ەل-ارنا قولفون نۇسقاسىنا ەنۋ Еларна қолфон нұсқасына ену


ەل-ارنا قولفون نۇسقاسى | "قولفون نۇسقاسىن ءتۇسىرۋ (Android)

Кірілше
جۇكتەۋ-البومىم-البومدار-جەلى
وسى توردى ساقتايمىن! | وسى توردى باس بەت ەتەمىن!

ءبىزدىڭ بايلانىس: elarna2012@gmail.comتىركەلىڭىزدەر كىتاپحانا قوجالار تورابى البومدار قازاقتىڭ 1001 ەرتەگىسى

::::ۆوپروسى شاكاريموۆەدەنيا V ::ۆوپروسى شاكاريموۆەدەنيا. V

كىتاپحاناعا قايتۋ

ۆوپروسى شاكاريموۆەدەنيا. V -> ديالوگ س شاكاريموم
اپتورى: شاكارىم
ۆوپروسى شاكاريموۆەدەنيا. V - كورىلىم: (2719)


: PDF Download - Жұктеұ - Скачать - ءتۇسىرۋ

ديالوگ س شاكاريموم

گاريفوللا ەسيم

ۆ 1912 گ. ۆ جۋرنالە «ايقاپ» پوياۆيلاس نەبولشايا زامەتكا شاكاريما پود نازۆانيەم «پروشۋ وتۆەتيت نا پيات مويح ۆوپروسوۆ».

كاك يسسلەدوۆاتەليا ناسلەديا ابايا، مەنيا نە موگلي وستاۆيت راۆنودۋشنىم رازمىشلەنيا ودنوگو يز سامىح ۆىدايۋششيحسيا مىسليتەلەي ابايەۆسكوي شكولى، ي يا سچەل ۋمەستنىم وپۋبليكوۆات سۆوي پويسكي ۆ ەتوم ناپراۆلەني.

پروشۋ وتۆەتيت نا پيات مويح ۆوپروسوۆ

ۆوپروسى موي نەلزيا ۋپودوبيت پروستىم زاگادكام، كوتورىە زادايۋت رادي رازۆلەچەنيا ۆ چاسى دوسۋگا. وتۆەتى پو مەرە ۆوزموجنوستي دولجنى بىت نە گولوسلوۆنىمي، يا پروشۋ پودتۆەرجدەني، ارگۋمەنتوۆ، پوچەرپنۋتىح يز رەليگيوزنىح كنيگ. نە يسكليۋچايۋ سيتۋاتسي، كوگدا نۋجنو پروستو پرينيات نا ۆەرۋ، رازۋموم.

كتو بى ني بىل وتۆەچايۋششي، نو سووبششەنيە دولجنو بىت نا كازاحسكوم يازىكە. ۋپوترەبليايا ارابسكيە، پەرسيدسكيە يلي رۋسسكيە سلوۆا، وبيازاتەلنو پريۆەديتە پەرەۆود.

پروشۋ پيسات كوروتكو، رازبورچيۆو ي دوستۋپنىم يازىكوم ليبو ۆ ادرەس رەداكتسي «ايقاپ»، ليبو منە پو ۋكازاننومۋ نيجە ادرەسۋ.

نە زابۋدتە پودپيساتسيا، ۋكازات سۆوي ادرەس، تاك كاك ەسلي بۋدەت نا تو بوجيا ۆوليا، يا نامەرەن يزدات ماتەريالى وتدەلنوي كنيگوي. دۋمايۋ، چتو ونا پرينەسەت پولزۋ ليۋديام. ەسلي ۆى سوگلاسنى سو منوي، نە پوجالەيتە سەمي كوپەەك دليا وتۆەتا.

ا ۆوت ي موي پيات ۆوپروسوۆ:

1. اللاح سوزدال چەلوۆەكا. كاكۋيۋ تسەل ون پرەسلەدوۆال؟

2. ۆ چەم پرەدنازناچەنيە چەلوۆەكا؟ ۆ چەم سمىسل جيزني؟

3. ۆەريتە لي ۆى ۆ تو، چتو پوسلە سمەرتي ليۋدەي وجيدايۋت يلي ناسلاجدەنيە، يلي مۋكي؟

4. سامىي حوروشي چەلوۆەك — كاكوي ون؟

5. نا ۆاش ۆزگلياد، س تەچەنيەم ۆرەمەني كاك يزمەنياەتسيا چەلوۆەچەسكوە ۆ چەلوۆەكە: كاچەستۆەننو وبنوۆلياەتسيا يلي ۆى-روجداەتسيا؟

كاك بى ۆى ني وتۆەتيلي، گلاۆنوە، نە زابۋدتە پريۆەستي دوۆودى ي دوكازاتەلستۆا. شاكاريم كۋدايبەرديۋلى («ايقاپ». - 1912. - № 5. - س. 96).

پەرۆىي ۆوپروس: «اللاح سوزدال چەلوۆەكا. كاكۋيۋ تسەل ون پرەسلەدوۆال؟»

ۆ پويسكاح وتۆەتا: شاكاريم، يمەيا رازليچنىە توچكي زرەنيا نا رەليگيۋ، ۆ ودنوم بىل ۋۆەرەن ناۆەرنياكا — سوزداتەل ۆسەگو سۋششەگو — اللاح. ون پونيمال، چتو دوستيچ ەتوي يستينى موجنو رازنىمي پۋتيامي، دا ي زابلۋديتسيا ۆ لابيرينتاح مىسلي تاكجە ۆوزموجنو. زابلۋجدەنيە — ەتو توجە پۋت ك يستينە. ليش نەۆەجدا پرەبىۆاەت ۆ ۋپوۆاني نا تو، چتو وشيبيتسيا نە موجەت. ۆ پروتسەسسە پوزنانيا نەيزبەجنى سپورى وب يستيننوستي يلي لوجنوستي تەح يلي ينىح پوستۋلاتوۆ. سلوۆو، سكازاننوە س نەوبوسنوۆاننوي ۋۆەرەننوستيۋ، ۆسەگدا ۆىزىۆاەت پودوزرەنيە. وشيباتسيا، سبيۆاتسيا س پۋتي ۆسەگدا سۆويستۆەننو يششۋششيم يستينۋ. كاجدوە نوۆوە دوبىتوە زنانيە ناچيناەتسيا دليا چەلوۆەكا س نەيزۆەستنوستي. ەتا نەيزۆەستنوست پوبۋجداەت چەلوۆەكا ك پويسكام يستينى، روجداەت ۆ نەم ستراست ك پوزنانيۋ. گرانيتسى پوزنانيا نەوبياتنى، ي ۋچەنىي سۆوي مىسلي پرەدستاۆلياەت ۆ فورمە ۆوپروسوۆ. پوگرۋجەننىي ۆ گلۋبوكيە دۋمى شاكاريم، سلەدۋيا ەتوي تراديتسي، زاداەت ۆوپروسى سۆويم وبرازوۆاننىم سوۆرەمەننيكام، دا ي نە تولكو يم. پەرۆىي ۆوپروس شاكاريما كاساەتسيا، كازالوس بى، پروستوي تەمى: سو وتۆورەنيا تۆورتسوم چەلوۆەكا. تاك زاچەم جە تۆورەتس سوزدال ەگو؟

ۆوپروسوم ەتيم زاداۆاليس ۆەليكيە مىسليتەلي ۆسەح ۆرەمەن ي نارودوۆ، ي نادو سكازات، چتو ەدينوگو وتۆەتا، توچنوگو ي وپرەدەلەننوگو، نەت. ليۋبوي وتۆەت، ليۋبوي ارگۋمەنت نە موجەت دو كونتسا ۋدوۆلەتۆوريت ستراست ك پوزنانيۋ. ي نادو زامەتيت، چتو ەسلي ي ينوگدا ۆوزنيكالو وششۋششەنيە ۋدوۆلەتۆورەننوستي، تو ونو سكورو پروحوديلو. س تەچەنيەم ۆرەمەني ۆەسكي ارگۋمەنت يلي دوۆود تەريال سۆويۋ ابسوليۋتنۋيۋ نەوپروۆەرجيموست، ۆىزىۆايا نوۆىە سومنەنيا، ي ۆنوۆ ناچينالسيا پويسك. تەپەر، ناكونەتس، پودوشەل ي ناش چەرەد، ي مى، نە پرەتەندۋيا نا يسكليۋچيتەلنوست ناشيح وتۆەتوۆ، ۆسە جە پوپىتاەمسيا پوبروديت ۆ لابيرينتاح مىسلي ۆ پويسكاح وتۆەتا، درۋگوە سمىسلوۆوە زناچەنيە كوتوروگو ي نازىۆاەتسيا يسكانيەم، پويسكوم. پو كراينەي مەرە، نام تاك كاجەتسيا.

«اللاح سوزدال چەلوۆەكا»، — گوۆوريت شاكاريم. ەتوت پوستۋلات ودني پرينيمايۋت، درۋگيە وتۆەرگايۋت. ك پريمەرۋ، اتەيستيچەسكوە سوزنانيە، وسنوۆاننوە نا ۋچەني دارۆينا، ەگو نە ۆوسپرينيماەت، سچيتايا، چتو ميروزدانيە سۋششەستۆۋەت سامو پو سەبە، ۆنە زاۆيسيموستي وت چەگو-ليبو جەلانيا. منە پرەدستاۆلياەتسيا، چتو يمەننو ۆ ەتوم ۆوپروسە رازليچيە مەجدۋ رەليگيوزنىم ي اتەيستيچەسكيم سوزنانيەم سۆوديتسيا پراكتيچەسكي ك نۋليۋ، يبو يستيننو، چتو ي تاينا اللاحا سۋششەستۆۋەت ساما پو سەبە. ينىمي سلوۆامي، زدەس سوپريكاسايۋتسيا نە رەليگيوزنوە ي اتەيستيچەسكوە سوزنانيە، ا سينتەزيرۋيۋتسيا رەليگيا ي فيلوسوفيا. ي رەليگيا، ي فيلوسوفيا ۆوسترەبوۆانى درۋگ ۆ درۋگە، كوگدا رەچ زاحوديت و پروبلەمە ابسوليۋتا ي يستينى. ەتو سوستاۆلياەت پرەدمەت ديسكۋسسي مەجدۋ ال-گازالي ي يبن رۋشدوم. ەسلي رەليگيوزنىە ۋستانوۆكي وسنوۆانى نا ميستيكە، وزارەنياح، پرەدسكازانياح، فيلوسوفيا راسسماتريۆاەت ۆوزموجنوستي ۋما ي ينتەللەكتا. دليا پوزنانيا نەوبحوديمى وبە ۋستانوۆكي. ۆ ۆوپروساح ميروزدانيا گوۆوريت ودنوزناچنو ۆ پولزۋ توگو يلي درۋگوگو ميروۆوززرەنيا ترۋدنو، پوچتي نەۆوزموجنو. و كاجدوم پرينتسيپە، ۋستانوۆكە، پولوجەني سكازانو نەمالو ي فيلوسوفامي، ي رەليگيوزنىمي مىسليتەليامي، حاكيمامي. ۆ رەزۋلتاتە پوياۆيلوس منوجەستۆو ناپراۆلەني، تەچەني، «يزموۆ» ۆسياكوگو تولكا. نىنەشنيە ۋچەنىە، كونەچنو جە، زناكومى سو ستارىم باگاجوم چەلوۆەچەستۆا. ي پولۋچاەتسيا، چتو وني ۆرودە بى ي نە دولجنى پوۆتوريات پرەجنيح وشيبوك. نو سدەلات ەتو نەلەگكو. ۆوت ي ۆىحوديت، چتو پروتسەسس پوزنانيا ناچيناەتسيا ۆسە س تەح جە مۋچيتەلنىح رازدۋمي: گدە جە پروكلادىۆات تروپۋ ك نوۆومۋ، ۆ كاكوم ناپراۆلەني، كتو پەرۆىم پروتوريت دوروگۋ ك نەيزۆەستنومۋ؟ شاكاريم نە سلۋچاينو ستاۆيت ۆوپروسى پەرەد زنايۋششيمي، يبو ون كاك بى نا پەرەپۋتە — س چەگو ناچات، كاكوي پۋت ۆىبرات.

فيلوسوفيا ي رەليگيا يدۋت رۋكا وب رۋكۋ، پوكا يح وبەدينياەت پروبلەما سوتۆورەنيا ميرا، نو كاك تولكو ۆوپروس كاساەتسيا تۆورتسا، وني راسحودياتسيا. تۆورەتس ۆسەگو سۋششەگو — بوگ. سمىسل ي زناچەنيە ەتوگو نەپوستيجيمى دليا چەلوۆەكا. پوپىتكي رەشيت ەتۋ پروبلەمۋ پوروديلي نە تولكو رەليگيۋ، نو ي منوجەستۆو ناپراۆلەني ۆ رەليگيوزنوي فيلوسوفي. ەتا تراديتسيا پرودولجاەتسيا ي پونىنە. پوستۋلات و توم، چتو ميروزدانيە سۋت نەزاۆيسيمايا سۋبستانتسيا، ياۆيۆشاياسيا وسنوۆوي دليا منوگيح تەچەني ي ناپراۆلەني فيلوسوفي، ۆ ناشي دني، نا موي ۆزگلياد، پەرەستاەت باگگي سكولكو-نيبۋد سودەرجاتەلنىم. سۋششەستۆۋيۋششيە ارگۋمەنتى (وسوبەننو اتەيستيچەسكوگو تولكا) ۋستارەلي، پوتۋسكنەلي. ي نە ۆ سيلاح ۆليت ۆ فيلوسوفيۋ سۆەجۋيۋ سترۋيۋ. ۆ سۆيازي س ەتيم فيلوسوفيا، نە ۆستۋپايا ۆ سپور س رەليگيەي، سورۆالا س نەە پوكروۆى ورتودوكسالنوستي. ي ساما ستالا وسۆايۆات نەوبوزريمىە پروستورى. ۆ كاچەستۆە پريمەرا موجنو ۆسپومنيت ترۋدى رۋسسكيح رەليگيوزنىح فيلوسوفوۆ ۆ ناچالە XX ۆەكا، كوتورىە ستاۆيلي سۆوەي زاداچەي سينتەزيروۆات پرەدمەت رەليگي ي فيلوسوفي، ا نە وتدەليات درۋگ وت درۋگا. ۆيديمو، ي شاكاريم پريدەرجيۆالسيا ەتوگو تەچەنيا. دوكازاتەلستۆوم سلۋجيت سودەرجاتەلنايا ستورونا ەگو ۆوپروسوۆ، ي پوستۋلات و توم، چتو چەلوۆەكا سوزدال بوگ.

ۆوپروس نەيزبەجنو ۆلەچەت پويسك وتۆەتا نا نەگو. ۆوپروس شاكاريما سوستويت يز دۆۋح چاستەي. پەرۆايا — بوگ سوزدال چەلوۆەكا. شاكاريم ۆىنوسيت ەتو كاك اكسيومۋ، يستينۋ ۆنە سومنەنيا. ەگو مۋچاەت درۋگوي ۆوپروس — زاچەم، س كاكوي تسەليۋ بوگ سوزدال چەلوۆەكا؟ ۆوپروس روجدەن سومنەنيەم، ي پوتومۋ پوپىتاەمسيا پوستاۆيت ۆوپروس س درۋگوي ستورونى. چتو بىلو بى ۆ پروتيۆنوم سلۋچاە، ەسلي بى بوگ نە سوزدال چەلوۆەكا؟ توگدا بى نە بىلو نا سۆەتە ۆوين، ۆراجدى، كوۆارستۆا. ۆوت ەتا مىسل، پو-ۆيديمومۋ، ۋگنەتالا شاكاريما. رازۆە تۆورەتس نە سوزدال چەلوۆەكا دليا بلاگا؟ كونەچنو، ون بىل دۆيجيم بلاگورودنىمي نامەرەنيامي، يبو اللاح سۋت بلاگورودستۆو. ەسلي تۆورەتس يمەەت وتريتساتەلنىە كاچەستۆا — جەستوكوست، كوۆارستۆو، توگدا وتكۋدا نا زەملە زلو؟

تاكيم وبرازوم، ۆىياسنياەتسيا، چتو اللاح سوزدال چەلوۆەكا يز بلاگورودنىح ۋسترەملەني، نو ون نە سموگ دوستيچ سۆوەي تسەلي. ۆوت وب ەتوم گوۆوريت شاكاريم. دوبرو دولجنو بىلو پوروديت دوبرو، نو، ك سوجالەنيۋ، ۆىشلو پو-درۋگومۋ. سوتۆورەننوە بوگوم، نە ۋدوۆلەتۆوريالوس سۆويم سۋششەستۆوۆانيەم، ۆمەستو بلاگودارنوستي ۆوسستالو پروتيۆ سۆوەگو سوزداتەليا. بىلا لي ەتا «پروگرامما» پرەدوپرەدەلەنا ۆ مومەنت سوتۆورەنيا ميرا؟ ەسلي نەت، تو كاك توگدا پوياۆيلوس زلو، ناپراۆلەننوە پروتيۆ دوبرا؟ ۆ رەليگيوزنىح كنيگاح ناپيسانو، چتو ودين يز انگەلوۆ نە زاحوتەل پريزنات موگۋششەستۆو چەلوۆەكا، ي زا ەتو تۆورەتس پروكليال ەگو. زناچيت، توت انگەل (پوزدنەە ستاۆشي دەمونوم) يزناچالنو بىل ودەرجيم سومنەنيەم. كوروچە گوۆوريا، گلاۆنىە پەرسوناجي تەاترا زەمنوي جيزني بىلي وپرەدەلەنى ەششە ۆناچالە. كاكۋيۋ تسەل تۆورەتس پرەسلەدوۆال پري ەتوم، يزۆەستنو ليش ەمۋ، ا ليۋدي س تەح پور مۋچايۋتسيا ۆ پويسكاح وتۆەتا نا ەتوت ۆوپروس. ودنيح ۆدوحنوۆلياەت نا پويسكي انگەل، درۋگيح — دەمون، ترەتيح پوددەرجيۆاەت ۆەرا ۆ بوگا، چەتۆەرتىە ناحوديات سيلى ۆ وتريتساني تۆورتسا، ا پوسلەدنيە جە پروستو پروجيۆايۋت سۆوي ۆەك.

شاكاريم، زاداۆايا ۆوپروس، وتنوسيت ەگو ليش ك چەلوۆەكۋ. ون نە سپراشيۆاەت، پوچەمۋ بوگ سوزدال جيۆوتنىح، ەگو ينتەرەسۋەت، كاكيە كاچەستۆا دەلايۋت چەلوۆەكا چەلوۆەكوم، يبو چەلوۆەچەسكوە — ەتو سينتەز بلاگيح دەل. زناچيت، شاكاريم ستاۆيت ۆوپروس وتنوسيتەلنو چەلوۆەچەسكوگو. نو ەسلي مى زنانيە و سۋششنوستي چەلوۆەكا بۋدەم وپرەدەليات تولكو چەرەز چەلوۆەچەسكوە، بۋدەم لي مى يمەت ينفورماتسيۋ ۆ پولنوم وبەمە؟ دۋماەتسيا، چتو سۋت چەلوۆەكا سوستاۆلياەت نە ودنو ونو، ۆ ەگو پريرودە ەست زارودىشي ۆسەگو، چتو ەست ۆ ميرە. ۆ پروتيۆنوم سلۋچاە جە ۆسە بىلو بى سليشكوم پروستو. ۆ چەلوۆەكە زالوجەنو حوروشەە ي دۋرنوە، دوبرودەتەلنوە ي پوروچنوە. راسكرىت يح نەپروستو، ۆىياۆليايۋتسيا وني نە سرازۋ ي نە ۆسەگدا پولنو. پري وپرەدەلەننىح وبستوياتەلستۆاح، كاك زامەتيل اباي، چەلوۆەك ستانوۆيتسيا پوسلەدوۆاتەلەم دەمونا ي . سوۆەرشاەت زلىە پوستۋپكي. ۆ ناچالە XX ۆەكا ۆراچ-پسيحياتر 3. فرەيد ۆىسكازال منوگو نوۆوگو وتنوسيتەلنو سوزناتەلنوگو ي بەسسوزناتەلنوگو. پوزجە وب ەتوم، تولكو ۆ درۋگوي فورمە، گوۆوريل يۋنگ. پو يۋنگۋ، ۆ سوزناني چەلوۆەكا سۋششەستۆۋيۋت وبرازى پروشلوگو، يح ون نازۆال ارحەتيپامي. ارحەتيپى ۆليايۋت نا چەلوۆەكا ي ۆپولنە موگۋت، زاۆلادەۆ ەگو سوزنانيەم، ۋۆلەچ ۆ درۋگۋيۋ ستورونۋ. يسسلەدوۆاتەل يستوري سۋفيزما يدريس شاح پولاگاەت، چتو ۆ رابوتە ال-گازالي «الحيميا سچاستيا» پريۆودياتسيا ارگۋمەنتى ۆ پولزۋ دوستوۆەرنوستي ۆىۆودوۆ، و كوتورىح منوگو پوزجە سكاجەت 3. فرەيد. زامەتيم، چتو مەجدۋ ال-گازالي ي فرەيدوم لەجات تسەلىح دەۆيات ستولەتي. ا چتو كاساەتسيا ارحەتيپوۆ يۋنگا، تو و نيح ۆ سۆويح ترۋداح گوۆوريل ەششە يبن ارابي (سم.: شاح ي. سۋفيزم. — م.، 1994. - س. 77). و سۋششنوستي چەلوۆەكا، و ەە پروتيۆورەچياح ي نەپوستيجيموستي، ميستيچەسكيح ەە پروياۆلەنياح يزداۆنا يدۋت سپورى مەجدۋ ۋچەنىمي.

يسحوديا يز اتەيستيچەسكوگو ميروۆوززرەنيا، مير نيكەم نە سوتۆورەن. ون سۋششەستۆوۆال ۆ بەسپرەدەلنوم پروسترانستۆە ۆ پوستوياننوم دۆيجەني، يزمەنەني ۆەچنو. ودني يزمەنەنيا روجدالي درۋگيە، ي پوستەپەننو ۆىريسوۆىۆالسيا وبليك ميرا، ۆەششي ي ياۆلەنيا وبرەتالي رازليچنىە فورمى ي پروياۆليالي سەبيا. نو ي وني نە ۆەچنى، كاجدومۋ يز نيح وتۆەدەن سۆوي سروك. ودني، وتسلۋجيۆ كوروتكوە ۆرەميا، يسچەزايۋت، درۋگيە سۋششەستۆۋيۋت بولەە دليتەلنىي پەريود. ۆسەمۋ ەست ودنو يزمەرەنيە — ۆرەميا. جيزن نەۆوزموجنو وستانوۆيت ني نا ميگ. ۋ نەە ەست ناچالو، ا ەست لي كونەتس؟ يستينا — ۆ يزمەنەنياح، ۆەشش ۆرەمەنامي مەنياەت تسۆەت، سودەرجانيە، يزمەنياياس ي پروياۆلياياس ۆ نوۆىح فورماح. ەتو سۆويستۆەننو ي چەلوۆەكۋ، ي جيۆوتنومۋ. ۆسە ناحوديتسيا ۆ پلەنۋ ميروۆوي يزمەنچيۆوستي. كاك وپرەدەليت ستەپەن ەە؟ پو سيلام لي پوستيگنۋت ەتو چەلوۆەچەسكومۋ رازۋمۋ؟ اتەيستى ۆىسوكو وتسەنيۆايۋت ەگو، نو سكازات كونكرەتنو، ۆ چەم ەگو زناچەنيە، وني نە موگۋت. ەجەلي وني ۆزگليانۋلي بى پريامو نا پرەدمەت — يمەننو نا تاينۋ چەلوۆەچەسكوگو سوزنانيا، وني بى پونيالي، چتو پوستيچ ي وبياسنيت يزمەنچيۆوست ميرا وني نە ۆ سيلاح. يزۆەستنى ۆىسكازىۆانيا منوگيح مىسليتەلەي وب وگرانيچەننوستي ۆوزموجنوستەي رازۋما چەلوۆەچەسكوگو. وگرانيچەننوست رازۋما، وبراششاياس ۆ كونكرەتنوە زنانيە، پروياۆلياەتسيا كاك ەگو فورما. يناچە تاينا رازۋما پرەبىۆالا بى كاك ۆەشش ۆ سەبە، دليا ساموي سەبيا پرەدنازناچەننايا يستينا. كرومە توگو، رازۋم نەپوسرەدستۆەننو سۆيازان س سوزنانيەم، ۋ نەگو ەست ەششە ودنا ميستيچەسكايا ستورونا. رازۋم وبيتاەت ۆسيۋدۋ، نەت گرانيتس ەگو راسپروسترانەنيۋ، ون پو پريرودە سۆوەي ياۆلياەت سوبوي كوسميچەسكۋيۋ ەنەرگيۋ. كاك وتدەلنايا سۋبستانتسيا، رازۋم ۆەچەن، ون نە پودۆەرجەن ستاروستي، وبۆەتشانيۋ. ون نە موجەت ۋگاسنۋت، يسچەزنۋت، ون ۆ ۆەچنوم يزمەنەني، تو ەست ەمۋ سۆويستۆەننو ليش ۋسيليۆاتسيا. وبەكت رازۋما — يستينا. يستينا جە، پو يبن-ارابي، ۆىراجاەتسيا ۆ پروياۆلەني سوزناتەلنوگو مەجدۋ بوگوم ي سوتۆورەننىم يم نارودوم. اتەيستى نە موگۋت پوزنات يستينۋ پولنەە، تاك كاك نە ۆەريات ۆ تۆورتسا، ۆسلەدستۆيە ەتوگو ي رازۋم يم نە دانو پونيات بولەە وبەمنو. ۆ ميلليوننىي راز روجداەتسيا، پوۆتورياەتسيا ي ۆىنوسيتسيا نا پوۆەستكۋ دنيا ودين ۆوپروس: چتو ەست ميروزدانيە؟

يتاك، چتو جە تاكوە ميروزدانيە؟ يمەەم لي مى ۆوزموجنوست ي سيلى سوستاۆيت پولنوۆەسنىي وتۆەت نا داننىي ۆوپروس؟

چ. دارۆين گوۆوريل، چتو ميروزدانيە، ۆسە جيۆوە پوياۆيلوس ۆ پروتسەسسە ەۆوليۋتسي. ي حوتيا ون پريۆەل فاكتى ۆ پولزۋ سۆوەگو ارگۋمەنتا، نو وتۆەتا نا ۆوپروس، س كاكوي تسەليۋ پوياۆيلوس ميروزدانيە، نە وستاۆيل. ۆ سۆوە ۆرەميا شاكاريم ۆستۋپيل ۆ ديالوگ س دارۆينوم. ۆوت كاك، ناپريمەر، ون گوۆوريت و تاينە ميروزدانيا: «سپورۋ نەت — ۆسە جيۆوە پوياۆلياەتسيا، سۋششەستۆۋەت، ۆيدويزمەنياەتسيا پو زاكونام ميروزدانيا. نو س چەم يا نە موگۋ سوگلاسيتسيا، تاك ەتو س تەم، چتو ۆسەم، سكولكو-نيبۋد سحوجيم درۋگ س درۋگوم سۋششەستۆام، پريپيسانو رودستۆو — مول، ەتو سۋششەستۆو پرويزوشلو ۆسلەدستۆيە ەۆوليۋتسي درۋگوگو. زەمليا، كوتورايا پوزدنەە دالا ۆوزموجنوست پوياۆيتسيا راستەنيام ي جيۆوتنىم، سوستويالا يز گلينى ي ۆودى. ي پرەدستاۆليالا سوبوي جيدكوە مەسيۆو. نەمۋدرەنو پوەتومۋ، چتو ۆسە پوياۆيۆشەەسيا پوزدنەە يمەلو يلي سحودستۆو مەجدۋ سوبوي، يلي رازليچيە. ۆگلياديتەس پوۆنيماتەلنەە سامي: دەرەۆيا، كۋستارنيكي، تراۆى يمەيۋت وتليچيە ۆ زاۆيسيموستي وت توگو، گدە وني پرويزراستايۋت. راستيتەلنوست پولۋپۋستىن رەزكو وتليچاەتسيا وت فلورى لەسوپولوسى. ي وتليچيە ەتو سۆيازانو س وسوبەننوستيۋ كليماتا، ۆودى، پوچۆى. ەسلي جە پريدەرجيۆاتسيا دارۆينا يلي مەندەليا، تو وتليچيا وني پريوبرەلي، روجداياس درۋگ وت درۋگا ي ۆيدويزمەنياياس. ەسلي ي روديتسيا مۋل وت لوشادي ي وسلا، تو وت كوبىلى ي جەرەبتسا نا سۆەت پوياۆيتسيا تولكو لوشاد. يزۆەستنو، چتو پري روجدەني چەلوۆەكا ون موجەت بىت پوحوج نا وتتسا يلي نا مات. نو توچنوي كوپي بىت نە موجەت. بىۆاەت، چتو ۋ ديتياتي ي ۆوۆسە نەت نيچەگو وبششەگو س روديتەليامي. ۆسە ەتو سۆيازانو س زاكونامي ميروزدانيا. گوۆوريۋ تاك نە پوتومۋ، چتو سچيتايۋ زازورنىم پريزنات پرويسحوجدەنيە چەلوۆەكا وت وبەزيانى، ناپروتيۆ، يا رادۋيۋس، چتو ليۋدي پرەۆزوشلي سۆويح پرەدكوۆ. ۆسيا ەۆروپا پريزناەت ەتوت فاكت. ۆوزموجنو، چتو پولۋچيۆشيە سۆەتسكوە وبرازوۆانيە مولودىە ليۋدي موگۋت مەنيا وسۋديت، نە رازوبراۆشيس دەتالنو ۆو ۆسەح مويح ۋتۆەرجدەنياح» (جۋرنال «اباي». — 1994. — № 9. — س. 24). (پەر. اۆتورا).

