ەل-ارنا قولفون نۇسقاسىنا ەنۋ Еларна қолфон нұсқасына ену


ەل-ارنا قولفون نۇسقاسى | "قولفون نۇسقاسىن ءتۇسىرۋ (Android)

Кірілше
جۇكتەۋ-البومىم-البومدار-جەلى
وسى توردى ساقتايمىن! | وسى توردى باس بەت ەتەمىن!

ءبىزدىڭ بايلانىس: elarna2012@gmail.comتىركەلىڭىزدەر كىتاپحانا قوجالار تورابى البومدار قازاقتىڭ 1001 ەرتەگىسى

::::كازاكتىن ATA زاندارى. 4 ::قازاقتىڭ اتا زاڭدارى. VI

كىتاپحاناعا قايتۋ

قازاقتىڭ اتا زاڭدارى. VI -> 2 ءبولىم
اپتورى: زاڭ
قازاقتىڭ اتا زاڭدارى. VI - كورىلىم: (2273)


: PDF Download - Жұктеұ - Скачать - ءتۇسىرۋ

زا پريچينەنيە ۆىكيدىشا شترافى رازنووبرازياتسيا، سموتريا پو ستەپەني رازۆيتيا پلودا. پلود، ۆىكينۋتىي ۆ دۆا پوسلەدنيە مەسياتسا، ۆىزىۆاەت پلاتەج 1/2 كۋنا، نا 6-7 مەسياتسە بەرەمەننوستي - 3 توگۋزا; رانەە توگو، ەسلي پلود سفورميروۆان، نو نە پوكازىۆاەت پريزناكوۆ جيزني - 2 توگۋزا; پوكا جە ون پرەدستاۆلياەت بەسفورمەننۋيۋ ماسسۋ - ودين توگۋز. زا سەرەزنىە پوۆرەجدەنيا، ۆلەكۋيۋششيە زا سوبويۋ پرودولجيتەلنوە لەچەنيە، ۆينوۆنىي داەت پوتەرپەۆشەمۋ گودوۆوە سودەرجانيە ي پوكرىۆاەت راسحودى پو لەچەنيۋ، ۆ سلۋچاە جە سمەرتي، پلاتيت كۋن.

رانى، سموتريا پو ۆاجنوستي، ۆىزىۆايۋت ۋپلاتۋ شترافا وت ودنوگو توگۋزا دو بارانا. نانەسەنيە پوبوەۆ ي وسكوربلەني دەيستۆيەم ناكازىۆاەتسيا شترافوم ۆ لوشاد ي حالات، نو ي ەتوت نەزناچيتەلنىي شتراف موجەت بىت سمياگچەن، ەسلي ۆينوۆنىي يزۆينيتسيا. زا پوبوي ي وسكوربلەنيا ۆ دراكە، كوگدا نەلزيا رازوبرات، كەم وني نانەسەنى، وتۆەتستۆەننوست پاداەت نا زاچينششيكوۆ. وسكوربلەنيا نا سلوۆاح ۆووبششە ۋ كيرگيزوۆ نە پرەسلەدۋيۋتسيا، ەسلي وني نانەسەنى نەپوچەتنومۋ ليتسۋ. ۆ پوسلەدنەم سلۋچاە، ت.ە. كوگدا وسكوربلەن كاكوي-نيبۋد اكساكال، راۆنو كاك ي پري ۆسەح وسكوربلەنياح دەيستۆيەم، بي پريسۋجدايۋت ۆينوۆنوگو ك ۋپلاتە شترافا ۆ لوشاد ي حالات (ات-چاپان ايپ) يلي ك يسپروشەنيۋ يزۆينەنيا، س سوبليۋدەنيەم وبريادا، وپيساننوگو ۆىشە. ەسلي وسكوربيتەل نە جەلاەت يزۆينيتسيا، تو پرەدستاۆلياەتسيا ەتو ودنومۋ يز ەگو پوچەتنىح رودستۆەننيكوۆ. ك يۋرتە وسكوربلەننوگو پريۆوديتسيا لوشاد، پرەدنازناچەننايا دليا ۋپلاتى شترافا، ا پرينياۆشي نا سەبيا وبيازاننوست يزۆينيتسيا، ۆحوديت ۆ يۋرتۋ ي يزۆينياەتسيا، زا چتو پولۋچاەت لوشاد.

سامىمي تياجكيمي سچيتايۋتسيا وسكوربلەنيا، نانەسەننىە روديتەليام، ۆ وسوبەننوستي سىنوم وتتسۋ. نو تاك كاك ناگاگاەموە زا ەتو ۆارۆارسكوە ناكازانيە پلەتمي ۆ ناستوياششەە ۆرەميا نەپريمەنيمو، تو دەلا پودوبنىە دو سۋدا بيەۆ نە دوحوديات ي س ۆينوۆنىم راسپراۆليايۋتسيا ەگو ستارشيە رودستۆەننيكي، پو سۆوەمۋ ۋسموترەنيۋ.

وسكوربيتەلنەيشيمي سچيتايۋتسيا سلەدۋيۋششيە ۆىراجەنيا: «يمانى جوق ءدىنسىز» -نەكايۋششيسيا ي نەۆەرۋيۋششي، «انت ۇرعان» - پروكلياتىي، «قۇداي ۇرعان» - بوگوم پروكلياتىي، ء«جۇزى قارا» - چەرنايا سوۆەست، «ۇرى» - ۆور، «دوڭىز» - سۆينيا، «يت» - سوباكا، «ارسىز» -بەسسوۆەستنىي ي ت.د.

سبورنيك كيرگيزسكوگو وبىچنوگو پراۆا

(يزۆلەچەنيە)

چاست II پراۆو ناسلەدستۆەننوە

و دۋحوۆنىح زاۆەششانياح

101. دۋحوۆنوە زاۆەششانيە موجەت بىت سوستاۆلەنو تولكو ليتسوم، يمەيۋششيم پو وبىچايۋ پراۆو وتچۋجدات سۆوە يمۋششەستۆو.

102. سۆوبودنومۋ زاۆەششاتەلنومۋ راسپورياجەنيۋ ناسلەدوۆاتەليا پودلەجيت تولكو ترەت ەگو يمۋششەستۆا، پريچەم ەتا ترەت يسچيسلياەتسيا پو ليكۆيداتسي ۆسەگو پاسسيۆا ناسلەدستۆەننوي ماسسى ي پو ۋپلاتە راسحودوۆ نا پوگرەبەنيە ناسلەدوداتەليا.

103. ۆ ترەت، پودلەجاششۋيۋ سۆوبودنومۋ راسپورياجەنيۋ زاۆەششاتەليا، ني ۆ كوەم سلۋچاە نە موگۋت بىت ۆكليۋچەنى: نەدۆيجيموە يمۋششەستۆو ەگو، ناحودياششەەسيا ۆ پرەدەلاح رودوۆىح ستويبيشش، يۋرتا، ۆ كوتوروي جيلي پرەدكي، سو ۆسەم ۋبرانستۆوم ي ۋتۆاريۋ ي، ناكونەتس، دوسپەحي پرەدكوۆ.

104. ۆ سلۋچاە سوستاۆلەنيا زاۆەششانيا س نارۋشەنيەم پراۆيل، يزلوجەننىح ۆ ستاتياح 102 ي 103، زاۆەششانيە يسپولنياەتسيا ليش ۆ زاكوننوي ەگو چاستي، ت. ە. ۆىداەتسيا ليش ترەت، ۋكازاننايا ۆ ست. 102، ا يمۋششەستۆو، زاۆەششاننوە س نارۋشەنيەم ست. 103، ۆوۆسە نە ۆىداەتسيا، ي ستويموست ەگو نە ۆوزمەششاەتسيا درۋگيم يمۋششەستۆوم.

105. ناسلەدنيكوم پو زاۆەششانيۋ موجەت بىت ۆسياكي، نەزاۆيسيمو وت ناتسيونالنوستي، ۆوزراستا ي پولا، ا راۆنو ي يۋريديچەسكيە ليتسا.

پريمەچانيە. ليتسا جەنسكوگو پولا، زا رەدكيمي يسكليۋچەنيامي، زاۆەششايۋت ليش ودەجدۋ يلي پرەدمەتى دوماشنەگو وبيحودا، كوتورىە پوستۋپايۋت ۆ يح يسكليۋچيتەلنوە پولزوۆانيە.

106. زاۆەششانيە موجەت بىت سلوۆەسنوە ي پيسمەننوە. ۆ وبويح سلۋچاياح دليا دەيستۆيتەلنوستي ەگو ترەبۋەتسيا، چتوبى ۆوليا زاۆەششاتەليا بىلا وبياۆلەنا ۆ پريسۋتستۆي بولشينستۆا ناسلەدنيكوۆ ي نە مەنەە دۆۋح سۆيدەتەلەي، كويمي موگۋت بىت ستارشيە رودستۆەننيكي زاۆەششاتەليا يلي پوستوروننيە، يزۆەستنىە نارودۋ سۆوەي بلاگونادەجنوستيۋ.

107. زاۆەششاتەل، وبياۆليايا سۆويۋ ۆوليۋ و سۋدبە يمۋششەستۆا نا سلۋچاي سۆوەي سمەرتي، دولجەن بىت ۆ زدراۆوم ۋمە ي تۆەردوي پامياتي.

108. زاۆەششاتەليۋ پرەدستاۆلياەتسيا پراۆو يزمەنيت يلي داجە سوۆەرشەننو ۋنيچتوجيت سوستاۆلەننوە زاۆەششانيە.

109. اكت يزمەنەنيا يلي ۋنيچتوجەنيا زاۆەششانيا دولجەن پرويزويتي ۆ پريسۋتستۆي ناسلەدنيكوۆ پو يزمەنەننومۋ زاۆەششانيۋ، ا ۆ سلۋچاە پولنوگو ۋنيچتوجەنيا زاۆەششانيا ۆ پريسۋتستۆي ۋكازاننىح ۆ نەم ناسلەدنيكوۆ ي نە مەنەە دۆۋح سۆيدەتەلەي، پريچەم نە ترەبۋەتسيا، چتوبى ەتو بىلي تە جە سامىە ليتسا، كوتورىە پريسۋتستۆوۆالي پري سوستاۆلەني پەرۆوناچالنوگو زاۆەششانيا.

