ەل-ارنا قولفون نۇسقاسىنا ەنۋ Еларна қолфон нұсқасына ену


ەل-ارنا قولفون نۇسقاسى | "قولفون نۇسقاسىن ءتۇسىرۋ (Android)

Кірілше
جۇكتەۋ-البومىم-البومدار-جەلى
وسى توردى ساقتايمىن! | وسى توردى باس بەت ەتەمىن!

ءبىزدىڭ بايلانىس: elarna2012@gmail.comتىركەلىڭىزدەر كىتاپحانا قوجالار تورابى البومدار قازاقتىڭ 1001 ەرتەگىسى

::::م. ر. ساليحوۆا. گلۋبوكيە كلادى ::م.ر. ساليحوۆا. گلۋبوكيە كلادى

كىتاپحاناعا قايتۋ

م.ر. ساليحوۆا. گلۋبوكيە كلادى -> پامياتنىە ۆسترەچي كامكاش يبراەۆا
اپتورى: ەستەلىكتەر
م.ر. ساليحوۆا. گلۋبوكيە كلادى - كورىلىم: (1736)


: PDF Download - Жұктеұ - Скачать - ءتۇسىرۋ

پامياتنىە ۆسترەچي كامكاش يبراەۆا

جەنششينا، وتكرىۆ دۆەر، پروپۋستيلا ۆپەرەدي سەبيا دۆۋح مالىشەي. نەرۆنايا، پورىۆيستايا پوحودكا ۆىداۆالا ەە ترەۆوگۋ. ۆ پريەمنوي نا دۆەري، ۋ كوتوروي ونا وستانوۆيلاس، تابليچكا يزۆەششالا، چتو زدەس پرينيماەت دەپۋتات ۆەرحوۆنوگو سوۆەتا سسسر كامكاش التاەۆنا يبراەۆا.

نا سەكۋندۋ ەە وحۆاتيلو ۆولنەنيە ي تۋت جە سمەنيلوس زناكومىم چۋۆستۆوم وبيدى. ونا ەنەرگيچنو وتۆوريلا دۆەر، رەزكوۆاتو پودتولكنۋلا مالىشەي ك ستولۋ:

— ۆى دەپۋتات؟

— ساديتەس، پوجالۋيستا. ا ۆوت زدەس رازمەستيمسيا مى...— دەۆۋشكا لوۆكو وپرەدەليلا مالىشەي ۋ ستولا، پەرەد نيمي پولوجيلا پو ليستكۋ بۋماگي، كارانداشي ي ۆەرنۋلاس نا سۆوە مەستو.

— يا سلۋشايۋ ۆاس. ۆيجۋ، نە رادوستيۋ پريشلي پودەليتسيا. تولكو داۆايتە ۆسە س ساموگو ناچالا. دوگوۆوريليس؟ — ي ەتو «دوگوۆوريليس» پروزۆۋچالو پريزىۆوم ك وتكروۆەننوستي. جەنششينا نەسكولكو سمۋتيلاس پود پريستالنىم ۆىجيدايۋششيم ۆزگليادوم دەۆۋشكي ي، زابىۆ پريگوتوۆلەننۋيۋ رەچ، دوۆەريتەلنو سكازالا:

— كۆارتيرا نام نۋجنا، پونيماەتە. كومناتكا ۋ ناس ودنا، ا دەتەي چەتۆەرو، دۆوە ۆ شكولۋ حوديات...

رازگوۆور پوناچالۋ نە كلەيلسيا، جەنششينا ۆولنوۆالاس، گوۆوريلا سبيۆچيۆو. پريشلا نا پوموشش كامكاش.

— يز گروزنوگو، گوۆوريتە، پريەحالي؟ ەتو وچەن پرياتنو، چتو ك نام ەدۋت ليۋدي يز بولشيح بلاگوۋستروەننىح تسەنتروۆ. گورود ناش مولودوي، پوەتومۋ نە ۆسە ەششە ۋستروەنو، كاك مى بى حوتەلي. — كامكاش شيروكو ۋلىبنۋلاس.— نو كۆارتيرا ۋ ۆاس بۋدەت. مى ۆمەستە س ۆامي وب ەتوم پوحلوپوچەم.

رازگوۆور وجيۆيلسيا. كامكاش منوگوە حوتەلا ۋزنات و درۋجنوي سەمە ليبەشەۆىح. نو گولوسا زا دۆەريۋ ناپومينالي، چتو سەگودنيا پريەمنىي دەن ي ەششە منوگيە پريدۋت ك نەي، چتوبى پودەليتسيا بەدامي، رادوستيامي، ۆىسلۋشات سوۆەت، ا كتو زابەجيت نا مينۋتكۋ — سكازات سپاسيبو.