شاكاريم پولاگاەت، چتو ميروزدانيە، پۋتي ەگو نە يمەيۋت پرەدەلوۆ. روجدەنيە ي ۆزروسلەنيە، ۋگاسانيە، رازمنوجەنيە، وسكۋدەنيە، سحوجەست ي نەسحوجەست — ۆسە ەتو پۋتي سترويتەلستۆا ميروزدانيا. ۆمەستە س تەم شاكاريم پودنيماەت ودنۋ يز سامىح سەرەزنىح پروبلەم — سوزداەت كونتسەپتسيۋ، چتو ۋ ۆسەگو سۋششەگو ەست ودنو ناچالو. ۆ يستوري فيلوسوفي مى نازىۆاەم ەتو ۆوپروسوم فيلوسوفا يز ميلەتى فالەسا. زا پيات ۆەكوۆ دو روجدەنيا يسۋسا حريستا گرەك فال ەە سكازال، چتو وسنوۆا ميروزدانيا — ۆودا. سلەدوۆاۆشي زا نيم اناكسيمەن سچيتال پەرۆووسنوۆوي ۆوزدۋح، گەراكليت — وگون. گوۆوريا يازىكوم پوەتا، ۆسەمۋ جيۆومۋ يسكات ناچالو — ەتا تراديتسيا ۆوسحوديت ك سەدوي درەۆنوستي. كونەچنو، ەسلي ەتا زاداچا بىلا بى ۆىپولنيما، تو تاينا ميروزدانيا راسكرىلاس بى ساما سوبوي. ۆ توم- تو ۆسە ي دەلو، چتو مى دو سيح پور يششەم ي نە موجەم نايتي ەتۋ پەرۆووسنوۆۋ، پو-ۆيديمومۋ، ياۆليايۋششۋيۋسيا نەپوستيجيموي تاينوي ميروزدانيا. نو ەسلي داجە سۋششەستۆۋەت ەتو ناچالو، تو ۆسە جيۆوە روديتسيا وت نەگو پرويزۆولنو، يلي پروتسەسس پرويسحوديت نەكيم وسوبىم وبرازوم، وپرەدەلەننىم پوريادكوم؟ سۋت پروبلەمى ۆ توم، چتو اتەيستى، ك پريمەرۋ، ۋتۆەرجدايۋت، چتو ۆسە سۋششەستۆۋەت سامو پو سەبە، بەز ۆسياكوگو پوريادكا ي چەي-ليبو ۆوسترەبوۆاننوستي. رەليگيوزنىە مىسليتەلي پولاگايۋت، چتو پۋتي ميروزدانيا وپرەدەليايۋتسيا تۆورتسوم. كتو يز نيح پراۆ، كتو زابلۋجداەتسيا، نەيزۆەستنو ي پونىنە، ي ۋ چەلوۆەچەستۆا دو سەي پورى نەت وتۆەتا نا ەتوت ۆوپروس.

دارۆينيزم، كونەچنو جە، نە وستاۆيل مەستا بوگۋ. كوممۋنيستى، نەكوگدا ۆزياۆ زا وسنوۆۋ تەوريۋ دارۆينا، ۆىسترويلي سۆويۋ سيستەمۋ ميروزدانيا. شاكاريم جە ۆىستۋپاەت پروتيۆ نەە. پوچەمۋ؟ تولكو لي يز رەليگيوزنىح ۋبەجدەني؟ ۋتۆەرجدەنيا اتەيستوۆ و توم، چتو ميروزدانيە سۋششەستۆۋەت سامو پو سەبە، ون سچيتاەت دەكلاراتيۆنىمي، يبو وني نە پريۆوديات ارگۋمەنتوۆ. ەسلي ميروزدانيە سۋششەستۆۋەت سامو پو سەبە، توگدا ي پريچينا پەرۆوتۆورەنيا ساما ۆ سەبە، ۆنەشنيح پروياۆلەني نەت. ۆ ەتوم سمىسلە پەرۆوتۆورەنيە ەست وسنوۆا ۆسەمۋ، ۆسە سۋششەە يمەەت ەدينوە ناچالو. شاكاريم سوگلاشاەتسيا س پودوبنىم ۋتۆەرجدەنيەم، نو ۆ تو جە ۆرەميا ون سپراشيۆاەت: «ۆ چەم تسەل سۋششەستۆوۆانيا ميروزدانيا؟» يلي، بىت موجەت، ۆەرنەي بۋدەت پوستاۆيت ۆوپروس، نە كاك ك جيۆومۋ، ا وبراتيتسيا ك ساموي سۋتي ميروزدانيا. س كاكوي تسەليۋ ونو سۋششەستۆۋەت يمەننو ۆ تاكوي فورمە. ميروزدانيە وپرەدەلياەت تسەل سۆوەگو سۋششەستۆوۆانيا ساموي سۆوەي سۋششنوستيۋ. ەسلي وپرەدەلەننىم ستانوۆيتسيا توت فاكت، چتو ۋ سۋششەستۆوۆانيا كاجدوي ۆەششي ەست سۆويا پريچينا، توگدا ۆوسترەبوۆاننىم ياۆلياەتسيا راسسموترەنيە پريچينى سۋششەستۆوۆانيا ميروزدانيا. ي ۆوت زدەس رازۋم، دوستيگنۋۆ گرانيتسى سۆويح ۆلادەني، يسسياكاەت، ي مى وستاناۆليۆاەمسيا نا توم، چتو ميروزدانيە كاك سۋبستانتسيا سودەرجيت پريچينۋ ۆ ساموم سەبە. ي بولشە، چەم ەتو وپرەدەلەنيە، سكازات نەچەگو. ناۋچنوە دوكازاتەلستۆو سۆيازانو س كونكرەتنىم دەلوم، كوگدا جە پروبلەما نە سودەرجيت ۆ سەبە ياسنوگو وريەنتيرا، تسەلي، تو ناۋچنوە دوكازاتەلستۆو زدەس نەۋمەستنو. نا سمەنۋ ەمۋ پريحوديت گيپوتەزا. ۆوت پوتومۋ-تو، چەم بولشە گيپوتەز وتنوسيتەلنو تاينى ميروزدانيا، تەم جارچە رازگوراەتسيا سپور ي منەنيا سكرەششيۆايۋتسيا ۆ ۆوزدۋحە، كاك مەچي. س ودنوي ستورونى، ەتو پريۆەرجەنتسى دارۆينيزما، وپرەدەليات كوتورىي كاك ۆەدۋششۋيۋ تەوريۋ ميروزدانيا نيكاك نەلزيا. شاكاريم ۆسە جە پريۆوديت ۆ پولزۋ دارۆينيزما ۆپولنە وبوسنوۆاننىە دوۆودى.

س درۋگوي ستورونى، تاكيە پونياتيا، كاك «ميروزدانيە»، «تۆورەتس» ەستەستۆەننىم وبرازوم پريۆوديات ك رەليگي، ي نەداروم شاكاريم ناپيسال ستيحوتۆورەنيە نا ەتۋ تەمۋ، سوستوياششەە يز 13 ستروف، س تسەليۋ پوديسكۋتيروۆات س سوبراتيامي پو پەرۋ يز ەۆروپى (ونو بىلو ناپەچاتانو ۆ № 9 جۋرنالا «اباي» زا 1994 گود).

جەر جۇزىنە قاراسام،

نەشە ءتۇرلى حالىق بار.

دىن، يمانىن ساناسام،

مىڭنان ارتىق انىق بار (25-ب.).

سكولكو نارودوۆ ناسەليايۋت

زەمليۋ،

ا رەليگي ي وتكروۆەني پروروكوۆ

بولشە تىسياچي.

(پودستر. پەرەۆود)

نا زەملە رەليگي ەسلي نە تىسياچا، تو ۆسە راۆنو منوگو. تو، چتو شاكاريم نازىۆاەت وتكروۆەنيەم، حوت ي نە دوستيگاەت ۋروۆنيا رەليگي، سۋششەستۆۋەت ۆ ۆيدە منوجەستۆا تراديتسي، وبريادوۆ، پوۆەري، ۋكلادوۆ. منوجەستۆو ەتو ۆىراجاەت منوجەستۆو ۆزگليادوۆ، توچەك زرەنيا نا تاينۋ ميروزدانيا. كوگدا جە پوزنانيە وبراششاەتسيا ۆ ۆەرۋ، ۆوزنيكاەت رەليگيا. ميروۆىە رەليگي موجنو پەرەسچيتات پو پالتسام. ۆسە وني سودەرجات ۆ وسنوۆە سۆوەي يدەيۋ تۆورتسا. ۆ ەتوم جە كليۋچە مىسل ابايا، كوتورۋيۋ ون ۆىسكازىۆاەت ۆ سوروك پياتوم سلوۆە: دوكازاتەلستۆوم تومۋ، چتو بوگ ەست، ياۆلياەتسيا منوجەستۆو رەليگي. ي حوتيا كاجدايا يز نيح زاياۆلياەت و سۆوەي يسكليۋچيتەلنوستي، ۋ نيح ەست توچكا سوپريكوسنوۆەنيا، و كوتوروي گوۆوريت شاكاريم:

بىرى: «قۇداي ءبىر دەسە»،

بىرى ايتادى: «كوپ قۇداي».

بىرى: ء«تاڭىرى — كۇن» دەسە،

بىرى دەيدى: «جوق كۇداي».

مىنە، وسىدان بايقالدى —

بارى ىزدەپ ءجۇر يەسىن.

تابامىز دەپ ويعا الدى،

جاراتقاننىڭ كيەسىن (25-ب.).

ودين گوۆوريت: «بوگ ودين»،

درۋگوي: «منوگو بوگوۆ».

ودين سكاجەت: «بوگ — سولنتسە»

ۆتوروي سكاجەت: «بوگا نەت»،

ي ۆسە وني ۆ پويسكاح بوگا.

(پودستر. پەرەۆود)

شاكاريم ۆىدۆيگاەت پوستۋلات: ۆسە رەليگي ۆ پويسكە. ي ەتو سۆيدەتەلستۆۋەت و توم، چتو ون ۆ سۆويح ۆزگلياداح ۆىحوديت زا رامكي ودنوي رەليگي. ون راسسماتريۆاەت رەليگيۋ ۆ ميروۆوم ماسشتابە. نە ۋكازىۆايا نا يسكليۋچيتەلنوست توي يلي ينوي، نە وپرەدەليايا پرەۆوسحودستۆا ودنوي ناد درۋگوي، شاكاريم ۆىسكازىۆاەت نوۆۋيۋ توچكۋ زرەنيا، گوۆوريا، چتو ۆسە رەليگي پرەبىۆايۋت ۆ يسكانياح. ون وتكرىتو ۆىسكازىۆاەتسيا و توچكاح سوپريكوسنوۆەنيا رەليگي. شاكاريم نە پروستو ۆىدۆيگاەت يدەيۋ و بوگە كاك تۆورتسە ۆسەلەننوي، ون ۋتۆەرجداەت، چتو يمەننو پويسك دوروگي ك بوگۋ ۆىزۆال روجدەنيە رەليگي. ەدينستۆەننوە، چتو ۆىزىۆاەت ۋ نەگو وپاسەنيە، چتو سلوۆا موگۋت زاسلونيت پراۆدۋ و بوگە.

جەردىڭ ءجۇزىن ءدال تاۋىپ،

ەشبىر ءدىن جوك ورنىققان.

بارىنەن دە بار ءقاۋىپ

دىن كوبەيدى سوندىقتان (25-6.).

نەت ني ودنوي رەليگي،

پروچنو ستوياششەي نا نوگاح،

ۆسە وني نەبەزۋپرەچنى،

ۆوت پوتومۋ يح چيسلو ۋۆەليچيۆاەتسيا.

(پودستر. پەرەۆود)

ۆ پونيماني شاكاريما، پرەدپوچتيتەلنەە بىل بى درۋگوي ۆاريانت: ەسلي بى ۆسە وني پريشلي ك ودنومۋ وبششەمۋ، چتو سۆيازالو بى يح ي وبەدينيلو. دۋماەتسيا، چتو XXI ۆەك موگ بى ستات پرەدتەچەي، پودگوتوۆيتەلنىم ەتاپوم ك تاكومۋ سوبىتيۋ. چەلوۆەچەستۆو دولجنو وسوزنات سو ۆرەمەنەم، چتو كونسەنسۋس — بولەە بلاگورازۋمنىي يسحود، چەم نەپرياتيە درۋگ درۋگا. نو ەتو دەلو بۋدۋششەگو. ۆ ناشي دني نابليۋداەتسيا وبوسترەنيە كريزيسا. يز ميروۆوگو وپىتا مى ۆيديم، كاك رەليگيوزنىە پروتيۆوستويانيا وبرەتايۋت پوليتيچەسكۋيۋ وكراسكۋ. شاكاريم نە سلۋچاينو گوۆوريت و توم، چتو چەم بولشە رەليگي ي رەليگيوزنىح تەچەني، تەم بولشە وپاسنوستي وني ۆ سەبە تايات دليا ليۋدەي. ۆىحوديت، چتو رەليگي نە سوۆسەم ۋۆەرەنى ۆ سۆويح ۋچەنياح ي نە ياۆليايۋتسيا وبلاداتەليامي ابسوليۋتنوي يستينى.

بۇل كەزدەگى دىندەردىڭ ءبارى ناشار،

ەشبىر ءتۇزۋ ەمەس كوڭىل اشار.

وڭكەي الداۋ جالعاندى ءدىنىم دەيدى،

تەكسەرسەڭ، ويىڭ تۇگىل جانىڭ ساسار (25-6.).

رەليگي سەيچاس ۆسە پلوحي،

ني ودنا يز نيح نە ۆنۋشاەت دوۆەريا،

ۆسە ۆ نيح — فالش ي وبمان.

(پودستر. پەرەۆود)

شاكاريم گوۆوريت و توم، چتو موجنو پريۆەستي منوگو فاكتوۆ، سۆيدەتەلستۆۋيۋششيح و توم، چتو رەليگي نەپراۆەدنى. سام جە ون مەچتاەت و چيستوي، پراۆەدنوي رەليگي. گوۆوريا و توم، چتو نادو يح ۆسە پودۆەرگنۋت رەۆيزي، شاكاريم ستاۆيل رەليگيۋ ۆىشە ناۋكي. «كاكيمي بى زناچەنيامي ني ۆلادەلا ناۋكا، زدراۆومىسليە ۆوزموجنو ليش س يمەنەم بوگا»، — پيشەت مىسليتەل (س. 25). تو ەست بەز زدراۆومىسليا رازۋم نە موجەت بىت پولنىم. توگدا زدراۆومىسليە كاك پونياتيە وتنوسيتسيا تسەليكوم ي پولنوستيۋ ك رەليگي. ۋ شاكاريما ەست ەششە ودنو ستيحوتۆورەنيە نا رەليگيوزنۋيۋ تەمۋ. ۆ نەم اۆتور گوۆوريت وبو ۆسەح پروروكاح، ناچينايا س يسۋسا حريستا دو مۋحاممەدا. وستانوۆيمسيا نا نەم پودروبنەە.

پايعامبار مۇسا جولىقسا،

سويلەسىپ كوڭىلىم ورنىقسا.

اداستى جەبىرەي دەر ەدىم،

«تاۋراتتى» قايتا تولىقتا (34-ب.).

ۆسترەتسيا منە پروروك مويسەي

يا بى پوگوۆوريل س نيم،

سكازال بى ەمۋ، چتو ەۆرەي زابلۋديليس،

ي نادو دوپولنيت تورۋ.

(پودستر. پەرەۆود)

تورا، يلي تالمۋد، — ەتو پەرۆايا كنيگا، كوتورايا بىلا نيسپوسلانا ەۆرەيام. بوگ پەرۆۋيۋ كنيگۋ پوسلال مويسەيۋ. پوتوم نەكوتورىە سيۋجەتى يز ەتوي كنيگي پەرەكوچەۆالي ۆ كوران. سوگلاسنو يسلامۋ، مويسەي (مۋسا) — پروروك، تو ەست پوسرەدنيك مەجدۋ ليۋدمي ي بوگوم. پروشلو ۆرەميا، ي سلوۆو بوگا ستالي تولكوۆات يناچە، يزمەنيات، ي توگدا نا زەملە پوياۆيلسيا ەششە ودين پروروك. يميا ەگو — داۆيد. شاكاريم پيشەت و نەم:

داۋىتتى كورسەم ءان سالىپ،

قۋانار ەدىم قارسى الىپ.

اقىندا قالدى يمانىڭ،

دەر ەدىم ۇيرەت ءبىر بارىپ (34-6.).

ەسلي بى ۋۆيدەل داۆيدا،

پۋستيلسيا بى ۆ پلياس، ستال بى

پەسني پەت وت رادوستي،

سكازال بى: ناۋچي پراۆەدنوستي ليۋدەي،

ونا وستالاس ليش ۋ پوەتوۆ.

(پودستر. پەرەۆود)

زامەتيم، چتو ك داۆيدۋ وتنوشەنيە ۋ شاكاريما ترەپەتنوە، تاك كاك يميا داۆيدا سۆيازانو س يسكۋسستۆوم. كنيگا، نيسپوسلاننايا بوگوم داۆيدۋ، نازىۆاەتسيا زابۋر (ۆەتحي زاۆەت). شاكاريم سچيتال داۆيدا پوكروۆيتەلەم پوەتوۆ. پوتومۋ، بىت موجەت، پروسيت داۆيدا ۆلوجيت ۆ ۋستا يح پراۆەدنىە سلوۆا. نە سلەدۋەت لي يز ەتوگو، چتو ەتيح سلوۆ ۋ نيح (پوەتوۆ) نە بىلو؟ پراۆەدنوست پوەتوۆ. چتو ۆكلادىۆاەت ۆ ەتو پونياتيە سام شاكاريم؟ ۆەروياتنو، ون گوۆوريت و توم، چتو پوەتى دولجنى، پودوبنو داۆيدۋ، نە يزمەنيات ۆىسوكومۋ سلوۆۋ، چيستوي مىسلي. تاكيم وبرازوم، ۆ پونيماني شاكاريما داۆيد بولشە پوكروۆيتەل پوەتوۆ، چەم پروروك. داۆيد — ۆوپلوششەنيە سينتەزا ەدينستۆا پريرودى ي چەلوۆەكا. ۆوت وتتوگو پوەت ي گوۆوريت، چتو، زاۆيدەۆ داۆيدا، ون ستال بى پەت. پەسنوپەنيە — ودنو يز سامىح ياركيح پروياۆلەني حوروشەگو راسپولوجەنيا دۋحا، ۆىراجەنيا رادوستي، ۆەسەليا. تاك ۆسترەچال بى شاكاريم پروروكا داۆيدا.

زاردوشكە ايتسام كەزى كەپ،

ۇيرەتتىڭ اقىل نۇر عوي دەپ.

ۇعا الماي وتقا شوقىنىپ،

بۇزىلدى ەلىڭ بوعىن جەپ (34-ب.).

زاراتۋسترە سكازال بى پري ۆسترەچە،

چتو ون پوداريل نام سۆەت رازۋما،

نو، پوكلونياياس وگنيۋ،

يسپورتيليس ليۋدي، پوەدايا دەرمو.

(پودستر. پەرەۆود)

ۆ وريگينالە شاكاريم نازىۆاەت زاراتۋسترۋ زاردوش. زاردوش — گەنيالنىي پرەدسكازاتەل، پروروك. رودوم ون يز پەرسوۆ. زورواستريزم، ۋچەنيە زاراتۋسترى، يزۆەستنو ۆسەمۋ ميرۋ. پري چتەني اۆەستى منە پريشلا ۆ گولوۆۋ تاكايا مىسل: زورواستريزم — چيستوي ۆودى پريرودنايا ناتۋرفيلوسوفيا. فيلوسوفيا ي پريرودا ۋديۆيتەلنو گارمونيچنو سپلەليس ۆ زورواستريزمە، ۆ كوتوروم وسنوۆنىە پونياتيا زەمليا، ۆودا، چەلوۆەك، جيۆوتنىە ي ت. د. — ەتو كودى، كليۋچي ك پوزنانيۋ ميرا. ي ۆ ساموم دەلە، پوزنانيە ميرا ناچيناەتسيا س توگو، چتو ۆەششي وبرەتايۋت پونياتينىي سمىسل. ۆوت ەتيم ۋمەنيەم زاراتۋسترى ي ۆوسحيششاەتسيا شاكاريم.

ديتيا، زاداۆايا سۆوي بەسكونەچنىە «پوچەمۋ؟»، راستەت، رازۆيۆاەتسيا، پوزناۆايا وكرۋجايۋششەە. ۆ زورواستريزمە چەلوۆەك، پودوبنو رەبەنكۋ، وبراتيل ۆ وبەكت فيلوسوفي سوستويانيە دەتستۆا، ي تاك زاروديلاس ناتۋرفيلوسوفيا. ۆووبششە گوۆوريا، پراروديتەلنيتسا ليۋبوي فيلوسوفي — ناتۋرفيلوسوفيا. ناپريمەر، يستوريچەسكي يزۆەستنىي فاكت. ودنوي يز پرەدپوسىلوك فيلوسوفي پلاتونا ياۆلياەتسيا زورواستريزم.

ۆ كورانە زاراتۋسترۋ مى ۆسترەچاەم پود يمەنەم زاردۋست. نە زنايۋ، پوچەمۋ شاكاريم نازىۆاەت ەگو زاردوشەم، نو ون وچەن توچنو ۆىحۆاتيل وسنوۆنىە پرينتسيپى زورواستريزما. تاك، رازۋم پو زورواستريزمۋ — سۆەت، وگون — پەرۆووسنوۆا، ينىمي سلوۆامي، رازۋم — سۆەت، وگون — جيزن. يمەننو ەتي پونياتيا پوتوم پودۆەرگليس نوۆومۋ تولكوۆانيۋ. رازۋم ستالي سۆيازىۆات تولكو س سۋبەكتوم، زابىۆ و توم، چتو رازۋم — پروياۆلەنيە سۆەتا تۆورتسا. ي پونەمنوگۋ سۆەت رازۋما ستال تۋسكنەت. ەسلي ۆناچالە رازۋم وسۆەششال پۋت پوزنانيا چەلوۆەكا، پوزجە ليۋدي وبراتيلي ەگو ۆ ورۋجيە درۋگ پروتيۆ درۋگا، تو ەست زاۆەت زاراتۋسترى بىل يسكاجەن. تاك جە سلۋچيلوس ي س وگنەم، س ەگو پوزنانيەم. ناچالوس پوكلونەنيە وگنيۋ، ۆ سوۆرەمەننوم سوزناني ۋكرەپليالوس پونياتيە ۆەچنوگو وگنيا كاك سيمۆول چەلوۆەچەسكوي پامياتي، چتو ۋۆەلو ناس وت پەرۆوناچالنوگو ەگو سمىسلا. ۋچەنيە زاراتۋسترا ي داۆيدا وكازالو ۆپوسلەدستۆي ۆليانيە نا منوگيە رەليگيوزنىە ي فيلوسوفسكيە تەچەنيا. 

پو ۆسەمۋ ۆيدنو، چتو شاكاريم زنال زاراتۋسترۋ نە تولكو پو وترىۆكام يز كورانا، نو ي چيتال ەگو اۆەستۋ، حوروشو زنال ۋچەنيە زاراتۋسترى.

ۋچەنيە بۋددى — فەنومەن ميروۆوگو زناچەنيا. مالو نايدەتسيا مىسليتەلەي، كوگو نە زاينتەرەسوۆال بى، نە ۋۆلەك بۋدديزم شيروتوي مىسلي، ۋتونچەننوستيۋ رازمىشلەني. ي شاكاريم تاك جە، كاك ەگو ۋچيتەل اباي، زنال دوستاتوچنو گلۋبوكو ۋچەنيە بۋددى كاك سيستەمۋ ۆەرى. نو پوروي زنانيە موجەت زاحۆاتيت تاك، چتو ەست وپاسنوست وكازاتسيا ۆ ەگو پلەنۋ. تاكيە ليۋدي بىلي ي ۆ پروشلىە ۆەكا، ەست وني ي سەيچاس. ۆسەتسەلو وتداۆشيس بۋدديزمۋ، وني كاك بى ۆىپادايۋت يز وبششەگو پوتوكا جيزني. شاكاريم — مىسليتەل، زنايۋششي مەرۋ ۆسەمۋ، پوەتومۋ ون سچاستليۆو يزبەجال ەتوي ۋچاستي، نو ۆ دۋحوۆنوي بليزوستي ك بۋددە ون پريزناۆالسيا ۆ سۆويح پرويزۆەدەنياح.

بۋددانىڭ ۇستاپ بىلەگىن،

ايرىلماي بىرگە جۇرەمىن.

جادىگەي، باقسى، لاماعا

شوقىندى ەلىڭ بىلەمىن (34-6.).

ۋحۆاتيۆ بۋددۋ زا لوكوت،

حوجۋ س نيم پوۆسيۋدۋ ريادوم،

ۆسە پوكلونيايۋتسيا ەمۋ —

وتشەلنيكۋ، ماگۋ، لامە.

(پودستر. پەرەۆود)

بۋددا وچەن تەسنو سۆيازان س فيلوسوفيەي، ۆ ەگو ۋچەني رەليگيا ي فيلوسوفيا پەرەپلەتەنى. گلاۆنىي وبەكت بۋدديزما — چەلوۆەچنوست، لۋچشيە كاچەستۆا چەلوۆەكا. نو ۆ بۋدديزم ستالي پوستەپەننو پرونيكات تولكوۆانيا، يدەي پوسلەدۋيۋششيح پوكولەني ليۋدەي، پوروي پوۆەرحنوستنىە، ۋزكيە، ا ينوگدا ي ۆوۆسە سۆودياششيە نا نەت سامۋ يدەيۋ بۋدديزما. پوياۆيليس فالسيفيكاتورى، ۆۆودياششيە ۆ زابلۋجدەنيە ليۋدەي، سپەكۋليرۋيۋششيە نا يح چۋۆستۆاح ي سرىۆايۋششيە ديۆيدەندى، تولكۋيا پرەۆراتنو ۋچەنيە بۋددى. ۆسترەچاياس س پودوبنىمي جە مۋدرەتسامي، پونيماەش سپراۆەدليۆوست سلوۆ شاكاريما و توم، چتو نراۆى ليۋدسكيە يسپورتيليس. منوگوچيسلەننىە ماگي ي كولدۋنى، ەكستراسەنسى ي بيوەنەرگەتيكي، كويح ۆ پوسلەدنەە ۆرەميا رازۆەلوس نەمالو، — ەششە ودنو دوكازاتەلستۆو وپوشلەنيا بۋدديزما. و لامايزمە، كاك ودنوي يز ۆەتۆەي بۋدديزما، نيچەگو سكازات نە موگۋ، تاك كاك نە راسپولاگايۋ ماتەريالامي پو ەتومۋ ۆوپروسۋ.

ايسانى كورسەم ەگەر مەن،

تىرىل دەر مە قايتا سەن.

سەنى قۇداي دەدى دە،

ايرىلدى حالقىڭ دىنىنەن (34-6.).

ەسلي ۋۆيجۋ يسۋسا،

سكاجۋ ەمۋ: «ۆوسكرەسني»،

پروۆوزگلاسيۆ تەبيا بوگوم،

ليشيليس ليۋدي پراۆەدنوستي.

(پودستر. پەرەۆود)

پروۆوزگلاسيۆ يسۋسا بوگوم، ليۋدي ليشيليس پراۆەدنوستي — پودچەركيۆاەت شاكاريم، ي ۆ ەگو سلوۆاح زاكليۋچەن گلۋبوكي سمىسل.

دو پروروكا مۋحاممەدا (پريبليزيتەلنو 610 گ.) سرەدي ارابوۆ بىلي راسپروسترانەنى حريستيانسكيە تەچەنيا: نەستوريانستۆو ي مونوفيزيتستۆو. يزۆەستنىي يسسلەدوۆاتەل ارابيست گ.ە. فون گريۋنەباۋم ۆ سۆوەي رابوتە «كلاسسيچەسكي يسلام» (600—1258) (م.: ناۋكا، 1986)، ۆىشەدشەي نا رۋسسكوم يازىكە، پيسال: «پري پەرسيدسكوم پراۆلەني (597 گ.) يەمەنسكيە حريستيانە بىلي وبراششەنى ۆ نەستوريانستۆو. پەرسى سچيتالي ەتو بولەە پرەدپوچتيتەلنىم، يبو وتنوسيليس س نەپريميريموي ۆراجدەبنوستيۋ كاك ك ۆيزانتيسكوي يمپەرسكوي تسەركۆي، تاك ي مونوفيزيتستۆۋ، كوتوروە زانيمالو پروچنىە پوزيتسي ۆ سەميتيچەسكيح پوگرانيچنىح وبلاستياح ي ۆ ەگيپتە. پەرسى پرەدوستاۆيلي نەستوريانستۆۋ ستاتۋس گوسۋدارستۆەننوي رەليگي ۆتوروگو سورتا. تاكيم وبرازوم، سكورەە ۆسەگو، يمەننو نەستوريانە پوكولەنيە سپۋستيا دوستيگلي س مۋحاممادوم سوگلاشەنيا وتنوسيتەلنو سۋدبى حريستيانسكوگو گورودا نادجرانا...

...پو سۆيدەتەلستۆۋ (ارابسكوي) پوەزي، حريستيانسكوە پالومنيچەستۆو تاكجە بىلو وبىچنوي يازىچەسكوي فورموي پوكلونەنيا بوگۋ يلي سۆياتىم. بولەە توگو، حريستيانە پرينيمالي ۋچاستيە ۆ پالومنيچەستۆە ك سۆياتيليششۋ ۆ مەككە، پوكروۆيتەل كوتوروگو بىل دليا نيح پروستو «بوگ»; وتكاز نەسكولكيح پلەمەن پريسوەدينيتسيا ك ەتومۋ ريتۋالۋ پريۆەل ك وبۆينەنيۋ يح ۆ بەزبوجي.

... ۆ رەزۋلتاتە پرونيكنوۆەنيا نەستوريان ۆ مەسوپوتاميۋ ۆ حيرە بىلا وسنوۆانا ەپارحيا، گلاۆا كوتوروي حوسەا وكولو 410 گ. پوياۆيلسيا ۆ سينودە. ۆ تو ۆرەميا كاك مونوفيزيتى-ارابى پرودولجالي ۆەستي كوچەۆۋيۋ جيزن، نەستوريانە يز تسەنترالنوي مەسوپوتامي ي گلاۆنىم وبرازوم يز حيرى وبەدينيليس ۆ وبششينۋ «سلۋگا بوگا» (يباد)، چتو دەلالو بەسسمىسلەننىم پلەمەننوە رازدەلەنيە... يباد موجنو راسسماتريۆات كاك پرەدشەستۆەننيتسۋ يسلامسكوي ۋممى، «وبششينى، يبو ەتو بىل پەرۆىي يزۆەستنىي پريمەر، كوگدا ارابسكيە «وراتورى» وكازاليس وبەدينەنى وبششەي يدەولوگيەي; ەتا گرۋپپا، پودوبنو مۋسۋلمانسكوي وبششينە ۆ ناچالنىە گودى ەە سۋششەستۆوۆانيا، سوچەتالا ادمينيستراتيۆنىە فۋنكتسي پلەمەني س فۋنكتسيامي رەليگيوزنوگو براتستۆا» (س. 22—23).

