالاپ، بىرنەشە ەسكەرتۋ جاسادى. وبلىس اكىمىنىڭ ورىنباسارى الماس باتانوۆ اتاپ وتكەندەي، فەرمەرلەر ءوز ونىمدەرىن مۇندا دەلدالسىز ساتا الاتىندىقتان، سەنبى جارمەڭكەسىندەگى باعالار دۇكەندەر مەن قالا بازارلارىنداعى باعالاردان 30% تومەن.


«اۋا رايى مۇمكىندىك بەرەتىندىكتەن بۇگىننەن باستاپ كوشەدە تاعى دا ەت ساتىلادى. وسى كۇنگە دەيىن ولار كۆازاردىڭ ىشىندە ساتىلىپ كەلدى. قاراشانىڭ ءار ءۇشىنشى جەكسەنبىسى – اۋىل شارۋاشىلىعى قىزمەتكەرلەرىنىڭ كۇنى ەكەنىن اتاپ وتكىم كەلەدى. بيىل مەرەكە 17 قاراشاعا كەلەدى. ال، كەلەسى سەنبى جارمەڭكەسى 16 قاراشادا وتكىزىلىپ، اۋىل شارۋاشىلىعى قىزمەتكەرلەرىنىڭ كۇنىنە ارنالادى. وعان بارلىق اۋداندار كەلمەك. بۇل قىسقى مەزگىلگە ەت پەن باسقا دا ونىمدەردى ەڭ تومەنگى باعامەن قامداپ الۋعا جاقسى مۇمكىندىك بولادى»، - دەپ ۋادە ەتتى الماس باتانوۆ.



جارمەڭكە پاۆلودارلىقتاردىڭ كوڭىلىنەن شىقتى. اسىرەسە ەت ونىمدەرى بار قاتارلاردا ادام سانى كوپ بولدى. ماسەلەن، كيرجيكوۆتار وتباسى مۇندا ءار سەنبى سايىن ساياجاي شاعىناۋدانىنان كەلەدى.

«مەنىڭ ويىمشا، ءبىزدىڭ شاعىناۋداندا، ءتىپتى قالادا سيىر ەتىن 1400 تەڭگەگە ساتىپ الا المايسىڭ، – ءبىزدىڭ دۇكەندەردە 1600-1800 تەڭگە تۇرادى. ونىڭ ۇستىنە ارزان تاۋارلار تەك جەرگىلىكتى جەردە عانا وندىرىلمەيدى. ماسەلەن، بۇگىن ءبىر ايەلدىڭ سورەسىنەن يۆاسي مايشاباعىن 700 تەڭگەدەن كوردىم. مەن مۇندايدى بۇرىن كەزدەستىرمەگەنمىن. ايەل ءوزى بالىقتى تۇزداپ، دەلدالسىز ساتادى»، - دەيدى مارينا كيرجيكوۆا..

وبلىستىق اكىمدىكتىڭ مالىمدەۋىنشە، ازىرگە اۋىل شارۋاشىلىعى جارمەڭكەسى وتەتىن ورىندى وزگەرتۋ جوسپارلانباعان.

كەلۋ قاينارى: http://www.elarna.net/koru.php?tur=3&id=1069960

پىكىرلەر:


جازعان لەبىزىڭىز300 ارىپتەن اسپاسىن!
ادام نەمەسە ۋيروس ەكەندىگىڭىزدى تۇراقتاندىرۋ سۇراعى، كاتەكشەگە ءجۇز دەپ سيفىرمەن جازىڭىز، راحىمەت!

ەڭ جاڭا ماقالالار


ازيا - ەۆروپا قاتىناس ت 2 مينوت
بەلگىلى اكادەميك مولداع 3 مينوت
الدىڭعى جارتى جىلدا شين 3 مينوت
شينجياڭ ءبيداي وندىرىسى 3 مينوت
دۋباي COVID-19 ىندەتىنە 3 مينوت
الماتى وبلىسىندا پنەۆمو 3 مينوت
قازنەتتە ءولىم اۋزىندا 3 مينوت
قىستاق ورتاسى جارقىراپ، 3 مينوت
«بىردە-ءبىر ۇلتتىڭ قاعى 3 مينوت
قازاقستان مەن وزبەكستان 3 مينوت
قازاقستاندىق ازيا چەمپي 3 مينوت
اقتوبەدە وكپە قابىنۋىمە 6 مينوت
الماتىعا 1 ملن استام پا 6 مينوت
ددسۇ: «كوروناۆيرۋس 9 مينوت
اتىراۋعا 278 مەديتسينا 9 مينوت
وسكەمەندە پاتەردەگى گاز 12 مينوت
باتىس وڭىرىندە 90-عا جۋ 12 مينوت
باس ءمۇفتي قازاقستاندىق 13 مينوت
قازاقستاندا جوعارى ساپا 13 مينوت
ءۇندىستاندا ادامدارعا ش 13 مينوت
اينۇر تۇرسىنباەۆا تۇركي 18 مينوت
بەردىبەك ساپارباەۆ:  18 مينوت
وتاندىق كاسىپورىندار كە 18 مينوت
شەتەل بازارلارىندا تىڭ 22 مينوت
رايونىمىز باسىمدىققا يە 23 مينوت
برازيليادا تىلشىلەر پرە 23 مينوت
عىلىم-تەحنيكا تۇرمىسقا 23 مينوت
عالامتور ارقىلى وقىپ، ت 23 مينوت
ەل ىشىندەگى تۇڭعىش جوعا 23 مينوت
6 - ايدىڭ سوڭىندا ەلىمى 23 مينوت