ەل-ارنا قولفون نۇسقاسىنا ەنۋ Еларна қолфон нұсқасына ену


ەل-ارنا قولفون نۇسقاسى | "قولفون نۇسقاسىن ءتۇسىرۋ (Android)

Кірілше
جۇكتەۋ-البومىم-البومدار-جەلى
وسى توردى ساقتايمىن! | وسى توردى باس بەت ەتەمىن!

ءبىزدىڭ بايلانىس: elarna2012@gmail.com

Үш күнгы келушылер санағыКелген адам саны (IP)Көрілген бет саны (PWs)КомпйутерҚолфон
2019-11-201983628842 %58 %
2019-11-212416771848 %52 %
2019-11-22110 %100 %


تىركەلىڭىزدەر كىتاپحانا قوجالار تورابى البومدار قازاقتىڭ 1001 ەرتەگىسى

ءتۇرى: Islam.kz رۋحاني اقپاراتتارى

جولدانعان ۋاقىتى: 17:15 - 2019/11/09

11 پراۆيل وبششەنيا س توكسيچنىمي ليۋدمي

پرو ۆرەد وت وبششەنيا س توكسيچنىمي ليۋدمي سلىشالي ۆسە، ودناكو نە كاجدىي زناەت، كاك مينيميزيروۆات ۋششەرب وت ۆزايمودەيستۆيا س نيمي. مى سوستاۆيلي سپيسوك يز 11 پراۆيل، كوتورىە پوموگۋت سپراۆيتسيا س ەتوي پروبلەموي.

كتو تاكيە توكسيچنىە ليۋدي؟

پرەجدە چەم راسسكازىۆات و پراۆيلاح وبششەنيا س توكسيچنىمي ليۋدمي، ستويت دوگوۆوريتسيا، كوگو جە مى پود نيمي پونيماەم. ۆ يح چيسلو نە ستويت زاپيسىۆات ليۋبوگو چەلوۆەكا، كوتورىي پروستو ۆام نەپرياتەن. گلاۆنوە، چتو ۆىدەلياەت توكسيچنىح ليۋدەي — يح ناۆيازچيۆوست ي ناستويچيۆوست: پرەكراتيت وبششەنيە س نيمي سوۆسەم نە تاك لەگكو، كاك كاجەتسيا ۆ ناچالە، وسوبەننو تەم، كتو روبوك ي ستەسنيتەلەن. ۆ يتوگە ەدينستۆەننىمي ەموتسيامي، كوتورىە ۆى يسپىتىۆاەتە وت رازگوۆورا س نيمي، ستانوۆياتسيا رازدراجەنيە، پەرەۋتوملەنيە ي، ۆوزموجنو، جالوست — كاك ك سەبە، تاك ي ك سوبەسەدنيكۋ. پري ەتوم دوۆەستي ۆاس دو تاكوگو سوستويانيا موجەت نە تولكو نەگاتيۆ، يسحودياششي وت چەلوۆەكا، نو تاكجە ي گيپەرتروفيروۆاننايا وپەكا يلي پوۆىشەننوە ۆنيمانيە، ەسلي ۆى نە موجەتە پرەكراتيت پودوبنوە وتنوشەنيە ك سەبە پو سوبستۆەننومۋ جەلانيۋ ي ۆ ليۋبوي مومەنت ۆرەمەني.

پراۆيلا وبششەنيا س توكسيچنىمي ليۋدمي

دوۆەريايتە سۆويم چۋۆستۆام. بىۆاەت، چتو توكسيچنوگو چەلوۆەكا موجنو رازليچيت نە سرازۋ. ودناكو ەسلي ۆى ۆنوۆ ي ۆنوۆ چۋۆستۆۋەتە سەبيا يزموتاننىم ي نەسچاستنىم پوسلە وبششەنيا س كەم-تو، نە ستويت وبمانىۆاتسيا: چەم رانشە ۆى راسپوزناەتە توكسيچنوست، تەم لۋچشە دليا ۆاس.

چەتكو سوبليۋدايتە سۆوي گرانيتسى. ليۋبيموە زانياتيە توكسيچنوگو چەلوۆەكا — نارۋشات ليچنوە پروسترانستۆو سوبەسەدنيكا ي «داۆيت» نا نەگو سۆويمي ەموتسيامي. تاكوە وتنوشەنيە تەرپەت نەلزيا، پوەتومۋ وتبروستە ۆەجليۆوست ي چەتكو وبوزناچتە گرانيتسى دوپۋستيموگو.