...ۆەچەروم ونا بۋدەت ۆوزۆراششاتسيا دوموي پو ۋليتسام نوۆوگو ۋزەنيا، ستاۆشەگو ەي رودنىم. ياركيمي منوگوتسۆەتنىمي وكنامي سموتريت ون س ۆىسوتى سۆويح ەتاجەي. تيشينا. ليش ۆەتەر تەرەبيت كرونى مولودىح دەرەۆەۆ.

گورود زاسىپاەت رانو. زاۆترا چۋت سۆەت ۆاحتوۆىە ماشينى رازۆەزۋت پو پرومىسلوۆىم دوروگام دوبىتچيكوۆ نەفتي. ي حرۋپكايا دەۆۋشكا ۆ بريۋكاح، ۆ پەستروم پلاتوچكە سولەتسيا س ەتوي رابوچەي گۆارديەي.

دەن ۆسەگدا ناسىششەن دو پرەدەلا. دوما توجە سۆوي رادوستي ي زابوتى. ونا س ماتەريۋ جيۆەت ۆ سەمە ستارشەگو براتا ۋنداسا س تەح پور، كاك نە ۆەرنۋلسيا س ۆوينى وتەتس. نەمالو حلەبنۋۆشايا ۆ جيزني گوريا، مات ناحوديت ۋتەشەنيە ۆو ۆنۋكاح. يح چەتۆەرو ۋ بابۋشكي: كارلىگاش، زويا، ارداك، ا كاماجاي ۋجە ي پوموششنيتسا.

ۆەچەروم، كوگدا ۆەرنەتسيا كامكاش-اپا، ۆ دومە رادوستي چەرەز كراي. ۆ بەسەدە لي س ۋنداسوم يلي ەگو جەنوي — جانات، ۆ شۋمنوي لي ۆوزنە س مالىشنەي كامكاش نەت-نەت، دا ۋلوۆيت سچاستليۆىي، سپوكوينىي ۆزگلياد ماتەري ي وت ەتوگو ۆسەگدا تەپلو نا سەردتسە.

رادوستيۋ سۆەتيليس گلازا ستارۋشكي، كوگدا كامكاش پرينەسلا ۆ دوم ديپلوم وب وكونچاني تەحنيكۋما، ا زاتەم ۆىدەرجالا ۆستۋپيتەلنىي ەكزامەنى ۆ زاوچنىي پوليتەحنيچەسكي ينستيتۋت. ەتوت سكۋپوي سچاستليۆىي وگونەك ماتەرينسكوگو ۆزگليادا ستال كاك بى مەريلوم ۆسەح ەە پوستۋپكوۆ ي دەيستۆي.

كاكيە مىسلي پرونوسياتسيا ۆ گولوۆە ەتوي ستاروي جەنششينى ۆ تاكيە مينۋتى، موجنو تولكو دوگادىۆاتسيا.

ەششە ودين دەن نا يسحودە. پوزدنيم ۆەچەروم، كوگدا ۆ منوگوليۋدنوي كۆارتيرە زاتيحايۋت گولوسا، ۆ ەە كومناتە ەششە دولگو سۆەتيتسيا وگونەك. ۆ نابروساننوي پامياتكە نا زاۆترا زناچيتسيا: پوگوۆوريت س سەكرەتارەم نوۆوۋزەنسكوگو گوركوما پارتي يسلاموم يسماگۋلوۆيچەم ابەنوۆىم و پوموششي سەمە ليبەشەۆىح، ۆسترەتيتسيا س ناچالنيكوم سترويتەلنوگو ۋپراۆلەنيا ي پوگوۆوريت و حودە سترويتەلستۆا دەتسكوگو سادا «ايگۋل»، كوتورىي پريمەت دۆەستي دەتەي. دەن ەششە نە ناستۋپيل، نو ۋجە راسپيسان پو چاسام ي مينۋتام.

ۆزگلياد پاداەت نا چەرتەجنۋيۋ دوسكۋ، سيروتليۆو ستوياششۋيۋ ۆ ۋگلۋ. كاك ۆىكرويت دليا نەە ۆرەميا؟ ۆپەرەدي زاششيتا ديپلومنوگو پروەكتا. ي سدەلات نادو ۆسە تولكو حوروشو: زۆانيە دەپۋتاتا ۆەرحوۆنوگو سوۆەتا كو منوگومۋ وبيازىۆاەت.