تاكيم وبرازوم، دو يسلاما ۆ ارابسكوم ميرە بىلو راسپروسترانەنو حريستيانستۆو، «بيبليۋ چيتالي نا ارابسكوم يازىكە. ۆمەستە س تەم پولۋچيل راسپروسترانەنيە ي يۋدايزم. سلەدى يح ۆليانيا موجنو زامەتيت ۆ كورانە، ا پروروك مۋحاممەد نە پريتەسنيال نەستوريانتسەۆ، ا جيل س نيمي ۆ ميرە». ۆوت كاك پيشەت وب ەتوم يتاليانسكي ۋچەنىي امبرودجو دونيني («ۋ يستوكوۆ حريستيانستۆا». — م. پوليتيزدات، 1979.): «سوگلاسنو پرەدانيۋ، يمەننو نەستوريانسكي موناح پروسۆەتيل مۋحاممەدا وتنوسيتەلنو حريستيانسكوگو ۆەروۋچەنيا. پري مۋسۋلمانسكيح حاليفاح نەستوريانە جيلي ۆ ميرە ي پولزوۆاليس تەرپيمىم وتنوشەنيەم ك يح ۆەرە. نو ناشەستۆيە مونگولوۆ ۆ XII ۆ. پريۆەلو يح تسەركوۆ ك ۋپادكۋ. ۆ XVI ۆ. مەنشايا چاست نەستوريان ۆوشلا ۆ سووبششەستۆو س ريموم ي يزۆەستنا نىنە كاك «حالدەيسكايا تسەركوۆ». درۋگيە سوحرانيلي نەزاۆيسيموست دونىنە، وتنوسيتەلنو منوگوچيسلەننى ۆ كۋرديستانە، سيري ي نا كيپرە. يح پاتريارح ۆسەگدا نوسيت تراديتسيوننوە يميا سيمەون، سۆياششەننيكي ۆستۋپايۋت ۆ براك، ەپيسكوپى ۆوزدەرجيۆايۋتسيا وت نەگو» (س. 299).

ۆ كورانە ەست ۋپومينانيە و نەستوريانستۆە (ناسرەددين). نايمانى ي كەرەي دو مونگولسكوگو ناشەستۆيا بىلي نەستوريانتسامي.

پوحوجە، شاكاريم زنال ي نەستوريانستۆو، ي مونوفيزيتستۆو، پوسكولكۋ كنيگ نا ەتۋ تەمۋ ۆ ارابو-پەرسيدسكوي ليتەراتۋرە دوستاتوچنو. شاكاريم، گوۆوريا و توم، چتو، پروۆوزگلاسيۆ يسۋسا بوگوم، ليۋدي پوتەريالي پراۆەدنوست، ۆىستۋپاەت نە تولكو كاك مۋسۋلمانين، يناچە ون نە بىل بى شاكاريموم. ەتو بىلو بى س ەگو ستورونى پروياۆلەنيەم نەۆەجەستۆا ي بەسكۋلتۋريا. شاكاريم — گۋمانيست-مىسليتەل، ستوياششي ناد رازدەلەنيەم ليۋدەي نا حريستيان ي مۋسۋلمان. كوگدا ون كريتيچەسكي وتنوسيتسيا ك تومۋ، چتو يسۋسا پروۆوزگلاشايۋت بوگوم، ون وپەريرۋەت پونياتيامي حريستيانستۆا. پو نەستوريانستۆۋ، يسۋس بىل روجدەن ماريەي ي چەلوۆەكوم، پوستەپەننو، وسۆوبوجداياس وت چەلوۆەچەسكيح سلابوستەي، ون ستانوۆيتسيا سىنوم بوگا. ۆ نەم زاكليۋچەنى كاچەستۆا چەلوۆەكا ي بوگا. ا ۆ حريستيانستۆە يسۋس — بوگوچەلوۆەك.

مونوفيزيتى ۋتۆەرجدايۋت، چتو بوگوۆو پوبەديلو ۆ يسۋسە چەلوۆەچەسكوە، پوەتومۋ سترادانيە پرينيمال نە چەلوۆەك، ا بوگ، زناچيت، بوگ — پروتيۆ ليۋدەي.

شاكاريم بىل دوستاتوچنو وسۆەدوملەن وتنوسيتەلنو ەتيح دۆۋح تەچەني، ي يمەننو پوەتومۋ ون پريۆوديت سۆوي دوۆودى، وپروۆەرگايا منەنيە وب يسۋسە كاك بوگە.

وب يسلامە شاكاريم پيشەت سلەدۋيۋششەە:

مۇحاممەدتى كورە السام،

سوز قاتىپ جاۋاپ بەرە السام.

اداستى مولدا دەر ەدىم،

قۇراندى ۇيرەت كەلە الساڭ (34-6.).

ۋزريۋ مۋحاممەدا

ي، ەسلي سموگۋ گوۆوريت،

سكاجۋ و زابلۋجدەنياح مۋلل،

پوپروشۋ، چتوبى پوموگ پوزنات كوران.

(پودستر. پەرەۆود)

كوگدا شاكاريم ناچيناەت راسسۋجدات و پوسلەدنەم پروروكە ۆ يستوري چەلوۆەچەستۆا مۋحاممەدە، ون زامەتنو «وتتايۆاەت». پري ۆسترەچە س مۋحاممەدوم سموگۋ لي يا وتۆەچات ەمۋ، گوۆوريت شاكاريم. ەسلي گوۆوريات، چتو دو سۋدنوگو دنيا، دو بوجەگو سۋدا، بوگ نە پريشلەت نا زەمليۋ پروروكوۆ، ي مۋحاممەد — پوسلەدني ەگو پوسلاننيك، تو ۆ سەردتسە نەۆولنو ۆكرادىۆاەتسيا وپاسەنيە، ستراح. ي پوتومۋ نا مۋحاممەدا ۆوزلاگايۋت بولشيە نادەجدى. كاجدىي مۋسۋلمانين پونيماەت ۆەليچيە پروروكا، ي گلاۆنوە دوكازاتەلستۆو ەتوگو ۆەليچيا — تو، چتو پۋت پروروكا مۋحاممەدا، ناچاۆشيس ۆ VII ۆەكە، پرودولجاەت سۆوە تريۋمفالنوە شەستۆيە ي ۆ XXI ۆەكە. زا ترينادتسات ۆەكوۆ يميا مۋحاممەدا ستالو سينونيموم ۆەرى دليا بولەە چەم ستا ميلليونوۆ ەگو پريۆەرجەنتسەۆ. ەمۋ نەت راۆنىح ۆ پودلۋننوم ميرە. يسۋس ۆ بولشەي ستەپەني لەگەندارنايا ليچنوست، ۆ ەتوم سپورۋ نەت، تاكايا جە ۋچاست ۋ بۋددى. مۋحاممەد جە — رەالنايا يستوريچەسكايا فيگۋرا، سلوۆو كوتوروگو كونكرەتنو ي توچنو، ۆىمىسلا ۆ ەگو بيوگرافي گورازدو مەنشە، چەم پرويسشەدشەگو نا ساموم دەلە. كو ۆسەمۋ پروچەمۋ، مۋحاممەد نە پروستو ۋچەنىي، اۆتور ۋچەنيا، ون ەششە ي وسنوۆاتەل ي گلاۆا گوسۋدارستۆا، پوكازاۆشي ميرۋ پريمەر پوليتيچەسكوگو رۋكوۆودستۆا. كرومە مۋحاممەدا، ۆ يستوري يزۆەستەن ليش ودين پرەتسەدەنت، س يمەنەم كوتوروگو سۆيازانو سوزدانيە نوۆوگو ۋچەنيا ي سترويتەلستۆو نوۆوگو گوسۋدارستۆا. ەتو يميا — لەنين. وتليچيە سوستويت ۆ توم، چتو ۋچەنيە لەنينيزم ي سترانا سوۆەتوۆ ەلە پروسۋششەستۆوۆالي 70 لەت، ا ۋچەنيە مۋحاممەدا جيۆو دو سيح پور. نەلزيا وتريتسات، چتو پوسلە سمەرتي مۋحاممەدا سرەدي حاليفوۆ ناچالاس بوربا زا ۆلاست. ەتو يزۆەستنو يز يستوري. شاكاريم جە گوۆوريت و توم، چتو يسلام، كوتورىي پريشەل نا زەمليۋ كازاحوۆ، پورتيات نەۆەجدى-مۋللى. مەچتاەت پري ۆسترەچە س مۋحاممەدوم پوپروسيت ەگو ناۋچيت ليۋدەي سلوۆۋ بوجەمۋ. ۆ چەم جە ۆيديت ون نەدوستاتكي؟ ۆوت ەگو وتۆەت: پلوت ودەرجالا ۆەرح ناد دۋشوي، ي دۋشا نە موجەت نايتي حوزياينا. پلوتسكوە پوبەجداەت ۆ چەلوۆەكە س پوموششيۋ ۆوجدەلەني. ۆوجدەلەنيا سۆويستۆەننى نە دۋشە، ا پلوتي. كوگدا پلوت تورجەستۆۋەت پوبەدۋ، يسكات بوگا — پۋستوە زانياتيە، يبو پلوتسكيە ۆوجدەلەنيا سناچالا وبراششايۋتسيا ۆ ۆەرۋ، ا پوتوم ستانوۆياتسيا جيزنەننىمي ۋستانوۆكامي.

كوگدا شاكاريم پروسيت ناۋچيت ليۋدەي سلوۆۋ بوجەمۋ، ون نە يمەەت ۆ ۆيدۋ، چتو مۋللى، مول، نە موگۋت وبياسنيت كوران. پروبلەما، پو شاكاريمۋ، زاكليۋچاەتسيا ۆ توم، چتو سلوۆو ۆ سيلۋ يزمەنيۆشيحسيا وبستوياتەلستۆ ي سيتۋاتسي ترەبۋەت ينوگو تولكوۆانيا. ۆوت پوتومۋ مۋللام نە پود سيلۋ تولكوۆات كوران. نوۆومۋ ۆرەمەني نۋجنو وبنوۆلەننوە سلوۆو، ا سكازات ەگو دولجەن، كونەچنو جە، پروروك. پۋست نە مۋحاممەد، نو پودوبنىي چەلوۆەك ۆوسترەبوۆان ۆرەمەنەم. ەتو مەچتا شاكاريما، ۆوت پوچەمۋ ون، موجەت بىت، يزليشنە رەزوك ۆ سۆويح وپرەدەلەنياح.

عىلىم دەپ بوقتى جەگىزدى،

تانسىز زات جوك دەگىزدى.

دالەلسىز پانمەن پەردەلەپ،

تاپقىزباي قويدى نەگىزدى (34-ب.).

ۆمەستو ناۋكي پرەدستاۆيلي دەرمو،

«نەماتەريالنوگو نە سۋششەستۆۋەت»، — سكازالي وني،

زاسلونيۆشيس بەزدوكازاتەلنىمي پرەدمەتامي،

نە دالي ۆوزموجنوستي وتىسكات يستينۋ.

(پودستر. پەرەۆود)

ۆو ۆرەمەنا شاكاريما ناۋكا رازدەليلاس نا دۆا لاگەريا. سۋششەستۆوۆالا يستيننايا ناۋكا ي لجەناۋكا. ەتو بىلو ي رانشە. نو يمەننو تەپەر، گوۆوريت مىسليتەل، لجەناۋكا، پوتەسنيۆ ناۋكۋ، ۆىشلا ۆپەرەد. پوچەمۋ تاكوە موگلو پرويزويتي، شاكاريم وبياسنياەت تاك:

زاتشىلىق كوزىن بايلادى،

اداستىرىپ ايدادى.

جان بيلەمەي، ءتان بيلەپ،

اقىلدىڭ سورى قاينادى (34-6.).

گلازا ليۋدەي زاستيل ۆەششيزم،

پوگنال يح، كاك زابلۋدشيح وۆەتس،

پلوت گلۋميلاس ناد دۋشوي، ليكۋيا،

رازۋم بىل ۆ يزگناني.

(پودستر. پەرەۆود)

«ۆەششيزم»، و كوتوروم گوۆوريت پوەت، — ەتو ماتەرياليزم. ەتو نە تولكو ناپراۆلەنيە فيلوسوفي. ۆ بوربە پروتيۆ رەليگي ون بەرەت ۆ سويۋزنيكي اتەيزم. وبا وني — ي ماتەرياليزم، ي اتەيزم — پودپيتىۆايۋت درۋگ درۋگا. وني پروتيۆنيكي نە تولكو رەليگي، نو ي دۋشي، كوتورىە ۆەچنو پروتيۆوستويات پلوتي. يح يستينا — يستينا بەز تۆورتسا.

پو منەنيۋ شاكاريما، ناۋكي و چەلوۆەكە، ۆرەمەني، ميروزداني، ەسلي وني پوستروەنى نا ماتەرياليزمە، — لجەناۋكي. ۆ تاكوم سلۋچاە، چتو جە نازىۆات يستيننوي ناۋكوي؟ توچنوگو وتۆەتا نەت، پوسكولكۋ شاكاريم پوكا پرەبىۆاەت ۆ پويسكاح ەگو. پويسك، يسكانيە — سۋت، پرەدمەت ناۋكي. يستيننوست سلوۆا ۆ توم ي سوستويت، چتو دەلاەتسيا پوپىتكا وسوزنات، وسمىسليت ەتوت يزمەنچيۆىي مير. وسنوۆا ميروزدانيا نيكوگدا نە داست سەبيا نايتي، پوسكولكۋ ونا توجە نەپوستوياننا، ۋدەل جە ناۋكي — ۋلوجيت ەتۋ يزمەنچيۆۋيۋ يستينۋ ۆ پروكرۋستوۆو لوجە سوزنانيا، پوزنات، ۋزنات، يزۋچيت ەە. كوگدا شاكاريم گوۆوريت و ناۋكە، ون نە يمەەت ۆ ۆيدۋ ەستەستۆەننوناۋچنىي يح تسيكل، ون رازمىشلياەت و ناۋكە حاكيموۆ.

س كاكوي بى تسەليۋ ني سوزدال بى بوگ چەلوۆەكا، پوسلەدني ستال پەرەحوديت ۆ رازرياد سمەرتنىح، پلوتسكيمي ۆوجدەلەنيامي. پوچەمۋ ون ستال وتحوديت وت سۆوەگو سوزداتەليا، پوچەمۋ يزبرال درۋگۋيۋ دوروگۋ؟ تەم بولەە ياسنو، چتو تۆورەتس سوزداۆال ەگو نە دليا ەتوي تسەلي. منە دۋماەتسيا، چتو بوگ دال چەلوۆەكۋ سۆوبودۋ ۆىبورا تسەلي. موجەت ستاتسيا، چتو ي تسەل تۆورتسا زاكليۋچالاس يمەننو ۆ ەتوم. سۆوبودا ۆىبورا تسەلي كاك راز ي پرەدپولاگاەت منوگووبرازيە پۋتەي. پروسترانستۆو مەجدۋ انگلو-پودوبنوستيۋ ي دەمونيزموم چەلوۆەك سترەميتسيا زاپولنيت پو مەرە سيل. پروسترانستۆو جە چەلوۆەكا اللاح وپرەدەليل بەسپرەدەلنىم. س ودنوي ستورونى، ۆ ەتوم پروسترانستۆە — برەننايا جيزن، س درۋگوي — پوتۋستورونني مير. چەلوۆەك، چەتكو وسوزناۆشي ەتو پروسترانستۆو جيزني كاك سۆوە پرەدنازناچەنيە، موجەت وسوزنات ي سۆوي ۋدەل، پونيات سوزداتەليا. توگدا ۆ چەم سوستويت تسەل ساموگو تۆورتسا؟ ي زدەس نەپرويزۆولنو روجدايۋتسيا دۆا ۆوپروسا.

پەرۆىي — ۆ چەم تسەل سۋششەستۆوۆانيا ساموگو تۆورتسا؟ ۆتوروي — ۆ چەم تسەل سوزدانيا تۆورتسوم چەلوۆەكا؟ پولۋچاەتسيا، چتو ەتو دۆا ۆزايموسۆيازاننىح مومەنتا. اللاح، سوزداۆايا چەلوۆەكا، سدەلال ەتو نە س توي لي تسەليۋ، چتوبى پرودەمونستريروۆات ەتيم سۆوە سۋششەستۆوۆانيە؟ ي ۆسيا جيزن چەلوۆەچەسكايا — نە ەست لي دوكازاتەلستۆو توگو، چتو بوگ ەست، چتو ون سۋششەستۆۋەت؟ وتۆەت نا ۆوپروس شاكاريما، دۋمايۋ، نادو يسكات ۆ سودەرجاني ەتيح پوستۋلاتوۆ.

ۆتوروي ۆوپروس: «دليا چەگو چەلوۆەكۋ دانا جيزن؟»

ۆ پويسكاح وتۆەتا: ەسلي مى وپرەدەليم جيزن كاك پونياتيە، توگدا زناچەنيە ەتوگو پونياتيا بۋدەت وپرەدەلياتسيا سۋششەستۆوۆانيەم. بىت يلي ۆلادەت جيزنيۋ. ۆ ميروزداني نەت چيسلا پودوبنىم ۆلادەلتسام، وبلاداتەليام جيزنەي. ۋچەنىە پريزنايۋت، چتو پەرەچەست يح ۆسەح، ۆزيات نا ۋچەت نەۆوزموجنو. ۆسە وني پىتايۋتسيا دوكازات سۆويۋ بىتنوست، سۆوە سۋششەستۆوۆانيە، ي ۆسە يح ۋسيليا ناپراۆلەنى يمەننو نا ەتو. ەتوت پروتسەسس مى ي نازىۆاەم جيزنيۋ. كوگدا ۆەشش (يلي ليۋبوە ياۆلەنيە) سترەميتسيا سوحرانيت سۆوە سۋششەستۆوۆانيە، ونا پەرەحوديت ۆ درۋگوە سوستويانيە يلي كاچەستۆو. ەتو توجە موجنو نازۆات جەلانيەم سوحرانيت ۆ ۆوزموجنوم ۆيدە وستاتكي سۆوەگو سۋششەستۆوۆانيا. ەتي ناشي راسسۋجدەنيا وتنوسياتسيا ك جيۆوي پريرودە. رازگوۆور و نەورگانيچەسكوي پريرودە درۋگوي. پو سەي دەن سپوروۆ، رازنوگلاسي حۆاتاەت ي ۆ ەتوي وبلاستي. وتدەلنوي تەمى زاسلۋجيۆاەت ي ۆزايموسۆياز مەجدۋ جيۆوي ي نەجيۆوي پريرودوي، تاك كاك سترويتەلنىم ماتەريالوم ۆسەگو جيۆوگو ياۆلياەتسيا، كاك ني پارادوكسالنو ەتو زۆۋچيت، نەجيۆايا پريرودا.

مى جە پوپىتاەمسيا وتۆەتيت نا ۆوپروس شاكاريما: دليا چەگو چەلوۆەكۋ جيزن؟ شاكاريم ستاۆيت ەتوت ۆوپروس پەرەد نامي ۆ توت مومەنت، كوگدا ي سام ناكوپيل وپرەدەلەننۋيۋ سۋممۋ زناني. پوەتومۋ لەگكوۆەسنىە، دەكلاراتيۆنىە لوزۋنگي ۆرياد لي زاينتەرەسۋيۋت ەگو. شاكاريم، يزۋچيۆ تەوريۋ چ. دارۆينا، ۆىدۆينۋل سۆوي كونترارگۋمەنتى. كونەچنو جە، ون زناكوم س بيبلەيسكيمي سيۋجەتامي ي لەگەندامي، فيلوسوفسكيمي ۋموزاكليۋچەنيامي، نو وستالسيا ەتيم نە ۋدوۆلەتۆورەن. ەست نارودنىە پرەدستاۆلەنيا و جيزني. چتوبى جيت، نادو سترەميتسيا ك چەمۋ-ليبو. چتوبى وستاۆيت پوتومستۆو پوسلە سەبيا، نەوبحوديمو سوزدات ياچەيكۋ، سەميۋ، ەە سودەرجات. زدەس پوياۆلياەتسيا منوجەستۆو وبيازاننوستەي، رابوت، كوتورىە نەوبحوديمو ۆىپولنيات. وبو ۆسەم ەتوم شاكاريم زنال، نو ۆسە-تاكي ون حوچەت زاوستريت پروبلەمۋ، پوستاۆيت ەە گلۋبجە. مىسليتەلي، ۋچەنىە ۆسەگدا يسكالي وتۆەت نا ەتوت ۆوپروس، نو بەزرەزۋلتاتنو. شاكاريم حوچەت ۋسلىشات وتۆەتى وت سۆويح سوۆرەمەننيكوۆ، پوتومۋ ي پريگلاشاەت ۆسەح ك رازگوۆورۋ. پوپروبۋەم ي مى پرينيات ۋچاستيە ۆ ديسكۋسسي.

چتوبى بىت پونياتىمي، رازدەليم پروبلەمۋ جيزني نا نەسكولكو كومپونەنتوۆ. پەرۆىي — سمىسل جيزني; ۆتوروي — وتنوشەنيە جيزني ك چەلوۆەكۋ (سمەرت ي بەسسمەرتيە); ترەتي — ۆسەگدا لي نۋجنا جيزن چەلوۆەكۋ؟ يلي ەتو ناش كرەست، كوتورىي مى دولجنى ۆلاچيت، پوكا جيۆى؟; چەتۆەرتىي — ەست لي درۋگايا فورما جيزني، كرومە توي، كوتورايا نام يزۆەستنا؟; پياتىي — چەم يزمەريت برەننوست جيزني چەلوۆەكا؟

تەپەر بۋدەم رازبيرات كاجدىي كومپونەنت ۆ وتدەلنوستي.

شاكاريم گوۆوريت: «جيزن — يسچەزايۋششي اتريبۋت دۋشي». اتريبۋت — فيلوسوفسكوە پونياتيە. جيزن — نە سۋبستانتسيا دۋشي، ا ۆسەگو ليش ودين ەە اتريبۋت. چتو ەست دۋشا، مى پوگوۆوريم پوزدنەە، ا سەيچاس ناس ينتەرەسۋەت پروبلەما جيزني. پو سلوۆام پوەتا، سۋششەستۆوۆانيە ساموي جيزني ناپريامۋيۋ زاۆيسيت وت دۋشي. كوگدا نەت دۋشي، جيزن يسچەزاەت. پروياۆلەنيە جيزني زاۆيسيت وت سترەملەنيا چتو-تو سدەلات، كوگدا ەتو سترەملەنيە زاكونچيتسيا، دۋشا پوكيداەت تەلو، ي جيزن كاك فورما دۋشي پەرەستاەت سۋششەستۆوۆات. كونەچنو، ۆسە سكازاننوە وتنوسيتسيا ك چەلوۆەكۋ كاك ك سۋبەكتۋ. نو شاكاريم گوۆوريت نە كونكرەتنو وب وتدەلنوم چەلوۆەكە، ون راسسۋجداەت ۆووبششە و جيزني. ميلليونى ليۋدەي ۋميرايۋت، يم نا سمەنۋ روجدايۋتسيا نوۆىە پوكولەنيا، ي ۆ ەتوي پرەەمستۆەننوستي زاكليۋچاەتسيا نەپرەرىۆنوست زەمنوگو سۋششەستۆوۆانيا. ەتو ۆتورايا ستورونا پروبلەمى. دۋشا، ۆىيديا يز تەلا ودنوگو چەلوۆەكا، ۆوزموجنو، پروياۆيت سەبيا ۆ درۋگوم ناروديۆشەمسيا تەلە. ي زدەس ۆوزنيكاەت منوجەستۆو پونياتي، كونتسەپتسي و دۋشە. ۆسە وني، گوۆوريا و ەە بەسسمەرتي، ۋكازىۆايۋت نا ۆوزموجنوست ەە پەرەسەلەنيا، ناپريمەر، وت چەلوۆەكا ك تسۆەتكۋ، وت تسۆەتكا ك جيۆوتنومۋ. ابسوليۋتنو توچنوي يستينى نەت. موجەت بىت، ۆ توم ي ينتەرەس، چتو ليۋدي ۆ پويسكاح يستينى زابلۋجدايۋتسيا، مۋچايۋتسيا، پروۆوديات نوچي ۆ رازدۋمياح، رازوچاروۆىۆايۋتسيا ي سنوۆا س نادەجدوي ۋسترەمليايۋتسيا نا پويسكي. بىت موجەت، نەكوتورىە سكاجۋت، چتو زابلۋجداتسيا، وشيباتسيا سرودني نەۆەجەستۆۋ، ا پلۋتات — ۋدەل ۋچەنوگو، سوگلاسيمسيا ي س نيمي. نو نادو پومنيت، چتو تام، گدە نەت نەۆەجەستۆا، نەت ي ۋچەنوستي. نەۆەجەستۆو — پيششا ناۋكي، ەتو پراۆدا، س كوتوروي سنيالي پوكرىۆالو. نەۆەجەستۆو موجەت بىت پوۆەرحنوستنىم، موجەت بىت ي گلۋبوكيم. پوتومۋ نەۆەجەستۆو ستالو بيچوم دليا ۋچەنىح. نە بىلو پود لۋنوي ني ودنوگو ۋچەنوگو، كوگو بى ني ۋگنەتالو، ني ۋدرۋچالو نەۆەجەستۆو. سۆوە سۋجدەنيە و جيزني يمەيۋت ي ۋچەنىە، ي نەۆەجدى، ي تراديتسيا ەتا پرودولجاەتسيا. جيزن نە ەست يستينا، كوتورۋيۋ موجنو پرەپودات ناۋچنىم يازىكوم، ۆ چيستوم ۆيدە. ەتو سۋششەستۆوۆانيە، ەتو بۋدني. ۋ كاجدوگو ەست سۆوە پونيمانيە جيزني، سۆوي ۋكلاد، سۆوي جيزنەننىە پرينتسيپى، ۆسە ەتو ۋمەستيت ۆ ودنو پونياتيە نەۆوزموجنو. جيۆي تاك، ا نە ەداك، پوستۋپاي تاكيم وبرازوم، ا نە يناچە. ەتي سوۆەتى ي رەكومەنداتسي ۋمەستنى ۆ ودنوم كونكرەتنوم سلۋچاە، ۆ وبششەم، تاكوي مەتود نە ەست پروياۆلەنيە گلۋبينى مىسلي. كاجدىي وبلاداتەل جيزني پو-سۆوەمۋ پراۆ، دەلايا سۆويۋ جيزن. نيكتو نە يمەەت پراۆا سكازات جيۆومۋ چەلوۆەكۋ، چتو ەگو جيزن — نە جيزن. دەلو ۆ درۋگوم — ۆ سووتۆەتستۆي ەتوي جيزني پرينتسيپام چەلوۆەچنوستي، نو ەتو درۋگايا پروبلەما؟!

چتوبى ۋگلۋبيتسيا ۆ ناش ۆوپروس، وبراتيم ۆنيمانيە نا ستيحوتۆورەنيە شاكاريما «جيۆوتنىە ي گلۋپتسى».

تابيعات نەشە ءتۇرلى جان جاراتتى،

نە ۇلكەن، نە كىشكەنتاي جان جاراتتى.

كەرەكسىز، جانسىز نارسە جاراتقان جوق،

ەسەپسىز كانشا مىڭ مەن سان جاراتتى.

بۇل سوزگە بىرەۋ ماڭگۇر، بىرەۋ ناندى،

اقىلمەن بىلگەن ادام ابدەن قاندى.

جەل مەن سۋ، تاس، توپىراق، ءشوپ پەن اعاش

عالامدا نە بار بولسا، ءبارى جاندى.

بىراق جاننىڭ ءالدىسى، ءالسىزى بار،

كەيى ءداندى، كەيىنىڭ ءدانسىزى بار،

داندىسىندە ءوسىم بار، ۇلكەيمەك بار،

ونىڭ دا ءدامدىسى بار، ءدامسىزى بار.

وسىمدى، ەڭ كۇشتى جان ادامدا تۇر،

الدىندا جاقسى دا ءتۇر، جامان دا ءتۇر.

وزگەنىڭ ءبارى — جالعىز ادام ءۇشىن،

جارالىپ ورنى-ورنىمەن عالام دا تۇر (98-ب.).

پريرودا سوزدالا منوگو جيۆوگو

ي بولشيح، ي مالەنكيح سوزدالا.

نو نەت سرەدي نيح نەنۋجنىح، بەسپولەزنىح،

ەتيم سلوۆام كتو پوۆەريت، كتو نەت.

كتو پوستيگ ۋموم، توت، كونەچنو، پونيال.

زەمليا ي ۆودا، كامەن ي گلينا، تراۆا ي دەرەۆيا،

چتو ەست ۆو ۆسەلەننوي، ۆسە يمەەت دۋشۋ.

نو ەست سلابىە دۋشوي ي سيلنىە دۋحوم،

ودني پۋستوتسۆەتى، درۋگيە روديات زەرنو.

كولوسوك، رودياششي زەرنو، راستەت، ناليۆاەتسيا سيلوي،

نو ي زەرنو بىۆاەت ي ۆكۋسنوە، ي بەزۆكۋسنوە.

سامايا سيلنايا، رازۆيتايا دۋشا ۋ چەلوۆەكا.

ەست ي پلوحيە، ي حوروشيە ليۋدي.

ۆسە وستالنوە — ۆو يميا چەلوۆەكا،

ي پوريادوك ۆ گالاكتيكە، گدە

ۆسە ستويت پو سۆويم مەستام.

(پودستر. پەرەۆود)

پو شاكاريمۋ، جيزن — ەتو ەدينستۆو پلوتي ي دۋشي. بەز پلوتي نەت دۋشي. دۋشا دولجنا يمەت سۆويۋ پلوت. ۆو ۆسەلەننوي نەت نيچەگو بەزدۋشنوگو. پروبلەما ۆ مەستە، كوتوروە وني زانيمايۋت، ۆ گارموني پريرودى. كاجدىي وبلاداتەل دۋشي نە تولكو يمەەت پرياموە وتنوشەنيە ك ميروزدانيۋ، نو ي سامو سۋششەستۆوۆانيە ميروزدانيا زاۆيسيت وت ەتوگو وبلاداتەليا دۋشي. ۆوسحيششەنيە، ۋديۆلەنيە سۋت پرەكلونەنيە پەرەد ۆەليچيەم ميروزدانيا. نو ۆەليچيە ەتو زاكليۋچەنو ۆ سۋششنوستي چەلوۆەكا. شاكاريم نە سلۋچاينو پيشەت: «ۆسە وستالنوە — دليا چەلوۆەكا».

