ەل-ارنا قولفون نۇسقاسىنا ەنۋ Еларна қолфон нұсқасына ену


ەل-ارنا قولفون نۇسقاسى | "قولفون نۇسقاسىن ءتۇسىرۋ (Android)

Кірілше
جۇكتەۋ-البومىم-البومدار-جەلى
وسى توردى ساقتايمىن! | وسى توردى باس بەت ەتەمىن!

ءبىزدىڭ بايلانىس: elarna2012@gmail.com


ەڭ جاڭا ماقالالار


دەرت دەندەپ تۇرعان كەزد 1 مينوت
”شيياڭياڭ“ قۋانىشقا بول 20 مينوت
اقش-تا بىرنەشە تانىمال 20 مينوت
حالىقارالىق قازىرگى بەس 21 مينوت
پاۆلوداردا دارى-دارمەكت 27 مينوت
ترامپ گۋبەرناتورلارعا س 1 ساعات
ددسۇ: افريكاداعى جاعداي 1 ساعات
ماحامبەت دوسمۇحامبەتوۆ 1 ساعات
ءيزرايلدىڭ 9 قالاسىندا 1 ساعات
ۆان پەرسي «التىن دوپ» ج 1 ساعات
گەرمانيادا Airbus كومپا 1 ساعات
ورال قالاسىنىڭ ەمحانالا 1 ساعات
توكيو – 2020: بيلەتتەرد 1 ساعات
COVID-19: اريو بالا قال 1 ساعات
ەمتيحان مەن وقۋشى قابىل 1 ساعات
قايرات بار، قاراجات جوق 1 ساعات
«استانا» باسكەتبول كلۋب 1 ساعات
ەلوردادا دارى-دارمەك با 1 ساعات
وبلىس اكىمى: تۇركىستان 2 ساعات
"توكيو-2020" 2 ساعات
قىزىلوردا وبلىسىنا  دار 2 ساعات
پەتروپاۆلدا ۆەتينسپەكتو 2 ساعات
اقتوبەدە دارى-دارمەكتى 2 ساعات
مادەنيەت پەن ساياحاتتى 2 ساعات
اتىراۋدا ماس جۇرگىزۋشىن 2 ساعات
«رەال ءمادريدتىڭ» بۇرىن 2 ساعات
الماتى وبلىسىنان سەنات 2 ساعات
ەلوردادا 150 اۋلا مەن 5 2 ساعات
ورالدىق كاسىپكەرلەر كور 2 ساعات
باس شۋجي شي جينپيڭنىڭ م 2 ساعات