110. دليا دەيستۆيتەلنوستي زاۆەششانيا نە ترەبۋەتسيا، چتوبى ۆسە زاۆەششاەمىە پرەدمەتى بىلي پەرەيمەنوۆانى; دوستاتوچنو، ەسلي ۆوليا زاۆەششاتەليا بۋدەت وبياۆلەنا وبششەي فرازويۋ: «زاۆەششايۋ تاكومۋ-تو ۆەششەي نا تاكۋيۋ-تو سۋممۋ».

111. پرەدۆاريتەلنو يسپولنەنيا زاۆەششانيا، دوستوۆەرنوست ەگو ۋستاناۆليۆاەتسيا ستارشيمي رودستۆەننيكامي ۋمەرشەگو، پۋتەم وپروسا سۆيدەتەلەي، پريچەم، داجە ۆ سلۋچاە سپورا پروتيۆ دوستوۆەرنوستي زاۆەششانيا، سۆيدەتەلي دوپراشيۆايۋتسيا بەز پريسياگي.

112. پراۆيلنو سوستاۆلەننوە زاۆەششانيە، پودليننوست كوەگو ۋستانوۆلەنا پوريادكوم، ۋكازاننىم ۆ پرەدىدۋششەي ستاتە، نە موجەت بىت وسپورەنو.

113. نيكاكيح سروكوۆ دليا يسپولنەنيا زاۆەششانيا نە ۋستانوۆلەنو; ونو يسپولنياەتسيا پروستوي پەرەداچەي وتكازاننوگو يمۋششەستۆا ناسلەدنيكام، پري پەرۆوم يح پوسەششەني اۋلا زاۆەششاتەليا.

114. يسپولنەنيە زاۆەششانيا لەجيت نا وبيازاننوستي زاكوننىح ناسلەدنيكوۆ زاۆەششاتەليا، نو پوسلەدني ۆپراۆە نازناچيت دليا يسپولنەنيا زاۆەششانيا وسوبوە ليتسو يز سرەدى رودستۆەننيكوۆ.

115. ەسلي زاكوننىە ناسلەدنيكي مۋجسكوگو پولا ەششە نە دوستيگلي سوۆەرشەننولەتيا، ي زاۆەششاتەلەم نە ۋكازان وسوبىي يسپولنيتەل زاۆەششانيا، تو پوسلەدنەە پروۆوديتسيا ۆ يسپولنەنيە ستارشيم رودستۆەننيكوم ۋمەرشەگو.

116. ۆ سلۋچاە وبنارۋجەنيا دولگوۆىح وبيازاتەلستۆ ناسلەدوۆاتەليا، پوسلە پولۋچەنيا ناسلەدستۆەننىح دولەي ناسلەدنيكامي پو زاۆەششانيۋ، پوسلەدنيە وتۆەچايۋت پەرەد كرەديتوروم ناراۆنە س ناسلەدنيكامي پو وبىچايۋ.

و ناسلەدوۆاني پو وبىچايۋ

117. ناسلەدنيكامي پو وبىچايۋ ياۆليايۋتسيا نەۆىدەلەننىە سىنوۆيا ۆسە ۆووبششە جيۆۋششيە پري وتتسە دوچەري، ۆدوۆى، وتەتس، رودنايا مات ي ماچەحي ناسلەدوداتەليا.

118. ناسلەدستۆوم، پودلەجاششيم راسپرەدەلەنيۋ مەجدۋ ناسلەدنيكامي پو وبىچايۋ، سچيتاەتسيا تا چاست يمۋششەستۆا ناسلەدوداتەليا، كوتوروە وستاەتسيا زا ۆىچەتوم ۆسەح دولگوۆ ي رودوۆوگو يمۋششەستۆا (ستاتيا 103).

119. ناسلەدنيكي پو وبىچايۋ پولۋچايۋت يز ناسلەدستۆەننوگو يمۋششەستۆا سلەدۋيۋششيە دولي:

ا) ودنا ۆوسمايا ناسلەدستۆا يدەت ۆ پولزۋ ۆدوۆ ناسلەدوداتەليا;

ب) ودنا دۆەنادتساتايا پولۋچاەتسيا وتتسوم ناسلەدوداتەليا;

ۆ) ودنا دۆەنادتساتايا يدەت ۆ پولزۋ ۆسەح جەن وتتسا ناسلەدوداتەليا;

گ) وستالنايا چاست ناسلەدستۆا دەليتسيا مەجدۋ سىنوۆيامي ي دوچەرمي ناسلەدوداتەليا; پريچەم سىن پولۋچاەت ۆدۆوە بولشە دوچەري.

120. ەسلي وتتسا نەت ۆ جيۆىح، ا دەد جيۆ، تو دوليا وتتسا ناسلەدوداتەليا پەرەحوديت ك دەدۋ. تاكجە توچنو، ەسلي وتسۋتستۆۋەت مات ي ماچەحي، ناسلەدستۆەننايا دوليا يح پەرەحوديت ك جەنام دەدا ناسلەدوداتەليا پو مۋجسكوي ليني.

121. وتتسۋ، ماتەري ي ماچەحام ناسلەدوداتەليا وبىچاي پرەدوستاۆلياەت زاكوننىە ناسلەدستۆەننىە دولي، وتدەلنو وتتسۋ ي وتدەلنو ۆسەم جەنام ەگو ۆ سوۆوكۋپنوستي، ا پوتومۋ پري وتسۋتستۆي جەن، وتەتس ناسلەدوداتەليا نە يمەەت پراۆا نا جەنينۋ دوليۋ ي ناوبوروت.

122. ەسلي سىنا ناسلەدوداتەليا ۋجە نەت ۆ جيۆىح، نو وت نەگو وستاليس دەتي مۋجسكوگو پولا، تو وني پولزۋيۋتسيا پراۆوم پرەدستاۆلەنيا; ت. ە. پولۋچايۋت تۋ چاست ناسلەدستۆا، كوتورۋيۋ پولۋچيل بى يح وتەتس، ەسلي ۆ مومەنت وتكرىتيا ناسلەدستۆا بىل بى ۆ جيۆىح.

123. پراۆوم پرەدستاۆلەنيا نە پولزۋيۋتسيا دەتي زامۋجنەي دوچەري، جيۆۋششەي س مۋجەم ۆ دومە وتتسا (ست. ست. 68-76).

124. پري وتسۋتستۆي ۆ جيۆىح نەۆىدەلەننىح سىنوۆەي يلي يح مۋجسكوگو پوتومستۆا، مەستو يح زاستۋپايۋت ۆىدەلەننىە سىنوۆيا، پريچەم مۋجسكوە پوتومستۆو يح پولزۋەتسيا پراۆوم پرەدستاۆلەنيا.

125. ەسلي نەت ۆ جيۆىح ناسلەدوداتەليا ي مۋجسكوگو پوتومستۆا يح، تو چاست يمۋششەستۆا، ۋكازاننايا ۆ ليت. گ. ست. 119، دەليتسيا پوروۆنۋ مەجدۋ دوچەرمي، جيۆۋششيمي ۆ دومە وتتسا.

126. ەسلي پري وتكرىتي ناسلەدستۆا يمەەتسيا ۆ جيۆىح ليش زامۋجنيايا دوچ، پروجيۆايۋششايا س مۋجەم ۆ دومە وتتسا، تو ونا پولۋچاەت ناسلەدستۆەننوگو يمۋششەستۆا (ليت. گ. ست.119). پراۆو ناسلەدوۆانيا درۋگوي پولوۆينى، ا پري وتسۋتستۆي تاكوي دوچەري، ۆسەم ناسلەدستۆوم (ليگ. گ. ست. 119) پەرەحوديت ك وتتسۋ ناسلەدوداتەليا، دەدۋ، رودنىم براتيام، يح سىنوۆيام، رودنىم دياديام، رودنىم پلەمياننيكام ي ت. د.، پريچەم بليجايشايا ستەپەن رودستۆا يسكليۋچاەت دالنەيشۋيۋ.

127. پري پەرەحودە پراۆا ناسلەدوۆانيا ك براتيام، دياديام ناسلەدوداتەليا ي ت.د.، يح مۋجسكوە پوتومستۆو پريوبرەتاەت پراۆو پرەدستاۆلەنيا ليش ۆ توم سلۋچاە، كوگدا نەت ۆ جيۆىح ني ودنوگو يز براتەۆ، ديادەي ي. ت. د.

128. ناسلەدستۆو، دوستاۆشەەسيا ليتسام، ناحودياششيمسيا ۆ توي جە ستەپەني رودستۆا س ناسلەدوداتەلەم، دەليتسيا مەجدۋ نيمي پوروۆنۋ.

129. يز ليتس جەنسكوگو پولا پراۆوم ناسلەدوۆانيا پولزۋيۋتسيا يسكليۋچيتەلنو ليش پەرەچيسلەننىە ۆ ست. 119، پريچەم ي وني، زا يسكليۋچەنيەم دوچەري، جيۆۋششەي ۆ دومە وتتسا (ست. ست. 68 — 76) پريوبرەتايۋت تولكو پراۆو پولزوۆانيا ناسلەدستۆەننىمي دوليامي دو زامۋجەستۆا يلي دو سمەرتي.

130. پري ۆىحودە يح زامۋج يلي پو سمەرتي يح، پولۋچەننىە يمي ناسلەدستۆەننىە دولي پوستۋپايۋت ك سوناسلەدنيكام مۋجسكوگو پولا.

131. وت ناسلەدوۆانيا ۋسترانياەتسيا ۆسياكي وتپاۆشي وت ماگومەتانستۆا.

132. رودوۆوە يمۋششەستۆو (ست. 103)، سۆەرحۋستانوۆلەننوي وبىچاەم ناسلەدستۆەننوي دولي، پەرەحوديت ك ملادشەمۋ سىنۋ ستارشەي جەنى ناسلەدوداتەليا، ا ۆ سلۋچاە ەگو سمەرتي، ك ەگو سىنۋ. ەسلي جە ي تاكوۆوگو نە سۋششەستۆۋەت - ك ستارشەمۋ ەگو براتۋ، ك سىنوۆيام ەگو ۆ پوريادكە ستارشينستۆا; زاتەم ك سلەدۋيۋششەمۋ براتۋ، ك سىنوۆيام پوسلەدنەگو، ۆ تاكوم جە پوريادكە ي ت. د. پري وتسۋتستۆي براتەۆ، ك وتتسۋ، دەدۋ، دياديام، دۆويۋرودنىم براتيام ي ت. د.