زناچيت، سۋت ۆسەگو سۋششەگو — چەلوۆەك. ەسلي تۆورەتس ميروزدانيا — سوزداتەل، وبلاداتەل جيزني نا زەملە — چەلوۆەك. تسەل جيزني — چەلوۆەك. يز ەتوگو سلەدۋەت، چتو تسەل ساموگو چەلوۆەكا — سوحرانيت، ۋبەرەچ ەتۋ جيزن. تسەل سوزدانيا تۆورتسوم چەلوۆەكا — چتوبى ون سۋمەل سوحرانيت پودارەننۋيۋ ەمۋ جيزن. توگدا جيزن چەلوۆەكۋ نۋجنا دليا توگو، چتوبى ۆىپولنيت سۆوي دولگ پەرەد تۆورتسوم، يبو سوزدال چەلوۆەكا ي دال ەمۋ جيزن بوگ، ا حوزياين سۆوەي جيزني — چەلوۆەك. ك سكازاننومۋ دوباۆيم، چتو ي پريچينا سوزدانيا جيزني سۆيازانا س تەم، چتو چەلوۆەك دولجەن بىت چەلوۆەكوم، يبو نيچتو درۋگوە — ني ۆەشش، ني جيۆوتنوە — نە وتۆەچايۋت پەرەد بوگوم زا سۆويۋ جيزن. وتۆەتچيك —چەلوۆەك، زناچيت، ي سۋت بىتيا — چەلوۆەك.

ۆتوروي. سۆياز بىتيا س چەلوۆەكوم وپرەدەلياەتسيا جيزنيۋ ي سمەرتيۋ. جيزن چەلوۆەچەسكايا پريداەت بىتيۋ سمىسل، ۆىراجاەت اتريبۋت يستيننوستي. ي حوتيا ي جيزن، ي سمەرت نەسۋت ۆ سەبە وپرەدەلەننۋيۋ زاكونومەرنوست، نەلزيا نە پريزنات، چتو ۆ ەتوم ەست ي نەچتو ميستيچەسكوە. كتو زناەت، بىت موجەت ۆ نوۆوروجدەننوم ملادەنتسە ي پروياۆلياەتسيا ەتو ميستيچەسكوە — تو، چتو سوۆەرشاەتسيا تولكو پو ۆولە گوسپودا. ەششە فرەيد گوۆوريل، چتو دۆيجەنيا ملادەنتسا نەلزيا سچيتات نەكيمي نە سودەرجاششيمي زاكونومەرنوستەي دەيستۆيامي، ناپروتيۆ، داجە ۆ ەگو يگراح ەست وتۆەت يمەيۋششيح ميروۆوە زناچەنيە پروتسەسسوۆ. ي دەيستۆيتەلنو، پريگلياديتەس ۆنيماتەلنو ك نەمۋ — ەگو يگرى — ەتو رەپەتيتسيا بۋدۋششەي جيزني. يز ەتوگو سلەدۋەت، چتو ملادەنەتس روجداەتسيا نا سۆەت س وپرەدەلەننوي پودگوتوۆكوي، تو ەست ەگو يگرى يمەيۋت تسەلەۆوە سودەرجانيە. كوگدا جە يگرا پەرەحوديت ۆ رەالنوست، تو مىسل وتحوديت نا ۆتوروي پلان. ۆ ەتوم سۋت يدەي، «ابسۋردنوگو چەلوۆەكا» ۋ كاميۋ ي سارترا. ۋ شاكاريما ەتو ۆىراجەنو سلەدۋيۋششيم وبرازوم:

شارانامەن تۋىپ ەدىڭ،

بەز ورانىپ وتەسىڭ.

بىر ساعىمدى قۋىپ ەدىڭ،

قاي ۋاقىتتا جەتەسىڭ؟

قانشا داۋلەت جيىپ ەدىڭ

بارى قالدى، نەتەسىڭ؟

مال ءۇشىن جان قيىپ ەدىڭ،

قايتىپ الىپ كەتەسىڭ؟ (113-6.).

روديلسيا تى ۆ سوروچكە،

ۋيدەش زاۆەرنۋتىم ۆ ساۆان،

گونيالسيا زا ودنيم مگنوۆەنيەم،

كوگدا جە تى ەگو ناستيگنەش؟

سكولكو بوگاتستۆا پريپاس،

ۆسە وستالوس، چتو پودەلات؟

جيزن پوتراتيل نا تو، چتوبى ناكوپيت

دوبرو — كاك ەتو ۆسە ۋنەسەش س سوبوي؟

(پودستر. پەرەۆود)

دا، ۆىحوديت توگدا، چتو جيزن تەرياەت ۆسياكي سمىسل، ۆسە پريزراچنو، ۆسە زىبكو، ۆسە وبمانچيۆو. وبمانچيۆايا جيزن، وبمانچيۆىە نادەجدى. نا ساموم لي دەلە ەتو تاك؟ پو-موەمۋ، ناپروتيۆ، شاكاريم ۆ ەتوم ستيحوتۆورەني پوەت گيمن جيزني، نە وتريتسايا ەە. ون ليش گوۆوريت: چەلوۆەك دولجەن گوتوۆيتسيا ك تومۋ، چتو ەگو جدەت ۆ بۋدۋششەم. كوپيت دوبرو نادو نە س تسەليۋ پروستو كوپيت، چتوبى پوسلە سەبيا وستاۆيت بوگاتستۆو، دوستاتوك ماتەريالنىي نۋجەن تەبە، چتوبى دوستوينو پروجيت سۆويۋ جيزن. جيۆەش پو-چەلوۆەچەسكي، ي جيزن تۆويا يمەەت سمىسل، ا ەسلي ۆپاست ۆ توسكۋ ي ۋنىنيە، ي دەن، ي نوچ پروليۆات سلەزى، گوۆوريا و بەسسمىسلەننوستي جيزني، ي نە يمەت ۆوزموجنوستي پودنياتسيا ناد ەتيم، توگدا ۆ رەالنوي جيزني پودوبنىي چەلوۆەك نە سموجەت نيكومۋ ستات وپوروي.

ترەتي. سچيتات لي جيزن روكوم، گدە ۆسە زارانەە سپلانيروۆانو ي پرەدوپرەدەلەنو؟ يلي سوزداتەل وستاۆلياەت ۆوزموجنوست ۆىبورا چەلوۆەكۋ؟ يا سكلونەن پرەدپوچەست ۆتوروە. ەتا ۆوزموجنوست ۆىبورا وبرەتاەت رەالنوست نە تولكو ۆ چەلوۆەكە، نو چەرەز نەە موجنو وششۋتيت ي پريسۋتستۆيە سوزداتەليا. ەسلي جيزن نە پرينيمات كاك ۆوزموجنوست، توگدا نەت سمىسلا راسسۋجدات و سۋششنوستي ميرا، ەگو نەوبحوديموستي. ۆ رەالنوستي ي سوزداتەل، ي پريرودا، ي چەلوۆەك پرەبىۆايۋت ۆ ەدينستۆە. سلەدوۆاتەلنو، روك ەست نەچتو ۆنە جيزني، ۆنە بىتيا، يسپىتانيە، كوتوروە دولجەن پرويتي چەلوۆەك. دۋمايۋ، چتو پروبۋجداەت روك ي سترەميتسيا ۆىيگرات سحۆاتكۋ س نيم سام چەلوۆەك. چرەزۆىچاينو رەدكي سلۋچاي، كوگدا روك نە يمەەت وتنوشەنيا ك دەيستۆيام چەلوۆەكا. كونەچنو، ۆوزموجنو، چتو يسپىتانيا ۆ تۆوەي جيزني دانى زا وشيبكي ي پرەگرەشەنيا تۆويح پرەدكوۆ. زا سودەياننىە گرەحي وتۆەتيت كتو-تو يز پوتومكوۆ. ەتو، كونەچنو جە، روك.

ەسلي مى پريزناەم روك كاك يسپىتانيە، وبراتيمسيا ك سلەدۋيۋششەمۋ ستيحوتۆورەنيۋ شاكاريما.

سىناۋ ءۇشىن جاراتقان ءبىر يەڭ بار،

تەكسەرىلمەي كالمايسىڭ ءبىر كەزىندە (98-ب.).

سوزدال تەبيا تۆورەتس دليا يسپىتاني،

ي نە يزبەجات تەبە ەتوگو.

(پودستر. پەرەۆود)

تۆورەتس، داريا نام جيزن، داروۆال نام ي ۆوزموجنوست يسپىتات سەبيا نا چاشە ۆەسوۆ روكا. ي دەرجات وتۆەت نام پريدەتسيا پەرەد نيم، ي ەتو نام پرەدوستاۆلياەت روك.

چتوبى ستات يسپىتۋەمىم، نادو وسوزنات سەبيا سوزدانيەم تۆورتسا، ۋمەت وتۆەتيت زا سۆوي پوستۋپكي، نەستي وتۆەتستۆەننوست — ەتو زناچيت پريزنات، چتو تى ەست، چتو تى سۋششەستۆۋەش ۆ رەالنوستي. ا ەسلي تى ەست، پومني و توم، چتو تەبيا وجيداەت پرەدستات پەرەد سۋدوم بوگا ي وتۆەتيت زا سۆوي دەيانيا. ي تەبە نە يزبەجات ەتوگو. وبىچنو يسپىتانيە پروحوديات پوسلە توگو، كاك دۋشا پوكينەت تەلو، نو، ۆوزموجنو، وتۆەت دەرجات پريدەتسيا ەششە ۆ ەتوي جيزني. ي ەتو بۋدەت نازىۆاتسيا رۋكوي سۋدبى، روكا. نەداروم شاكاريم ناپوميناەت: «نە يزبەجات نيكومۋ وتۆەتا». ۆرەميا سۋدنوگو دنيا نە ۋتوچنياەتسيا. تو لي ەتو بۋدەت ۆ زەمنوي يۋدولي، تو لي ۆ زاگروبنوم ميرە، نەيزۆەستنو، نو وپرەدەلەننو تو، چتو يلي تى سام، يلي تۆوي پوتومكي بۋدۋت دەرجات وتۆەت زا سودەياننىە گرەحي.

حوروشەە ي دۋرنوە — پونياتيا-بليزنەتسى. وني نە سۋششەستۆۋەت درۋگ بەز درۋگا. يمەننو پوەتومۋ سلۋچاەتسيا تاك: حوروشەە وكازىۆاەتسيا دۋرنىم، ا دۋرنوە — حوروشيم. ي ەتومۋ نە نادو ۋديۆلياتسيا. ليۋديام سۆويستۆەننو وشيباتسيا — ي ەتو ۆسە پرويسكي سۋدبى، كوتورايا كاك بى ۋچيت ناس وتليچات حوروشەە وت پلوحوگو ۆ ەتوي جيزني. جيزن چەلوۆەكا، ەگو بىتيە — ۆسەگدا يسپىتانيە. يسپىتىۆاەت ناس توت، كتو سوزدال يز پراحا، — تۆورەتس.

چەتۆەرتىي. ەست لي كتو-ليبو ۆ ميرە، يسكليۋچايا ناس، ليۋدەي، جيۆۋششي سوزناتەلنوي جيزنيۋ؟ فانتاستى گوۆوريات، چتو س چەلوۆەكوم جيۆۋت ي پرەجنيە ۆلادەلتسى ەگو دۋشي. ۆ نارودنوم پرەدستاۆلەني — دۋحي. مۋسۋلمانە زنايۋت، چتو ەست ساتانا ي انگەلى. كتو جە ەششە؟ نا ەتوت ۆوپروس توچنوگو وتۆەتا نەت. سۋششەستۆۋەت ۆەرا ۆ دۋحوۆ ۋمەرشيح. كوگدا دۋشا پوكيداەت تەلو، كۋدا، ۆ كاكۋيۋ فورمۋ ونا پەرەحوديت، مى نە زناەم. مى موجەم وسوزناۆات تولكو تە ياۆلەنيا، كوتورىە يمەيۋت تەلو. تەلو زانيماەت ۆ پروسترانستۆە مەستو ۆ فورمە ۆەششي. بەسپلوتنىە، بەستەلەسنىە ياۆلەنيا پوستيچ ترۋدنو، ۆ بولشينستۆە سلۋچاەۆ پوپىتكي كاك-تو يزۋچيت، پوزنات يح نە دايۋت سكولكو-نيبۋد ۆەسومىح رەزۋلتاتوۆ.

ۆسپومنيم شاكاريما، كوتورىي پيسال:

جان ءتان جاسار، ءتان جاندى جاراتا الماس

تەرەڭ ويلاپ، ءسوزىمدى قۇلاققا ءىل دە (139-ب.).

دۋشا موجەت وبرەستي تەلو، نو پلوت نە سوزداست دۋشي.

پودۋماي وب ەتوم گلۋبوكو، زاپومني موي سلوۆا.

(پودستر. پەرەۆود)

ك سلوۆام «دۋشا موجەت وبرەستي تەلو» مى ەششە ۆەرنەمسيا، نو منە كاجەتسيا، مىسل شاكاريما نە دو كونتسا راسكرىتا يم.

دۋشا پوكينۋلا برەننوە تەلو س پوسلەدنيم ۆزدوحوم ۋميرايۋششەگو، ي نا ەتوم، پو-موەمۋ، دەلو زاكونچيلوس. ەتو دراما يزمەنچيۆوي ناشەي جيزني. نە موگۋ پونيات، كاك ەتو دۋشا ۆسياكي راز ناحوديت سەبە تەلو، ۆەد دۋح چەلوۆەكا نە موجەت پوۆتوريتسيا. يسچەزاەت دۋشا، «يا» چەلوۆەكا. كاك زامەتيل اباي، «رازۋم ي دۋشا — ەتو يا سام». ەسلي تاك، تو ۆمەستە س دۋشوي تەلو پوكيداەت ي رازۋم، ت. ە. سوزناتەلنوە. دۋشا ي رازۋم، راز پوكينۋۆ پلوت، ۋجە نيكوگدا نە پوۆتورياتسيا توچ-ۆ-توچ، يبو وني نەرازدەليمى ي نە ياۆليايۋتسيا وتدەلنىمي سۋبستانتسيامي، پوەتومۋ وني پروجيۆايۋت نا زەملە ودنۋ جيزن. كوگدا ناچينايۋ سەرەزنو رازمىشليات و جيزني بىتيا ي ۆسپلىۆاەت سلوۆو «وبمانچيۆايا جيزن»، رازگوۆور زاحوديت ۆ تۋپيك، ي سوزنانيەم وۆلادەۆاەت بەسپوكويستۆو، وششۋششەنيە نەپوستويانستۆا. ي ەتو پونياتنو. ەسلي ناشا جيزن — وبمان، ي مى ۆ ەتوي جيزني ۆسەگو ليش گوستي، توگدا ك چەمۋ ۆسە سلوۆا، ۆسە پوپىتكي ۋتۆەرديت سەبيا نا ەتوي زەملە. پونەۆولە پريحوديش ك تراديتسيوننىم، نابيۆشيم وسكومينۋ، رازمىشلەنيام و سمىسلە جيزني.

پياتىي. مەرا جيزني. وب ەتوم شاكاريم پيسال تاك:

تۋماق، ولمەك — تاعدىردىڭ شىن قازاسى،

ورتاسى — ءومىر، جوقتىق قوي — ەكى باسى.

ساعىمداي ەكى جوقتىڭ اراسىندا

تىرشىلىك دەپ اتالار ءبىراز جاسى (154-6.).

روجدەنە، سمەرت — ۆەحي سۋدبى،

پوسەرەدينە — سۋششەستۆوۆانيە، نۋجدا — دۆە چاستي.

كاك ميراج، پروحوديت جيزن

مەجدۋ ەتيمي دۆۋميا چاستيامي.

(پودستر. پەرەۆود)

جيزن ي سمەرت — ەتو پەرست سۋدبى. روديشسيا يز نيچەگو، ۋمرەش — وبراتيشسيا ۆ نيچتو. مەجدۋ ەتيمي دۆۋميا ۆەحامي — سۋششەستۆوۆانيە. زناچيت، مەرا جيزني — سۋششەستۆوۆانيە، بىتيە. ۆ زاگروبنوي جيزني بىتيە يمەەت درۋگوە سودەرجانيە، تام نەت تاندەما دۋشي ي پلوتي. بەز تەلا مى نە موجەم وپرەدەليت پريرودۋ دۋشي. ناشە بىتيە — ەتو مەرا وبمانچيۆوگو ميرا. تاك پونيماەت بىتيە شاكاريم.

يز تەح، كتو يسكال وتۆەت نا ۆوپروس شاكاريما: «ۆ چەم سمىسل بىتيا؟»، بىل ي مىرجاكىپ دۋلاتوۆ، كوتورىي پيسال ۆ ودنويمەننوي ستاتە: «ەتو نە پروستوي ۆوپروس، پريۆەستي نا نەگو وبوسنوۆاننىە ارگۋمەنتى پوچتي نەلزيا». ي دالەە ون رازۆيۆاەت سۆويۋ مىسل: «نادو زنات، ۆ چەم سمىسل جيزني. ەتو ۆەرنو. ۆو ۆسە ۆەكا وتۆەت نا ەتوت ۆوپروس يسكالي ۆىدايۋششيەسيا ۋمى چەلوۆەچەستۆا. ودني گوۆوريات، چتو نادو جيت دليا بوگا، سلەدوۆات ەگو زاۆەتام، وترەچسيا وت ميرسكوگو، ي توگدا دۋشا چەلوۆەكا وبرەتەت پوكوي، پلوت يزباۆيتسيا وت ستراداني. درۋگيە ۋتۆەرجدايۋت، چتو نادو دەلات دوبرو بليزكيم، رودستۆەننيكام، ۆسەمۋ جيۆومۋ، ۆوت دليا چەگو نۋجنا جيزن».

بەز سومنەنيا، ەسلي چەلوۆەكۋ دانا دۋشا، دانا جيزن ۆ پروسترانستۆە، سمىسل ەە نە ۆ توم، چتوبى ەست-پيت، سپات. چتو توگدا وتليچالو بى ەگو وت جيۆوتنوگو؟

چەلوۆەكۋ دان رازۋم، يازىك دليا وبششەنيا. پوتومۋ جيزن چەلوۆەكۋ دانا نە دليا پۋستوگو ۆرەمياپروۆوجدەنيا.

توگدا ۆ چەم جە سمىسل جيزني؟ دۋمايۋ، چتو نا ەتوت ۆوپروس مى نايدەم وتۆەتى ۆ سلوۆاح مىسليتەلەي ي مۋدرەتسوۆ، جيۆشيح دو ناس. يح سلوۆا منوگوزناچنى ي سودەرجاتەلنى، مىسلي گلۋبوكي ي شيروكي. «دەلاي دوبرو سەبە، ەسلي پرەسىتيلسيا، دەلاي دوبرو درۋزيام»، — گوۆوريلي وني. ۆ ەتيح سلوۆاح، يا دۋمايۋ، ي زاكليۋچەن وتۆەت نا ۆوپروس شاكاريما-مىرزى (دۋلاتوۆ م. سوچينەنيا. — الماتى: جازۋشى، 1991. — س. 235— 236). (پەر. اۆتورا).

م. دۋلاتوۆ پريۆوديت نەسكولكو ارگۋمەنتوۆ، نو شاكاريم ستاۆيت پروبلەمۋ گورازدو گلۋبجە، نا ۋروۆنە ميروپوزنانيا. سلوۆا دۋلاتوۆا دليا نەگو نە نوۆى، يبو ون، كاك مى سكازالي ۆىشە، دولگو رابوتال س ماتەريالامي نا ەتۋ تەمۋ. ەگو زاداچەي بىلو ۋگلۋبلەنيە، راسشيرەنيە تەمى، ي پوتومۋ ون نە پروستو وبوزناچاەت تەمۋ، ا ستاۆيت وپرەدەليايۋششيە كونترولنىە ۆوپروسى، چتو ۋسۋگۋبلياەت زاداچۋ. سلوۆو «بىتيە» زاچاستۋيۋ ستويت ۋ شاكاريما ريادوم سو سلوۆوم «جيزن». ۋ نيح ەست وتليچيە، ەست ي سحودستۆو. «بىتيە» — پونياتيە ونتولوگيچەسكوە، «جيزن» — سۋت وتدەلنوگو ينديۆيدا. وبا وني ۆىراجايۋت رەالنوست، پەرۆايا — ۆنەشنيايا پراۆدا، ۆتورايا — ۆنۋترەننيايا. جيزن — پروياۆلەنيە كونكرەتنوي فورمى بىتيا. ۆ پونياتي «جيزن» بىتيە پروياۆلياەتسيا كاك سۋبستانتسيا، تو ەست ۆ ەتوم سمىسلە رەالنىي سۋبەكت، وبلاداتەل جيزني زاۆيسيت وت وبششيح زاكونوۆ بىتيا. ەتا زاۆيسيموست وپرەدەلياەتسيا ۆنۋترەننەي سترۋكتۋروي بىتيا. بىتيە سوستويت يز دۋشي ي تەلا. گدە نەت پلوتي، تام نەت بىتيا، توچنو تاك جە وتسۋتستۆيە دۋشي ۆلەچەت زا سوبوي يسچەزنوۆەنيە تەلەسنوي فورمى بىتيا. دۋشا ي پلوت سۋت گلاۆنىە سوستاۆليايۋششيە بىتيا. «رازۋم ەست بەسپرەدەلنىي سۆەت»، — سكازال شاكاريم. ەتي سلوۆا — پوستانوۆكا پروبلەمى. سۆويۋ مىسل شاكاريم ۆىراجاەت پري پوموششي تاكيح پونياتي، كاك رازۋم، سۆەت، روك، دۋشا، پلوت، زلو ي چيستىي رازۋم.

اقىل دەگەن ولشەۋسىز ءبىر جارىك، نۇر،

سول نۇردى ءتان قامى ءۇشىن جان جۇمساپ ءجۇر.

تاعدىردىڭ قيىن، سىرلى سيقىرىمەن

جان تانگە، اقىل جانعا ماتاۋلى تۇر (155-ب.).

رازۋم ەست بەسپرەدەلنىي سۆەت.

سۆەتوم ەتيم پولزۋەتسيا دۋشا.

دليا نۋجد پلوتي،

پو ۆەليچيۋ روكا، پو ەە ۆولشەبستۆۋ

دۋشا زاۆيسيت وت پلوتي،

رازۋم زاۆيسيت وت دۋشي.

(پودستر. پەرەۆود)

رازۋم ەست سۆەت، يم پولزۋەتسيا دۋشا. ۆ ەتوم دەلە يسپولنيتەل — «يا» چەلوۆەكا. «رازۋم ي دۋشا — ەتو يا سام»، — تاك پيسال اباي. پو منەنيۋ حاكيما، رازۋم ي دۋشا، وبەدينيۆشيس، سوزدايۋت «يا». ۋ شاكاريما ەتو «يا» نا سلۋجبە ۋ پلوتي. درۋگيمي سلوۆامي، دۋشا يسپولزۋەت رازۋم س ەتوي تسەليۋ. چتو جە كاساەتسيا پوترەبنوستي پلوتي (نۋجد پلوتي)، تو پو بولشومۋ سچەتۋ، ەتو سترەملەنيە دۋشي سوحرانيت، ۋبەرەچ سەبيا، ۆەد پريۋت ەە — پلوت. ۆ ەتوم ميرە دۋشا بەز پلوتي سۋششەستۆوۆات نە موجەت. كوگدا دۋشا ۆسەلياەتسيا ۆ تەلو، زاروجداەتسيا جيزن، پوەتومۋ پوترەبنوست پلوتي — ەتو پوترەبنوست ي دۋشي. ي زدەس دۋشە نەوبحوديم رازۋم. رازۋم — كاچەستۆو چەلوۆەچەسكوە. دۋشا ي تەلو، كاك گوۆوريل اباي، ەست ي ۋ بوجەي تۆاري. نو وني نەرازۋمنى. ۆىحوديت، چتو دۋشا موجەت وبحوديتسيا بەز رازۋما، ي چتو وني دۆە رازنىە، وتدەلنىە سۋبستانتسي. سوەدينياياس درۋگ س درۋگوم، وني روجدايۋت «يا» چەلوۆەكا. ەتو «يا» موجەت بىت وتسترانەننىم وت پلوتي. ي زدەس مى زامەچاەم پوياۆلەنيە درۋگوگو پونياتيا، سۆيازاننوگو س پلوتيۋ — «يا» (دۋشا ي رازۋم)، كوتوروە يمەەت وتنوشەنيە ك «موە» (پلوتي). ەتو چيستوە دۋحوۆنوە ۆزايمووتنوشەنيە، يناچە گوۆوريا، دۋح. توگدا دۋح، پو منەنيۋ نەكوتورىح، نە «يا»، — ترەتە يزمەرەنيە چەلوۆەچەسكوي سۋششنوستي — س. كەركەگور راسسماتريۆال تاك: «چەلوۆەك ەست دۋح... نو چتو جە تاكوە دۋح؟ ەتو يا. نو توگدا — چتو جە تاكوە يا؟ يا — ەتو وتنوشەنيە، وتنوسياششەە سەبيا ك سەبە سامومۋ، يناچە گوۆوريا، ونو ناحوديتسيا ۆ وتنوشەني ۆنۋترەننەي وريەنتاتسي تاكوگو وتنوشەنيا، تو ەست يا — ەتو نە وتنوشەنيە، نو ۆوزۆراششەنيە وتنوشەنيا ك سەبە سامومۋ.

چەلوۆەك — ەتو سينتەز بەسكونەچنوگو ي كونەچنوگو، ۆرەمەننوگو ي ۆەچنوگو، سۆوبودى ي نەوبحوديموستي، كوروچە گوۆوريا، سينتەز. سينتەز — ەتو وتنوشەنيە دۆۋح چلەنوۆ. س ەتوي توچكي «يا» ەششە نە سۋششەستۆۋەت.

ۆ وتنوشەني مەجدۋ دۆۋميا چلەنامي سامو وتنوشەنيە ۆىستۋپاەت كاك نەچتو ترەتە ۆ كاچەستۆە نەگاتيۆنوي چاستي، ا دۆا ەتي چلەنا وتنوسياتسيا ك وتنوشەنيۋ، سۋششەستۆۋيا كاجدىي ۆ سۆوەم وتنوشەني: توگدا دليا توگو، كتو راسسماتريۆاەت كاك دۋشۋ وتنوشەنيە دۋشي ي تەلا، سوستاۆلياەت پروستوە وتنوشەنيە. ەسلي جە، ناپروتيۆ، وتنوشەنيە وتنوسيتسيا ك سەبە سامومۋ، ەتو پوسلەدنەە وتنوشەنيە ۆىستۋپاەت كاك پولوجيتەلنايا ترەتيا چاست، ي مى يمەەم «يا» (ەتيچەسكايا مىسل. — م.، 1990. - س. 367).

ۆپولنە زاكونومەرنو، چتو ۆزگليادى كەركەگورا نە سوۆپادايۋت س ناشيمي. ون — مىسليتەل حريستيانين. پو نەمۋ، «يا» (چەلوۆەك) موجەت بىت بوگوم (ت. ە. دۋحوم). حريستوس — چەلوۆەك، نو ون — بوگ. ۆ مۋسۋلمانسكوم جە ميروپوزناني چەلوۆەك نيكوگدا نە موجەت بىت دۋحوم، يبو ون — سوزدانيە بوگا.

ەسلي دۋح، س ودنوي ستورونى، سۋششەستۆۋەت اپريورنو، س درۋگوي ستورونى، ون سۋششەستۆۋەت ترانستسەندەنتالنو. كوروچە گوۆوريا، دۋح — ونتولوگيچەسكايا پروبلەما. كازاحي نە زريا نازىۆايۋت «موە» ۋمەرشەگو چەلوۆەكا ارۋاق ي وسوبو پوچيتايۋت ەگو. ارۋاق — ەتو فورما ۆوسپرياتيا ناشيم سوزنانيەم دۋشي ي رازۋما (تو ەست ناشەگو «يا»)، پوسرەدستۆوم سوزنانيا مى «مىسلەننو» ۆەريم ۆ سۋششەستۆوۆانيە «ارۋاق». درۋگيح پۋتەي پوزنانيا ەگو نەت. دوكازاتەلستۆ، چتو ارۋاق نە سۋششەستۆۋەت ۆ پريرودە، توجە نەت. پوپروبۋەم پودويتي ك ەتوي پروبلەمە س درۋگوي ستورونى. پرەدپولوجيم، چتو دۋح — ودين يز اتريبۋتوۆ بىتيا. ۋ ناس نەت زناني و زاگروبنوي جيزني، ي پوتومۋ يا پريحوجۋ ك ۆىۆودۋ، چتو، ۆو-پەرۆىح، دۋح — ەتو ۆوزموجنوست رازۋما، ەگو كاچەستۆا، ۆو ۆتورىح، دۋح — سوزناتەلنوە، كوتوروە نەلزيا پوچۋۆستۆوۆات، ۋۆيدەت، وششۋتيت ەگو ۆەس، ۆ ترەتيح، تاينا ەگو زاكليۋچاەتسيا ۆ نەم ساموم ۆ ۆيدە ميستيچەسكوگو.

سۆياز دۋشي ي پلوتي كاساەتسيا ەششە ودنوي ۆەششي، شاكاريم نازىۆاەت ەە روكوم.

تاعدىردىڭ قيىن، سىرلى سيقىرىمەن

جان تانگە، اقىل جانعا ماتاۋلى تۇر (155-6.).

سيلوي ۆولشەبستۆا ي ماگيەي سۋدبى

دۋشا ي پلوت، پلوت ي دۋشا سۆيازانى درۋگ س درۋگوم.