...ۋترو نوۆوگو دنيا ناچيناەتسيا نا پرومىسلە. كامكاش، ستارشي وپەراتور گرۋپپوۆوي ۋستانوۆكي، نەتوروپليۆو وبحوديت سۆوي ۋچاستوك. جيزن كاجدوي سكۆاجينى، سلوۆنو جيزن چەلوۆەكا، يمەەت سۆويۋ مولودوست، زرەلوست، ۋۆيادانيە. ناپريمەر، پياتدەسيات ۆتورايا ۆىداەت ستو سەمدەسيات تونن نەفتي ۆ سۋتكي، ا ۆوت چەتىرەستا ۆوسەمدەسيات شەستايا ي درۋگيە ۋجە «ستارۋشكي»، حوتيا لەت يم ۆسەگو ليش پو شەست. بەزرادوستنو ماياچات نا نيح كاچالكي، ۆىبيرايا پوسلەدنيە تىسياچي تونن. نادو پوسوۆەتوۆاتسيا س ناچالنيكوم رايوننوي ينجەنەرنو-تەحنولوگيچەسكوي سلۋجبى جاۋكاشتى بالاباتىروۆىم...

كاك-تو يا ۆسترەتيلاس س كامكاش نا پلەنۋمە وبلاستنوي ورگانيزاتسي وبششەستۆا «زنانيە». ونا سيدەلا ۆ پرەزيديۋمە سەرەزنايا ي سوسرەدوتوچەننايا. نەۆولنو ۆسپومينايۋ 1970 گود، يزمەنيۆشي جيزن زاستەنچيۆوي دەۆۋشكي.

وديننادتساتوە مايا. يدەت تورجەستۆەننوە سوبرانيە. نيچەم نە ۆىدەلياياس سرەدي پودرۋگ، سيديت كامكاش. س تريبۋنى ۆىستۋپايۋت وپەراتورى بەگيم زەينالوۆا، سۆەتلانا مارتىنوۆسكيح، ناچالنيك ۋچاستكا نەفتەدوبىچي كۋانىش توكبانوۆ — ۆسە گوۆوريات و نەي. گوۆوريات تەپلو ي پروستو. ودني — كاك و حوروشەم وپەراتورە، درۋگيە — وب وتزىۆچيۆوم دەپۋتاتە رايسوۆەتا، ترەتي راسسكازىۆالي و نەي كاك وب اكتيۆنوي كومسومولكە. ي ۆوت زاچيتىۆايۋت پوستانوۆلەنيە سوبرانيا: «پروسيت كامكاش التاەۆنۋ يبراەۆۋ دات سوگلاسيە باللوتيروۆاتسيا كانديداتوم ۆ دەپۋتاتى سوۆەتا سويۋزا ۆەرحوۆنوگو سوۆەتا سسسر پو گۋرەۆسكومۋ يزبيراتەلنومۋ وكرۋگۋ».

نەسكولكو دنەي سپۋستيا يا ۆسترەتيلا كامكاش وچەن وزاداچەننوي ي پوينتەرەسوۆالاس پريچينوي.

— زاۆترا ۋ مەنيا ترۋدنىي ەكزامەن، نە سراۆنيت س ينستيتۋتسكيمي: ۆسترەچا س يزبيراتەليامي. سامي پونيماەتە، كاك يا ۆولنۋيۋس، — ۋلىبنۋلاس ونا ي دوباۆيلا: — نە ۋمەيۋ گوۆوريت س تريبۋنى، ا تاك منوگو حوتەلوس بى سكازات...

ۆەچەروم سلەدۋيۋششەگو دنيا ۆسترەتيليس ۆ كلۋبە «سترويتەل».

س تريبۋنى س پوحۆالوي گوۆوريات و ەە دوستيجەنياح. پوتوم پودنيماەتسيا كامكاش. پريتيح زال. ۆولنەنيە مەشاەت دەۆۋشكە گوۆوريت. نو پوستەپەننو ەە گولوس كرەپنەت، زۆۋچيت حوت ي پريگلۋشەننو، نو ۆسە ۋۆەرەننەە. ي سلۋشايۋت ەە ۆنيماتەلنو. ەە زنايۋت. ەي ۆەريات.

بەسپوكوينىي چەلوۆەك

بەسپوكوينىە ليۋدي نە پرەدستاۆليايۋت سەبە جيزني بەز حلوپوت ي زابوت و درۋگيح، نە موگۋت ستويات ۆ ستورونە وت سوبىتي، نە موگۋت نە پوموچ تەم، كتو وبراتيلسيا س پروسبوي، كتو وكازالسيا ۆ بەدە. تاكوۆ ۋرىنباي اداەۆيچ بەردىگۋجين.