133. سوستاۆلەنيە وپيسي ناسلەدستۆەننوگو يمۋششەستۆا نە ترەبۋەتسيا.

134. رازدەل يمۋششەستۆا نە موجەت بىت پرويزۆەدەن دو سوۆەرشەنيا پومينوك.

135. ەسلي ۆ مومەنت سمەرتي ناسلەدوداتەليا ودنا يلي نەسكولكو يز ەگو ۆدوۆ وكاجۋتسيا بەرەمەننىمي، تو رازدەل يمۋششەستۆا، ي پو سوۆەرشەني پومينوك وتكلادىۆاەتسيا دو رازرەشەنيا ۆسەح يح وت برەمەني.

136. ەسلي مەجدۋ ناسلەدنيكامي نە سوستويتسيا پوليۋبوۆنوگو رازدەلا، ناسلەدستۆو راسپرەدەلياتسيا نارودنىم سۋدوم.

137. پو پرينياتي ناسلەدستۆا، ناسلەدنيكي وتۆەچايۋت پەرەد كرەديتورامي ناسلەدوداتەليا ليش ۆ رازمەرە پولۋچەننوي دولي، يلي ەسلي ترەبوۆانيە نە پرەۆىشاەت ۆسەگو ناسلەدستۆەننوگو يمۋششەستۆا، پروپورتسيونالنو پولۋچەننىم دوليام.

چاست III

و سوبستۆەننوستي

138. پرەدمەتوم ليچنوي سوبستۆەننوستي موجەت بىت ۆسە، چتو ۆوزموجنو پەرەدات پۋتەم پروداجي، مەنى، دارەنيا ي ناسلەدوۆانيا.

139. جەنششينى بىت سۋبەكتامي پراۆا سوبستۆەننوستي نە موگۋت. ۆسە، چەم وني ۆلادەيۋت، ناحوديتسيا ۋ نيح ليش نا پراۆە پولزوۆانيا، پوجيزنەننوگو يلي دو ۆىحودا زامۋج.

140. پراۆو سوبستۆەننوستي پريوبرەتاەتسيا كۋپلەي، مەنوي، ناسلەدوۆانيەم ي دارەنيەم.

141. داۆنوستي دليا ۆوزبۋجدەنيا دەل و پراۆە سوبستۆەننوستي نە سۋششەستۆۋەت.

142. ۆلادەنيە وحرانياەتسيا ساميم ۆلادەلتسەم ي ۆ سلۋچاە نارۋشەنيا ەگو ۆوسستاناۆليۆاەتسيا سۋدوم پو جالوبە پوتەرپەۆشەگو. نيكاكايا داۆنوست نە پوكرىۆاەت نەپراۆيلنوگو ۆلادەنيا چۋجيم يمۋششەستۆوم.

وب وبيازاتەلستۆاح پو دوگوۆورام

143. پرينيمات نا سەبيا ليچنىە يلي يمۋششەستۆەننىە وبيازاتەلستۆا موجەت ۆسياكوە ليتسو مۋجسكوگو پولا، زا يسكليۋچەنيەم سوستوياششيح پود وپەكويۋ، ي نەۆىدەلەننىح چلەنوۆ سەمي.

144. رودوۆوە يمۋششەستۆو نە موجەت بىت پرەدمەتوم يمۋششەستۆەننىح سدەلوك (ست. 103).

145. ۆسە دوگوۆورى موگۋت بىت زاكليۋچەنى سلوۆەسنو.

ليچنىي ناەم

146. ەسلي ليتسا، زاكليۋچايۋششيە مەجدۋ سوبويۋ دوگوۆور ليچنوگو نايما، وبا ۆىدەلەننىە چلەنى سەمي، تو ناەم سچيتاەتسيا سوستوياششيمسيا، كاك تولكو مەجدۋ نيمي سوستويالوس سوگلاشەنيە.

147. ەسلي ودنا يز دوگوۆاريۆايۋششيحسيا ستورون - نەۆىدەلەننىي چلەن سەمي، تو نا زاكليۋچەنيە دوگوۆورا و ليچنوم نايمە دولجنو بىت يسپروشەنو رازرەشەنيە ۋ گلاۆى سەمي.

148. وتەتس ۆپراۆە وتدات ۆ ۋۆاجەنيە يلي ۆ رابوتنيكي سۆوەگو سىنا سوۆەرشەننولەتنەگو نەۆىدەلەننوگو - س ەگو سوگلاسيا، ا نەسوۆەرشەننولەتنەگو داجە پروتيۆ ۆولي، ي زاكليۋچەننىي تاكيم وبرازوم دوگوۆور سچيتاەتسيا دەيستۆيتەلنىم.

149. ودناكو نەسوۆەرشەننولەتنەگو سىنا سۆوەگو وتەتس موجەت وتدات ۆ رابوتنيكي يلي ۆ ۋسلۋجەنيە ليش پري ەتوم ۋسلوۆي، ەسلي سىنۋ ەتومۋ مينۋلو ۋجە 8 لەت.

150. نايبولەە پرودولجيتەلنىي سروك، نا كوتورىي موجەت سوستوياتسيا دوگوۆور ليچنوگو نايما - گوديچنىي، ا پوتومۋ ۆسياكي دوگوۆور، زاكليۋچەننىي نا بولەە پرودولجيتەلنىي سروك، موجەت بىت نارۋشەن ستورونامي پو يستەچەني گودا.

151. دوگوۆاريۆايۋششيەسيا ستورونى موگۋت پو وبويۋدنومۋ سوگلاسيۋ ۆكليۋچات ۆ دوگوۆور ۆسياكيە ۋسلوۆيا، نە پروتيۆنىە وبىچايۋ.

152. ەسلي ۆ دوگوۆورە ۋپوميناەتسيا و سروكاح، ۆ كوتورىە دولجنا بىت پرويزۆەدەنا ۋپلاتا، نانياۆشيسيا موجەت ترەبوۆات ۋپلاتى ەمۋ 1/2 سۋممى، كوتورۋيۋ ون دولجەن پولۋچيت زا ۆسە ۆرەميا، سچيتاەتسيا پو زاكليۋچەني سدەلكي، ا وستالنايا پولوۆينا دولجنا بىت ەمۋ ۆىدانا پو وكونچاني سروكا نايما.

153. رابوتنيك وبيازان ۆىپولنيات ۆسە ترەبوۆانيا حوزياينا، ۆىتەكايۋششيە يز سۋششەستۆا زاكليۋچەننوگو س نيم دوگوۆورا، وتنوسيتسيا ك نەمۋ پوچتيتەلنو، بەز ەگو رازرەشەنيا نيكۋدا نە وتلۋچاتسيا ي بەرەچ حوزيايسكوە يمۋششەستۆو، كاك سۆوە سوبستۆەننوە.

154. حوزياين وبيازان وتۆەستي سۆوەمۋ سلۋگە پريليچنوە پومەششەنيە، كورميت سووتۆەتستۆەننو سوستويانيۋ ي نە يمەەت پراۆا پودۆەرگات ەگو تەلەسنىم ناكازانيام.

155. ۆ سلۋچاە نەيسپراۆنوگو يسپولنەنيا نانياۆشيمسيا پرينياتىح نا سەبيا وبيازاننوستەي، نانيماتەل ۆپراۆە نارۋشيت دوگوۆور دو يستەچەنيا سروكا ي ۆ تاكوم سلۋچاە راسچەت پرويزۆوديتسيا يم پو دەن ۋۆولنەنيا.

156. ەسلي نانياۆشيسيا بۋدەت ۋۆولەن بەز ۆسياكوي س ەگو ستورونى ۆينى، تو حوزياين وبيازان ۆىدات ەمۋ پولوۆينۋ ۆسەي ۋسلوۆلەننوي پلاتى، ەسلي ۋۆولنەنيە پوسلەدوۆالو ۆ پەرۆۋيۋ پولوۆينۋ دوگوۆورەننوگو سروكا، ي ۆسيۋ پلاتۋ، ەسلي ون بىل ۋۆولەن ۆو ۆتوروي پولوۆينە ۋپوميانۋتوگو سروكا.

157. ەسلي نانياۆشيسيا نارۋشيت دوگوۆور رانەە ۋسلوۆلەننوگو سروكا، تو وتۆەچاەت پەرەد حوزياينوم زا ۆسە ۋبىتكي، كوتورىە ون ەمۋ سۆويم ساموۆولنىم ۋحودوم ۆ دەيستۆيتەلنوستي پريچينيل.

158. نانياۆشيسيا وتۆەچاەت تولكو يمۋششەستۆەننو زا تە ۋبىتكي ي ۆسياكي ۆووبششە ۋششەرب ۆ يمۋششەستۆە حوزياينا، كوتورىە پرويزوشلي پو ەگو، رابوتنيكا، ياۆنوي ۆينە، نەدوسموترۋ.

159. دليا ناسلەدوۆانيا نانيماتەليا زاكليۋچەننىي پوسلەدنيم دوگوۆور ليچنوگو نايما وبيازاتەلەن.

160. ۆرەميا بولەزني زاسچيتىۆاەتسيا ەمۋ ۆ سروك سلۋجبى.

161. ۆ سلۋچاە، ەسلي نانياۆشيسيا پو پريكازانيۋ نانيماتەليا پريچينيت پوستوروننەمۋ ليتسۋ ۋبىتكي، زا پوسلەدنيە وتۆەچاەت حوزياين.

162. زا پريسۆوەنيە ي راستراتۋ ۆۆەرەننوگو يمۋششەستۆا نانياۆشيسيا وتۆەچاەت، كاك زا كراجۋ.

163. ەسلي نانياۆشيسيا سوۆەرشيت پو پريكازانيۋ حوزياينا، كاكوە-ليبو پرەستۋپنوە دەيانيە، نەدوستۋپنوست كوتوروگو نەسومنەننا، تو ون وتۆەچاەت زا ەتو ناراۆنە س حوزياينوم.