بۋدتە سدەرجاننى. ەتو سلوجنو، نو ۆوزموجنو. دەلو ۆ توم، چتو توكسيچنىي چەلوۆەك وبوجاەت ۋۆلەكات سوبەسەدنيكا ۆ ۆورونكۋ نەگاتيۆنىح ەموتسي — ەسلي ۆى پوپادەتەس نا ەگو پروۆوكاتسيۋ ي وتۆەتيتە نەگاتيۆوم نا نەگاتيۆ، تو ي سامي نە زامەتيتە، كاك ۋتراتيتە ۆنۋترەننەە راۆنوۆەسيە.

بەريتە كونترول ناد رازگوۆوروم نا سەبيا. توكسيچنىە ليۋدي — يزۆەستنىە مانيپۋلياتورى. ودناكو داۆات يم مانيپۋليروۆات ۆامي ني ۆ كوەم سلۋچاە نەلزيا. پوەتومۋ ستويت ناۋچيتسيا بىسترو پەرەحۆاتىۆات كونترول ۆ رازگوۆورە. ەتو نە تاك سلوجنو دەلات، كاك كاجەتسيا: ناپريمەر، موجنو پروستو لوۆكو سمەنيت تەمۋ رازگوۆورا ي تەم سامىم «وحلاديت» پىل سوبەسەدنيكا.

دۋمايتە، چتو راسسكازىۆاەتە و سەبە. توكسيچنىە ليۋدي چاستو يزليشنە وتكروۆەننى — ەتو ودين يز يح پريەموۆ «ۆتەرەتسيا» ۆام ۆ دوۆەريە. ۆپولنە نورمالنو، چتو ۋ ۆاس ۆوزنيكنەت جەلانيە تاك جە پودەليتسيا ليچنوي ينفورماتسيەي و سەبە. نو دەلات ەتوگو نەلزيا — زدەس ۆسيو، كاك ۆ پوليتسي: ليۋبوە سلوۆو پوتوم موجەت بىت يسپولزوۆانو پروتيۆ ۆاس.

نە بويتەس بىت پريامولينەينىمي. ەسلي ۆى سكرومنىي، روبكي يلي چرەزۆىچاينو ۆوسپيتاننىي چەلوۆەك، تو توكسيچنىە ليۋدي ناۆەرنياكا بۋدۋت ك ۆام ليپنۋت ۆسيۋ جيزن. روۆنو پوتومۋ، چتو زنايۋت — ۆى يم نە سوپەرنيك. پريامولينەينوست — لۋچشەە ورۋجيە دليا زاششيتى وت توكسيچنىح ليۋدەي: چەتكوە فورمۋليروۆانيە سۆوەي پوزيتسي چاششە ۆسەگو يح پۋگاەت.

پودۋمايتە ناد پلانوم پوبەگا. ۆرات نە وچەن حوروشو، نو ۆ پروتسەسسە ديالوگا س توكسيچنىم چەلوۆەكوم نە ستەسنيايتەس پريدۋمات كاكۋيۋ-نيبۋد وتگوۆوركۋ، پوچەمۋ ۆى نە سموجەتە دالشە پرودولجات رازگوۆور يلي وكازات نەمىسليمۋيۋ ۋسلۋگۋ. چەم ۋبەديتەلنەە بۋدەت ۆاش وبمان، تەم لۋچشە — ەتو پوموجەت ي وتنوشەنيا سوحرانيت س چەلوۆەكوم، ي نە پوكازاتسيا سليشكوم جەستوكوسەردنىم.

نە جديتە وت چەلوۆەكا يزمەنەني. كوگدا توكسيچنىي چەلوۆەك — ۆاش رودستۆەننيك، تو ۋيتي وت وبششەنيا نە تاك لەگكو. ودناكو ۆسەگدا پروششە سترويت ديالوگ، ەسلي ۆى چەتكو پونيماەتە: ون ۆرياد لي كوگدا-تو ستانەت ۆەستي سەبيا پو-درۋگومۋ. پوەتومۋ نە جديتە يزمەنەني وت نەگو، نە جديتە، چتو ون ۆسيو پويمەت ي راسكاەتسيا.

پودۋمايتە ناد سۆويمي سلابىمي ستورونامي. وبششەنيە س توكسيچنىم چەلوۆەكوم موجەت بىت داجە پولەزنىم دليا ۆاس، ەسلي پراۆيلنو پودويتي ك ەتومۋ دەلۋ. زادۋمايتەس، پوچەمۋ پودوبنىە ليۋدي سچيتايۋت ۆوزموجنىم ۆامي مانيپۋليروۆات؟ كاكيە ۋ ۆاس ەست سلابىە ستورونى، كوتورىە تاك يح پريۆلەكايۋت؟ سكورەە ۆسەگو، پريچينا كروەتسيا ۆ توم، چتو ۆى نە ۋمەەتە ۆىسترايۆات ليچنىە گرانيتسى ي تسەنيت سەبيا ي سۆوي ترۋد. وسوزناۆ ەتو، پوستارايتەس يسپراۆيت وتنوشەنيە ك سەبە، ي توگدا توكسيچنىح ليۋدەي ۆ ۆاشەي جيزني توچنو ستانەت مەنشە.