ەگو ترۋدوۆايا بيوگرافيا ناچالاس ەششە ۆ 1927 گودۋ، كوگدا ون پوستۋپيل نا پرومىسەل ماكات ۋچەنيكوم ەلەكترومونتەرا. رابوتال بۋريلششيكوم، ۋچيلسيا ۆ گۋرەۆسكوم نەفتيانوم تەحنيكۋمە. كوگدا وكونچيل ۋچەبۋ، ەگو نازناچيلي ناچالنيكوم تسەحا پو دوبىچە نەفتي. سوبيرالسيا ۆ ينستيتۋت، نو ناچالاس ۆوينا ي بەردىگۋجين وكازالسيا ۆ رياداح زاششيتنيكوۆ لەنينگرادا. وتزىۆچيۆوگو ي چۋتكوگو كوممۋنيستا نازناچيلي پارتورگوم باتالونا. وبستوياتەلستۆا پريۆوديات ەگو ۆ تەسنىي كونتاكت س ليۋدمي رازنىح پروفەسسي، حاراكتەروۆ، ۆزگليادوۆ...

— سۋروۆوە ەتو بىلو ۆرەميا، — ۆسپوميناەت ۋرىنباي اداەۆيچ. — نو يمەننو ۆوەننايا پورا ياۆيلاس دليا مەنيا لۋچشەي شكولوي. يا ناۋچيلسيا پونيمات ي ۋۆاجات ليۋدەي. يمەننو نا ۆوينە نا پەرۆىي ۆزگلياد نيچەم نە پريمەچاتەلنىە ليۋدي ۆ نۋجنىي مومەنت پوكازىۆالي وبرازتسى چەلوۆەكوليۋبيا، مۋجەستۆا، پاتريوتيزما.

پوسلە وكونچانيا ۆوينى ون ناحوديلسيا نا پروفسويۋزنوي رابوتە، پوتوم ستال پەرۆىم ۋپراۆليايۋششيم ترەستا مانگىشلاك نەفتەگازرازۆەدكا. س مومەنتا ورگانيزاتسي نەفتەپرومىسلوۆوگو ۋپراۆلەنيا ۋزەن رابوتاەت زامەستيتەلەم ناچالنيكا.

لەتو 1966 گودا. ۋزەن ۋتونۋل ۆ دۋحوتە ي پىلي. ترۋدنەە ۆسەح پەرەنوسيلي جارۋ دەتي. ي توگدا پو ينيتسياتيۆە ۋرىنبايا اداەۆيچا ۆسەح دەتيشەك ۆىۆەزلي نا تري لەتنيح مەسياتسا ۆ سوچي.

رانو ۋتروم زامەستيتەليا ناچالنيكا نەرەدكو موجنو ۆسترەتيت ۆ رابوچەي ستولوۆوي.

— پريديرچيۆىي چەلوۆەك، — گوۆوريات و نەم رابوتنيكي پيششەبلوكا، ا ون پريۆوديت سۆوي ارگۋمەنت:

— ەسلي چەلوۆەك ۋتروم حوروشو پوزاۆتراكال، حوروشەە ناستروەنيە ۋ نەگو سوحرانيتسيا نا ۆەس دەن...

ۆەچەرامي بەردىگۋجين چاستىي گوست ۆ رابوچيح وبششەجيتياح. ليۋبيت ون، چتوبى ۆەزدە بىل پوريادوك. دو ۆسەگو ەمۋ ەست دەلو، چەلوۆەك جيۆەت حوزياينوم نا رودنوي زەملە.

كاك-تو كوللەگا بەردىگۋجينا پو رابوتە زامەتيل:

— ۆى زناەتە چتو تاكوە زامەستيتەل ناچالنيكا؟ ەتو ي ينجەنەر پرويزۆودستۆا، ي ترانسپورتنيك، ي سترويتەل، ي كومەندانت، ي بوگ ۆەست چتو ەششە. ناس بلاگوداريات رەدكو، چاششە رۋگايۋت.

ەتو بىلو سكازانو نە بەز يۋمورا. سمىسل جە ەتيح سلوۆ ستال منە بولەە پونياتنىم، كوگدا پوبىۆالا ۆ رابوچەم كابينەتە بەردىگۋجينا. زدەس تولپيليس ليۋدي. كومۋ-تو نۋجنا ماشينا، درۋگومۋ نۋجەن بەنزين، ترەتەمۋ — جيلە، چەتۆەرتومۋ — مەستو ۆ دەتسكوم سادۋ. ەمۋ پريحوديتسيا رازرەشات ۆوپروسى پرويزۆودستۆا، سەمەينىە، بىتوۆىە...