164. ەسلي نانياۆشيسيا، يسپولنيايا سۆوي وبيازاننوستي، پولۋچيت ۋۆەچە يلي داجە سوۆسەم پوگيبنەت، تو س حوزياينا زا ەتو كۋن نە ۆزىسكيۆاەتسيا.

زاەم

165. پرەدمەتوم زايما موجەت بىت ۆسياكوە دۆيجيموە يمۋششەستۆو، ۆ توم چيسلە ي دەنگي.

166. زايموداۆتسۋ زاپرەششاەتسيا ۆىگوۆاريۆات كاكوي بى تو ني بىلو پريروست.

167. ەسلي پري دەنەجنوم يلي يمۋششەستۆەننوم زايمە نە بۋدەت سپەتسيالنو وگوۆورەنو، كاكيمي تسەننوستيامي دولگ دولجەن بىت پوگاشەن، ۆوزۆراششەنيۋ پودلەجات ودنورودنىە س پولۋچەننىمي تسەننوستيامي ي سووتۆەتستۆۋيۋششي يم پو سۆويم كاچەستۆام.

168. ۆ سلۋچاە، كوگدا پو ۋسلوۆيۋ دەنەجنىي زاەم دولجەن بىت ۆوزۆراششەن سكوتوم (نايبولەە راسپروسترانەننىي ۆيد ۋپلاتى پو زايمۋ)، تو پري زاكليۋچەني سدەلكي زارانەە ۋستاناۆليۆاەتسيا، كاكوي سكوت ي پو كاكوي تسەنە دولجەن بىت پرينيات ۆ ۋپلاتۋ زايما.

169. دوگوۆور و زايمە نە موجەت بىت زاكليۋچەن نا سروك، بولەە ودنوگو گودا.

170. ەسلي پري زاكليۋچەني دوگوۆورا و زايمە سروك ۋپلاتى نە وگوۆورەن، تو زايموداۆتسۋ پرەدوستاۆلياەتسيا پراۆو ترەبوۆات يسپولنەنيا دوگوۆورا ۆ بليجايشۋيۋ وسەن يلي ۆەسنۋ، پوسلە سوۆەرشەنيا زايما.

171. ۆ سلۋچاە، ەسلي دولجنيك نە ۋپلاتيت سۆوەگو دولگا ۆ ۋسلوۆلەننىي سروك، زايموداۆەتس يمەەت پراۆو ۆزىسكات س نەگو پودلەجاششەە ۋپلاتە يمۋششەستۆو، ا راۆنو ي ۆسە دەيستۆيتەلنو پونەسەننىە ۋبىتكي.

172. زاەمششيك نە ۆپراۆە ترەبوۆات، چتوبى زايموداۆەتس پرينيمال چاستيچنۋيۋ ۋپلاتۋ دولگا دو پوستۋپلەنيا سروكا، پو ناستۋپلەني جە سروكا چاستيچنايا ۋپلاتا دوپۋسكاەتسيا.

زاكلاد

173. زاكلادىۆات موجنو ۆسياكوە دۆيجيموە يمۋششەستۆو.

174. زاكلاد سچيتاەتسيا سوۆەرشەننىم س مومەنتا فاكتيچەسكوي پەرەداچي يمۋششەستۆا.

175. وتسەنكا زالوجەننوگو يمۋششەستۆا پرويزۆوديتسيا پو سوگلاشەنيۋ ستورون، پريچەم پريسۋتستۆيا سۆيدەتەلەي نە ترەبۋەتسيا.

176. پرينياۆشي يمۋششەستۆو ۆ زاكلاد نە يمەەت پراۆا يم پولزوۆاتسيا، ا دولجەن حرانيت ەگو، كاك سۆوە سوبستۆەننوە.

177. زا ۋتراتۋ يمۋششەستۆا، پرويسشەدشۋيۋ بەز ۆينى زاكلادودەرجاتەليا، پوسلەدني نە وتۆەچاەت، نو تەرياەت، ودناكو، پراۆو نا پولۋچەنيە دولگا.

178. ۆ سلۋچاە نەيسپولنەنيا زاكلادچيكوم دوگوۆورا ۆ ۋسلوۆلەننىي سروك، زالوجەننوە يمۋششەستۆو پەرەحوديت ۆ سوبستۆەننوست زاكلادودەرجاتەليا.

179. ەسلي زاكلادودەرجاتەل دو ناستۋپلەنيا ۋسلوۆلەننوگو سروكا پروداست يلي ينىم پۋتەم وتچۋديت زالوجەننوە يمۋششەستۆو، تو ون تەرياەت پراۆو نا پولۋچەنيە دولگا ي، كرومە توگو، دولجەن ۋپلاتيت زاكلادچيكۋ ستويموست يمۋششەستۆا پو وتسەنكە، ا ەسلي پري پروداجە بىلو ۆىرۋچەنو بولشە، تو ۆسيۋ ۆىرۋچەننۋيۋ سۋممۋ.

حرانەنيە ي پوكلاجا

180. پرەدمەتوم دوگوۆورا و حرانەني ي پوكلاجە موجەت بىت ۆسياكوە دۆيجيموە يمۋششەستۆو، ۆ توم چيسلە دەنگي ي اكتى.

181. دوگوۆور حرانەنيا ي پوكلاجي ەست دوگوۆور بەزۆوزمەزدنىي. ودناكو ەسلي حرانيتەل يلي پريەمششيك پونەسلي راسحودى، ۆىزۆاننىە نەوبحوديموستيۋ سبەرەجەنيا ۆۆەرەننوگو يم يمۋششەستۆا، تو يمەيۋت پراۆو نا ۆوزمەششەنيە سو ستورونى حوزياينا يلي پوكلادچيكا، ۆ رازمەرە پونەسەننىح راسحودوۆ.

182. وپرەدەلەننوگو وگرانيچەنيا سروكا دليا دوگوۆورا و حرانەني نە ۋستانوۆلەنو، سروك دوگوۆورا و پوكلاجە وپرەدەلياەتسيا ۋسلوۆيەم، زاكليۋچەننىم مەجدۋ دوكلادچيكوم ي پريەمششيكوم.

183. حرانيتەل يلي پريەمششيك پوكلاجي وبيازانى وحرانيات پورۋچەننوە يم يمۋششەستۆو، كاك سۆوە سوبستۆەننوە، ۆ سلۋچاە ۋتەري چەگو-ليبو يز ەتوگو يمۋششەستۆا، پورچي يلي يسترەبلەنيا ەگو، پرويزوشەدشيح وت ستيحينىح يلي ينىح نەوتۆراتيمىح پريچين، نەمەدلەننو زاياۆيت وب ۋتەرە ۆلاستيام، سۆويم ستارشيم رودستۆەننيكام يلي پوچەتنىم ليتسام ي پرويزۆەستي تششاتەلنىي روزىسك.

184. حرانيتەل وبيازان ۆوزۆراتيت حوزياينۋ ۆۆەرەننوە ەمۋ نا حرانەنيە يمۋششەستۆو پو پەرۆومۋ ەگو ترەبوۆانيۋ; پريەمششيك پوكلاجي وبيازان دوستاۆيت ي ۆرۋچيت ۆسە پرينياتوە يمۋششەستۆو پولۋچاتەليۋ پوكلاجي، ۋكازاننومۋ پوكلادچيكوم ي ۆ سروك، ۋستانوۆلەننىي ۋسلوۆيەم.

185. حوزياينۋ يمۋششەستۆا ي ەگو حرانيتەليۋ پرەدوستاۆلەنو پراۆو ۆو ۆسياكوە ۆرەميا نارۋشيت دوگوۆور و حرانەني، ت. ە. پەرۆومۋ ۆو ۆسياكوە ۆرەميا پوترەبوۆات ۋ حرانيتەليا ۆوزۆراششەنيا سداننوگو نا حرانەنيە يمۋششەستۆا، ا پوسلەدنەمۋ - پوترەبوۆات ۆو ۆسياكوە ۆرەميا، چتوبى حوزياين پرينيال ەگو وبراتنو.

186. حرانيتەل ي پريەمششيك پوكلاجي نە يمەەت پراۆا بەز وسوبوگو نا تو ۋپولنوموچيا حوزياينا يلي پوكلادچيكا پولزوۆاتسيا پرينياتىم يمۋششەستۆوم.

187. ەسلي حرانيتەل يلي پريەمششيك پوكلاجي سۆوەۆرەمەننو ي پوريادكوم، ۋكازاننىم ۆ ست. 183، زاياۆيت و پورچە يلي ۋنيچتوجەني، پرويسشەدشيح وت ستيحينىح يلي درۋگيح پريچين، يلي ۋتەرە ۆۆەرەننوگو يم يمۋششەستۆا، تو زا ۋنيچتوجەنيە، پورچۋ يلي ۋتەريۋ ەگو ني ليچنوي، ني يمۋششەستۆەننوي وتۆەتستۆەننوستي نە نەسەت، پريچەم يمەيۋت پراۆو ترەبوۆات س حوزياينا ۆوزمەششەنيا راسحودوۆ، پونەسەننىح پري روزىسكە ۋتەرياننوگو.

188. ەسلي جە تاكوگو زاياۆلەنيا سدەلانو نە بىلو، تو حرانيتەل يلي پريەمششيك پودۆەرگاەتسيا وتۆەتستۆەننوستي ۆ رازمەرە ستويموستي يسچەزنۋۆشەگو يلي يسپورچەننوگو يمۋششەستۆا.

189. پريسۆوەنيە حرانيتەلەم ۆۆەرەننوگو ەمۋ يمۋششەستۆا پريراۆنيۆاەتسيا ك كراجە.

190. پريەمششيك پوكلاجي، يستراتيۆشي چاست ەە پو نۋجدە، وتۆەتستۆۋەت ليش ۆ رازمەرە ستويموستي يستراچەننوگو، ا ەسلي پوكلاجا سلۋجيت پرەدمەتوم تورگوۆلي ي پرەدنازناچاەتسيا دليا پروداجي، تو پريەمششيك پوكلاجي وتۆەتستۆۋەت ۆ گراجدانسكوم پوريادكە ي ليش ۆ توم سلۋچاە، ەسلي راستراتا يلي پريسۆوەنيە چاستي پوكلاجي نە ۆىزىۆالا ۆ نۋجدويۋ.

