ەل-ارنا قولفون نۇسقاسىنا ەنۋ Еларна қолфон нұсқасына ену


ەل-ارنا قولفون نۇسقاسى | "قولفون نۇسقاسىن ءتۇسىرۋ (Android)

Кірілше
جۇكتەۋ-البومىم-البومدار-جەلى
وسى توردى ساقتايمىن! | وسى توردى باس بەت ەتەمىن!

ءبىزدىڭ بايلانىس: elarna2012@gmail.comتىركەلىڭىزدەر كىتاپحانا قوجالار تورابى البومدار قازاقتىڭ 1001 ەرتەگىسى

ءتۇرى: قازاقپارات جاڭالىقتارى

جولدانعان ۋاقىتى: 19:15 - 2019/11/09

Нақты Көзі: https://www.inform.kz/kz/pavlodarda-kezekti-auyl-sharuashylygy-onimderinin-zharmenkesi-otti_a3583823

پاۆلوداردا كەزەكتى اۋىل شارۋاشىلىعى ونىمدەرىنىڭ جارمەڭكەسى ءوتتى

پاۆلودار. قازاقپارات - بۇل جولى باياناۋىل جانە شارباقتى اۋداندارىنىڭ فەرمەرلەرى جارمەڭكەگە ەت ونىمدەرىن، پاۆلودار اۋدانى مەن اقسۋ اۋىلدىق ايماعىنان كوكونىستەر، شارباقتىلىق قۇس فابريكاسىنان جۇمىرتقا جانە «گاليتسكوە» شق شيكى ءسۇت اكەلدى، دەپ حابارلايدى pavlodarnews.kz.

ۇقساس جاڭالىقتار
قازاقستاننىڭ وسىمدىك مايى قاي ەلدەردە سۇرانىسقا يە ەكى جىلدا قازاقستان مايلى داقىلداردى تولىقتاي وڭدەۋ دەڭگەيىنە شىعادى ومىرزاق شوكەەۆ قازىعۇرت اۋدانىندا ديحاندارمەن كەزدەستى

وبلىستاعى ارا ۇستاۋشىلار بالدىڭ ونداعان سورتتارىن ساتىلىمعا شىعاردى. سونداي-اق، جارمەڭكەدە كەش پىسكەن وڭتۇستىك جاقتىڭ قاربىزى مەن قاۋىنىن، شاي، كەپتىرىلگەن جەمىستەر مەن كونديتەر ونىمدەرىن ساتىپ الۋعا بولادى.


جارمەڭكەدە پاۆلودار وبلىسىنىڭ اكىمى بولات باقاۋوۆ بولدى. ول قاتارلاردى ارالاپ، بىرنەشە ەسكەرتۋ جاسادى. وبلىس اكىمىنىڭ ورىنباسارى الماس باتانوۆ اتاپ وتكەندەي، فەرمەرلەر ءوز ونىمدەرىن مۇندا دەلدالسىز ساتا الاتىندىقتان، سەنبى جارمەڭكەسىندەگى باعالار دۇكەندەر مەن قالا بازارلارىنداعى باعالاردان 30% تومەن.


«اۋا رايى مۇمكىندىك بەرەتىندىكتەن بۇگىننەن باستاپ كوشەدە تاعى دا ەت ساتىلادى. وسى كۇنگە دەيىن ولار كۆازاردىڭ ىشىندە ساتىلىپ كەلدى. قاراشانىڭ ءار ءۇشىنشى جەكسەنبىسى – اۋىل شارۋاشىلىعى قىزمەتكەرلەرىنىڭ كۇنى ەكەنىن اتاپ وتكىم كەلەدى. بيىل مەرەكە 17 قاراشاعا كەلەدى. ال، كەلەسى سەنبى جارمەڭكەسى 16 قاراشادا وتكىزىلىپ، اۋىل شارۋاشىلىعى قىزمەتكەرلەرىنىڭ كۇنىنە ارنالادى. وعان بارلىق اۋداندار كەلمەك. بۇل قىسقى مەزگىلگە ەت پەن باسقا دا ونىمدەردى ەڭ تومەنگى باعامەن قامداپ الۋعا جاقسى مۇمكىندىك بولادى»، - دەپ ۋادە ەتتى الماس باتانوۆ.جارمەڭكە پاۆلودارلىقتاردىڭ كوڭىلىنەن شىقتى. اسىرەسە ەت ونىمدەرى بار قاتارلاردا ادام سانى كوپ بولدى. ماسەلەن، كيرجيكوۆتار وتباسى مۇندا ءار سەنبى سايىن ساياجاي شاعىناۋدانىنان كەلەدى.