درۋجنايا سەميا كوممۋنيستوۆ بەردىگۋجينىح موجەت سلۋجيت پريمەروم. اننا يۆانوۆنا ي ۋرىنباي اداەۆيچ ۆمەستە پروشلي ترۋدنىە فرونتوۆىە دوروگي، ۆوسپيتالي سەمەرىح دەتەي. دوچ مايراش رابوتاەت ستارشيم ينجەنەروم. روبەرت زاكونچيل نەفتيانوي ينستيتۋت يمەني گۋبكينا ۆ موسكۆە، ي تەپەر ون ستارشي گەولوگ يۋجنومانگىشلاكسكوي ەكسپەديتسي. سۆەتلانا زاكونچيلا الما-اتينسكي پوليتەحنيچەسكي ينستيتۋت، ستالا ينجەنەروم-تەپلوەنەرگەتيكوم، ليۋدميلا — ينجەنەروم-سترويتەلەم. ناشلي سۆويۋ دوروگۋ ۆ جيزن ي ملادشيە — سۋلەش، ولەگ، جاننا.

ەگور يۆانوۆيچ

وسەنيۋ 1966 گودا ۆ ۋزەنسكۋيۋ كونتورۋ بۋرەنيا پريبىلا گرۋپپا ستۋدەنتوۆ موسكوۆسكوگو نەفتيانوگو ينستيتۋتا يمەني گۋبكينا. ۆ وسنوۆنوم ەتو بىلي ستارشەكۋرسنيكي، كاك گوۆوريات، بەز پياتي مينۋت ينجەنەرى.

پروحوديت پراكتيكۋ ناپراۆيلي يح ۆ بريگادۋ بۋروۆوگو ماستەرا ەگورا يۆانوۆيچا ميحايلوۆا.

ۆ جيزني ۆسترەچاەتسيا نەمالو پريمەروۆ، كوگدا تەحنيچەسكي گراموتنىي ينجەنەر نا دەلە وكازىۆاەتسيا پلوحيم رۋكوۆوديتەلەم. ۆ ەتوم وتنوشەني پراكتيكانتام پوۆەزلو نا مانگىشلاكە. يم بىلو چەمۋ پوۋچيتسيا ۋ سۆوەگو ناستاۆنيكا. پراۆدا، پرينياتو سچيتات، چتو ماستەرستۆو ي وپىت پريحوديات س گودامي.

ۆ 1966 گودۋ ەگور يۆانوۆيچ بىل ەششە مولودىم سپەتسياليستوم. وكونچيۆ ۋفيمسكي نەفتيانوي ينستيتۋت ۆ 1961 گودۋ، ي پولۋچيۆ ديپلوم ينجەنەرا پو بۋرەنيۋ، ون بىل ناپراۆلەن ۆ تاتاريۋ، ۆ ترەست المەتەۆبۋرنەفت. پوناچالۋ پريشلوس نەلەگكو. سدەرجاننوست، سكرومنوست، رازمەرەننىي، وبدۋماننىي تەمپ ۆ رابوتە، بىۆالو، پرينيمالي زا پاسسيۆنوست، ينەرتنوست. پونادوبيلوس ۆرەميا، پوكا ينجەنەر ميحايلوۆ سۋمەل پوكازات سۆوە ۋمەنيە رابوتات بەز سۋتولوكي، نەنۋجنوي پوكازۋحي، تولكوۆو. يمەننو ەتي كاچەستۆا ي ستالي پريچينوي ەگو پريەزدا نا مانگىشلاك. گلاۆنىي ينجەنەر كونتورى ەكسپلۋاتاتسيوننوگو بۋرەنيا ا. ا. كوندراتەۆ، پەرەەزجايا يز تاتاري ۆ ۋزەن، پرەدلوجيل ۆمەستە پوەحات ي ميحايلوۆۋ. ي نە وشيبسيا ۆ ۆىبورە. ۆ سلوجنەيشيح ۋسلوۆياح بريگادا ەگورا يۆانوۆيچا پوكازىۆالا وبرازتسى ۆ ترۋدە.