191. ۆ سلۋچاە سمەرتي پريەمششيكا پوكلاجي يلي حرانيتەليا، ناسلەدنيكي ۆوزۆراششايۋت پوكلاجۋ پوكلادچيكۋ.

192. ەسلي يمۋششەستۆو يسچەزنەت يلي يسپورتيتسيا، نە پو ۆينە ناسلەدنيكوۆ حرانيتەليا، وني نە وتۆەتستۆۋيۋت.

193. پريسۆوەنيە يلي راستراتا تاكوگو يمۋششەستۆا، پرويزۆەدەننايا ناسلەدنيكامي، پريراۆنيۆاەتسيا ك كراجە.

پورۋچيتەلستۆو

194. پورۋچيتەلستۆو دوپۋسكاەتسيا ۆو ۆسەح دوگوۆوراح.

195. پرينياتيە يلي نەپرينياتيە پورۋچيتەلستۆا يزۆەستنوگو ليتسا زاۆيسيت وت ۋسموترەنيا ستورون.

196. ۆوزناگراجدەنيە زا پورۋچيتەلستۆو نە پودرازۋمەۆاەتسيا، ەسلي ونو نە بۋدەت وسوبو وگوۆورەنو پري زاكليۋچەني سدەلكي.

197. ەسلي پرودولجيتەلنوست دەيستۆيا پورۋچيتەلستۆا پري زاكليۋچەني دوگوۆورا نە بىلا توچنو وگوۆورەنا، تو پورۋچيتەل وتۆەچاەت پەرەد ليتسوم، پرينياۆشيم ەگو پورۋچيتەلستۆو، پوكا نە بۋدەت ۆىپولنەنو پەرۆوناچالنوە وبيازاتەلستۆو.

198 ليتسۋ، پرينياۆشەمۋ پورۋچيتەلستۆو، پرەدوستاۆلەنو پراۆو، پري نەيسپراۆنوستي كونتراگەنتا پو دوگوۆورۋ، پو سۆوەمۋ ۋسموترەنيۋ ۆزىسكيۆات ۋبىتكي ليبو س نەگو، ليبو س پورۋچيتەليا.

199. پري وتسۋتستۆي ۋسلوۆيا و توم، ۆ كاكوي چاستي پورۋچيتەل پرينيماەت نا سەبيا وتۆەتستۆەننوست زا نەيسپولنەنيە دوگوۆورا، ون سچيتاەتسيا پورۋچيۆشيمسيا زا يسپولنەنيە ۆسەگو دوگوۆورا پولنوستيۋ.

200. ەسلي پو تومۋ جە وبيازاتەلستۆۋ ەست نەسكولكو پورۋچيتەلەي، تو پري وتسۋتستۆي وسوبوگو ۋسلوۆيا، ۆسە وني وتۆەچايۋت راۆنومەرنو.

201. ۆ سلۋچاە، ەسلي ودين يز پورۋچيتەلەي وبەدنەەت يلي سدەلاەتسيا نە سوستوياتەلنىم، درۋگيە سوپورۋچيتەلي زا نەگو نە وتۆەچايۋت.

202. پو يستەچەني سروكا دوگوۆورا، وتۆەتستۆەننوست پورۋچيتەلەي پرەكراششاەتسيا، ا پري ۆوزوبنوۆلەني توگو جە دوگوۆورا وتۆەتستۆەننوست يح وبۋسلاۆليۆاەتسيا پولۋچەنيەم وت نيح سوگلاسيا بىت پورۋچيتەليامي.

203. پورۋچيتەل، يسپولنيۆشي دوگوۆور زا پرينياۆشەگو نا سەبيا وبيازاتەلستۆو ي وكازاۆشەگوسيا نە يسپراۆنىم، ۆپراۆە ۆزىسكات س پوسلەدنەگو ۆسە ۋبىتكي ي راسحودى.

204. ەسلي ليتسو، زا كوتوروە بىلو دانو پورۋچيتەلستۆو، ۆەدەت سۆوي دەلا تاك، چتو ەمۋ ۆ سكوروم ۆرەمەني گروزيت سدەلاتسيا نەسوستوياتەلنىم، تو پورۋچيتەليۋ پرينادلەجيت پراۆو ترەبوۆات سۋدوم، چتوبى ليتسو ەتو يلي ۆنەسلو ەمۋ تۋ سۋممۋ، ۆ كوتوروي ون وتۆەچاەت، يلي جە ۆىپولنيلو وبيازاتەلستۆو نەمەدلەننو.

205. سو سمەرتيۋ پورۋچيتەليا، يمۋششەستۆەننايا ەگو وتۆەتستۆەننوست پرەكراششاەتسيا.

پودرياد ي پوستاۆكا

206. پودريادچيك وبيازان ك ۋسلوۆلەننومۋ سروكۋ ۆىپولنيت دوگوۆور، ا ەسلي ون ەتوگو نە سدەلاەت، تو تەرياەت پراۆو نا پلاتۋ زا ۋجە پرويزۆەدەننۋيۋ يم رابوتۋ، ي كرومە توگو ۋپلاچيۆاەت پودرياديۆشەمۋ ەگو سۋممۋ، راۆنۋيۋ دوگوۆورنوي.

207. يسكليۋچەنيە يز پرەدىدۋششەي ستاتي سوستاۆلياەت ليش توت سلۋچاي، كوگدا نەيسپراۆنوست پودريادچيكا پرويزوشلا پو نە زاۆيسيۆشيم وت نەگو پريچينام. ۆ تاكوم سلۋچاە پودريادچيك سوحرانياەت سۆوە پراۆو نا ۆوزناگراجدەنيە، زا ۋجە ۆىپولنەننۋيۋ چاست دوگوۆورا، ا پودرياديۆشەمۋ ەگو پرەدوستاۆلياەتسيا پراۆو پەرەدات پودرياد درۋگومۋ ليتسۋ.

208. ەسلي پودرياديۆشي نارۋشيت ۋسلوۆيا دوگوۆورا بەز ۆينى پودريادچيكا، پوسلەدني سچيتاەتسيا سۆوبودنىم وت پرينياتوگو نا سەبيا وبيازاتەلستۆا ي يمەەت پراۆو ۆزىسكات س سۆوەگو كونتراگەنتا پريچيتايۋششۋيۋسيا ەمۋ پلاتۋ ي ۆسە دەيستۆيتەلنو پونەسەننىە يم ۋبىتكي.

209. ەسلي ۆ دوگوۆورە نە وپرەدەلەنى سروكي ۋپلات، تو پودريادچيك موجەت ترەبوۆات تاكوۆوي پو مەرە يسپولنەنيا پودريادا.

مەنا

210. دوگوۆور مەنى سوۆەرشاەتسيا فاكتيچەسكوي پەرەداچەي دوگوۆاريۆايۋششيميسيا ستورونامي وبمەنيۆاەموگو دۆيجيموگو يمۋششەستۆا پو پرويزۆەدەننوي يمي وتسەنكە.

211. راستورجەنيە سدەلكي مەنى دوپۋسكاەتسيا ليش ۆ توم سلۋچاە، ەسلي ودنا يز ستورون سكرىلا بىۆشيە ۆ مومەنت سوۆەرشەنيا سدەلكي سۋششەستۆەننىە نەدوستاتكي وبمەنيۆاەموگو يمۋششەستۆا.

212. سروك دليا راستورجەنيا تاكوي سدەلكي توچنو نە ۋستانوۆلەن.

سسۋدا

213. ۆ سسۋدۋ داەتسيا سكوت ي درۋگوە يمۋششەستۆو دليا بەزۆوزمەزدنوگو يم پولزوۆانيا نا سروك پو سوگلاشەنيۋ ستورون، نو نە دولشە چەم نا گود.

214. پو يستەچەني ۋسلوۆلەننوگو سروكا، داۆشي سۆوە يمۋششەستۆو يمەەت پراۆو پوترەبوۆات ەگو وبراتنو، ا پري وتكازە ۆ ۆىداچە، وبراتيتسيا ۆ سۋد.

215. ۋبىتكي، پرويسشەدشيە پو ۆينە پولۋچاتەليا سسۋدى، پوسلەدني وبيازان ۆوزمەستيت سسۋديۆشەمۋ.

216. پولۋچيۆشي داننوە ۆ سسۋدۋ يمۋششەستۆو وبيازان زا پريسۆوەنيە تاكوۆوگو زاپلاتيت حوزياينۋ.

217. زا پروداجۋ سسۋجاەموگو يمۋششەستۆا بەز ۆينى ۆزياۆشەگو سسۋدۋ، پوسلەدني نە وتۆەچاەت.

218. ەسلي ۆزياۆشي سسۋدۋ بۋدەت پولزوۆاتسيا يمۋششەستۆوم تاك، چتو ونو دولجنو پريدتي ۆ پولنۋيۋ نەگودنوست، حوزياين موجەت ترەبوۆات ۆوزۆراششەنيا سسۋدى ي رانەە ۋسلوۆلەننوگو سروكا، نو زا پورچۋ يمۋششەستۆا ۆزياۆشي سسۋدۋ نە وتۆەچاەت.

يمۋششەستۆەننىي ناەم

219. سدەلكا نايما سكوتا ي درۋگوگو يمۋششەستۆا سوۆەرشاەتسيا ستورونامي نا نە-پرودولجيتەلنوە ۆرەميا پو ۆزايمنومۋ سوگلاشەنيۋ، نو نا سروك نە بولەە گودا ي زا ۋسلوۆلەننوە ۆوزناگراجدەنيە.

220. وتۆەتستۆەننوست نانياۆشەگو وگرانيچيۆاەتسيا ليش تەمي ۋبىتكامي، كوتورىە پرويزوشلي وت نەپراۆيلنوگو پولزوۆانيا ەتيم يمۋششەستۆوم.

ارەندا

221. سدەلكي نايما زەمەلنىح ۋگودي، نا سروك نە بولەە گودا سوۆەرشايۋتسيا نا ۋسلوۆياح، ۆىگوۆورەننىح ۆ دوگوۆورە.