«مەنىڭ ويىمشا، ءبىزدىڭ شاعىناۋداندا، ءتىپتى قالادا سيىر ەتىن 1400 تەڭگەگە ساتىپ الا المايسىڭ، – ءبىزدىڭ دۇكەندەردە 1600-1800 تەڭگە تۇرادى. ونىڭ ۇستىنە ارزان تاۋارلار تەك جەرگىلىكتى جەردە عانا وندىرىلمەيدى. ماسەلەن، بۇگىن ءبىر ايەلدىڭ سورەسىنەن يۆاسي مايشاباعىن 700 تەڭگەدەن كوردىم. مەن مۇندايدى بۇرىن كەزدەستىرمەگەنمىن. ايەل ءوزى بالىقتى تۇزداپ، دەلدالسىز ساتادى»، - دەيدى مارينا كيرجيكوۆا..

وبلىستىق اكىمدىكتىڭ مالىمدەۋىنشە، ازىرگە اۋىل شارۋاشىلىعى جارمەڭكەسى وتەتىن ورىندى وزگەرتۋ جوسپارلانباعان.

كەلۋ قاينارى: http://www.elarna.net/koru.php?tur=3&id=1069960

پىكىرلەر:


جازعان لەبىزىڭىز300 ارىپتەن اسپاسىن!
ادام نەمەسە ۋيروس ەكەندىگىڭىزدى تۇراقتاندىرۋ سۇراعى، كاتەكشەگە ءجۇز دەپ سيفىرمەن جازىڭىز، راحىمەت!

ەڭ جاڭا ماقالالار


بىشكەكتە بۇرىنعى ناۋباي 1 مينوت
الەم حالقىنىڭ 12،2 ميلل 1 مينوت
شي جينپيڭ مەن ارگەنتينا 2 مينوت
كەلپىن اۋدانىنىڭ حۋياڭ 2 مينوت
قازاقستاندا تاعى 1726 ا 2 مينوت
سقو-دا سەگىز جاسار بالا 2 مينوت
قازاقستاندا كوروناۆيرۋس 7 مينوت
وڭتۇستىك كورەيا استاناس 10 مينوت
قازاقستاندا ءبىر تاۋلىك 13 مينوت
مۇمكىندىگى شەكتەۋلى ازا 13 مينوت
شالعاي تاۋداعى ”قۇسبەگى 22 مينوت
ىنتىماققا، ءوزارا قاراي 22 مينوت
جالعاس جۇماعۇلوۆ: «شەگى 22 مينوت
اقسايلىق اۋرۋحانا ءۇش ك 22 مينوت
اتىشۋلى ۇيىم جانىنان كو 22 مينوت
تۇركىستاندىق تاكسوپاركت 28 مينوت
پەتروپاۆلداعى كراسنايا 1 ساعات
الماتى ءدارىحانالارىنا 1 ساعات
جەكە مۇرات - تالپىنىستى 1 ساعات
نۇر-سۇلتاندا قوقىس وڭدە 1 ساعات
قازاقستاندا كوروناۆيرۋس 1 ساعات
ازەربايجان ءىشىنارا قوز 1 ساعات
قحل اڭىزدارىنىڭ قاتارىن 1 ساعات
ۇپايدان شاشاۋ شىقپايدى 1 ساعات
10 شىلدە. تۋعان كۇن يەل 1 ساعات
«دەنيس تەننىڭ مەموريالى 1 ساعات
شار ۇرلەۋ وكپەگە پايدال 1 ساعات
وڭىرلەردەگى جاعداي باقى 1 ساعات
كوڭىلگە مەدەۋ بولعان ۇن 1 ساعات
ەرەكشە دارىن يەسى ەدى 1 ساعات