ەگور ميحايلوۆ جيۆەت پروستو، سكرومنو، ليۋبيت سۆوە دەلو، ليۋبيت ليۋدەي. سۋتكامي پوروي رابوتاەت ۆ پوتە ليتسا نا بۋروۆوي، نو نە سچيتاەت زازورنىم پوموچ جەنە سۆاريت وبەد، ۆىمىت پولى، پرينەستي ۆودى.

پرينياۆ ستۋدەنتوۆ ۆ بريگادۋ، ەگور يۆانوۆيچ پوۋچال يح بەز ناۆيازچيۆوستي. نە موگلو بىت ي رەچي و گرۋبوستي ي وكريكاح — ەتو نە ەگو مەتود. ون ۋمەەت دوروجيت چەلوۆەچەسكيم دوستوينستۆوم — كاك سۆويم، تاك ي چۋجيم.

نادو نادەياتسيا، چتو ستۋدەنتى، پروشەدشيە پرويزۆودستۆەننۋيۋ پراكتيكۋ ۆ ۋزەنە، ريادوم س بۋروۆىم ماستەروم ە. ي. ميحايلوۆىم، ۆوسپرينيالي ەگو وتنوشەنيە ك ترۋدۋ ي ليۋديام.

درۋجنايا پياتەركا

كاك-تو ۆ كابينەت ديرەكتورا اۆتوترانسپورتنوي كونتورى № 2 گورودا نوۆىي ۋزەن ۆوشلي پارني:

— پريەحالي يز مايكوپا، نايدەتسيا لي دليا : ناس زدەس رابوتا؟

ەتو بىلي شوفەرى ۆ. دەنيسوۆ، ن. لوشاكوۆ، ۆ. گۋتمان، ۆ. پەرۆاكوۆ، پ. گرۋن، ۆ. كراۆچەنكو ي يۋ. دونتسوۆ.

— ليۋدي نام نۋجنى،— نە سكرىۆايا رادوست وتۆەتيل گ. ت. فادەەۆ، — وگليادىۆايا روسلىح پارنەي، ۋديۆيتەلنو كستاتي ياۆيۆشيحسيا ۆ ەتو نەۆەسەلوە ۋترو. ا ونو بىلو دەيستۆيتەلنو نە ۆەسەلىم. يز 320 ماشين اۆتورەمونتنوي كونتورى 50 پروستايۆالي، منوگيە نۋجداليس ۆ رەمونتە دۆيگاتەلەي. يز دۆادتساتي سەمي اۆتوبۋسوۆ لينيۋ ۆىحوديلو ۆسەگو ليش دۆەنادتسات. مانگىشلاكسكيە دوروگي بەزجالوستنو كالەچيلي تەحنيكۋ، دا ي شوفەرى-لەتۋنى پوريادكوم ەە پوترەپالي. ا ۋزەنسكيم بۋروۆيكام ي نەفتەدوبىتچيكام نۋجنو كاجدوە ۋترو ەحات نا پرومىسلى، نا بۋروۆىە. تەمپى دوبىچي نەفتي ك تومۋ ۆرەمەني بىلي نابرانى ۆىسوكيە ي س كاجدىم دنەم ترەبوۆالي تەحنيكي ۆسە بولشە.

— ۋۆەليچەنيە ۆىحودا ماشين نا لينيۋ — وسترەيشايا پروبلەما دنيا. گدە ۆزيات دليا ەتوگو ليۋدەي؟ — لومالي گولوۆى گ. ت. فادەەۆ ي گلاۆنىي ينجەنەر ي. يۋسۋپوۆ. ي ۆوت سەگودنيا ەتي بوگاتىري، سلوۆنو يز سكازكي، ستويات پەرەد ديرەكتوروم ي ۋۆەرەننو گوۆوريات:

— مى نە نا گوتوۆوە ياۆيليس، نە دۋمايتە. مى ي سلەساريت ۋمەەم. نادو بۋدەت، سموجەم رەمونتوم پوموچ.

پو سلوۆام چۋۆستۆوۆالوس، چتو ليۋدي زنالي، نا چتو شلي... نو ۆەد گوۆورۋنوۆ-وپتيميستوۆ زدەس پوبىۆالو نەمالو...

نوۆوپريبىۆشيە نەسكولكو زادۋماليس، كوگدا ديرەكتور راسسكازال و سوستوياني پاركا ي ۋسلوۆياح رابوتى. ۆ سامىي كوروتكي سروك نۋجنو پرويزۆەستي كاپيتالنىي رەمونت پياتي اۆتوبۋسام.