(پودستر. پەرەۆود)

پريچينا توگو، چتو وبە وني زاۆيسيات درۋگ وت درۋگا، زوۆەتسيا روكوم. توگدا پولۋچاەتسيا، چتو بىتيە سامو پو سەبە ياۆلياەتسيا روكوم. سوزداتەل سوزدال بىتيە (جيزن) كاك روك، يلي پروياۆلەنيە روكا — بىتيە (جيزن). بەز بىتيا نەت روكا، ا ەتو سوستاۆلياەت ەگو تاينۋ. ي ۆىحوديت زا پرەدەلى چەلوۆەچەسكوگو سوزنانيا. تاكيم وبرازوم، ەسلي دۋشا ۆىپولنياەت جەلانيا پلوتي، تو ۆ ەتوم دەلە ونا يسپولزۋەت رازۋم. دۋشا بەز رازۋما ۆرياد لي سپوسوبنا سوۆەرشيت چتو-ليبو سوۆەرشەننوە. شاكاريم پريامو ي وتكروۆەننو گوۆوريت وب ەتوم: «دۋشا نە زناەت پوكويا، ۆىپولنيايا جەلانيا پلوتي; دۋمايا وب ودنوم: ەسلي پلوت يزمەنيتسيا ك حۋدشەمۋ، تو پريستانيششە موە بۋدەت پلوحيم» (س. 155).

دۋرنايا پلوت ۋنيچتوجاەت سودەرجانيە، سۋششنوست دۋشي. دو شاكاريما ۆ كازاحسكوي كۋلتۋرە نيكتو تاك نە وپرەدەليال داننۋيۋ پروبلەمۋ. مىسليتەل، پرودولجايا تراديتسيۋ ابايا، رازۆيۆاەت ەە دالەە. دوكازاتەلستۆو ەتومۋ — كونتسەپتۋالنىە يدەي وتنوسيتەلنو پلوتي، دۋشي، رازۋما. دۋشا، پلوت ي رازۋم، بۋدۋچي زاۆيسيمى درۋگ وت درۋگا، سوستاۆليايۋت وسنوۆۋ جيزني. پوتومۋ جيزن چەلوۆەچەسكايا يمەەت سۆوي پرەدەلى ي گرانيتسى، ي يزمەرەنيە; س درۋگوي ستورونى، ونا بەسپرەدەلنا ي نەيزمەريما. مەرا بەسپرەدەلنوي جيزني — بىتيە، ا مەرا جيزني چەلوۆەكا — روك. ي وبويم ۆ راۆنوي ستەپەني پرينادلەجات ي رازۋم، ي دۋشا.

گوۆوريا و دۋشە، شاكاريم سوزناتەلنو سگۋششاەت كراسكي، ۋسيليۆايا پروبلەمۋ.

ىستىق، سۋىق، اشتىقتان ساقتاۋ ءۇشىن،

زۇلىمدىق پەن ايلانى قىلادى سەپ (155-ب.).

چتوبى سبەرەچ وت زنويا، ستۋجي ي گولودا،

زلو ي كوۆارستۆو پلەتۋت سۆوي سەتي.

(پودستر. پەرەۆود)

نەوجيداننايا پوستانوۆكا ۆوپروسا. مى يششەم پريچينۋ پوياۆلەنيا زلا، راسسۋجداەم و توم، كاك ەگو پوبەديت، كاك س نيم بوروتسيا، سپوريم، گورياچيمسيا; ديسكۋسسي نا ەتۋ تەمۋ سۋششەستۆوۆالي ۆو ۆسە ۆرەمەنا. منوگيە مىسليتەلي مۋچيليس ۆ پويسكاح وتۆەتا نا ەتي ۆوپروسى. رەليگيوزنىي مىسليتەل زاپادنوي كۋلتۋرى فوما اكۆيانت نا ۆوپروس، پوچەمۋ ۆ ميرە سۋششەستۆۋەت زلو، پيسال: «كول سكورو بوگ — ۆسەوبششي راسپورياديتەل ۆسەگو سۋششەگو، دولجنو وتنەستي ك ەگو پروۆيدەنيۋ تو، چتو ون دوزۆولياەت وتدەلنىم نەدوستاتكام پريسۋتستۆوۆات ۆ نەكوتورىح چاستنىح ۆەششاح، دابى نە پوتەرپەلو ۋششەربا سوۆەرشەنستۆو ۆسەوبششەگو بلاگا. ۆ ساموم دەلە، ەسلي ۋسترانيت ۆسە سلۋچاي زلا، تو ۆ ميروزداني نەدوستاۆالو بى منوگيح بلاگ. تاك، بەز ۋبيستۆا جيۆوتنىح بىلا بى نەۆوزموجنا جيزن لۆوۆ، ا بەز جەستوكوستي تيرانوۆ — ستويكوست مۋچەنيكوۆ.

ي ۆوت، پودوبنو تومۋ، كاك سوۆەرشەنستۆو ۆسەلەننوي ترەبۋەت، چتوبى بىلي نە تولكو ۆەچنىە، نو ي برەننىە سۋششنوستي، توچنو تاك جە سوۆەرشەنستۆو ۆسەلەننوي ترەبۋەت، چتوبى بىلي ي نەكوتورىە ۆەششي، كوتورىە موگۋت وتستۋپيت وت سۆوەي بلاگوستي، پوتومۋ وني ي ۆ ساموم دەلە ۆرەميا وت ۆرەمەني دەلايۋت ەتو. ۆ ەتوم ي سوستويت سۋششنوست زلا، ت. ە. ۆ توم، چتوبى ۆەشش وتستۋپالا وت بلاگا» (حرەستوماتيا پو يستوري فيلوسوفي. - م.، 1997. - س. 182-183).

فوما وبياسنياەت زلو ۆوسترەبوۆاننوستيۋ، ت. ە. رەشاەت پروبلەمۋ پوسرەدستۆوم دەتەرمينيستسكوگو پرينتسيپا. شاكاريم گوۆوريت و توم، چتو ۆوزبۋديتەل زلا — ەگو سەياتەل — دۋشا. زلو پوروجداەت دۋشا — ەتو ناۋچنوە وتكرىتيە شاكاريما. ەتو، كونەچنو، ستراننو سلىشات ي ۆوسپرينيمات پودوبنوە تياجەلو، نو ەتو — رەالنوست. دۋشا زارانەە ي نە پرەدپولاگاەت، چتو پوروجداەت زلو، پروستو ونا ۆىپولنياەت جەلانيە پلوتي ي دەلاەت ەتو دليا سەبيا، چتوبى ۋبەرەچ سۆوي پريۋت. ەي پوموگاەت رازۋم. ۆسپومنيم، كاك سپوريلي مەجدۋ سوبوي ۆوليا، رازۋم ي سەردتسە ۆ 17 سلوۆە ابايا. ناۋكا پريميرياەت يح:

«پوسلۋشاي، رازۋم! ۆسە، چتو تى سكازال، ۆەرنو. بەز تەبيا نايتي نيچەگو نەلزيا. ەتو پراۆدا. تى پوموگاەش پوزنات سوزداتەليا، زناەش، چتو دەلاەتسيا ۆ وبويح ميراح. نو، نە ۋدوۆلەتۆورياياس ەتيم، روجداەش ي زلو — ۆسە حيتروستي ي ۋلوۆكي تاكجە يدۋت وت تەبيا. ي دوبرىە، ي زلىە ليۋدي ليۋبيات تەبيا وديناكوۆو، ي تەم، ي درۋگيم تى پوموگاەش ۆ راۆنوي ستەپەني. ۆوت ەتو — پلوحو» (قۇنانباەۆ ا. — الماتى، 1977. — ت. 2. — 153-6.).

ۋسيليا دۋشي ي رازۋما، كوتورىە وني پريلاگايۋت، ۆىپولنيايا جەلانيا پلوتي، ۆپولنە موگۋت بىت كوۆارنىمي ي جەستوكيمي ي پوروديت ناسيليە. نو سلەدۋەت وتمەتيت، چتو ەتو ناسيليە ناپراۆلەنو نا تو، چتوبى ۋبەرەچ جيزن. ۆوت وب ەتوم شاكاريم ي پيشەت:

ايۋان ەتىن، تەرىسىن، ءسۇت پەن كۇشىن،

ارا بالىن، سۋ بالىق جەر جەمىسىن،

قۇس دەنەسىن، ءجۇنى مەن جۇمىرتقاسىن،

ساقتاپ ءجۇر عوي دەيسىز بە ادام ءۇشىن؟

ولاردىڭ دا ويى بار وسىپ-ونبەك،

كىمگە وڭاي ءومىر ءوتىپ، وتى سونبەك؟

ادامنىڭ تازا اقىلى جاندى قيماي،

امالسىز كياناتقا و دا كونبەس.

سويتىپ اقىل بەرە الماي ادال كومەك،

زۇلىمدىقپەن ادامدى ادام جەمەك.

ادال ەڭبەك، اق پەيىل، مەيىرىم جوق

— وسى بولار تازا اقىل ءولدى دەمەك.

سوندىقتان ادام — زالىم، الەمگە جاۋ،

ەبىن تاپسا قويمايدى ەشكىمدى ساۋ.

جەر بىلسە ادامزاتتىڭ بۇل قىلىعىن،

ۇستىنەن ءبارىن توگىپ تاستار ەدى-اۋ.

ولاي قىلماي بيلەسە ءبارىن اقىل،

ەش قيانات قىلماسا زورلىق، تاقىل.

تازا ەڭبەكپەن تاعدىردان پايدالانسا،

ادامدى سوندا ادام دەگەن ماقۇل (150-156-6.).

دۋماەتە لي ۆى، چتو ي مياسو جيۆوتنىح،

شكۋرۋ، مولوكو ي يح سيلۋ،

مەد، رىبۋ، پلودى، پتيتسۋ، ەە پۋح

ي يايتسا حرانيات تولكو دليا چەلوۆەكا؟

ۆسە وني توجە حوتيات راستي، جيت، رادوۆاتسيا جيزني.

كومۋ حوچەتسيا ۋمەرەت، نيچەگو نە ۋۆيدەۆ.

رازۋم ي دۋشا چەلوۆەكا پريميريايۋتسيا س تەم،

چتو ون دولجەن سوۆەرشيت.

رازۋم نە موجەت بىت بلاگونامەرەننىم،

ي چەلوۆەك س جەستوكوستيۋ ۋنيچتوجاەت چەلوۆەكا.

نەت بلاگورودنوگو ترۋدا، بلاگيح نامەرەني، دوبروتى.

رازۆە ەتو نە سمەرت دليا چيستوگو رازۋما؟

پوەتومۋ چەلوۆەك — ۆراگ ۆسەمۋ جيۆومۋ،

نيكوگو نە وستاۆيت ۆ پوكوە، ەسلي سموجەت.

ەسلي بى زنالا زەمليا وب يستيننوي پريرودە چەلوۆەچەستۆا،

زاۆاليلا بى ەگو كامنيامي ي پەسكوم.

نو ەسلي بى ۆوستورجەستۆوۆال چيستىي رازۋم،

ي نە سموگلي بى تۆوريت سۆوە چەرنوە دەلو

ناسيليە ي جەستوكوست،

توگدا موجنو چەلوۆەكا نازۆات چەلوۆەكوم.

(پودستر. پەرەۆود)

دۋشا تولكاەت رازۋم سوۆەرشيت زلو يلي پروتيۆوستويات دوبرۋ رادي جيزني پلوتي. ەششە ۆ انتيچنوستي پلوتين، رازمىشليايا نا ەتۋ تەمۋ، سكازال: «چتو ەتوت مير نە يمەەت ني ناچالا، ني كونتسا، نو سۋششەستۆۋەت ۆەچنو — ۆ ەتوم نەت نيچەگو نوۆوگو. ستارو تاكجە ۋچەنيە و توم، چتو تەلو — «تەمنيتسا دۋشي». نوۆو ليش تو، چتو سلابوستي چەلوۆەچەسكيح دۋش پريپيسىۆايۋتسيا دۋشە ميروۆوي...

مى دولجنى پريزنات، چتو، ۋپراۆليايا ميروزدانيەم، ميروۆايا دۋشا دەيستۆۋەت نەسكولكو يناچە، چەم ناشي دۋشي، پوپەچيتەلستۆۋيۋششيە تەلام. سحۆاچەننىە، سكوۆاننىە ماتەريەي، ناشي دۋشي وسكۆەرنەنى لوجيۋ ي ۆسياچەسكيم زلوم. يح سۆوبودا كراينە وگرانيچەنا، يبو رازۆە موجەت بىت ۆپولنە سۆوبودەن توت، كتو پرەبىۆاەت ۆ وكوۆاح؟

نو ميروۆايا دۋشا سۆوبودنا وت چەگو-ليبو، چتو وگرانيچيۆالو بى ەە دەياتەلنوست. ونا سۋۆەرەننا ي، سلەدوۆاتەلنو، نەۆوسپريمچيۆا كو ۆسەمۋ، چتو نيجە ەە ي ناد چەم مى، ۋۆى، نە ۆلاستنى. ەي، ۋسترەملەننوي ك بوجەستۆەننومۋ ي ترانستسەندەنتالنومۋ، نەت نيكاكيح پرەگراد: سووبششايا جيزن تەلام، ونا نە پريەملەت ۆ سەبيا نيچەگو وت تەلەسنوي پريرودى» {پلوتين. ەننەادى. — كيەۆ، 1996. — س. 47—48).

پلوتين نە گوۆوريت، چتو دۋشا پوروجداەت زلو، پو ەگو منەنيۋ، دۋشۋ وسكۆەرنياەت تەلو، پلوت. مى نە دولجنى زابىۆات، چتو چيتاەم پلوتينا ۆ پەرەۆودە نا رۋسسكي يازىك. س وريگينالوم مى نە زناكومى. دوپۋستيم، چتو دۋشۋ وسكۆەرنياەت پلوت، يلي، پو شاكاريمۋ، دۋشا يدەت نا ەتو، پوتومۋ چتو ەتو ەە پريۋت. ەتو نە گلاۆنوە. رازگوۆور دولجەن پويتي ۆ درۋگوم كليۋچە. ي كاساتسيا ون بۋدەت ەدينستۆا دۋشي ي پلوتي. نەمنوگو پو-درۋگومۋ تراكتۋەت ەتۋ پروبلەمۋ پلوتين، وپرەدەليايا پونياتيە «ميروۆايا دۋشا» ي «دۋشا چەلوۆەچەسكايا». پوسكولكۋ شاكاريم گوۆوريل و چەلوۆەكە، ون نيچەگو نە گوۆوريت ۆ سۆوەم ستيحوتۆورەني و فيلوسوفي دۋشي. ون وچەن شيروكو وسۆەششال تەمۋ دۋشي، ۆىسكازىۆايا وريگينالنىە سۋجدەنيا. مى وستانوۆيمسيا نا ەتوم پوزدنەە، كوگدا بۋدەم رازبيراتسيا س ترەتيم ۆوپروسوم مىسليتەليا.

شاكاريم پولاگاەت، چتو تولكو ترۋد موجەت يزباۆيت چەلوۆەكا وت زلا. ترۋد — وسنوۆا بىتيا، نو دو دوستيجەنيا تاكوگو پونيمانيا بىلو روجدەنو نا سۆەت نەمالو ۋتوپي، مەچتاني، پرەدپولوجەني، گيپوتەز. «ۆلادىكوي ميرا دولجەن ستات ترۋد»، — ەتو تسەل تسيۆيليزاتسي، كوتورۋيۋ موجنو دوستيچ، ا ۆوت نايتي دوروگۋ ك رەشەنيۋ ەتوي تسەلي — دەلو منوگوترۋدنوە. سكاجەم، چتو چەلوۆەكۋ نۋجنو بىتيە، دليا توگو، چتوبى ون جيل، ي وگرانيچيمسيا سكازاننىم، پوسكولكۋ، ناچاۆ رازبيرات سۋت، مى ريسكۋەم وتويتي وت تەمى. ي پوسلەدنەە: جيزن چەلوۆەكا — ەتو ۆوزموجنوست، داننايا تۆورتسوم رابۋ بوجەمۋ، ي دولگ ناش — پرەتۆوريت ەتۋ ۆوزموجنوست ۆ رەالنوست. وستانوۆيمسيا نا ەتوم.

ترەتي ۆوپروس: «ۆەريتە لي ۆى ۆ تو، چتو پوسلە سمەرتي ليۋدەي وجيدايۋت يلي ناسلاجدەنيا، يلي مۋكي؟..»

ۆ پويسكاح وتۆەتا: ەتوت ۆوپروس سودەرجيت فيلوسوفسكيە كاتەگوري: سمەرت، بلاجەنستۆو، سترادانيا، ترۋد، بلاگودارنوست ي مۋكا. پيات كاتەگوري، نو ۆسە وني پوسۆياششەنى تاينستۆۋ سمەرتي. ۆنوۆ ي ۆنوۆ ۆوزۆراششاەمسيا ك تەمە سمەرتي: چتو ەست سمەرت؟ چتو وجيداەت ناس پوسلە نەە؟ نە ۋديۆيتەلنو، چتو وسوبو اكتۋالنايا پروبلەما، نە دايۋششايا پوكويا چەلوۆەچەستۆۋ، پروبلەما، رازرەشەنيە كوتوروي موگلو بى پريوتكرىت زاۆەسۋ تاينستۆەننوستي، ۆستالا ي پەرەد شاكاريموم. رابوتات ناد ەتوي پروبلەموي — ۋدەل نەمنوگيح، سكاجەم تاك، يزبراننىح.

شاكاريم، نە ۆ پريمەر درۋگيم، نە بەت سەبيا ۆ گرۋد، زاياۆليايا، چتو ون ۆسە زناەت، ا ناپروتيۆ، راسستاۆيۆ اكتسەنتى، ادرەسۋەت ۆوپروس درۋگيم. نادو پري ەتوم زامەتيت، چتو شاكاريمۋ بىلي يزۆەستنى رابوتى تەح لەت، پوسۆياششەننىە پروبلەمە سمەرتي. پوەتومۋ ۆسە تولكي وب يزمەنچيۆوستي جيزني، و زاگروبنوم ميرە، رازگوۆورى و توم، چتو پوسلە سمەرتي ليۋدەي وجيداەت اد يلي راي، شاكاريمۋ يزۆەستنى، ەمۋ نە ەتو نادو. ون ۆىراجاەت سومنەنيە ۆو ۆسەح ەتيح يستيناح، يزۆەستنىح ەمۋ ي ليۋديام.

سومنەنيە — ۆوزبۋجداەت مىسل; ەتو رازۆەدكا بوەم. گدە نەت سومنەنيا، تام مەستو تولكو ۆەرە. ۆەرا نە ەست وپىت پوزنانيا، ا سۆود پراۆيل. ۆ وسنوۆە پوزنانيا لەجيت سومنەنيە. رازۆەەتسيا ودنو سومنەنيە، پوياۆيتسيا درۋگوە، زا ۆتورىم پوسلەدۋەت ترەتە — ي تاك بەسپرەرىۆنو. شاكاريم پريدەرجيۆاەتسيا ەتوگو منەنيا.

سمەرت چەلوۆەكا موجنو راسسماتريۆات س دۆۋح ستورون. پەرۆايا — چەلوۆەك ۋمەر، ي دەلو س كونتسوم. پلوت درياحلەەت پو زاكونام پريرودى، ي زاكانچيۆاەتسيا يستوريا چەلوۆەكا. ەتو اتەيستيچەسكايا توچكا زرەنيا. ۆتورايا توچكا زرەنيا — چەلوۆەك ۆەچەن، ون نە ۋميراەت، ۋميراەت تولكو پلوت، سمەرت — ەتو وتدەلەنيە دۋشي وت تەلا. نە گوۆوريا و درۋگيح، يمەننو تاك رەشال پروبلەمۋ سمەرتي دۋحوۆنىي ۋچيتەل شاكاريما اباي.

ولسە ولەر تابيعات، ادام ولمەس،

ول ءبىراق قايتىپ كەلىپ ويناپ-كۇلمەس.

«مەنى» مەن «مەنىكىنىڭ» ايرىلعانىن

«ولدى» دەپ ات قويىپتى وڭكەي بىلمەس.

سمەرتنا پريرودا، چەلوۆەك جە نە ۋمرەت،

نو نە ۆوزۆراتيتسيا ون بولشە نا زەمليۋ.

وتدەلەنيە «يا» وت «موە»

نازۆالي نەزنايۋششيە سمەرتيۋ.

(پودستر. پەرەۆود)

پوكوينيك نە ۆوزۆراتيتسيا بولشە نا زەمليۋ، نو ون نە ۋميراەت. كاك زامەچاەت اباي، برەننو تەلو، ا دۋشا — ۆەچنا. سۋششنوست چەلوۆەكا سوستاۆلياەت دۋشا. ەتو وچەن سلوجنىە ي اكتۋالنىە ۆوپروسى. ەسلي چەلوۆەك جيۆەت ۆ فورمە دۋشي، توگدا چتو سوستاۆلياەت پروسترانستۆو ەە؟ دۋشا ي تەلو، سوەدينياياس ۆ ودنو تسەلوە، فورما يح سۋششەستۆوۆانيا — جيزن. ەتو پروسترانستۆو چەلوۆەكا، پو مەرە توگو، كاك مى پروجيۆاەم جيزن، مى پىتاەمسيا ەە پونيات، وسمىسليت، پوسكولكۋ وبەكت پوزنانيا پود رۋكامي. ا ۆوت س زاگروبنوي جيزنيۋ پوسلوجنەي، سۆەدەنيا ناشي و نەي وچەن سكۋدنى، پوسكولكۋ پوتۋستورونني مير نە ستال ەششە دليا ناس وبەكتوم پوزنانيا. پروبلەما ۆ ەتوم. شاكاريم پريگلاشاەت ناس ك رازگوۆورۋ يمەننو نا سەي پرەدمەت. چتو دولجنو ستات وتپراۆنوي توچكوي ۆ ناشيح پويسكاح؟ نە بۋدەم وگليادىۆاتسيا نا منوگيە منەنيا ي زاكليۋچەنيا. وستانوۆيمسيا ليش نا ۆىسكازىۆانياح ابايا ي شاكاريما، ا پوتوم وبوسنۋەم سۆويۋ توچكۋ زرەنيا، ۆ پروتيۆنوم سلۋچاە مى ۋپۋستيم يز ۆيدۋ پرەدمەت ناشەگو رازگوۆورا.

اباي، گوۆوريا و سۋششنوستي چەلوۆەكا، وبراششال ۆنيمانيە نە تولكو نا پلوت ي دۋشۋ، نو ي، كرومە توگو، ون رازۋم سوەدينيال س دۋشوي. اباەۆسكوە «يا» سوستويت يز دۋشي ي رازۋما.

«موە» — ەتو پلوت. زاتەم ون پريشەل ك ۆىۆودۋ، چتو «يا» ي «موە» يمەيۋت رازنوە زناچەنيە. شاكاريم توجە راسسماتريۆال پلوت ي دۋشۋ وتدەلنو، نو سچيتال، چتو دۋشا زاۆيسيما وت پلوتي. ەتوگو نەت ۋ ابايا. دۋشا زاۆيسيت وت پلوتي ۆ سيلۋ نەوبحوديموستي سۆوەگو سۋششەستۆوۆانيا، وتمەچاەت شاكاريم. ليۋبايا دۋشا يششەت سەبە پريستانيششە. پريستانيششە — ەتو تەلو، پوتومۋ دۋشا زاۆيسيما وت نەگو. ەتو نوۆو. مى پريۆىكلي سلاگات ۆ چەست دۋشي ودى ي ۆوسحۆالەنيا. ونا، بۋدۋچي زاۆيسيموي وت پلوتي ي سترەمياس سوحرانيت ەە كاك سۆوي پريۋت، ۋدوۆلەتۆوريايا جەلانيا ەە، يدەت نا ليۋبىە ۋلوۆكي، ۋحيششرەنيا، داجە نا پرەستۋپلەنيا. ا ۆ سويۋزنيكي ونا بەرەت رازۋم. ي وني ۆدۆوەم ناچينايۋت سلۋجيت ۆەلەنيام پلوتي. وپرەدەلەنيە ابايا و دۆۋح ۆەليچيناح — «موە» ي «يا» سليۆايۋتسيا ۆ ودنو، وبوزناچاەموە نامي نا سوۆرەمەننوم يازىكە كاك سۋششنوست چەلوۆەكا. چتو جە يح وبەدينيلو، كاكايا سيلا؟ وتۆەت: ۆوجدەلەنيە.

ەتو ۋديۆيتەلنو، نو ۆوجدەلەنيە — اتريبۋت نە دۋشي ي نە رازۋما، ا موشش پلوتي، پروسترانستۆو، ۆ كوتوروم ونا ەدينستۆەننايا ۆلادىچيتسا. گدە نەت ۆوجدەلەني، تام نەت پلوتي. سمەرت پلوتي — كونەتس ۆوجدەلەنيام. ۆوجدەلەنيە ۆ داننوم سلۋچاە — ستراست ك بوگاتستۆۋ، جاجدا جيزني ي زدەس موجنو گوۆوريت و ەدينستۆە ۆوجدەلەنيا ي پلوتي. فيلوسوفيا ۆوجدەلەنيا ناستولكو سيلنا، چتو داجە ۆ مۋسۋلمانسكوي (رەليگيوزنوي) ليتەراتۋرە ەست پونياتيە، سۆيازاننوە س ۆوجدەلەنيامي. و گۋرياح، كوتورىە وبەششايۋت ناسلاجدەنيە ي بلاجەنستۆو پوپاۆشەمۋ ۆ راي. رازمىشليايا و توم، كاك موگلو ەتو چۋجدوە پونياتيە ستراستي ك ۆوجدەلەنيام ۆويتي ۆ رەليگيوزنوە ۆەروۋچەنيە، نەلزيا نە ۆسپومنيت ە. بەرتەلسا وبراتيۆشەگو نا ەتوت سلۋچاي ۆنيمانيە: «ۆوپروس پرويسحوجدەنيا پرەدستاۆلەني و «رايسكيح دەۆاح» — گۋرياح (اراب. حۋر) ۆ يسلامە پوكا وستاەتسيا نە رازرەشەننىم. يز يمەيۋششيحسيا ۋ ناس سۆەدەني و دويسلامسكوي رەليگي ارابوۆ ياسنو، چتو ۋ ارابوۆ-يازىچنيكوۆ پونياتيا و گۋرياح نە بىلو. پوەتومۋ ونو دولجنو بىلو بىت يلي ساموستوياتەلنو پريدۋمانو مۋحاممەدوم يلي زايمستۆوۆانو يز كاكوي-ليبو درۋگوي رەليگي... ەسلي پرەدپولاگات، چتو پرەدستاۆلەنيە و رايسكيح دەۆاح زايمستۆوۆانو، تو نەوبحوديمو يسكات يح پرووبراز ۆ ودنوي يز سلەدۋيۋششيح رەليگي: حريستيانستۆە، يۋدايزمە يلي زورواستريزمە. يتاك، وستاەتسيا تولكو زورواستريزم. ي. گولدتسيەر پوكازال نام ۆ سۆوەي پرەكراسنوي ستاتە و سووتنوشەني يسلاما ي زورواستريزما، سكولكو وبيازان زورواستريزمۋ يسلام. ك سوجالەنيۋ، ەتا ۆ ۆىسشەي ستەپەني اكتۋالنايا تەما نە بىلا پرودولجەنا ۆوستوكوۆەدامي» (بەرتەلس ە.ە. سۋفيزم ي سۋفەيسكايا ليتەراتۋرا: يزبر. ترۋدى. — م.، 1965. - س. 84-85).

ۆ كونتسە ستاتي، ۆ پريمەچاني، بەرتەلس پيشەت: «ي. گوروۆيتس كاتەگوريچەسكي وتۆەرگاەت پوپىتكۋ دوكازات زورواستريسكوە پرويسحوجدەنيە گۋري ي سچيتاەت، چتو مۋحامماد زايمستۆوۆال وبرازى سۆويح گۋري ۋ دويسلامسكيح پوەتوۆ، يز وپيساني يح پىشنىح پيروۆ ۆ ۆيننىح پوگرەباح» (س. 96).

يتاك، پونياتيە «رايسكيە دەۆى» ەششە، پو-ۆيديمومۋ، نە يسسلەدوۆانو شاكاريموم، ناسكولكو يا زنايۋ، ون ۆىسكازال سۆوە منەنيە نا ەتوت سچەت ۆ ستيحاح:

«بەيىستە بار سۇلۋ جار،

مىنسىز تازا، حور قىزدار.

راحات بەرەر بال كاۋسار»، —

دەيدى ءبىزدىڭ مولدالار. (243-6.).

ۆ رايۋ ەست كراسيۆىە دەۆى،

چيستىە، نەپوروچنىە، رايسكيە دەۆى،

دادۋت تەبە بلاجەنستۆو ي نەگۋ، —

گوۆوريات ناشي مۋللى.

(پودستر. پەرەۆود)

ۆىزىۆات ينتەرەس ك رايۋ ناليچيەم تام گۋري — ەتو ۋجە نە رەليگيا، ا نەكايا رەكلامنايا اكتسيا. رايسكيە دەۆى اسسوتسيرۋيۋتسيا ۆ ۆووبراجەني س ناسلاجدەنيامي، پوسلەدنيە جە ۆىراجايۋت سترەملەنيە پلوتي. ۆمەستە سو سمەرتيۋ پلوتي ۋميراەت ي ۆوجدەلەنيە. شاكاريم كريتيكۋەت مۋلل، كوتورىە، نە سووبرازۋياس س ۆىشەۋكازاننىم، گوۆوريات و ناسلاجدەني ۆ رايۋ. كريتيكا ۆەرنا، تولكو زدەس ۆينا نە تولكو كازاحسكيح مۋلل، ۆووبششە ۆ مۋسۋلمانسكوي ليتەراتۋرە تاكوي فاكت ۆ فورمە لەگەندى پريسۋتستۆۋەت. يا جە زنايۋ ودنو: پروبلەما ۆ سيلە ۆوجدەلەني، ۆ پرياموم وتنوشەني ك نيم زەمنىح ناسلاجدەني. ي پوتومۋ وني، پوميمو زەمنىح ناسلاجدەني، سۆيازانى س پوزنانيەم ميرا. نەكوتورىە اۆتورى ۆ سۆويح راسسۋجدەنياح و زاگروبنوي جيزني، پىتاياس دوكازات، چتو ونا ەست، پريبەگايۋت ك يدەە «رايسكيح دەۆ». سترادايا نا ەتوي زەملە، پەرەنوسيا ليشەنيا ي مۋكي، تى ۆ ينوم ميرە پولۋچيش ناسلاجدەنيە — ۆوت ەتا مىسل ي روجداەت فاكتى ي دوكازاتەلستۆا، پودوبنىە يدەە گۋري. رازۋمەەتسيا، چتو ونا وتنوسيتسيا ليش ك مۋجسكوي چاستي مۋسۋلمان. سپراۆەدليۆو بىلو بى وپرەدەليت ي بلاگا دليا مۋسۋلمانوك. ۆەد رايسكيە دەۆى سلۋجات تولكو مۋجچينام. ەتو ودنا چاست ۆوپروسا، درۋگايا سوستويت ۆ وپاسەني شاكاريما، چتو يز-زا پودوبنىح يدەي راي پوتەرياەت سۆوە يستيننوە زناچەنيە.