222. وزناچەننىە ۆ پرەدىدۋششەي ستاتە ۋگوديا، ەسلي بى نە بىلو نا تو وسوبوگو سوگلاشەنيا، موگۋت بىت يسپولزوۆانى تاك، كاك بىلي بى يسپولزوۆانى ساميم حوزياينوم; ۆ پروتيۆنوم جە سلۋچاە ارەندوداتەل موجەت ۆزىسكات پريچينەننىە ەمۋ ارەنداتوروم ۋبىتكي.

223. پەرەۋستۋپكي ارەندى بەز وسوبوگو رازرەشەنيا نا تو ارەندوداتەليا نە دوپۋسكاەتسيا.

دوۆەرەننوست

224. چەرەز پوسرەدستۆو دوگوۆورا دوۆەرەننوستي موجەت بىت دانو پولنوموچيە نا سوۆەرشەنيە ۆسياكيح زاكوننىح دەيستۆي.

225. دوۆەرەننوست موجەت بىت دانا نا سلوۆاح ۆ پريسۋتستۆي سۆيدەتەلەي يلي نا پيسمە، س پريلوجەنيەم يمەننوي پەچاتي، ەسلي دوۆەريتەل نەگراموتنىي.

226. نەدەيستۆيتەلنىمي پوچيتايۋتسيا ليش دوۆەرەننوستي سوۆەرشەنيە رازۆودا، پرينياتيا پريسياگي، وتبىتيە ناكازانيا ي سوستاۆلەنيە زاۆەششانيا.

227. ەسلي دانا وبششايا دوۆەرەننوست نا ۆەدەنيە ۆسەح دەل، تو دوۆەرەننىي تەم نە مەنەە ليشەن پراۆا وتسۋجدات يمۋششەستۆو دوۆەريتەليا پۋتەم دارەنيا.

228. دوۆەريتەل ني ۆ كاكوم سلۋچاە نە يمەەت پراۆا وپروتەستوۆات دەيستۆيا سۆوەگو دوۆەرەننوگو، ەسلي پوسلەدني دەيستۆوۆال ۆ پرەدەلاح داننوگو ەمۋ پولنوموچيا ي نە نارۋشيت تەح وگرانيچەني، كوي نالوجەنى نا نەگو پرەدىدۋششەي ستاتەي.

229. دوۆەرەننىي يمەەت پراۆو نا ۆوزناگراجدەنيە دوۆەريتەلەم; پريچەم ۆوزناگراجدەنيە ەتو موجەت بىت ۆىگوۆورەنو ۆ وپرەدەلەننوم رازمەرە يلي ۆ ۆيدە ۋچاستيا ۆ وجيداەمىح وت پرەدپرياتيا ۆىگوداح.

230. دوۆەرەننىي پودلەجيت ماتەريالنوي وتۆەتستۆەننوستي ليش ۆ تەح سلۋچاياح، كوگدا ون پريچينيل سۆوەمۋ دوۆەريتەليۋ ۋبىتكي س كورىستنوي تسەليۋ.

231. دەيستۆيە دوۆەرەننوستي پرەكراششاەتسيا سمەرتيۋ ودنوي يز دوگوۆاريۆايۋششيحسيا ستورون، يستەچەنيەم سروكا، نا كوتورىي دوۆەرەننوست ۆىدانا ي، ناكونەتس، پو زاياۆلەنيۋ ودنوي يز ستورون.

كۋپليا - پروداجا

232. كۋپليا - پروداجنايا سدەلكا سچيتاەتسيا سوستوياۆشەيسيا س توگو مومەنتا، كاك ستورونى ۋداريلي درۋگ درۋگا پو رۋكام.

233. پروداۆەتس وبيازان يلي ۋكازات پوكۋپاتەليۋ يزۆەستنىە، كاك حوزياينۋ، نەدوستاتكي پروداۆاەموگو يمۋششەستۆا، يلي دولجەن پرەدۋپرەديت پوكۋپاتەليا و نەوبحوديموستي تششاتەلنو وسموترەت پوكۋپكۋ، س ۋكازانيەم، چتو ون سلاگاەت س سەبيا وتۆەتستۆەننوست ۆ سلۋچاە وبنارۋجەنيا نەدوستاتكوۆ ۆ پروداننوم، پوسلە سوۆەرشەنيا سدەلكي.

234. ۆ سلۋچاە نەسوبليۋدەنيا پروداۆتسوم ۋكازاننوگو ۆ پرەدىدۋششەي ستاتە پراۆيلا، پوكۋپاتەل، پو وبنارۋجەني نەدوستاتكوۆ ۆ كۋپلەننوم يمەەت پراۆو ترەبوۆات راستورجەنيا سدەلكي; پودوبنوە ترەبوۆانيە دولجنو بىت پرەدياۆلەنو ۆ نەپرودولجيتەلنىي سروك.

235. وبمان، دوپۋششەننىي سو ستورونى پروداۆتسا پري پروداجە، سلۋجيت وسنوۆانيەم راستورجەنيا سدەلكي، پريچەم پروداۆەتس ناكازانيۋ نە پودۆەرگاەتسيا.

236. ەسلي سەيچاس جە پو سوۆەرشەني سدەلكي، دو ۋپلاتى دەنەگ، ودنا يز ستورون وتكاجەتسيا وت ۆىپولنەنيا ەە، تو وتكازاۆشيسيا ۋپلاچيۆاەت درۋگومۋ ۆ ۆيدە شترافا دو ودنوگو رۋبليا.

237. ەسلي پروداۆەتس، پولۋچيۆشي دەنگي زا پروداننىي توۆار، نە ۆىداست تاكوۆوگو پوكۋپاتەليۋ، تو وبيازان ۆەرنۋت ەمۋ پولۋچەننىە دەنگي ي ۆوزمەستيت ەگو راسحودى، سوپرياجەننىە س نەپولۋچەنيەم كۋپلەننوگو، ۆ توم چيسلە ي يزدەرجكي نا پوەزدكۋ زا توۆاروم.

238. پوكۋپاتەل، پولۋچيۆشي كۋپلەننوە ي نە ۋپلاتيۆشي ۋسلوۆلەننوي سۋممى، پودۆەرگاەتسيا تەم جە پوسلەدستۆيام، كاك ي پروداۆەتس پو پرەدىدۋششەي ستاتە.

239. پري زاپروداجە يمۋششەستۆا پوكۋپاتەل وبيازان ۋپلاچيۆات دوگوۆورەننۋيۋ سۋممۋ سپولنا پري زاكليۋچەني سدەلكي.

240. ەسلي جە پوكۋپاتەل ۋپلاتيت پري زاكليۋچەني تاكوي سدەلكي ليش چاست دوگوۆورەننوي سۋممى، تو پروداۆەتس وبيازان ۆىپولنيت دوگوۆور ليش ۆ رازمەرە پولۋچەننوي يم سۋممى.

دارەنيە

241. ۆسياكي ساموستوياتەلنىي يۋرتوۆلادەلەتس - يمەەت پراۆو وتچۋجدات سۆوە يمۋششەستۆو، ۆ توم چيسلە ي دولگوۆىە وبيازاتەلستۆا پۋتەم دارەنيا.

242. نەۆىدەلەننىە سىنوۆيا، وپەكاەمىە ي جەنششينى نە پولزۋيۋتسيا تاكيم پراۆوم.

243. داريتەل دولجەن سووبرازوۆات رازمەر دەلاەمىح پوداركوۆ سو سۆويم يمۋششەستۆەننىم پولوجەنيەم.

244. نە پودلەجيت دارەنيۋ نەدۆيجيموە يمۋششەستۆو، راسپولوجەننوە ۆ پرەدەلاح رودوۆىح ستويبيشش، كيبيتكا (يۋرتا)، وستاۆشاياسيا وت پرەدكوۆ، سو ۆسەم ۋبرانستۆوم، ۋتۆاريۋ ي دوسپەحامي ەتيح پرەدكوۆ.

245. ەسلي دارەنيە سوۆەرشەنو نەۆىدەلەننىم سىنوم، وپەكاەمىم يلي جەنششينوي، يلي پرەدمەتوم دارەنيا وكازالوس يمۋششەستۆو، ۋپوميانۋتوە ۆ پرەدىدۋششەي ستاتە، تو ساموە دارەنيە پريزناەتسيا نەدەيستۆيتەلنىم، ا پوداروك موجەت بىت پوترەبوۆان وبراتنو.

246. ليتسا، يمەيۋششيە پراۆو سوۆەرشات دارەنيە، پري سوۆەرشەني پوسلەدنەگو، ليشايۋتسيا ۆسياكيح پراۆ نا ۆوزۆراششەنيە يم دارا ي موگۋت ترەبوۆات ەگو وبراتنو ليش ۆ سلۋچاياح، كوگدا ۆ سوستاۆ پوداركا ۆوشلو زاپرەششەننوە دليا دارەنيا يمۋششەستۆو، كوگدا پوداروك بىل سدەلان پري زاكليۋچەني سويۋزا درۋجبى (تامىرستۆو) يلي كوگدا پودارەننوە بىلو پەرەدانو زا رادوستنوە يزۆەستيە (سۋيۋنچا).

247. ليتسو، سدەلاۆشەە پوداروك پري زاكليۋچەني سويۋزا درۋجبى (تامىرستۆو) ي نە پولۋچيۆشەە ۆ ۋستانوۆلەننىي دليا ەتوگو (گوديچنىي) سروك وتۆەتنوگو دارا، يمەەت پراۆو ترەبوۆات يلي ۆوزۆراششەنيا سدەلاننوگو پوداركا يلي ۆوزمەششەنيا ەگو ستويموستي - سۋدوم.

248. ەسلي رادوستنوە يزۆەستيە، زا كوتوروە، پو وبىچايۋ، بىل سدەلان پرينەسشەمۋ ەگو پوداروك (سۋيۋنچا)، وكاجەتسيا نە ۆەرنىم، تو داريتەل يمەەت پراۆو ترەبوۆات سۋدوم ۆوزۆراششەنيا سدەلاننوگو دارا يلي ۆوزمەششەنيا ەگو ستويموستي.