— پوزارەز ەتو نۋجنو، رەبياتا،— پرودولجال ديرەكتور. — وت نوۆىح ماشين مى سامي پوكا وتكازاليس. سوۆەست نە پوزۆولياەت ۋسترايۆات نام زدەس ترانسپورتنوە كلادبيششە، حوتيا گوسۋدارستۆو نە سكۋپيتسيا دليا وسۆوەنيا ەتوگو كرايا. نۋجنو ۆوسستاناۆليۆات يمەيۋششيەسيا ماشينى. پراۆدا، نا رەمونتە زارابوتوك بۋدەت نەبولشوي، نو ۆ دالنەيشەم ۆى پولۋچيتە نوۆىە اۆتوماشينى. پودۋمايتە دو زاۆترا.

نا سلەدۋيۋششەە ۋترو يح پريشلو پياتەرو. دۆۋح درۋگيح ۋسلوۆيا نە ۋسترايۆالي.

...پروشلا نەدەليا، درۋگايا، ي ۋجە ۆسە رابوتنيكي گاراجا پونيالي، چتو پريشلي ك نيم ناستوياششيە ترۋجەنيكي. درۋجنايا پياتەركا رابوتالا پولنوستيۋ نا ساموكونترولە. ستويلو پريتي ۆ گاراج ۆ ۆوسەم ۋترا، ۆ سەم ۆەچەرا يلي ۆ ۆوسكرەسنىە دني، يح موجنو بىلو زاستات زا دەلوم. نا گلازاح پرەوبراجاليس رازبيتىە ي رازۋكومپلەكتوۆاننىە اۆتوبۋسى.

چەرەز دۆە نەدەلي دۆا اۆتوبۋسا ۋجە رابوتالي نا ليني، ا دۆا مەسياتسا سپۋستيا بريگادا ۆوسستانوۆيلا ەششە تري اۆتوبۋسا ي دۆە بورتوۆىە ماشينى. پياتەركا پروچنو پريجيلاس ۆ اتك-2.

پو دەلام ي ۋۆاجەنيە. ۆسە وني پولۋچيلي كۆارتيرى، پريۆەزلي سەمي ي وبوسنوۆاليس ۆ ۋزەنە. سپۋستيا نەكوتوروە ۆرەميا، يز پوستۋپيۆشەي پارتي يم ۆىدەليلي پو نوۆوي ماشينە.

پروسلىشالي و دوبرىح دەلاح درۋجنوي پياتەركي ۆوديتەلي يز استراحاني ا. سيدوروۆ، ا. يگنەشين، ي. سوپوۆ، ۆ. شنيانوۆ ي پريەحالي ۆ ۋزەن نا رابوتۋ. استراحانتسى پو پوچينۋ بريگادى مايكوپتسەۆ تاكجە ۆزياليس زا ۆوسستانوۆلەنيە رازۋكومپلەكتوۆاننىح ماشين. پوزجە، بىۆايا ۆ ەتوم كوللەكتيۆە، منە نەودنوكراتنو پريحوديلوس سلىشات تەپلىە وتزىۆى و مايكوپتساح ي يح پوسلەدوۆاتەلياح.تالەيىڭىزگە كەز كەلگەن كىتاپتار لەگى

         
1 بەيىمبەت مايليناڭگىمە
2 جۋرناليست جازبالارى
3 گي دە موپاسسانالەم ادەبيەتىرومان
4 ساپارعالي بەگالينپوۆەستەر
5 ءشاربانۋ بەيسەنوۆااڭگىمە
6 مۇقان يمانجانوۆەستەلىكتەر
7 ونورە دە بالزاكالەم ادەبيەتى
8 سوفى سماتاەۆرومانتريلوگيا
9 ءماشھۇر ءجۇسىپ كوپەيۇلىولەڭدەر
10 ساكەن يماناسوۆەستەلىكتەر

پىكىرلەر:


قوناق: #72، ۋاقىتى: 07:06 - 2017/06/07

Объединение «Мосэлектротягстрой» — представляет из себя один из старейших и всего один из в настоящее время имеющийся солидных строительных трестов Москвы.

В числе лидирующих работ — перестройка Казанского вокзала, постройка сооружения Совета Федерации ФС РФ, огромнейшей в Европе сортировочной станции «Бекасово», здание Правительства Московской Области, масштабные проекты для Минобороны и МЧС Российской федерации.

К данному времени Трестом введено великое число жилых домов в Москве и Подмосковье, а ещё остальных российских областях — Ярославле, Рязани, Костроме, Калуге и остальных.