كاۋسارى بولسا شاراپتاي،

حور قىزى بولسا قاراقتاي.

قويماس پا ەدى جاراتپاي

بەيىشكە ونداي ارام ءنار (243-6.).

ەسلي بوجي يستوچنيكي ناپولنياتسيا ۆينوم،

رايسكيە دەۆى كاك سوبلازنيتەلنيتسى،

تاكيە پوروچنىە ۆكۋسى

نە سوۆمەستيمى س راەم.

(پودستر. پەرەۆود)

شاكاريم وچەن توچەن ۆ وپرەدەلەنياح. دەيستۆيتەلنو، چەم موجنو يزمەريت پوستۋپوك توگو، كتو حوچەت ۆ راي پرونەستي پوروچنوە، دۋرنوە؟ داي ۆوليۋ چەلوۆەكۋ، نيگدە بى نە بىلو چيستوتى. شاكاريم گوۆوريت، چتو كۋدا بى ني ستۋپالا نوگا چەلوۆەكا، ۆەزدە ون وستاۆلياەت سلەدى پوروكا، يبو ۆ پريرودە ەگو زالوجەنو سوسەدستۆو دوبرا ي زلا. يناچە بى چەلوۆەك نە ۆىدۋمال (بىت موجەت، س پوموششيۋ بوگا) پرەكراسنۋيۋ يدەيۋ و راە. راي — ەتو ابسوليۋتنايا چيستوتا، ليۋدي وكازىۆايۋتسيا تام پوسلە پولنوگو وچيششەنيا وت گرەحوۆ. ي ۆ ەتو مەستو مۋللى حوتيات پوسەيات سەمەنا پوروكا. ا چتو جە بۋدەت س نەپوروچنوستيۋ سوزنانيا؟ پرينتسيپيالنايا وسنوۆا رازدەلەنيا پوتۋستوروننەگو ميرا ي زەمنوي جيزني راسكرىتا شاكاريموم ۆ سلەدۋيۋششيح سلوۆاح:

وت ەمەس قوي توزاق تا،

دۇنيە ءىسى جوق و جاقتا.

بارامىز عوي قوناققا

سوندا انىقتاپ بايقالار (243-6.).

ۆ ادۋ نەت وگنيا،

يبو نەت تام نيچەگو زەمنوگو،

كوگدا وكاجەمسيا تام ۆ گوستياح،

ۆسە ۆىياسنيم توچنو.

(پودستر. پەرەۆود)

ۆوجدەلەنيە پو شاكاريمۋ — زەمنايا جيزن. ەسلي تاك، تو نە موجەت زەمنايا جيزن پەرەمەستيتسيا ۆ ينوي مير. ليۋدەي ۆۆوديات ۆ زابلۋجدەنيە مۋللى، سامي پوۆەريۆشيە ۆ رەليگيوزنىە پرەدانيا، كوتورىە، زامەتيم، ترەبۋيۋت سپەتسيالنوگو يسسلەدوۆانيا.

شاكاريم سۋروۆو وبليچاەت مۋلل:

جالىقپاس، بىتپەس راحات بار،

ازابى وتتان قيىن، تار.

ناپسىگە ەرگەن مولدالار،

قىز كۇشۋعا تىم قۇمار (243-6.).

ۆ پىلۋ ۆوجدەلەني مۋللى،

زابىۆ و مۋكاح ادا ي پرەلەستياح رايا،

وسوبەننو پادكي نا يۋنىح دەۆ.

(پودستر. پەرەۆود)

وستاۆيۆ ۋۆلەچەنيا مۋلل يۋنىمي دەۆامي، ۆوزۆراتيمسيا ك ۆوپروسۋ و توم، كاك سلۋچيلوس، چتو يدەيا رايسكيح دەۆ پرونيكلا ۆ رەليگيوزنىە كنيگي. ي زدەس نادو پريزنات، چتو ۆوجدەلەنيا، سوبلازنى — نە تاكوي ۋج پروستوي ۆراگ چەلوۆەكا. ناپريمەر، اسكەتيزم — ۆراگ سوبلازنوۆ ي يسكۋشەني. نو كاك بى ني بىلي ستويكي اسكەتى ۆ سۆوەم نەپرياتي يسكۋشەني، كاكيە بى مەرى ني پرەدپرينيمالي، وني زاچاستۋيۋ نە موگلي ۆىدەرجات يح سوكرۋشيتەلنوي موششي. ۆەليكيە حۋدوجنيكي ميرا — لەۆ تولستوي ي مۋحتار اۋەزوۆ — وستاۆيلي نام ۆەسما ۆىرازيتەلنىە يح وبرازى. يا گوۆوريۋ و راسسكازاح لۆا تولستوگو «وتەتس سەرگي» ي مۋحتارا اۋەزوۆا «كراساۆيتسا ۆ تراۋرە».

اباي ۋتۆەرجداەت، چتو ۆ زاگروبنوم ميرە نەت ۆوجدەلەني. سوبلازنى، يسكۋشەنيا — ەتو جيزن. كوگدا زاكانچيۆاەت سۆوە سۋششەستۆوۆانيە جيزن، ي سمەرت ۆستۋپاەت ۆ سۆوي پراۆا، ۆمەستە س جيزنيۋ يسچەزاەت ي ۆوجدەلەنيە. ۆ فولكلورە ي ليۋبوۆنىح داستاناح ەست اللەگوريچەسكيە پونياتيا، نو وني نە سووتۆەتستۆۋيۋت دەيستۆيتەلنوستي. ۆوزليۋبلەننىە پوگيبايۋت رادي ليۋبۆي، مەچتايا و توم، چتو ۆسترەتياتسيا نا توم سۆەتە ي بۋدۋت ۆمەستە. نەسومنەننو، چتو ەتا مەچتا ۋتوپيچەسكايا. ۆەد پلوت وستاەتسيا نا زەملە، ا زناچيت، ي ۆمەستە س نەيۋ وستاەتسيا ي ۆوجدەلەنيە. مى تولكو پرەدپولاگاەم، چتو ۆ زاگروبنوم ميرە دۋشا سۋششەستۆۋەت ۆ فورمە دۋحا، نو ۆ دەيستۆيتەلنوستي، چتو تام پرويسحوديت، دليا ناس تاينا، نەيزۆەستنوست. چتو مى زناەم ناۆەرنياكا — تاك ەتو تو، چتو پلوت وستاەتسيا نا زەملە. يمەننو پوەتومۋ اباي ۆ ستيحوتۆورەني «كوگدا توروپيشسيا نا توي» گوۆوريت، چتو ۆليۋبلەننىە، پوكونچيۆشيە س سوبوي، ۆرياد لي ۋزنايۋت درۋگ درۋگا نا نەبەساح، يبو يح پلوتي وستاليس نا زەملە. بەسپلوتنىم دۋشام نە پريزنات درۋگ درۋگا. ليۋبوۆ ي ستراست — ەتو پروياۆلەنيە زەمنىح چۋۆستۆ، ي پرودولجەنيا نا نەبەساح نەت. سۋت ۆسەگو زەمنوگو زاكليۋچەنا ي ۆ سۋششنوستي ليۋبۆي، كوتورايا ياۆلياەتسيا ۆىراجەنيەم ميرسكوگو، ەگو سيلى. وپرەدەلەنيە ەتوي سيلى ۆ ەگو وبمانچيۆوستي، ينىمي سلوۆامي، ۆ اتريبۋتە ۆسەگو زەمنوگو.

گدە ەست جيزن، تام ەست ۆليۋبلەننوست، نەت جيزني — نەت ي سيلى ۆليۋبلەننوستي. كوگدا اباي يسپولزۋەت پونياتيە «جاجدا جيزني»، دۋمايۋ، ون يمەەت ۆ ۆيدۋ سوستويانيە ۆليۋبلەننوستي. بىت ۆليۋبلەننىم — زناچيت سوزناۆات، ۆوسپرينيمات، چۋۆستۆوۆات مير، ي ەتو چۋۆستۆو پريۆلەكاەت ەگو ك چەمۋ-ليبو يلي ك كومۋ-ليبو، تو لي ك جەنششينە، تو لي ك مۋجچينە، تو لي ك رەمەسلۋ، تو لي ەششە ك چەمۋ-ليبو. ۆليۋبلەننىي، موجنو سكازات، پاريت ۆ وبلاكاح، لەتاەت نا كرىلياح، ون سيلنەە پريۆيازىۆاەتسيا ك زەمنىم رادوستيام، ۆ نەم پروسىپاەتسيا جاجدا جيزني. نەلزيا وپەكات، ناستاۆليات ەگو، پىتاياس ۋبەرەچ وت وشيبوك، نادو پروستو دات ەمۋ ۆوزموجنوست جيت سۆوەي جيزنيۋ. كاك نەت نەوبحوديموستي ۋچيت رىبۋ پلاۆات، تاك ي وپرەدەليات جيزن چەلوۆەكا، داجە پۋست بليزكوگو تەبە، — بولشايا وشيبكا، كوتورايا ۆلەچەت زا سوبوي نەپرياتنىە پوسلەدستۆيا.

شاكاريم، زاداۆايا ۆوپروسى و راە ي وب ادە، يمەەت تسەليۋ ەششە راز ناپومنيت نام وب يزۆەستنوم ي، كرومە توگو، پودنيات پروبلەمۋ ۆ درۋگوم پلانە. تۆورەتس، سوزداۆايا چەلوۆەكا، داروۆال ەمۋ ۆوزموجنوست مىسليت.

ەسلي پوستوياننو پرەبىۆات ۆ دۋماح، تو وني پوزۆوليات زاۆەستي تەبيا كۋدا ۋگودنو. تاك چەلوۆەك سوزدال رەالنوست ۆووبراجەنيا، پودچينيۆ ۋتوپي سۆوي مەچتى ي وجيدانيا. ون ۆوزجەلال ۋۆيدەت تو، چتو ناحوديتسيا زا موريامي، پوستيچ نەيزۆەداننوە، پىتاياس پوزنات داجە تو، چتو ناحوديتسيا زا پرەدەلامي چەلوۆەچەسكوگو سوزنانيا، ون ۆىۆەل تسەلىە تەوري، سوزدال رەليگيوزنىە ۋچەنيا. ي كاكۋيۋ تسەل ون پرەسلەدوۆال؟ پوپىتاەمسيا پريامو ي توچنو وتۆەتيت نا ۆوپروس شاكاريما، كتو موجەت بىت ۋدوۆلەتۆورەن جيزنيۋ؟ نيكتو. وتۆەت نا ۆوپروس نە پروياسنياەت پروبلەمۋ، ناپروتيۆ، ۋۆوديت وت سۋششەستۆا پروبلەمى، زاتۋمانيۆاەت. ۆ برەننوم ناشەم ميرە نەت ابسوليۋتنو ۆەرنىح وتۆەتوۆ ني نا كاكيە ۆوپروسى. دەرجات وتۆەت بوجەمۋ سوزدانيۋ پريدەتسيا پەرەد بوگوم. كاكوگو رودا بۋدۋت ەتي ۆوپروسى، كاكوگو تولكا — نام نەيزۆەستنو. ۆەدومو سيە ليش تۆورتسۋ، يبو ون ودين زناەت، زاچەم سوزدال چەلوۆەكا. نو ۆمەستە س تەم زامەتيم، چتو داۆات وتۆەتى نا ۆوپروسى دليا ناس نە پروستو تراديتسيا، نو ەتو ي سۆوەوبرازنايا فورما پوزنانيا، ي پوسەمۋ پويسكي وتۆەتوۆ نەوبحوديمى.

اناليزيرۋيا ۆىسكازىۆانيا شاكاريما پو پوۆودۋ تاكيح پرەدستاۆلەني، كاك «تۆورەتس»، «رەليگيا»، «اد»، «راي»، وستانوۆيمسيا بولەە پودروبنو نا پونياتي «جار». چتو زناچيت دليا شاكاريما ەتو پونياتيە، پوچەمۋ ون ۆۆوديت ەتو مالوزناكوموە، مالو ۋپوترەبلياەموە ۆ ميروۆوززرەنچەسكيح ۆوپروساح پونياتيە؟

ۆەد سۋششەستۆۋيۋت ي درۋگيە سلوۆا. ۆ ستيحوتۆورەني «دوروگ ي سكوت»، سوستوياششەم يز 8 ستروك، يسپولزۋەت تاكيە سلوۆا، كاك سكوت، دۋشا، جار (ۆ بۋكۆالنوم سمىسلە — پودرۋگا).

مال دا اياۋلى، جان دا اياۋلى بولسا ەگەر،

مالدى اياما، جانىڭ ءۇشىن مالدى سات!

جان دا اياۋلى، جار دا اياۋلى بولسا ەگەر،

جاندى اياما، ارىڭ ءۇشىن جاندى سات! (235-ب.).

ەسلي تەبە دوروگ سكوت ي دۋشا،

نە جالەي سكوتا، سپاسي دۋشۋ! ەسلي تەبە دوروگا دۋشا،

ەسلي تەبە دوروگا پودرۋگا، نە جالەي دۋشۋ، سپاسي پودرۋگۋ.

(پودستر. پەرەۆود)

زناچيت، پودرۋگا دوروجە جيزني؟ چتو ەتو وزناچاەت؟ كونەچنو، شاكاريم زدەس يمەەت ۆ ۆيدۋ نە جەنششينۋ. پود سلوۆوم «جار» ون پودرازۋمەۆاەت تۆورتسا، بوگا، سوزداتەليا، يبو ۋ پوەتا ەست تاكيە ستروكي: مويا پودرۋگا — نە دەۆۋشكا، ا سۆەت ناستوياششەي يستينى (س. 238). ۆىحوديت، چتو نادو بىت وچەن وستوروجنىم ك پونياتيۋ «جار». وپرەدەليت ەگو زناچەنيە ودنيم سلوۆوم نەۆوزموجنو. «جار — سۆەت يستينى»، گوۆوريت پوەت. وب يستينە گوۆوريلي منوگيە سۋفي. مى جە پريۆىكلي پرويزنوسيت ەگو ۆسۋە، ۋپوترەبليات بەز رازبورا. پو شاكاريمۋ، ۋ كاجدوگو سلوۆا ەست ي ناستوياششي سمىسل، ي يسكاجەننوە تولكوۆانيە. ۆ ەگو پونيماني بوگ ەست يستينا يلي ەە وبوزناچەنيە. يستينا — سينونيم بوگا. نەۆولنو ۆسپوميناەش سلوۆا ابايا: «يستيننو ي سلوۆو بوگا، ي ون سام». شاكاريم ۆ پوزناني بوگا بليزوك ك تراديتسي سۆوەگو ۋچي-تەليا: «نەت پراۆدى كرومە بوگا، ي وتكروۆەنيا ەگو — يستينا» (س. 241). ون س گورەچيۋ وتمەچاەت، چتو منوگو ناكوپيلوس لەگكوۆەسنىح، لجيۆىح، وبمانچيۆىح، وشيبوچنىح سلوۆ و بوگە، ي چتو اۆتورى بەز زازرەنيا سوۆەستي پەرەدايۋت يح ۆ نارود. «نە ۆەر پسەۆدورەليگي ي وشيبوچنىم ۋچەنيام — سلەدۋي زا منوي»، — گوۆوريت پوەت (س. 267)، ۋتۆەرجدايا، چتو پراۆدا — ابسوليۋت، ي كرومە نەە نيچەگو نە سۋششەستۆۋەت. پراۆدا پروياۆلياەتسيا ۆ رازنىە پەريودى ۆو ۆرەمەني ي پروسترانستۆە. ەتو موجنو ۆىرازيت ي ودنيم پونياتيەم: پراۆدا ۆرەمەني.

فورمى پروياۆلەنيا پراۆدى ۆ ابسوليۋتنوم زناچەني توجە يمەنۋيۋتسيا پراۆدوي، نو پروياۆلەنيە ەە ۆ چيستوم ۆيدە نەۆوزموجنو، تاينا ەە نەپوستيجيما، يبو ەتو نەدەليموە تسەلنوە سوستويانيە. سوستويانيە ەتو شاكاريم ۆىرازيل تاك:

بۇرىن شىن بار، بۇگىن شىن،

ەرتەڭ شىن بار — ءۇش بولەك.

كەرەگى جوق بۇلاردىڭ،

بۇزىلمايتىن شىن كەرەك (244-ب.).

پراۆدا بىلا، ەست ونا ي سەيچاس،

زاۆترا توجە ەست پراۆدا — ۆوت ۋجە تري پراۆدى،

نە نۋجنى وني پو چاستيام،

نۋجنا نەدەليمايا، تسەلنايا پراۆدا.

(پودستر. پەرەۆود)

پروشلايا پراۆدا — يستوريا، سەگودنياشنيايا — جيزن، زاۆتراشنيايا — بۋدۋششەە. ۋ كاجدوي سۆويا فيلوسوفيا، سۆويا مەرا. وحوتنيكوۆ يسسلەدوۆات پروشلۋيۋ پراۆدۋ — منوگو، پوسكولكۋ سەگودنياشنەە — نەپونياتنو، بۋدۋششەە — ۆ تۋمانە. پوەتومۋ سۋششەستۆۋيۋت ي ۆەرنىە، ي لوجنىە كونتسەپتسي پراۆدى. وپرەدەليت، چە سلوۆو ۆەرنو ۆ گيگانتسكوم سونمە سۋششەستۆۋيۋششيح تەوري، ۆىسكازىۆاني، دوگم، زاترۋدنيتەلنو. ي توگدا نيچەگو نە وستاەتسيا، كاك پريزنات، چتو «نەت پراۆدى، كرومە بوگا، ي وتكروۆەنيە ەگو — يستينا». ناد ميروم، گدە ۆسە مەنياەتسيا، پەرەحوديت يز ودنوگو سوستويانيا ۆ درۋگوە، زابلۋجداەتسيا، پلۋتاەت، وشيباەتسيا، ناد ۆسەم ۆوزۆىشاەتسيا يستينا. يميا يستينى — بوگ، تۆورەتس، اللاح. ك تاكومۋ زاكليۋچەنيۋ پريحوديش، چيتايا شاكاريما. كونەچنو، وسوزناۆات، چتو بوگ — يستينا، — ەتو ەششە نە پوزنانيە سۋتي، تولكو پرينتسيپ، ۋستانوۆكا. مى ۆسەگدا دولجنى دەرجات ۆ ۋمە، چتو ۆسە-تاكي ودنا پراۆدا ەست، ەتو كاك كومپاس نا ناشەم پۋتي. پري ناليچي كومپاسا ۆسەگدا ەست ۋۆەرەننوست ي نادەجدا ۆىيتي نا ۆەرنۋيۋ دوروگۋ، يبو ەست بوگ، ي ون — يستينا.

وپرەدەليۆشيس س پونياتيەم وتكروۆەنيا بوگا، شاكاريم وبراششاەتسيا ك پريرودە پراۆەدنوستي. و پراۆەدنوستي موجنو منوگوە پوچەرپنۋت يز رەليگيوزنوي، سۋفيسكوي ليتەراتۋرى، پرەداني. سوۆەرشەننو وچەۆيدنو، چتو بولشينستۆو ليۋدەي يمەيۋت پونياتيە و پراۆەدنوستي. ۆ تەپەرەشنەم اباەۆسكوم رايونە، رودنىح مەستاح شاكاريما، ەست تاكيە گەوگرافيچەسكيە نازۆانيا، كاك «سمۋگلىي پراۆەدنيك»، «دەۆۋشكا-پراۆەدنيتسا». منوگو يح ي ۆ درۋگيح وبلاستياح كازاحستانا. يز ەتوگو سلەدۋەت ۆىۆود، چتو سۆياتىە ەتي، جيۆيا سرەدي ليۋدەي، نادەلەنى بىلي وسوبىمي كاچەستۆامي. پو موەمۋ، يح نازىۆالي سۆياتىمي ۋجە پوسلە سمەرتي پوتومكي تەح، كتو پريحوديل جيت پوسلە نيح. يزۆەستنو، چتو منوگيە نەوبىكنوۆەننىە كاچەستۆا ي سۆويستۆا ناتۋرى راسكرىۆايۋتسيا نە ۋ ۆسەح، ي مەشايۋت ەتومۋ ليۋدسكيە پوروكي. پراۆەدنيك جە ۆسيۋ سۆويۋ جيزن پوسۆياششاەت ۋكروششەنيۋ ستراستەي، بوربە س پوروكامي. ۆوجدەلەنيا نە پوكوريايۋتسيا دۋحۋ لەگكو، وني، ۋۆلەكايا چەلوۆەكا ك نوۆىم سوبلازنام ي يسكۋشەنيام، وبلادايۋت وگرومنوي پريتياگاتەلنوي سيلوي. نو ۆ ودنوم وني سلابى — ۋ نيح ناپروچ وتسۋتستۆۋەت چۋۆستۆو مەرى، ناسىششەنيا، ۋمەنيە وستانوۆيتسيا. ەتا تەما ياۆلياەتسيا ۆەدۋششەي ۆ «فاۋستە» گەتە. كاك ۆى پومنيتە، فاۋست زاكليۋچاەت س مەفيستوفەلەم سدەلكۋ، پو پوۆودۋ چەگو — ۋزناەم يز وترىۆكا:

مەفيستوفەل:

تەم لەگچە بۋدەت پري تاكوم ۆوززرەنە،

تەبە ۆويتي سو منويۋ ۆ سوگلاشەنيە.

زا ەتو، پولوجيس نا موي وتۆەت،

يا دام تەبە، چەگو نە ۆيدەل سۆەت.

فاۋست:

چتو موجەش تى پووبەششات، بەدنياگا؟

ۆام، بليزورۋكيم، نەپونياتنا سۋت

سترەملەني ك ۋسكولزايۋششەمۋ بلاگۋ...

مەفيستوفەل:

...نو مى دوبۋدەم، داي منە تولكو سروك،

ۆەرنەە ي پولاكومي كۋسوك.

فاۋست:

پۋست ميگا بولشە يا نە پروتيانۋ،

ۆ توت سامىي چاس، كوگدا ۆ ۋسپوكوەنە،

پريسلۋشايۋس يا ك لەستي ۆوسحۆالەني،

ەسلي سەبيا دۋراچيت ستراستي دام، —

پۋسكاي توگدا ۆ رازگارە ناسلاجدەني

منە سمەرت پريدەت!

مەفيستوفەل:

زاپومنيم!

فاۋست:

پو رۋكام!

ەدۆا يا ميگ وتدەلنىي ۆوزۆەليچۋ،

ۆسكريچاۆ: «مگنوۆەنيە، پوۆرەمەني!» —

ۆسە كونچەنو، ي يا — تۆويا دوبىچا...

(گەتە. سوچ: ۆ 10 توماح. - م.، 1976. — ت. 2. - س. 60-61).

گەتە سچيتاەت، چتو ەست وسوبەننوست ۆ توم، چتو چەلوۆەك ستانوۆيتسيا ۆراگوم سۆويح ۆوجدەلەني.

فاۋست نە سداەتسيا مەفيستوفەليۋ، ون ودەرجيۆاەت پوبەدۋ.

دۋمايۋ، ۆى سو منوي سوگلاسيتەس، ەسلي يا سكاجۋ، چتو گەتە نە ينتەرەسوۆال يسحود سپورا، ەگو بولشە پريۆلەكالا فابۋلا، تەچەنيە سوبىتي. وپيسىۆايا پودروبنو، ۆ دەتالياح سۋت جيزني چەلوۆەكا، گەنيالنو سوچەتايا ۆووبراجەنيە ي پراۆدۋ، گەتە، پوحوجە، نە پريداۆال وسوبوگو زناچەنيا رەشەنيۋ درامى دەمونا ي چەلوۆەكا. يلي، بىت موجەت، ۆ ەتوم زاكليۋچەن ەگو وسوبىي ستيل. پوحوجە، چتو ناد ەتيم ستويت پورازمىشليات.

سمىسل دوگوۆورا مەجدۋ نيمي زاكليۋچاەتسيا ۆ توم، چتو مەفيستوفەل بەرەتسيا دوكازات: ۆراگ چەلوۆەكۋ نە كتو-نيبۋد، ا سام چەلوۆەك. چەلوۆەك ي پوموگاەت سەبە، ي ناكازىۆاەت، ي يستيازاەت سەبيا. گلاۆنىي ناسيلنيك — ون سام، يبو ون نە حوزياين سامومۋ سەبە، ون نيكوگدا ۆ زەمنوي جيزني نە سموجەت ۋپراۆليات سوبوي. وچەن ترۋدنو ەمۋ ۋبەرەچسيا وت پوروكا، كاك وت بولەزني. بولەزني ەتي سلەدۋيۋششيە: تششەسلاۆيە، حۆاستوۆستۆو ي مەچتا و سچاستە. وني ي ياۆليايۋتسيا يستوچنيكامي نەجەلاتەلنىح ياۆلەني، رازرۋشايۋششيح سۋششنوست چەلوۆەكا. يمەننو ەتو يمەل ۆ ۆيدۋ اباي، س ساركازموم زامەچايا: «نە پروداۆايا چەست، نە دوبەشسيا سلاۆى، نە وبمانەش — نە نايدەش لۋچشۋيۋ دوليۋ». چەلوۆەك ناچيناەت سۋەتيتسيا رادي سلاۆى، ي تۋت جە پەرەد نيم ۆستاەت پروبلەما چەستي ي بەسچەستيا. سچيتات جە سەبيا سچاستليۆىم — سامووبمان، پوسكولكۋ سچاستە — ميراج، ي چەلوۆەكۋ نيكوگدا نە دوبراتسيا دو نەگو. مى نازىۆاەم سەبيا سچاستليۆىمي، يمەيا ۆ ۆيدۋ توت وترەزوك ۆرەمەني، ميگ، كوگدا مى سەبيا تاكوۆىمي وششۋششاەم. ميگ — ي سچاستە ۋشلو، كاك ۆودا مەجدۋ پالتسامي. ۋ شوپەنگاۋەرا ەست ودنا زامەچاتەلنايا مىسل و سچاستە...

«...ۆسياكوە سچاستە يمەەت ليش وتريتساتەلنىي، ا نە پولوجيتەلنىي حاراكتەر... پوەتومۋ ونو نە موجەت بىت پروچنىم ۋدوۆلەتۆورەنيەم يلي ۋدوۆولستۆيەم، ا ۆسەگدا وسۆوبوجداەت تولكو وت كاكوگو-نيبۋد سترادانيا ي ليشەنيا، زا كوتورىم دولجنو پوسلەدوۆات يلي نوۆوە سترادانيە، يلي... بەسپرەدمەتنايا توسكا ي سكۋكا...» (شوپەنگاۋەر ا. — مينسك، 1997).

سچاستە نە ۆەچنو، ەتو ميمولەتنوە سوستويانيە. پوەتومۋ ۆەچنوگو رايا نا گرەشنوي ناشەي زەملە نەت، كاك نەت ي ناسلاجدەني. وتكرىتيە بۋددى ۆ توم ي سوستويت، چتو ون نازۆال جيزن سترادانيەم.

ۆوپروس شاكاريما و زاگروبنوي جيزني ۆىزىۆاەت سپورى. ۆ ناشي دني ەتوت سپور رازگوراەتسيا س نوۆوي سيلوي. وتريتسات زاگروبنۋيۋ جيزن ۆوۆسە — كونەچنو، ترۋدنو، نو ۆەد نيكتو يز ليۋدەي نە بىل ني ۆ رايۋ، ني ۆ ادۋ ي، ۆەرنۋۆشيس، نە راسسكازال پراۆدۋ و پوتۋستوروننەم ميرە. ۆسە رازگوۆورى و راە، وب ادە — ۆسەگو ليش پرەدپولوجەنيا، دومىسلى. ۋمەرشيم نە سۋجدەنو ۆوزۆراتيتسيا نا زەمليۋ ۆ پرەجنەم ۆيدە. ۆرەميا دۆيجەتسيا پو زاداننوي سحەمە — يز پروشلوگو ۆ ناستوياششەە، يز ناستوياششەگو ۆ بۋدۋششەە. ۆرەميا نە پوۆەرنۋت ۆسپيات، ي پوتومۋ ۋمەرشي چەلوۆەك نە ۆوزۆراتيتسيا. ۆسە رازگوۆورى و چۋدەسنوم ۆوسكرەشەني — پروستو يگرا ۆووبراجەنيا، رەزۋلتات حۋدوجەستۆەننوگو ۆىمىسلا. چەلوۆەكۋ سۆويستۆەننو رازمىشليات و زاگروبنوم ميرە، يبو ون زناەت، چتو ۆوزۆراتا نا زەمليۋ نە بۋدەت. ۆ ەتوم سمىسلە پوكازاتەلنا «بوجەستۆەننايا كومەديا» دانتە. ۆ كنيگە ۆ وبرازنوي فورمە ۆسترەچايۋتسيا جيۆىە ي ۋسوپشيە، ي پوسلەدنيە راسسكازىۆايۋت و زاگروبنوم ميرە. ەتو حۋدوجەستۆەننايا پراۆدا، نە ناۋچنايا. ۆ ناۋكە نەت، ك سوجالەنيۋ، پونياتي «اد» ي «راي»، وني ۆسترەچايۋتسيا ليش ۆ ميفاح ي حۋدوجەستۆەننىح پرويزۆەدەنياح. ۆوسپرينيماەم ەتي پونياتيا تولكو ۆ وتنوشەني چەلوۆەكا، كاك تاينۋ سۋششنوستي ەگو. راي — ەتو بلاگو، دوبرو، اد جە — مۋكي، سترادانيا. چەلوۆەك موجەت پوپاست ي ۆ راي، ي ۆ اد، پوسكولكۋ چەلوۆەك — گرەشەن. بەزگرەشنومۋ ۋگوتوۆانا دوروگا ۆ راي. پوپاۆشەمۋ ۆ اد پرەدستويت پرويتي چەرەز تاكيە يسپىتانيا، كاك بول، ستراح، وتچايانيە. تاك گوۆوريات سۆياششەننوسلۋجيتەلي. نو رازۆە ۆوزموجنو پروجيت بەز گرەحا، دا ي ۆ چەم توگدا پرەلەست جيزني؟ زەمنايا جيزن — نە راي، دا ي چەلوۆەك — نە انگەل. ۆ ەتوم برەننوم ميرە منوگو يزمەنچيۆوگو، نەپوستوياننوگو. چەلوۆەك ناحوديتسيا ۆ تسەنترە ەتوي كرۋگوۆەرتي. ون حوچەت بىت حوروشيم، حوچەت دەلات دوبرو، نو گريازي ەتوگو ميرا ەمۋ نە يزبەجات. ۆ تاكيە چاسى چەلوۆەك، پودسچيتاۆ سوۆەرشەننىە گرەحي، ۆپاداەت ۆ توسكۋ، ستراداەت، سكوربيت. چەلوۆەك ۆ سكوربي — دۋمايۋششي، ۋمنىي، ۆىدايۋششيسيا چەلوۆەك. نە سلۋچاينو اباي گوۆوريت، چتو چەلوۆەك، نە پوزناۆشي سكوربي، بەزراسسۋدەن، وچەرتيا گولوۆۋ كيداەتسيا ۆ رازنىە پرەدپرياتيا، كو ۆسەمۋ وتنوسيتسيا لەگكو. يستسەليايۋششيم بالزاموم ۆ سوزناني سكوربياششەگو چەلوۆەكا ياۆلياەتسيا يدەيا و راە ي ادە، كوتورايا سۋششەستۆۋەت ليش ۆ سوزناني. چەلوۆەكۋ بەزدۋمنومۋ ەتا يدەيا ني ك چەمۋ، ون داجە ي نە بۋدەت راسسترايۆاتسيا پو ەتومۋ پوۆودۋ. ليش پىتليۆىي ۋم سپوسوبەن وتپراۆيتسيا پو سلەدام نەسۋششەستۆۋيۋششەگو وتۆەتا نا ۆوپروسى: «چتو ەست راي؟»، «چتو ەست اد؟».