نە بەريتە نا سەبيا ليشنيۋيۋ وتۆەتستۆەننوست، نو پومنيتە و سوچۋۆستۆي. ۆاجنىي مومەنت: نە ستويت زابىۆات، چتو توكسيچنىە ليۋدي، كاك پراۆيلو، نە تولكو دەلايۋت درۋگيح وچەن نەسچاستنىمي، نو ي سامي نە سليشكوم-تو رادۋيۋتسيا جيزني. ۋ نيح موگۋت بىت رەالنىە پروبلەمى ي پريچينى، كوتورىە سدەلالي يح تاكيمي. پوەتومۋ ۆپولنە لوگيچنو، چتو يم حوچەتسيا پوموچ. ودناكو ۆسەگدا ودەرگيۆايتە سەبيا، ەسلي ۆدرۋگ رەشيتە پريمەريت رول سۋپەرمەنا ي «سپاستي» چەلوۆەكا وت ساموگو سەبيا. سكورەە ۆسەگو، تاكايا سامونادەياننوست پلوحو كونچيتسيا — ي دليا ۆاس، ي دليا توكسيچنوگو چەلوۆەكا.

حۆاليتە سەبيا. كوگدا رەچ يدەت و توكسيچنوم چەلوۆەكە، وبششەنيا س كوتورىم يزبەجات ۆى نە موجەتە — دوپۋستيم، ون ۆاش بليزكي رودستۆەننيك يلي ناچالنيك، — تو وچەن ۆاجنو حوت كاك-تو سەبيا ۆوزناگراجدات زا پودوبنىە سترادانيا. ەسلي ۆام ۋدالوس نە سكاتيتسيا ۆ كونفليكت ي نە پەرەيتي نا وسكوربلەنيا ۆ رەزۋلتاتە ديالوگا، پروستو پوحۆاليتە سەبيا زا ۆىدەرجكۋ ي تەرپەنيە — ەتو دەيستۆيتەلنو وچەن ۆاجنو.

سەرگەي ۆەرەسكوۆ

https://knife.media/


كەلۋ قاينارى: http://www.elarna.net/koru.php?tur=52&id=1069922

پىكىرلەر:


جازعان لەبىزىڭىز300 ارىپتەن اسپاسىن!
ادام نەمەسە ۋيروس ەكەندىگىڭىزدى تۇراقتاندىرۋ سۇراعى، كاتەكشەگە ءجۇز دەپ سيفىرمەن جازىڭىز، راحىمەت!

ەل-ارنا ءوز گازەتى

ەڭ جاڭا ماقالالار


نۇر-سۇلتان قالاسى پد با 1 مينوت
中国哈萨克语广播网 22 مينوت
ماڭعىستاۋ اكىمى 100-گە 1 ساعات
«50 جانە 1 سۇراق»: داري 1 ساعات
中国哈萨克语广播网 1 ساعات
Google ساياسي جارناماعا 1 ساعات
شىمكەنتتە قۇرىلىس عيمار 1 ساعات
中国哈萨克语广播网 1 ساعات
وسى ارانى باسىپ كورىڭىز 2 ساعات
ۇرپاقتار ساباقتاستىعى: 2 ساعات
ورالدا ءمايىتحانادا 10 2 ساعات
ءقادىر ءتۇنى – تاعدىر ء 2 ساعات
تجك: سوڭعى تاۋلىكتە 20- 2 ساعات
داۋرەن اباەۆ بالا اسىرا 2 ساعات
فۋتزالدان چەمپيوندار لي 2 ساعات
كوكشەتاۋدا پاتەر يەلەرى 2 ساعات
中国哈萨克语广播网 2 ساعات
داۋرەن اباەۆ شىمكەنتتەگ 2 ساعات
تۇڭعىش پرەزيدەنت كۇنى ق 2 ساعات
ەلوردادا كوپقاباتتى ەكى 2 ساعات
نۇرسۇلتان نازارباەۆ «تى 2 ساعات
قالمۇحانبەت قاسىموۆ رەس 2 ساعات
وسى ارانى باسىپ كورىڭىز 2 ساعات
دەۆيس كۋبوگى: ۇلىبريتان 2 ساعات
中国哈萨克语广播网 2 ساعات
داۋرەن اباەۆ جەكە قابىل 2 ساعات
ءمينيستردىڭ قابىلداۋىند 3 ساعات
مۇقتاج جانعا كومەك  بەر 3 ساعات
الماتىدا فۋتزالدان ەۋرو 3 ساعات
پارتيا جۇيەلى  جاڭعىرۋ 3 ساعات