پريمەچانيە. ۆ سىر-دارينسكوي وبلاستي ۆسياكي، وكازاۆشي كومۋ-ليبو ماتەريالنۋيۋ پوددەرجكۋ پري سلۋچيۆشەمسيا نەسچاستي، يمەەت پراۆو ترەبوۆات سۋدوم تاكوگو جە پوداركا وت ليتسا، كوتورومۋ پوموشش بىلا وكازانا، ەسلي وكازاۆشي ەە سام پودۆەرگسيا نەسچاستيۋ (پوجار، پادەج سكوتا ي پر.).

249. داريتەل يمەەت پراۆو وداريات، كوگو زاحوچەت ي نە وگرانيچەن ۆ ەتوم ني رودستۆەننىمي سۆيازيامي س ودارياەمىم، ني ۆوزراستوم، ني پولوم ەگو.

250. دارەنيە سچيتاەتسيا سوۆەرشيۆشيمسيا س مومەنتا فاكتيچەسكوي پەرەداچي دارا; دو ۋكازاننوگو مومەنتا دارەنيە پوچيتاەتسيا زا وبەششانيە، يسپولنەنيە كوەگو نە وبيازاتەلنو دليا داريتەليا.

251. زا تاينوە پوحيششەنيە سدەلاننوگو پوداركا داريتەل ليچنومۋ ناكازانيۋ نە پودۆەرگاەتسيا، نو ليتسو، پولۋچيۆشەە پوداروك، يمەەت پراۆو ترەبوۆات وت داريتەليا سۋدوم يلي ۆوزۆراششەنيا پوحيششەننوگو پوداركا يلي ۆوزمەششەنيا ەگو ستويموستي.

252. پيسمەننوي فورمى پري دارەني نە ترەبۋەتسيا.

وبيازاتەلنوە دارەنيە

253. وتەتس وبيازان سدەلات سۆوەي زامۋجنەي دوچەري، پريبىۆشەي ك نەمۋ، پو وبىچايۋ، ۆ تەچەنيە پەرۆىح 5 لەگ سۋپرۋجەستۆا، دليا سوۆەرشەنيا وبريادا «تەركۋك دەمەك»، - پوداروك ۆ رازمەرە وت 5 دو 10% ۆسەگو سۆوەگو يمۋششەستۆا.

254. دوچ، پولۋچيۆشايا پوداروك ۆ رازمەرە مەنشەم ۋستانوۆلەننوگو پرەدشەستۆۋيۋششەي ستاتەي، يلي نە پولۋچيۆشايا پوداركا ۆوۆسە، يمەەت پراۆو پوترەبوۆات تاكوۆوي يلي رازنيتسۋ.

پراۆو گوستەپريمستۆا

255. ۆسياكي يۋرتوۆلادەلەتس وبيازان وكازات پۋتنيكۋ، پوچيتاەمومۋ پو وبىچايۋ گوستەم، پريبىۆشەمۋ ك نەمۋ ۆ دوم، پولنوە گوستەپريمستۆو، كوتوروە دولجنو زاكليۋچاتسيا: ۆ پرەدوستاۆلەني گوستيۋ پومەششەنيا دليا وتدىحا، پوستەلي دليا نوچلەگا ي بارانا ۆ پيششۋ.

256. ليتسو، كوتورومۋ نە بىلو وكازانو گوستەپريمستۆو يلي بىلو وكازانو نە ۆ پولنوي مەرە، يمەەت پراۆو پودات جالوبۋ ۆ سۋد، كوتورىي ي پريگوۆاريۆاەت ۆينوۆنوگو ۆ نەيسپولنەني ۋستانوۆلەننىح وبىچاەۆ پو وتنوشەنيۋ ك گوستيام وبيازاننوستەي، ك ۋپلاتە ۆ پولزۋ يستتسا لوشادي ي حالاتا، ۆ ۆيدە ايبا.

ناحودكا

257. ناشەدشي ۋتەرياننوە يمۋششەستۆو وبيازان نەمەدلەننو وبياۆيت وب ەتوم سۆويم ودنووبششەستۆەننيكام.

258. نەوبياۆلەنيە و ناحودكە موجەت يمەت پوسلەدستۆيەم وبۆينەنيە ۆ كراجە.

259. پري وبنارۋجەني حوزياينا ناحودكي دو گودا، پوسلەدني وبيازان ۆوزناگراديت ناشەدشەگو پو دوبروۆولنومۋ س نيم سوگلاشەنيۋ; ەسلي جە سوگلاشەنيە نە دوستيگنۋتو، تو رازمەرى ۆوزناگراجدەنيا وپرەدەليايۋتسيا سۋدوم; سۆەرح توگو حوزياين ناحودكي ۆوزمەششاەت ۆسە راسحودى، كوتورىە پونەس ناشەدشي پو حرانەنيۋ يمۋششەستۆا.

260. دو يستەچەنيا گوديچنوگو سروكا ناشەدشي نە يمەەت پراۆا پولزوۆاتسيا ناحودكوي.

261. پو يستەچەني گوديچنوگو سروكا، ناشەدشي يمەەت پراۆو پولزوۆاتسيا ناحودكوي; پري وبنارۋجەني جە حوزياينا، ۆوزۆراششاەت ەمۋ ناحودكۋ ۆ توم ۆيدە، ۆ كاكوي ونا پريشلا زا ۆرەميا پولزوۆانيا ي زا پرويسشەدشۋيۋ پوتەريۋ ۆ تسەنە نە وتۆەچاەت.

262. زا ۋتەريۋ، پورچۋ ي يسترەبلەنيە ناحودكي، بەز ۆينى ناشەدشەگو پوسلەدني نە وتۆەچاەت.

263. پري وبنارۋجەني حوزياينا نايدەننوگو، پوسلە يستەچەنيا گودا، ون وبيازان ۆوزناگراديت ناشەدشەگو ۆ رازمەرە 1/2 ستويموستي ناحودكي; ەسلي جە ناشەدشي دوستاتوچنو وبەسپەچەن ماتەريالنو، تو پراۆا نا ۆوزناگراجدەنيە نە يمەەت.

ا. كراحالەۆ

سۋد ي سلەدستۆيە ۋ كيرگيزوۆ سيبيري

(1886 گ.)

I

ۆوسەمنادتسات لەت ۋجە ستويت نا وچەرەدي ۆوپروس و پرەوبرازوۆاني سۋدا ي ادمينيستراتسي ۆ سيبيري. نەوبحوديموست يح وبنوۆلەنيا ي وتدەلەنيا سۋدەبنوي ۆلاستي وت ادمينيستراتيۆنوي س كاجدىم دنەم ستانوۆيتسيا ۆسە بولەە ناستوياتەلنوي.

ناچنەم س «سۋدا». - سۋدەبنىح ينستانتسي ۆ ستەپنىح وبلاستياح، دليا دۆۋح نارودوۆ (رۋسسكيح ي كيرگيزوۆ)، سۋششەستۆۋەت شەست: 1) سۋد پو نارودنىم تراديتسيوننىم وبىچايام كيرگيزوۆ، ون جە - سۋد سلوۆەسنىي، سۋد سۋدەبنىح كيرگيزسكيح بيەۆ; 2) سۋد ستانيچنىي يلي كازاچي، دەيستۆۋيۋششي پو ۆىسوچايشە ۋتۆەرجدەننومۋ 16/25 مايا 1870 گ. پولوجەنيۋ وب وبششەستۆەننوم ۋپراۆلەني ۆ كازاچيح ۆويسكاح; 3) سۋد ترەتەيسكي، يلي سۋد سوۆەستي، ۋچرەجداەمىي ۆ وبلاستنوم پراۆلەني، كاك ۆ ترەتەيسكوم سۋدە; 4) سۋد ميروۆوي، رۋكوۆودستۆۋيۋششيسيا، كرومە چاستنىح پولوجەني، زاكونامي يمپەراتورا الەكساندرا II; 5) سۋد سەزدا ميروۆىح سۋدەي، زامەنياەمىي زدەس وبلاستنىم پراۆلەنيەم، كاك كوللەگيالنىم ۋچرەجدەنيەم; ەتو - سۋد نەگلاسنىي، زاكرىتىي، سۋدياششي پۋتەم كانتسەلياري، ي 6) سۋد گراجدانسكوي ي ۋگولوۆنوي پالات، سوسرەدوتوچەننىي تاكجە ۆ كانتسەلياري ي ۆ زاكرىتوم دليا ۆسەح پريسۋتستۆي توگو جە وبلاستنوگو پراۆلەنيا.

كرومە توگو، ۆ توي جە مەستنوستي ستەپنىح وبلاستەي سۋششەستۆۋەت ەششە ي «ادمينيستراتسيا»، س ەە «ادمينيستراتيۆنىم ۋسموترەنيەم». ونا سوستاۆلياەت سوبويۋ كاك بى سۋد سەدموي دليا ناشەي سترانى، - مەشاەتسيا پودچاس نە ۆ سۆوي دەلا ي ۆرەديت سۋدۋ نا ەگو پۋتي، پولزۋياس پري توم اۆتوريتەتنوستيۋ سۆوەي پرەدستاۆيتەلسكوي ۆلاستي. ادمينيستراتسيا تۋت راتوبورستۆۋەت پري سيلنىح پولنوموچياح، پرەدوستاۆلياەمىح ەي ي وبششيمي گۋبەرن. ۋچرەجد. (ت. II، چ. 1)، ي سيبير. ۋچرەجد. (ت. II، چ. II)، ي «ۆرەمەننىم» پولوجەنيەم 21 وكتيابريا 1868 گودا (ۆۆەدەننىم س 1 يانۆاريا 1869 گ.، ۆ ۆيدە وپىتا، ليش نا دۆا گودا)، ا پوروي رۋكوۆوديتسيا سوبستۆەننىمي ۆوززرەنيامي نا پرەدەلى سۆوەي ۆلاستي.

سۋد كيرگيزسكي پرەدستاۆلياەت وسوبىي ينتەرەس، تەم بولەە، چتو ون مالو يزۆەستەن رۋسسكومۋ وبرازوۆاننومۋ چيتاتەليۋ.