چەتۆەرتىي ۆوپروس: «سامىي حوروشي چەلوۆەك، كاكوي ون؟»

ۆ پويسكاح وتۆەتا: حوروشي چەلوۆەك — كاكوي؟ ەسلي سلەدوۆات رەليگيوزنىم دوگمام، حوروشي چەلوۆەك — پرەداننىي مۋسۋلمانين، نو ەتو پونياتيە يسلاما. توت، كتو درۋگوي ۆەرى، دليا مۋسۋلمانينا — نە حوروشي چەلوۆەك، ا نەچەستيۆەتس. ۆ حريستيانستۆە، ناوبوروت، مۋسۋلمانە نەپراۆەدنوي ۆەرى. يسحوديا يح ەتوگو، زاكليۋچاەم، چتو ۆ رەليگي پونياتيە حوروشەگو يلي پلوحوگو زاۆيسيت وت توگو، كاكوي ۆەرى چەلوۆەك پريدەرجيۆاەتسيا. نو ەتو سپورنىي پودحود. ۆ ەتوم سپورە ۋچاستۆوۆال ي شاكاريم:

جەردىڭ ءجۇزىن ءدال تاۋىپ،

ەشبىر ءدىن جوق ورنىققان.

بارىندە دە بار ءقاۋىپ،

دىن كوبەيدى سوندىقتان.

سول كوپ ءدىندى شەشۋ بار،

سول شەشۋدىڭ ارتى بار.

اداسقانعا كەشۋ بار.

كەشۋدىڭ دە شارتى بار.

(كۋدايبەرديەۆ ش. شىع. —

الماتى: جازۋشى، 1988. — 264-ب.).

نەت ني ودنوي رەليگي،

پروچنو زانياۆشەي سۆوە مەستو.

ۆسە وني تايات ۆ سەبە وپاسنوست،

پوتومۋ يح ي رازۆەلوس منوجەستۆو.

ۆ نيح زاكليۋچاەتسيا رەشەنيە

كاكوي-تو پروبلەمى.

زابلۋجدايۋششيمسيا ەست پروششەنيە،

نو ەست نەكيە ۋسلوۆيا ەتوگو.

(پودستر. پەرەۆود)

وتتوگو، چتو ني ودنا يز رەليگي نە دوستيگلا يستينى، چيسلو يح ۆسە ۋۆەليچيۆالوس. ون زامەچاەت، چتو ۆ وسنوۆە ۆسەح رەليگي زاكليۋچەنا نەكايا يستينا، چتو وني روجدايۋتسيا يز سترەملەنيا ك سپراۆەدليۆوستي. ۆسە رەليگي پريۆوديات ك ودنومۋ زنامەناتەليۋ، وبەدينيايۋت يمەننو ەتي سۆويستۆا. شاكاريم تاكجە سچيتاەت، چتو زابلۋجدايۋششيحسيا نادو پروستيت، نو پري وپرەدەلەننىح ۋسلوۆياح. ەسلي چەلوۆەك سبيلسيا س پۋتي ۆ پويسكاح يستينى، تو، كونەچنو، ەگو پروستيت سلەدۋەت. ۆەد ون يسكرەننە دۋمال، چتو يدەت پو ۆەرنومۋ پۋتي ي نە دوگادىۆالسيا و توم، چتو زابلۋجداەتسيا. شاكاريم ستاۆيت پەرەد نيم سلەدۋيۋششيە ۋسلوۆيا:

مەيلى، كىمگە شوقىنسىن،

شىن ىزدەسە ءتاڭىرىسىن.

قياناتتى جاۋ ءبىلسىن،

ونان تىيىپ ءناپسىسىن (264-ب.).

پۋست ون موليتسيا كومۋ ۋگودنو،

ۆەد ون يسكرەننە حوتەل نايتي پۋت ك بوگۋ.

ون نە دولجەن سوۆەرشات ناسيليا.

ي دولجەن وبۋزدات سۆوي ۆوجدەلەنيا.

(پودستر. پەرەۆود)

توت، كتو ۆستال نا پۋت يستينى، نە موجەت پرينيات ناسيليا، يمەننو پوەتومۋ ون وبۋزدىۆاەت سۆوي جەلانيا، سدەرجيۆاەت سۆوي ۆوجدەلەنيا. نو ەتو ۋسلوۆيە ترەبۋەت سۋروۆوي، جەستكوي ديستسيپلينى. پوچتي نەۆوزموجنو، جيۆيا سرەدي ليۋدەي، يزبەجات كاكيح-ليبو ستولكنوۆەني، ناسيليا. ەست تولكو ودين پۋت ۆىپولنيت ۋسلوۆيە پروششەنيا — ەتو پۋت اسكەتيزما. ۋيتي ۆ گورى، نيكوگو نە ۆيدەت، دني ي نوچي پروۆوديا ۆ موليتۆاح. چتوبى نە سوۆەرشات ناسيليا، نادو ۆىياسنيت، چتو جە ونو ۆ سەبە زاكليۋچاەت، كاكوي سمىسل. نو پوستيگنۋت ەتو پولنوستيۋ چەلوۆەچەسكومۋ سوزنانيۋ نە دانو. نام دوستۋپنو تولكو پونيمانيە مەرى زلودەيانيا، ناپريمەر، نە ۋبيۆات، نە زانيماتسيا رۋكوپريكلادستۆوم، نە وسكوربليات، نە ۋنيجات ي ت. د. ا سكولكو درۋگيح ۆيدوۆ ناسيليا: نا رابوتە، ۆ سەمە، ۆ رۋكوۆودستۆە، ناسيليە س تسەليۋ ناۆەدەنيا پوريادكا ي پروچيح ۆيدوۆ پريتەسنەني. ليۋدي يز بلاگورودنىح نامەرەني، جەلايا سدەلات حوروشەە، وكازات پوموشش، موگۋت ناۆرەديت، داجە نە پودوزرەۆايا، چتو ياۆليايۋتسيا ورۋديەم ناسيليا. ناسيليە زالوجەنو ۆ ساموي ناتۋرە چەلوۆەكا ي ۆىراجاەتسيا پوسرەدستۆوم پوستۋپكوۆ. جەلايا بىت سپراۆەدليۆىمي، مى زاچاستۋيۋ پريتەسنياەم چەلوۆەكا، پرينوسيم ەمۋ ۆرەد. ينوگدا، پولاگايا، چتو ناشي دەيستۆيا پراۆيلنى، رۋبيم سپلەچا، نە رازوبراۆشيس ۆ سيتۋاتسي، نە دۋماەم و پوسلەدستۆياح. كتو دولجەن رەگۋليروۆات پودوبنىە وبستوياتەلستۆا؟ نيكتو. چەلوۆەك، ۆوزموجنوستي ەگو سوزنانيا زدەس بەسسيلنى. موجەت بىت، ۆ ەتوم ي زاكليۋچاەتسيا گرەحوۆنوست چەلوۆەكا ي تاينا بوجەگو سوزدانيا؟

شاكاريم ۆىدۆيگاەت سلەدۋيۋششي تەزيس دليا رەشەنيا پروبلەمى:

تاڭىرى جولى — اق جۇرەك،

سايتان دەگەن — قيانات.

اق جۇرەكتى — ەرتەرەك،

ەسكەر-داعى، قىل ادەت... (264-ب.).

پۋت تۆورتسا — چيستوتا سەردتسا،

دياۆول — ناسيليە.

پوزناي رانشە چيستوتۋ سەردتسا

ي دەيستۆۋي پو سوۆەستي.

(پودستر. پەرەۆود)

لەگكو گوۆوريت — چيستوتا سەردتسا، ا چتو ەتو وزناچاەت كونكرەتنو، ۆ رەالنوي جيزني؟ چيستوتا سەردتسا — ەتو لوزۋنگ، ا ۆوت كاك ۆوپلوتيت ەتوت لوزۋنگ ۆ جيزن؟ كاك موجنو ۆ ناشي سمۋتنىە ۆرەمەنا سوحرانيت چيستوتۋ پومىسلوۆ، كوگدا ۆسە نانوسنوە ي ۆرەدنوە، چتو پوياۆيلوس ۆ ناشي دني، ۆوشلو ۆ پلوت ي كروۆ؟ نادو وچيستيت وت گريازي پوۆسەدنەۆنوستي سەبيا. وب ەتوم گوۆوريلي ي حاكيمى. پروبلەما ۆ توم، كاك ەتو سدەلات. سترەسسى ي دۋشەۆنىە رانى، پوچەرنەۆشايا وت زلوبى ي وجەستوچەنيا كروۆ. كاك ۋبەرەچسيا ۆ ەتي جەستوكيە ۆرەمەنا، كاك سوحرانيت چيستوتۋ سەردتسا؟ پونياتنو، چتو حوروشي چەلوۆەك — چەلوۆەك س چيستىم سەردتسەم. ەتو، موجەت بىت، ي ۆەرنو، نو سوحرانيت چيستوتۋ ۆ سەردتسە، يمەت نە ومراچەننوە نيچەم سوزنانيە، نە پەچاليتسيا، نە سترادات، پو-موەمۋ، موگۋت تولكو پوتەرياۆشيە راسسۋدوك، ۋماليشەننىە يلي نە دوستيگشيە ۆوزراستا گرەحا، بەزۆيننىە ملادەنتسى. چتو جە دو وستالنىح، تو تۋت دەلو سپورنوە. وستاەتسيا، وسوزناۆ ي وسمىسليۆ سودەياننىي گرەح، پوكاياتسيا، پوپروسيت پروششەنيا ۋ بوگا. شاكاريمۋ بىلو يزۆەستنو پودوبنوە رەشەنيە پروبلەمى، نو ەتوت وتۆەت نە ۋدوۆلەتۆورياەت ەگو. ون، پونيمايا ۆاجنوست داننوي پروبلەمى ي ستاۆيا ۆوپروس پەرەد ليۋدمي زنايۋششيمي، حوچەت، چتوبى ليۋدي وسوزنالي نەوبحوديموست زنانيا و حوروشەم چەلوۆەكە. ۋچەنيە و چەلوۆەكە نازىۆاەتسيا انتروپولوگيەي، ا ەست لي ۋچەنيە و حوروشەم چەلوۆەكە؟ وتدەليۆ وت چەلوۆەكا چەلوۆەچەسكوە (تو، چتو نا سوۆرەمەننوم يازىكە نازىۆاەتسيا گۋمانيزموم، مى سوزدالي ناۋكۋ، كوتورايا نازىۆاەتسيا ەتيكوي، شاكاريم جە نازىۆال ەە ۋچەنيەم سوۆەستي).

پوپىتكي سوزدانيا كونتسەپتسي و حوروشەم چەلوۆەكە بىلي ۆسەگدا، ۆسە رەليگي وبراششالي نا ەتۋ پروبلەمۋ وسوبوە ۆنيمانيە. يبن ارابي ۆ سۆويح پرويزۆەدەنياح سفورميروۆال كونتسەپتسيۋ زرەلوي ليچنوستي. ۆ ەپوحۋ سوۆەتوۆ بىلا سوزدانا كونتسەپتسيا ۆسەستوروننە رازۆيتوگو چەلوۆەكا. حوروشي چەلوۆەك — كتو ون؟ كاكيە پوستۋپكي ون دولجەن سوۆەرشات، چتوبى پروسلىت حوروشيم چەلوۆەكوم؟ ەتو سلوجنايا پروبلەما، دو سيح پور نە رازرەشەننايا نيكەم.

اباي حوروشيم چەلوۆەكوم سچيتاەت توگو، كتو وبلاداەت ترەميا كاچەستۆامي: سيلنوي ۆولەي، پروسۆەتلەننىم رازۋموم، دوبرىم سەردتسەم (اباي. — الماتى: جازۋشى، 1995. — ت. 2. — س. 6). زناچيت، حوروشي چەلوۆەك — ەتو ۆولەۆوي، رازۋمنىي، دوبرىي چەلوۆەك. ۆسە ەتي تري كاچەستۆا دولجنى پريسۋتستۆوۆات ۆ حوروشەم چەلوۆەكە ودنوۆرەمەننو. تاكوي چەلوۆەك نا پۋتي گامالۋس—ساليح، ينىمي سلوۆامي، ون ۆسەگدا گوتوۆ ك دوبرودەتەلنىم دەلام.

دوبرودەتەل — ەتو نە تولكو سوزنانيە، نو ي دەلو. دوبرودەتەل وپرەدەلياەتسيا دەيانيامي چەلوۆەكا، ۋ كوتوروگو ي سلوۆا، ي دەلا ەدينى. اباي يسپولزۋەت پونياتيە گامالۋس—ساليح يمەننو ۆ ەتوم زناچەني.

«گامالۋس−ساليح دولجەن بىت سپراۆەدليۆىم ي دوبرىم. ۆسە پلوتسكيە جەلانيا ي سترەملەنيا نە دايۋت سپراۆەدليۆوستي ي دوبروتى. ۆوزموجنو، چتو سپراۆەدليۆوست — مات ۆسەح دوبرودەتەلەي» (تام جە. — س. 198).

ۆ وسنوۆە ۆسەح دوبرودەتەلەي لەجيت سپراۆەدليۆوست. نو دو كونتسا پوستيچ زناچەنيە ەتوگو پونياتيا وكازالوس نەۆوزموجنىم. ني ودين ۆلاستيتەل، ني ودين پروروك، سۆياتوي يلي حاكيم نيكوگدا نە پريزناەتسيا ۆ سۆوەي نەسپراۆەدليۆوستي. نو پارادوكس ۆ توم، چتو وني تولكو ي گوۆوريات و سپراۆەدليۆوستي. دا ي نارود ۆسەگدا جاجدەت سپراۆەدليۆوستي. پوتومۋ دولجنو بىت تاك منوگو ۆوكرۋگ ەتوگو سپوروۆ، رازگوۆوروۆ، تەوري، ۋچەني. ۋتوپي سوتسياليستيچەسكيە، دەموكراتيچەسكيە ي پروچيە تەوري پوياۆيليس ۆ رازنىە گودى ي ۆەكا، دا ي سەيچاس روجداەتسيا يح نەمالو، نو ني ودنا يز نيح دو سيح پور نە راسكرىتا ۆ پولنوم وبەمە سمىسلا ي زناچەنيا ۆىشەوزناچەننوگو پونياتيا. پري سوۆەتاح سپراۆەدليۆوست وتوجدەستۆليالي س راۆەنستۆوم، ي پوستەپەننو ستالو ۆوزموجنىم ۋكرەپيت نەسپراۆەدليۆوست ۆ گوسۋدارستۆە. راۆنوپراۆيە ي سپراۆەدليۆوست — ەتو دۆا رازنىح پونياتيا. سپراۆەدليۆوست ۋچيتىۆاەت ۆسە پراۆا ي جەلانيا كاجدوگو چەلوۆەكا ي پىتاەتسيا سوزدات ۋسلوۆيا دليا يح ۆىپولنەنيا. كونەچنو، ەتو بلاگورودنوە ۋسترەملەنيە، نو ابسوليۋتنو نە ۆىپولنيموە ۆ ليۋبوم وبششەستۆە، دا ك تومۋ جە ونو تايت ۆ سەبە وگرومنىي ۆرەد ي وپاسنوست، يبو كتو موجەت پورۋچيتسيا، چتو جەلانيە ي چايانيە وتدەلنوگو چەلوۆەكا نە موگۋت يدتي ۆرازرەز س ينتەرەسامي وبششەستۆا، سودەرجات ۆ سەبە نەگۋماننىە يدەي. پوەتومۋ ي سۋششەستۆۋيۋت ۆ وبششەستۆە وپرەدەلەننىە زاپرەتى ي وگرانيچەنيا. ەتو پراۆيلنو. نو ەسلي پودۋمات، تو ي ۆ ەتوي پراۆيلنوستي تايتسيا وپاسنوست. پوسكولكۋ ۆەد توت، كتو وپرەدەلياەت ەتي زاپرەتى ي وگرانيچەنيا، توجە چەلوۆەك. ۆو ۆسەم ەتوم رازوبراتسيا دو كونتسا ۆەسما سلوجنو، يبو پەرەد پراۆدوي ۆسەگدا زاۆەسوي ستويت پوليتيكا. ناپريمەر، نيكتو نە دەرزنۋل بى ۆ سوۆەتسكيە ۆرەمەنا، سكاجەم، ۆىستۋپيت پروتيۆ گوسۋدارستۆەننىح ۋستانوۆوك، وپروۆەرگنۋت پرينتسيپى، بۋدتو بى ۋتۆەرجدايۋششيە سپراۆەدليۆوست سترويا. پرويزوشلو ەتو پوتومۋ، چتو ۆ سوزناني ليۋدەي نە بىلو پونياتيا سپراۆەدليۆوستي ۆ وبەكتيۆنوم ەە سمىسلە. نارود بىل وبمانۋت ي ۆۆەدەن ۆ زابلۋجدەنيە. وجيدات ۆ پودوبنىە پەريودى دوبرودەتەلەي ۆ دەيستۆياح ي پوستۋپكاح ليۋدەي بىلو نەۆوزموجنو. پري سوحرانەني وبىچنىح، پروستەيشيح چەرت چەلوۆەچنوستي دوبرودەتەلنىمي نراۆامي وبششەستۆو نە وتليچالوس. ۆ ەتيح ۋسلوۆياح نا ۆوپروس، كاكوي ون — حوروشي چەلوۆەك، سوتسياليستيچەسكوە گوسۋدارستۆو، وپيراياس نا سوۆەتسكۋيۋ يدەولوگيۋ، داەت چەتكۋيۋ فورمۋليروۆكۋ. پوياۆيليس زۆانيا، سووتۆەتستۆۋيۋششيە وبليكۋ حوروشەگو چەلوۆەكا — گەروي سوۆەتسكوگو سويۋزا، گەروي سوتسياليستيچەسكوگو ترۋدا ي در. پروسلاۆلياليس يح دەلا، يح ستاۆيلي ۆ پريمەر، يمي گورديلاس سترانا. يا دالەك وت جەلانيا زانيماتسيا رازوبلاچەنيەم پروشلوگو، سكاجۋ ليش، چتو پودوبنىە دەيانيا دالەكي وت يدەالا دوبرودەتەلنوگو گوسۋدارستۆا. كاك يزۆەستنو، دوبرىە دەلا يدۋت وت سپراۆەدليۆوستي. ا ەسلي وسنوۆنىم پرينتسيپوم ستانوۆيتسيا نەسپراۆەدليۆوست، جەستوكوست، پوپرانيە پراۆ چەلوۆەكا، وتكۋدا جە ۆ تاكوم وبششەستۆە ۆزياتسيا دوبرودەتەليام. نا ەتوت ۆوپروس شاكاريما ۆرياد لي موجنو وتۆەتيت پريمەرامي يز جيزني سوتسياليستيچەسكوگو وبششەستۆا. چتوبى راسكرىت سامىە لۋچشيە، بلاگورودنىە چەرتى ۆ چەلوۆەكە، نەوبحوديمو سوزدات بلاگوپرياتنىە سوتسيالنىە ۆوزموجنوستي. ۆ پروتيۆنوم سلۋچاە ۆسە رازگوۆورى و دوبرودەتەلي — پۋستىە مەچتى، نە ۆىحودياششيە زا پرەدەلى ۋتوپي. سپراۆەدليۆوست، كونەچنو جە، دولجنا وبرەستي حوزياينا-چەلوۆەكا. سپراۆەدليۆوست — ەتو نە تولكو سوتسيالنوە پروياۆلەنيە، ەتو ونتولوگيچەسكوە ياۆلەنيە، ۆىراجايۋششەە گارمونيۋ پريرودى، كوتورايا ۆ سۆوەي سۋششنوستي سپراۆەدليۆا. ۆ پريرودە نەت نيچەگو ليشنەگو. ا ەتو ي ەست گلاۆنوە ۋسلوۆيە سپراۆەدليۆوستي. گارمونيۋ پريرودى نارۋشيل چەلوۆەك، تو ەست يمەننو ون ۆنەس ۆ نەە نەسپراۆەدليۆوست، يبو ۆ ەگو دەيانياح ەست پولەزنىە ي بەسپولەزنىە پوستۋپكي، يناچە گوۆوريا، ەست ليۋدي حوروشيە ي پلوحيە. كونەچنو، ەتو ۋسلوۆنوە پونياتيە، نو، تەم نە مەنەە، مى نە ۋستاەم، پودوبنو شاكاريمۋ، زاداۆات درۋگ درۋگۋ ۆوپروس: «كاكوي ون — حوروشي چەلوۆەك؟» ۆ تريدتسات ۆوسموم سلوۆە اباي پريۆوديت پريمەر يز حاديسوۆ مۋحاممەدا: «حوروشي چەلوۆەك توت، كتو پرينوسيت پولزۋ درۋگومۋ چەلوۆەكۋ» (تام جە. — س. 203).

شاكاريم، كونەچنو جە، زنال منەنيە ابايا، نو ون نە ۋدوۆلەتۆوريلسيا گوتوۆىم وتۆەتوم. پودۋماەم ۆمەستە س ۆامي، پوچەمۋ جە ۋچەنيك نە وستانوۆيلسيا نا ەتوي مىسلي؟ ۆسپومنيم، چتو مى گوۆوريلي و ترەح كاچەستۆاح تسەلنوي ناتۋرى. تەپەر پرەدستاۆيم سەبە، چتو ەتوت تسەلنىي چەلوۆەك جەلاەت پرينەستي پولزۋ درۋگومۋ. پريرودا چەلوۆەكا پروياۆلياەتسيا نە ۆ سلوۆاح ي نامەرەنياح، ا ۆ كونكرەتنىح دەلاح. شاكاريم پىتاەتسيا ۆىياسنيت: تاك كاكيە يمەننو كونكرەتنىە پولەزنىە دەلا دولجەن سوۆەرشيت حوروشي چەلوۆەك. كاكوە دەيانيە پرينەسەت پولزۋ، چتو يز ەتيح دەياني ۆوسترەبوۆانو؟ كتو يز يزۆەستنىح ۋچەنىح، ۆوجدەي زاياۆليال و توم، چتو ون حوچەت سوۆەرشيت زلو، سودەيات نەدوبروە؟ ۆسە وني ۆ ودين گولوس گوۆوريلي، چتو ۆسە دەلاەتسيا يسكليۋچيتەلنو دليا بلاگا چەلوۆەكا. نو پوسلەدستۆيا يح بلاگيح نامەرەني، پرينەسشيح چەلوۆەچەستۆۋ سترادانيا ي مۋكي، يزۆەستنى ۆ يستوري. بىلي بلاگيە نامەرەنيا — ا رەزۋلتات پروتيۆوپولوجنىي. پوچەمۋ تاك پولۋچيلوس؟ كاجەتسيا، چتو شاكاريم يششەت وتۆەت يمەننو نا ەتوت ۆوپروس. يزناچالنو يسۋس بىل ودەرجيم يدەەي پرينەستي بلاگو چەلوۆەچەستۆۋ. نو سكولكو بىلو جەرتۆ نا پۋتي ك ۋتۆەرجدەنيۋ حريستيانستۆا. سكولكو ناسيليا بىلو سوۆەرشەنو ناد ليۋدمي، وبراششاەمىمي ۆ ۆەرۋ حريستا؟ نە موگۋ سكازات، چتو بىلو بلاگوە دەلو. سترەملەنيە پوموچ چەلوۆەكۋ وبراتيلوس ۆو زلو.

چتو كاساەتسيا پروروكا مۋحاممەدا، تو، سوگلاسنو ەگو ۋچەنيۋ، حوروشي چەلوۆەك توت، كتو ستۋپيل نا ستەزيۋ مۋسۋلمانستۆا. تولكو توت، كتو پريزناەت اللاحا ي پروروكا ەگو، ياۆلياەتسيا بلاگوچەستيۆىم پراۆەدنيكوم. نو ۆ ميرە حريستيان بولشە، چەم مۋسۋلمان، دا ي بۋدديستوۆ پرەدوستاتوچنو. يح نازىۆايۋت نەچەستيۆىمي، ا رازۆە موجەت نەچەستيۆىي بىت بلاگودەتەلنىم؟ ەتو سپورنايا تەما. ۆووبششە، رەليگيوزنىي پارتيكۋلياريزم ني ك چەمۋ حوروشەمۋ نە پريۆوديت، وب ەتوم پريامو ي كاتەگوريچنو ۆىسكازىۆاليس ي اباي، ي شاكاريم. اباي گوۆوريت، چتو چەلوۆەچەستۆو ۆەدۋت ك بلاگيم دەلام تري گرۋپپى ليۋدەي — پروروكي، پراۆەدنيكي ي حاكيمى. پو ەگو منەنيۋ، مىسلياششيم ليچنوستيام نۋجنى حاكيمى، وني موگۋت بىت رازنوگو ۆەرويسپوۆەدانيا، نو، زاكليۋچاەت اباي، يمەننو وني دوستوينى بىت دۋحوۆنىمي پاستىريامي دليا زابلۋدشيح دۋش. ك سونمۋ حاكيموۆ ون پريچيسلياەت سوكراتا، پلاتونا، اريستوتەليا. شاكاريم سچيتاەت تاك جە: «داجە ەسلي بۋدۋچي يستيننىم، پرەداننىم مۋسۋلمانينوم تى سوۆەرشاەش ناسيليە، زناچيت، تى نە پراۆەدنىي چەلوۆەك، موليس ي پرويزنوسي پراۆەدنىە سلوۆا حوت تىسياچۋ لەت» (شاكاريم. — الماتى: جازۋشى، 1988. - س. 263).

زناچيت، پو تومۋ، كاكۋيۋ ۆەرۋ چەلوۆەك يسپوۆەدۋەت، وپرەدەليت، حوروشي ون يلي پلوحوي، نەلزيا. تاكيە پونياتيا، كاك، ناپريمەر، نەچەستيۆەتس، ۆارۆار، بەزبوجنيك ي در.، شيروكو پوپۋليارنىە ۆ كۋلتۋرە، يستوري رەليگي يسپولزوۆاليس يمي نامەرەننو يلي پو نەزنانيۋ. يح، نا موي ۆزگلياد، ني ۆ كوەم سلۋچاە نەلزيا ۆۆوديت ۆ لەكسيكون ۆ پروتسەسسە پوزنانيا سۋششنوستي چەلوۆەكا. يستيننىە ۋچەنىە-مۋسۋلمانە نە پولزۋيۋتسيا پودوبنىمي پونياتيامي. نەت يح ۆ سلوۆارە ابايا ي شاكاريما. ۆ مۋسۋلمانسكوي ليتەراتۋرە ەست ودنا ۋستانوۆكا، پرەۆراتيۆشاياسيا ۆ لەگەندۋ، — ۋستانوۆكا نا ششەدروست. س دەتسكيح لەت يا چاستو سلىشۋ پريتچۋ وب اتىمتاە ششەدروم. اتىمتاي نە بىل مۋسۋلمانينوم، نو زنايۋششيە گوۆوريلي، چتو ۆ ادۋ ەمۋ نەت مەستا، يبو بىل ون ششەدرىم چەلوۆەكوم. ششەدرىي چەلوۆەك ليۋبيم ي وپەكاەم سوزداتەلەم. پوسلۋشاەم دالەە ابايا:

«ۆسە ەتي كاچەستۆا ي سۆويستۆا اللاح، سوزداۆايا چەلوۆەكا، ۆلوجيل ۆ دۋشۋ كاجدوگو ي دال ۆوزموجنوست يح پروياۆلەنيا». پوياسنيايۋ: ەتي كاچەستۆا تۆورەتس دال كاجدومۋ وپرەدەلەننوي مەروي. «نو پروياۆيتسيا وني موگۋت، ەسلي چەلوۆەك بۋدەت يمەت سيلى ي سترەملەنيا يح پروياۆيت». پوياسنيايۋ: چتوبى ستات وبلاداتەلەم ەتيح كاچەستۆ، پروياۆيت يح، نۋجنى تسەلەۋسترەملەننوست، ۆوليا. بەزۆولنىي چەلوۆەك موجەت ي نە وسوزناۆات، چتو ەتي كاچەستۆا ۋ نەگو ەست. چەلوۆەك بەزۆولنىي موجەت تاك ي پروجيت جيزن، سۋششەستۆۋيا ۆپۋستۋيۋ، ني و چەم نە رازمىشليايا، ني و چەم نە پەرەجيۆايا. اباي پرەدۋپرەجداەت يمەننو وب ەتوم. چيتاەم دالشە: «ەتي كاچەستۆا موگۋت پروياۆيتسيا، ەسلي چەلوۆەك بۋدەت چيست ۆ پومىسلاح». پوياسنيايۋ: ششەدروست پروياۆلياەتسيا نە تولكو پري ناليچي ترەح ۆىشەۋكازاننىح سۆويستۆ، نو ەششە ي دولجنا پريسۋتستۆوۆات چيستوتا ۆ دەيانياح، بەز چيستوتى نەت ششەدروستي. پرودولجاەم چيتات: «وبلاداتەلي ەتيح ترەح كاچەستۆ، ۆو-پەرۆىح، پروروكي، ۆو-ۆتورىح، پراۆەدنيكي، پوتوم — حاكيمى، ي ۆ پوسلەدنيۋيۋ وچەرەد — ليۋدي س چيستىمي پومىسلامي» (اباي. — الماتى: جازۋشى، 1995. - ت. 2. - س. 199).