В состав компании входит двенадцать отделов, ремонтная база, автобаза, завод по производству сухих смесей и завод ЖБИ, находящихся на территории Москвы, Московской, Костромской и Владимирской областях. На настоящий момент времени “Мосэлектротягстрой” строит около 30 объектов индустриального, транспортного и цивильного предназначения на территории европейской части РФ.قوناق: #71، ۋاقىتى: 06:48 - 2017/06/07

Предприятие «Мосэлектротягстрой» — представляет из себя один из старейших и только один из сейчас имеющийся солидных строительных трестов Москвы.

В числе больших проектов — реорганизация Казанского вокзала, строительство сооружения Совета Федерации ФС РФ, огромнейшей в Европе сортировочной станции «Бекасово», здание Правительства Московской Области, масштабные проекты для Минобороны и МЧС России.

К текущему времени Трестом возведено великое количество жилых домов в Москве и Подмосковье, а также прочих российских регионах — Ярославле, Рязани, Костроме, Калуге и остальных.

В состав компании входит двенадцать отделений, ремонтная база, автобаза, завод по изготовлению сухих смесей и завод ЖБИ, расположенных на территории Москвы, Московской, Костромской и Владимирской областях. На этот момент времени “Мосэлектротягстрой” строит приблизительно 30 проектов производственного, транспортного и цивильного предназначения на территории европейской части РФ.قوناق: #70، ۋاقىتى: 06:34 - 2017/06/07

Предприятие «Мосэлектротягстрой» — один из старейших и всего один из теперь имеющийся больших строительных трестов Москвы.

Среди лидирующих объектов — реставрация Казанского вокзала, возведение строения Совета Федерации ФС РФ, самой крупной в Европе сортировочной станции «Бекасово», здание Правительства Московской Области, грандиозные проекты в интересах Минобороны и МЧС России.

К настоящему времени Трестом введено огромное количество жилых домов в Москве и Подмосковье, а кроме того прочих российских регионах — Ярославле, Рязани, Костроме, Калуге и других.

В состав компании входит 12 отделов, ремонтная база, автобаза, завод по выпуску сухих смесей и завод ЖБИ, имеющихся на территории Москвы, Московской, Костромской и Владимирской областях. На нынешний момент времени “Мосэлектротягстрой” строит примерно 30 проектов производственного, машинного и цивильного предназначения на территории европейской части РФ.قوناق: #68، ۋاقىتى: 06:09 - 2017/06/07

Объединение «Мосэлектротягстрой» — представляет из себя один из старейших и единственный из теперь имеющийся крупных строительных трестов Москвы.

Среди больших проектов — переделка Казанского вокзала, сооружение здания Совета Федерации ФС РФ, самой крупной в Европе сортировочной станции «Бекасово», здание Правительства Московской Области, грандиозные объекты в интересах Минобороны и МЧС Российской федерации.

К данному времени Трестом введено значительное количество жилых домов в Москве и Подмосковье, а кроме того прочих российских регионах — Ярославле, Рязани, Костроме, Калуге и прочих.

В состав компании входит 12 отделений, ремонтная база, автобаза, завод по выпуску сухих смесей и завод ЖБИ, расположенных на территории Москвы, Московской, Костромской и Владимирской областях. На этот момент “Мосэлектротягстрой” возводит около 30 объектов производственного, транспортного и цивильного предназначения на территории европейской части РФ.قوناق: #67، ۋاقىتى: 06:06 - 2017/06/07

Стройтрест «Мосэлектротягстрой» — один из старейших и один из ныне существующих солидных строительных трестов Москвы.

Среди основных объектов — реставрация Казанского вокзала, строительство здания Совета Федерации ФС РФ, крупнейшей в Европе сортировочной станции «Бекасово», здание Правительства Московской Области, грандиозные объекты для Минобороны и МЧС Российской федерации.

К текущему времени Трестом введено значительное количество жилых домов в Москве и Подмосковье, а равным образом иных российских областях — Ярославле, Рязани, Костроме, Калуге и других.

В состав компании входит 12 отделений, ремонтная база, автобаза, завод по выпуску сухих смесей и завод ЖБИ, имеющихся на территории Москвы, Московской, Костромской и Владимирской областях. На данный момент “Мосэлектротягстрой” возводит приблизительно 30 проектов промышленного, автотранспортного и цивильного предназначения на территории европейской части РФ.جازعان لەبىزىڭىز300 ارىپتەن اسپاسىن!
ادام نەمەسە ۋيروس ەكەندىگىڭىزدى تۇراقتاندىرۋ سۇراعى، كاتەكشەگە 99 دەپ جازىڭىز، راحىمەت!
98 + 1 = ? sozsiz sifermen tolteringiz.