ەتي سلوۆا ابايا كاجۋتسيا منە ۆپولنە ۋمەستنىمي ي يمەيۋششيمي وسنوۆانيا دليا وتۆەتا نا ۆوپروس شاكاريما، يبو اباي پودحوديت ك پروبلەمە حوروشەگو چەلوۆەكا س دۆۋح ستورون. پرەجدە ۆسەگو، ون پرەدستاۆلياەت مودەل حوروشەگو چەلوۆەكا، سۋششنوست كوتوروگو سوستاۆلياەت ششەدروست. سۋششەستۆۋيۋت لي پودوبنىە ليۋدي؟ اباي نازىۆاەت يح: پروروكي، پراۆەدنيكي (سۆياتىە)، حاكيمى ي ليۋدي س چيستىمي پومىسلامي، مۋسۋلمانە. وستانوۆيمسيا ۆ تاكوم سلۋچاە نا كاجدوي يز ەتيح گرۋپپ ۆ وتدەلنوستي.

و پروروكاح. ميسسيا پروروكوۆ — بىت پوسرەدنيكامي، پوسلامي مەجدۋ تۆورتسوم ي ليۋدمي.

مۋحاممەدا مى نازىۆاەم يستيننىم پوسلاننيكوم، ي ەتو وتنوسيتسيا ي ك درۋگيم پروروكام. تو ەست، پوسكولكۋ مەجدۋ ليۋدمي ي تۆورتسوم نەت پرياموي سۆيازي، نەپوسرەدستۆەننوگو كون-تاكتا، يز-زا توگو، چتو بوجە سلوۆو نە پودۆلاستنو سوزنانيۋ چەلوۆەكا، پوسلاننيكامي، پروۆودنيكامي بوجەي ۆولي ياۆليايۋتسيا پروروكي. مۋسۋلمانە گوۆوريات: «اللاح ەدين، پروروك پراۆديۆ». يز رەليگيوزنوي ليتەراتۋرى مى زناەم، چتو دو مۋحاممەدا نا زەملە بىلو منوگو پروروكوۆ، يز نيح چەتۆەرو — مويسەي، داۆيد، يسۋس، مۋحاممەد — پريشلي سو سۆويمي وتكروۆەنيامي. و نيح موجنو منوگوە سكازات، نو ناس ينتەرەسۋەت ودين اسپەكت: بلاگيە دەلا، يلي يح ششەدروست. نەسومنەننو، چتو پروروك وتليچاەتسيا چيستوتوي، ۆەليكودۋشيەم، دوبرونراۆيەم، ون دوبرودەتەلنايا دۋشا. نە كاجدومۋ چەلوۆەكۋ ۋگوتوۆانا ۋچاست ستات پروروكوم، يبو ەتو ترەبۋەت وسوبىح كاچەستۆ، تاينا كوتورىح پوچتي نە پوستيجيمايا، ميستيچەسكايا. پروروك سپوسوبەن يزمەنيت سامىي دۋح ۆرەمەني، سوزنانيە ۆسەگو وبششەستۆا. كرومە توگو، نەكوتورىە يز نيح بىلي گوسۋدارستۆەننىمي دەياتەليامي، پراۆيتەليامي، تاك، ناپريمەر، مۋحاممەد بىل حاليفوم. پرەبىۆات ۆو ۆلاستي ي بىت سپراۆەدليۆىم وچەن نە پروستو، نو مۋحاممەد سترەميلسيا ك ەتومۋ ۆسەم سۆويم سۋششەستۆوم. مى موجەم سكازات، وتۆەچايا نا ۆوپروس شاكاريما و حوروشەم چەلوۆەكە، چتو پروروكي — ەتو مودەل حوروشەگو چەلوۆەكا. نو زدەس سلەدۋەت زامەتيت، چتو، حوتيا پروروك گوۆوريت وت يمەني سوزداتەليا، ون دەيستۆۋەت ۆ گرانيتساح ودنوي رەليگي. پروروكوۆ ۆ رازنىح رەليگياح منوگو، ۋ كاجدوي سۆوي پروروكي، پوتومۋ، دولجنو بىت، ۆ يستوري كۋلتۋرى ەست تراديتسيا گوۆوريت نە ناپريامۋيۋ و پروروكاح، ا و پروروچەستۆاح. اباي زامەتيل: ۆسە مەنياەتسيا — ي ليۋدي، ي جيزن، ي نراۆى، ي س ەتيمي يزمەنەنيامي پريحوديات نا زەمليۋ نوۆىە پروروكي. زامەتتە، وت توگو، چتو مەنيايۋتسيا نراۆى، ۆرەمەنا، ۋستوي، سلوۆو پروروكا، سكازاننوە رانەە، زامەنياەتسيا سلوۆوم نوۆوگو پروروكا. نەيزمەنەن ليش اللاح، مەنيايۋتسيا ليش پروروكي، پوسرەدنيكي مەجدۋ تۆورتسوم ي ليۋدمي. ۆىحوديت، چتو بلاگوە دەلو موجەت سو ۆرەمەنەم مەنيات سۆوە سودەرجانيە ي س پريحودوم نوۆوي ەپوحي وبنوۆليات سۆوە زناچەنيە.

ۋ ماگجانا جۋماباەۆا ەست ستيحوتۆورەنيە و پروروكە. ەپيگرافوم ك نەمۋ ماگجان ۆزيال ستروكي يز مەرەجكوۆسكوگو:

ۋسترەمليايا ناشي وچي

نا بلەدنەيۋششي ۆوستوك،

ناپريمەر، نەچەستيۆەتس، ۆارۆار، بەزبوجنيك ي در.، شيروكو پوپۋليارنىە ۆ كۋلتۋرە، يستوري رەليگي يسپولزوۆاليس يمي نامەرەننو يلي پو نەزنانيۋ. يح، نا موي ۆزگلياد، ني ۆ كوەم سلۋچاە نەلزيا ۆۆوديت ۆ لەكسيكون ۆ پروتسەسسە پوزنانيا سۋششنوستي چەلوۆەكا. يستيننىە ۋچەنىە-مۋسۋلمانە نە پولزۋيۋتسيا پودوبنىمي پونياتيامي. نەت يح ۆ سلوۆارە ابايا ي شاكاريما. ۆ مۋسۋلمانسكوي ليتەراتۋرە ەست ودنا ۋستانوۆكا، پرەۆراتيۆشاياسيا ۆ لەگەندۋ، — ۋستانوۆكا نا ششەدروست. س دەتسكيح لەت يا چاستو سلىشۋ پريتچۋ وب اتىمتاە ششەدروم. اتىمتاي نە بىل مۋسۋلمانينوم، نو زنايۋششيە گوۆوريلي، چتو ۆ ادۋ ەمۋ نەت مەستا، يبو بىل ون ششەدرىم چەلوۆەكوم. ششەدرىي چەلوۆەك ليۋبيم ي وپەكاەم سوزداتەلەم. پوسلۋشاەم دالەە ابايا:

«ۆسە ەتي كاچەستۆا ي سۆويستۆا اللاح، سوزداۆايا چەلوۆەكا، ۆلوجيل ۆ دۋشۋ كاجدوگو ي دال ۆوزموجنوست يح پروياۆلەنيا». پوياسنيايۋ: ەتي كاچەستۆا تۆورەتس دال كاجدومۋ وپرەدەلەننوي مەروي. «نو پروياۆيتسيا وني موگۋت، ەسلي چەلوۆەك بۋدەت يمەت سيلى ي سترەملەنيا يح پروياۆيت». پوياسنيايۋ: چتوبى ستات وبلاداتەلەم ەتيح كاچەستۆ، پروياۆيت يح، نۋجنى تسەلەۋسترەملەننوست، ۆوليا. بەزۆولنىي چەلوۆەك موجەت ي نە وسوزناۆات، چتو ەتي كاچەستۆا ۋ نەگو ەست. چەلوۆەك بەزۆولنىي موجەت تاك ي پروجيت جيزن، سۋششەستۆۋيا ۆپۋستۋيۋ، ني و چەم نە رازمىشليايا، ني و چەم نە پەرەجيۆايا. اباي پرەدۋپرەجداەت يمەننو وب ەتوم. چيتاەم دالشە: «ەتي كاچەستۆا موگۋت پروياۆيتسيا، ەسلي چەلوۆەك بۋدەت چيست ۆ پومىسلاح». پوياسنيايۋ: ششەدروست پروياۆلياەتسيا نە تولكو پري ناليچي ترەح ۆىشە-ۋكازاننىح سۆويستۆ، نو ەششە ي دولجنا پريسۋتستۆوۆات چيستوتا ۆ دەيانياح، بەز چيستوتى نەت ششەدروستي. پرودولجاەم چيتات: «وبلاداتەلي ەتيح ترەح كاچەستۆ، ۆو-پەرۆىح، پروروكي، ۆو-ۆتورىح، پراۆەدنيكي، پوتوم — حاكيمى، ي ۆ پوسلەدنيۋيۋ وچەرەد — ليۋدي س چيستىمي پومىسلامي» (اباي. — الماتى: جازۋشى، 1995. - ت. 2. - س. 199).

ەتي سلوۆا ابايا كاجۋتسيا منە ۆپولنە ۋمەستنىمي ي يمەيۋششيمي وسنوۆانيا دليا وتۆەتا نا ۆوپروس شاكاريما، يبو اباي پودحوديت ك پروبلەمە حوروشەگو چەلوۆەكا س دۆۋح ستورون. پرەجدە ۆسەگو، ون پرەدستاۆلياەت مودەل حوروشەگو چەلوۆەكا، سۋششنوست كوتوروگو سوستاۆلياەت ششەدروست. سۋششەستۆۋيۋت لي پودوبنىە ليۋدي؟ اباي نازىۆاەت يح: پروروكي، پراۆەدنيكي (سۆياتىە)، حاكيمى ي ليۋدي س چيستىمي پومىسلامي، مۋسۋلمانە. وستانوۆيمسيا ۆ تاكوم سلۋچاە نا كاجدوي يز ەتيح گرۋپپ ۆ وتدەلنوستي.

و پروروكاح. ميسسيا پروروكوۆ — بىت پوسرەدنيكامي، پوسلامي مەجدۋ تۆورتسوم ي ليۋدمي.

مۋحاممەدا مى نازىۆاەم يستيننىم پوسلاننيكوم، ي ەتو وتنوسيتسيا ي ك درۋگيم پروروكام. تو ەست، پوسكولكۋ مەجدۋ ليۋدمي ي تۆورتسوم نەت پرياموي سۆيازي، نەپوسرەدستۆەننوگو كونتاكتا، يز-زا توگو، چتو بوجە سلوۆو نە پودۆلاستنو سوزنانيۋ چەلوۆەكا، پوسلاننيكامي، پروۆودنيكامي بوجەي ۆولي ياۆليايۋتسيا پروروكي. مۋسۋلمانە گوۆوريات: «اللاح ەدين، پروروك پراۆديۆ». يز رەليگيوزنوي ليتەراتۋرى مى زناەم، چتو دو مۋحاممەدا نا زەملە بىلو منوگو پروروكوۆ، يز نيح چەتۆەرو — مويسەي، داۆيد، يسۋس، مۋحاممەد — پريشلي سو سۆويمي وتكروۆەنيامي. و نيح موجنو منوگوە سكازات، نو ناس ينتەرەسۋەت ودين اسپەكت: بلاگيە دەلا، يلي يح ششەدروست. نەسومنەننو، چتو پروروك وتليچاەتسيا چيستوتوي، ۆەليكودۋشيەم، دوبرونراۆيەم، ون دوبرودەتەلنايا دۋشا. نە كاجدومۋ چەلوۆەكۋ ۋگوتوۆانا ۋچاست ستات پروروكوم، يبو ەتو ترەبۋەت وسوبىح كاچەستۆ، تاينا كوتورىح پوچتي نە پوستيجيمايا، ميستيچەسكايا. پروروك سپوسوبەن يزمەنيت سامىي دۋح ۆرەمەني، سوزنانيە ۆسەگو وبششەستۆا. كرومە توگو، نەكوتورىە يز نيح بىلي گوسۋدارستۆەننىمي دەياتەليامي، پراۆيتەليامي، تاك، ناپريمەر، مۋحاممەد بىل حاليفوم. پرەبىۆات ۆو ۆلاستي ي بىت سپراۆەدليۆىم وچەن نە پروستو، نو مۋحاممەد سترەميلسيا ك ەتومۋ ۆسەم سۆويم سۋششەستۆوم. مى موجەم سكازات، وتۆەچايا نا ۆوپروس شاكاريما و حوروشەم چەلوۆەكە، چتو پروروكي — ەتو مودەل حوروشەگو چەلوۆەكا. نو زدەس سلەدۋەت زامەتيت، چتو، حوتيا پروروك گوۆوريت وت يمەني سوزداتەليا، ون دەيستۆۋەت ۆ گرانيتساح ودنوي رەليگي. پروروكوۆ ۆ رازنىح رەليگياح منوگو، ۋ كاجدوي سۆوي پروروكي، پوتومۋ، دولجنو بىت، ۆ يستوري كۋلتۋرى ەست تراديتسيا گوۆوريت نە ناپريامۋيۋ و پروروكاح، ا و پروروچەستۆاح. اباي زامەتيل: ۆسە مەنياەتسيا — ي ليۋدي، ي جيزن، ي نراۆى، ي س ەتيمي يزمەنەنيامي پريحوديات نا زەمليۋ نوۆىە پروروكي. زامەتتە، وت توگو، چتو مەنيايۋتسيا نراۆى، ۆرەمەنا، ۋستوي، سلوۆو پروروكا، سكازاننوە رانەە، زامەنياەتسيا سلوۆوم نوۆوگو پروروكا. نەيزمەنەن ليش اللاح، مەنيايۋتسيا ليش پروروكي، پوسرەدنيكي مەجدۋ تۆورتسوم ي ليۋدمي. ۆىحوديت، چتو بلاگوە دەلو موجەت سو ۆرەمەنەم مەنيات سۆوە سودەرجانيە ي س پريحودوم نوۆوي ەپوحي وبنوۆليات سۆوە زناچەنيە.

ۋ ماگجانا جۋماباەۆا ەست ستيحوتۆورەنيە و پروروكە. ەپيگرافوم ك نەمۋ ماگجان ۆزيال ستروكي يز مەرەجكوۆسكوگو:

ۋسترەمليايا ناشي وچي

نا بلەدنەيۋششي ۆوستوك،

دەتي سكوربي، دەتي نوچي

جدەم، نە پريدەت لي ناش پروروك.

رودينا پروروكا — ۆوستوك. وب ەتوم پيشەت ماگجان جۋماباەۆ:

تۇن بالاسى... ءتۇن جولىنا تۇسكەن ول،

ساقاۋسىڭ دەپ مۇسا ءتىلىن كەسكەن ول.

تاڭىرىنىڭ سۇيىكتى ۇلى ايسانىڭ

تىتىركەنبەي ۇرتتاپ قانىن ىشكەن ول...

تۇن بالاسى تاڭەرتەڭ ءتۇن جامىلعان،

اللاعا ەمەس، ازازىلگە تابىنعان.

ىنجىلدى ورتەپ، تابانعا ساپ كۇراندى

ادىلدىكتى كۇتكەن ەسسىز قارىننان...

...قاپ-قارا ءتۇن. ۋاقىت اۋىر وتەدى،

وي ارتىنان ويلار كەلىپ جەتەدى.

تۇن بالاسى كور كوزىنەن جاس توگىپ،

كۇنشىعىستان ءبىر پايعامبار كۇتەدى.

قايعىلانبا، سوقىر سورلى، شەكپە زار،

مەن — كۇن ۇلى، كوزىمدە كۇن نۇرى بار.

مەن كەلەمىن، مەن كەلەمىن، مەن كەلەم،

كۇننەن تۋعان، كۇننەن تۋعان پايعامبار.

سوقىر سورلى، كورمەي مە، الدە كوزىڭ بار؟

كۇن شىعىستان تاڭ كەلەدى، ەندى كور.

تاڭ كەلەدى، مەن كەلەمىن — پايعامبار،

كۇت سەن مەنى «لاحاۋلاڭدى» وقي بەر.

...قاپ-قارا ءتۇن. قايعىلى اۋىر جەر جىرى،

قاپ-قارا ءتۇن. كۇڭىرەنەدى ءتۇن ۇلى.

كۇنشىعىستا اق التىن ءبىر سىزىق بار:

مەن كەلەمىن، مەن پايعامبار — كۇن ۇلى.

(جۇلىباەۆ م. — الماتى:

جازۋشى، 1989. - 51-52-6.).

ۆ تسيكلە ستيحوۆ گەتە «زاپادنو-ۆوستوچنىي ديۆان»، پوسۆياششەننىح ۆوستوچنوي تەمە، يا زامەتيل سحوجەست پوەتيچەسكيح وبرازوۆ.

كاك سولنتسە، گەليوس ەللادى لەتيت،

ۆسەلەننوي سۆەت نەسيا،

ي مەچەت وگنەننىە ۆزگليادى،

دا پوكوريتسيا ۆسە ي ۆسيا،..

...نە تاك لي جرەبي نەپرەكلوننىي

تۆوەي ليۋبۆي پوستاۆيل سروك،

ي چتو منە ۆ توي كۆادراتە تروننوي،

حوت سام يا ستال بى سولنتسا بوگ.

(گەتە. - ت. 1. — س. 384-385).

ۆ پرەدستاۆلەني گەتە پروروك — توت، كومۋ ۆەدومو زنانيە سۋششنوستي بىتيا، ون ستويت ۆىشە زەمنىح حلوپوت ي بۋدنەي. ۆ دوكازاتەلستۆو ناشيح سلوۆ پريۆەدەم وترىۆوك:

پروروك گوۆوريت،

توت، كتو زول، چتو ۆولەيۋ اللاحا

بىل پروروك وت بۋر ي بەد ۋكرىت،

پۋست ك ۋستويام گورنىح سفەر بەز ستراحا

دليا سەبيا ۆەرەۆكۋ پريكرەپيت.

چاس-درۋگوي ناد بەزدنوي پوۆيسەۆ،

ون زابۋدەت نەرازۋمنىي گنەۆ (س. 363).

يدەيۋ پروروكا رازۆيۆال ۆ سۆوە ۆرەميا ي پۋشكين. پريۆەدەم ستيحوتۆورەنيە پۋشكينا «پروروك» پولنوستيۋ:

دۋحوۆنوي جاجدويۋ توميم،

ۆ پۋستىنە مراچنوي يا ۆلاچيلسيا،

ي شەستيكرىلىي سەرافيم

نا پەرەپۋتە منە ياۆيلسيا;

پەرستامي لەگكيمي كاك سون

مويح زەنيتس كوسنۋلسيا ون:

وتۆەرزليس ۆەششيە زەنيتسى،

كاك ۋ يسپۋگاننوي ورليتسى.

مويح ۋشەي كوسنۋلسيا ون،

ي يح ناپولنيل شۋم ي زۆون:

ي ۆنيال يا نەبا سودروگانە،

ي گورني انگەلوۆ پولەت،

ي گاد مورسكيح پودۆودنىي حود،

ي دولنەي لوزى پروزيابانە.

ي ون ك ۋستام مويم پرينيك،

ي ۆىرۆال گرەشنىي موي يازىك،

ي پرازدنوسلوۆنىي ي لۋكاۆىي،

ي جالو مۋدرايا زمەي

ۆ ۋستا زامەرشيە موي

ۆلوجيل دەسنيتسەيۋ كروۆاۆوي.

ي ون منە گرۋد راسسەك مەچوم،

ي سەردتسە ترەپەتنوە ۆىنۋل،

ي ۋگل، پىلايۋششي وگنەم،

ۆو گرۋد وتۆەرستۋيۋ ۆو دۆينۋل.

كاك ترۋپ ۆ پۋستىنە يا لەجال،

ي بوگا گلاس كو منە ۆوززۆال:

«ۆوسستان، پروروك، ي ۆوجد، ي ۆنەملي،

يسپولنيس ۆولەيۋ موەي،

ي، وبحوديا موريا ي زەملي،

گلاگولوم جگي سەردتسا ليۋدەي».

(پۋشكين ا. س. — م.:

پراۆدا، 1981. - ت. 2 - س. 86-87).

ا. پۋشكين ناپيسال ەتو ستيحوتۆورەنيە ۆ 1826 گودۋ. پوەت زنال و سۆوەم مەستە ي رولي ۆ جيزني وبششەستۆا. سيلۋ پوەزي، پروۆيدچەسكۋيۋ ميسسيۋ پوەتا ون وتوجدەستۆليال س پروروچەستۆوم. ي پۋشكين يمەل پراۆو ۋتۆەرجدات ەتو، پوسكولكۋ ۆ روسسي پروروچەستۆو موجنو بىلو وجيدات ليش وت پوەزي، وت پوەتوۆ، كوتورىە سۆياتو ۆەريلي ۆ سۆوە پرەدنازناچەنيە ي بىلي سوۆەستيۋ سۆوەي ەپوحي. سپۋستيا 15 لەت م. لەرمونتوۆ پرودولجيل يدەيۋ پۋشكينا ۆ سۆويح ستيحاح. يسسلەدوۆاتەلي گوۆوريات و توم، چتو ستيحوتۆورەنيە «پروروك» — پوسلەدنەە، چتو ناپيسال لەرمونتوۆ. پريۆەدەم ەگو تسەليكوم:

س تەح پور، كاك ۆەچنىي سۋديا

منە دال ۆسەۆەدەنە پروروكا،

ۆ وچاح ليۋدەي چيتايۋ يا

سترانيتسى زلوبى ي پوروكا.

پروۆوزگلاشات يا ستال ليۋبۆي

ي پراۆدى چيستىە ۋچەنيا:

ۆ مەنيا ۆسە بليجنيە موي

بروسالي بەشەنو كامەنيا.

پوسىپال پەپلوم يا گلاۆۋ،

يز گورودوۆ بەجال يا نيششي،

ي ۆوت ۆ پۋستىنە يا جيۆۋ،

كاك پتيتسى، داروم بوجەي پيششي;

زاۆەت پرەدۆەچنوگو حرانيا،

منە تۆار پوكورنا تام زەمنايا;

ي زۆەزدى سلۋشايۋت مەنيا،

لۋچامي رادوستنو يگرايا.

كوگدا جە چەرەز شۋمنىي گراد

يا پروبيرايۋس توروپليۆو،

تو ستارتسى دەتيام گوۆوريات

س ۋلىبكويۋ ساموليۋبيۆوي:

«سموتريتە: ۆوت پريمەر دليا ۆاس!

ون گورد بىل، نە ۋجيلسيا س نامي;

گلۋپەتس، حوتەل ۋۆەريت ناس،

چتو بوگ گلاسيت ەگو ۋستامي!

سموتريتە ج، دەتي، نا نەگو:

كاك ون ۋگريۋم، ي حۋد، ي بلەدەن!

سموتريتە، كاك ون ناگ ي بەدەن،

كاك پرەزيرايۋت ۆسە ەگو!»

(لەرمونتوۆ م. — م.: حۋدوجەستۆەننايا

ليتەراتۋرا، 1975. — ت. 1. — س. 126).

ۆوت ۋچاست پروروكا. ليۋدي نە موگۋت راسپوزنات ەگو ۆ سۆوە ۆرەميا. پروروكوۆ نە تولكو پودۆەرگايۋت وسمەيانيۋ، نو ي زابيۆايۋت كامنيامي. پريزنات سۆوەۆرەمەننو پروروكا، ۆوزدات ەمۋ دولجنوە — ياۆلەنيە رەدكوە ۆ يستوري. ا ەسلي تاكوە ي پرويسحوديت، تو زناچيت، ۋ نەگو ەست ۆلاست، كاك، ناپريمەر، ۋ مۋحاممەدا. تاكيم وبرازوم، سكاجەم، چتو پروروچەستۆو — ەتو يدەيا، ا وبليك پروروكا كونكرەتنو پروياۆلياەتسيا ۆ ەگو دەيانياح ۆو يميا ليۋدەي. ليۋدي بولشە ۆەريات ۆىمىسلۋ، چەم پراۆدە. ەتۋ چەرتۋ تولپى زامەتيل كوگدا-تو ي اباي. «كتو دال سوكراتۋ ياد، كتو سجەگ جاننۋ د'ارك نا كوسترە، راسپيال يسۋسا — تولپا... سلەدوۆاتەلنو، تولپا بەزراسسۋدنا. نەوبحوديمو يسپراۆيت ەە، ناپراۆيت پو ۆەرنومۋ پۋتي» (تام جە. — س. 188). نو كتو جە دولجەن يسپراۆليات تولپۋ؟ ناۆەرنوە، پروروك. نو ستانەت لي ەگو سلۋشات بەزراسسۋدنايا تولپا؟ لەرمونتوۆ گوۆوريت، چتو تاكيح نەت، ي ۆزروسلىە، ۋكازىۆايا دەتيام نا پروروكا، گوۆوريات: «سموتريتە، كاك ون ناگ ي بەدەن، كاك پرەزيرايۋت ۆسە ەگو!».

پودىتوجيۆايا ۆسە سكازاننوە، ناپوميناەم، چتو ونو ي ياۆلياەتسيا وتۆەتوم نا ۆوپروس شاكاريما، موجەم لي مى سكازات، چتو پروروك ي ەست توت حوروشي چەلوۆەك، كوتوروگو مى يششەم؟ موگۋت لي ستات دليا ناس پريمەروم ەگو بلاگيە دەلا ي ون سام؟ كونەچنو، پروروكوم نە موجەت ستات پلوحوي چەلوۆەك. پروروك وبلاداەت ترەميا سۆويستۆامي، وبوزناچەننىمي نامي ۆىشە. ەتو پەرۆوە. ۆتوروە: ۆ پروتسەسسە پوزنانيا مى نە ۆسەگدا موجەم وپرەدەليت يستيننوگو پروروكا. ۆ 1923 گودۋ ساكەن سەيفۋللين ۆ ستيحوتۆورەني «لەنين» پيسال:

ادامزاتتىڭ باقىتىنا ساتى،

ايات، حاديس ۋاقىتىندا اتى.

بۇل دۇنيەنىڭ پايعامبارى لەنين...

...كەلەشەكتىڭ قۇرانى دا لەنين.

(سەيفۋللين س. — الماتى: جازۋشى،

1986. - 1-ت. - 123-124-6.).

لەنين — ەتو ستۋپەن ك سچاستيۋ چەلوۆەچەستۆا،

لەنين — ەتو يميا اياتوۆ ي حاديسوۆ،

لەنين — ەتو پروروك ناشيح دنەي،

لەنين — ەتو سۆياششەننىي كوران بۋدۋششەگو.

(پودستر. پەرەۆود)

پوستيگات، پوزناۆات يستيننىي سمىسل سپراۆەدليۆوستي، چيستوگو رازۋما وچەن ترۋدنو ي، كونەچنو جە، تاك جە سلوجنو راسپوزنات ۆ سۆوە ۆرەميا حوروشەگو چەلوۆەكا. بوگاتستۆو چەلوۆەكا — ۆ ەگو دۋشە. دۋح جە چەلوۆەچەسكي پروياۆلياەتسيا پو مەرە توگو، كاك يدەت ۆرەميا، مەنيايۋتسيا ەپوحي، پرويسحوديات پوترياسەنيا، كاتاكليزمى، پوتوم ۆسە ۋستاناۆليۆاەتسيا ي ناچيناەتسيا دۆيجەنيە دۋحا. منوگيە يز يزۆەستنىح ۆ سۆوە ۆرەميا ليۋدەي زابىۆايۋتسيا، يح يمەنا پوكرىۆايۋتسيا پىليۋ ۆەكوۆ. ۆمەستە س تەم منە پرەدستاۆلياەتسيا، چتو سچيتات حوروشيمي ليۋدمي پروروكوۆ نە سوۆسەم ۆەرنو، يبو پروروچەستۆو بولەە سۆيازانو س يمەنەم تۆورتسا، ي ۆ نەم ۆرياد لي ۋمەستنو وپرەدەليات چەلوۆەچەسكيە كاچەستۆا. پۋشكين گوۆوريت، چتو پروروچەستۆو — ەتو موشش، پوسلاننايا بوگوم چەرەز پروۆيدەنيە. شاكاريم جە گوۆوريت و چەلوۆەچەسكوم ۆ چەلوۆەكە.تالەيىڭىزگە كەز كەلگەن كىتاپتار لەگى

         
1 زەينوللا قابدولوۆدراما
2 جىر
3 اباي قۇنانباەۆولەڭدەراۋدارمالار
4 باۋىرجان مومىشۇلىاڭگىمە
5 جىر
6 باۋىرجان مومىشۇلىاڭگىمە
7
8 ۋيليام شەكسپيرالەم ادەبيەتى
9 ساۋىربەك باقبەرگەنوۆرومان
10 داستان

پىكىرلەر:


قوناق: #74، ۋاقىتى: 05:57 - 2017/06/09

Вам нужны Покупатели или клиенты?

Подробности тут:

www.propisun.ru/15000.htm

________________

Хотите раскрутить сайт?

Информация на сайте:

www.propisun.ru/2500.htm

________________

КОД ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СКИДКИ:
HWW456354645


قوناق: #55، ۋاقىتى: 14:31 - 2017/05/07

Вкусная Раскрутка сайта.

Дешево.

Оплата после выполнения.

propisun.ru


قوناق: #48، ۋاقىتى: 07:13 - 2017/04/23

Раскрутка сайта.

Дешево.

Оплата после выполнения.

propisun.ru


قوناق: #46، ۋاقىتى: 19:15 - 2017/04/19

Здравствуй дружище. От наших знакомых узнал что вы стараетесь раскрутить сайт. Нендавно нашел нужный сайт.
Они всем раздают 2000 входящих ссылок на веб - ресурс - почти даром и оплата только после размещения.

www.propisun.ru


продвижение сайта статьями и как правильно написать


جازعان لەبىزىڭىز300 ارىپتەن اسپاسىن!
ادام نەمەسە ۋيروس ەكەندىگىڭىزدى تۇراقتاندىرۋ سۇراعى، كاتەكشەگە 99 دەپ جازىڭىز، راحىمەت!
98 + 1 = ? sozsiz sifermen tolteringiz.