ۆ XVIII ستولەتي، پو ۆستۋپلەني كيرگيزوۆ ۆ پوددانستۆو روسسي، يمي ۆسەمي، پو ودنومۋ شابلونۋ، ۋپراۆليالي ۆلاستي ي چينى ورەنبۋرگسكوگو ۆەدومستۆا. تاك پرودولجالوس دو 20 گودوۆ ناستوياششەگو ستولەتيا. س يزدانيەم 22 يۋليا 1822 گودا وسوبوگو «ۋستاۆا و سيبيرسكيح كيرگيزاح»، ۆزگلياد نا ۋپراۆلەنيە ستەپيۋ يزمەنيلسيا. ستەپ ورەنبۋرگسكوگو ۆەدومستۆا پرودولجالا ۋپراۆلياتسيا پو-پرەجنەمۋ - پو سيستەمە «پوگرانيچنوي»، ا ستەپ سيبيرسكايا - پو وبششيم سيبيرسكيم ۋچرەجدەنيام. وبە ەتي سيستەمى رەزكو وتليچاليس ودنا وت درۋگوي. تاكايا دۆويستۆەننوست ۆ ۋپراۆلەني ودنيم ي تەم جە نارودوم - «كيرگيزامي»، كاك زاياۆليالي رۋسسكيە ۆلاستي، نە موگلا يمەت بلاگوپرياتنىح پوسلەدستۆي دليا رازۆيتيا گراجدانستۆەننوستي ۆ كيرگيزسكوم ناسەلەني، نە موگلا ي سووتۆەتستۆوۆات ۆيدام پراۆيتەلستۆا.

دليا يسسلەدوۆانيا نا مەستە ەتيح رازنورودنىح سيستەم ۋپراۆلەنيا ي سۋدا ي دليا سوستاۆلەنيا، پو ۆوزموجنوستي، وبششيح ناچال ۋسترويستۆا ۋپراۆلەنيا كيرگيزامي، پو ۆىسوچايشەمۋ پوۆەلەنيۋ 5 يۋنيا 1865 گ. بىلا كومانديروۆانا ۆ ستەپ وسوبايا كوميسسيا. رابوتى ەە پومەششەنى ۆ «زاپيسكە»، سوستاۆلەننوي ۆ 1867 گودۋ.

زاپيسكا پوكازىۆاەت، چتو س ساموگو ناچالا پريسوەدينەنيا كيرگيزسكيح ستەپەي ك روسسي، ناشە پراۆيتەلستۆو وزابوچيۆالوس ۋسترويستۆوم سۋدەبنوي چاستي سرەدي نارودا نوۆوگو كرايا. سۋد، سوپريكاساياس نەپوسرەدستۆەننو س جيزنيۋ كيرگيزوۆ، نە تولكو دولجەن بىل يمەەت ۆليانيە نا رازۆيتيە بلاگوسوستويانيا يح، نو ي سلۋجيت زۆەنوم سوەدينەنيا دۆۋح نارودنوستەي: كيرگيزسكوي ي رۋسسكوي.

كراەۋگولنىم كامنەم سۋدوپرويزۆودستۆا ۆ ستەپياح، بەز سومنەنيا، بىلا ينسترۋكتسيا يمپەراتريتسى اننى يواننوۆنى، داننايا ەيۋ ۆ 1734 گودۋ وبەر-سەكرەتاريۋ، ستاتسكومۋ سوۆەتنيكۋ يۆانۋ كيريلوۆۋ. ينسترۋكتسيا يمەلا زناچەنيە پري پوسىلكە كيريلوۆا ۆ مالۋيۋ كيرگيزسكۋيۋ وردۋ، دليا زاۆەدىۆانيا پوگرانيچنىمي دەلامي تاموشنەگو كرايا (پولن. سوبر. زاكون.، توم IX، № 6576). ۆ ينسترۋكتسي ەتوي، مەجدۋ پروچيم، زناچيلوس: «چتو كاساەتسيا دو راسپوريادكا ۆ سۋدە ي پراۆوسۋديا، و توم سموترەت نا وبىچاي نارودا، كاك ي پوچەمۋ ۆ نارودە پراۆىە ۋدوۆولستۆا پولۋچايۋت، ا ۆينوۆنىح شترافۋيۋت، تاك ي ۆ سۋداح ۋستانوۆيت، يبو ناشە ۆسەميلوستيۆەيشەە سويزۆولەنيە ەست، چتوبى ۆسە، كتو ب كاكوي ۆەرى ي نارودا نە بىل، سپراۆەدليۆوستيۋ ي سۋدوم سكورىم ۋدوۆولستۆوۆاليس ي تەم ناپراسنىە وزلوبلەنيا ۆ ۆولوكيتاح ي نەزنايۋششەمۋ ناشيح روسسيسكيح سۋدنىح پراۆ نارودۋ نەپراۆىە ۆ سۋدە ۆىمىسلى (وت كوتورىح نە تولكو ناشەمۋ ينتەرەسۋ پوۆرەجدەنيە پرويسحوديت موجەت، نو ي بوگۋ پروتيۆنو) پرەسەچەنى بىلي».

ۆ سيلۋ ەتوگو، س توگو جە 1734 گ. رازبيراتەلستۆو سۋدەبنىح دەل وفيتسيالنو پرەدوستاۆليالوس كيرگيزام پو يح نارودنىم وبىچايام، ت.ە. سۋدوم يح بيەۆ.

سۋد بيەۆ كورەنيتسيا ۆ تراديتسياح كيرگيزسكوگو نارودا. ۆوت درەۆنيايا ەگو فورما. بيەم موگ بىت ۆسياكي، پولزوۆاۆشيسيا وبششەستۆەننىم ۋۆاجەنيەم. ەتو بىلي ۆپولنە پوچەتنىە ليتسا. وبە تياجۋششيەسيا ستورونى، دليا رەشەنيا سۆويح دەل، پو ليچنومۋ سۆوەمۋ ۆىبورۋ، وبراششاليس ك ودنومۋ يلي نەسكولكيم بيام. نا وبيازاننوستي يستتسا لەجالو ۋكازانيە سۆيدەتەلەي ي پرەدستاۆلەنيە فاكتيچەسكيح دوكازاتەلستۆ ك پودتۆەرجدەنيۋ سۆوەگو يسكا. وتۆەتچيك پرەدستاۆليال ۆسە دوكازاتەلستۆا ك سۆوەمۋ وپراۆدانيۋ. ەسلي وبە تياجۋششيەسيا ستورونى، ك پودتۆەرجدەنيۋ پراۆ سۆويح، نە پرەدستاۆليالي ياسنىح دوكازاتەلستۆ، تو سۋد پرەدوستاۆليال وتۆەتچيكۋ وچيستيت سەبيا پريسياگويۋ، نو پريسياگال نە وتۆەتچيك ليچنو، ا درۋگيە ليتسا، پو ۋكازانيۋ نا نيح يستتسەم. پوسلەدنيە دولجنى بىلي بليزكو زنات وتۆەتچيكا يلي وبستوياتەلستۆا پودلەجاششەگو وبسۋجدەنيۋ دەلا. تاكوي سۋد ۋ كيرگيزوۆ پرويزۆوديلسيا گلاسنو ي پۋبليچنو، ۆ پريسۋتستۆي نارودا. وپرەدەلەنيە ۆينى ي مەرى ۆوزناگراجدەنيا بي پوستانوۆليالي پو سوۆەستي ي نا وسنوۆاني سۆويح وبىچاەۆ. بي، زا پوستانوۆلەنيە رەشەنيا، پولۋچالي وسوبوە ۆوزناگراجدەنيە پو تسەنە يسكا (بيلىك). پو درەۆنەمۋ پراۆۋ كيرگيزوۆ، بيلىك نە دولجەن پرەۆىشات ودنوي دەسياتوي چاستي ۆسەگو يسكا.

ەتوت نارودنىي سۋد ۆ ستەپي، س ناچالا ۋزاكونەنيا ەگو، سۋششەستۆوۆال ساموستوياتەلنو ي ساموبىتنو ليش 50 لەت پودرياد. ۆ 1784 گودۋ، پو حوداتايستۆۋ ناچالنيكا ورەنبۋرگسكوگو كرايا بارونا يگەلسترەما، دليا «ۋدوبنوگو» رازبورا كيرگيزسكيح دەل، نەزاۆيسيمو پوگرانيچنوي «ەكسپەديتسي»، ۋچرەجدەن بىل ۆ ورەنبۋرگە «پوگرانيچنىي سۋد». ەمۋ ۆمەنەنو بىلو ۆ وبيازاننوست رەشات دەلا كيرگيزوۆ نا وسنوۆاني زاكونوۆ ي ۋچرەجدەني يمپەري.

تاكيم وسنوۆنىم زاكونوم سلۋجيل ۋكاز ەكاتەرينى II، داننىي 2 مايا 1784 گ. زانيماۆشەمۋ توگدا دولجنوست ۋفيمسكوگو ي سيمبيرسكوگو گەنەرال-گۋبەرناتورا، گەنەرال-پورۋچيكۋ اۋحتينۋ (پولن. سوبر. زاكون.، № 15991). ۋكاز پوۆەلەۆال: «دليا ۋدوبنەيشەگو رازبورا دەل، ۋچينيت ۆ ورەنبۋرگە پوگرانيچنىي سۋد، سوستوياششي ۆ وبەر-كومەندانتە ي دۆۋح سۋدياح يز روسسيسكيح وفيتسەروۆ، دۆۋح يز تاموشنەگو كۋپەچەستۆا ي دۆۋح يز پوسەليان كازەننوگو ۆەدومستۆا; س كيرگيزسكوي جە ستورونى - ۆ ودنوم سۋلتانە ي شەستي ستارشيناح رازنىح ناچالستۆ يلي پوكولەني، پەرەمەنيايا يح ۆسياكيە تري گودا ي نازناچايا جالوۆانيا مەششانسكيم ي سەلسكيم زاسەداتەليام پروتيۆ زاسەداتەلەي گۋبەرنسكوگو ماگيستراتا ي ۆەرحنەي راسپراۆى، ا كيرگيزسكيم سۋلتانام ي ستارشينام، سكولكو ۆى پريزناەتە زا بلاگو، نام دونەسيتە، دابى مى ۆاس موگلي سنابديت ۋكازوم. سۆەرح توگو، پري وتپۋسكە كيرگيزسكيم ستارشينام (دەنەگ)، ەسلي ۆو ۆرەميا يح زاسەدانيا بۋدەت رەشەنو بولشوە چيسلو دەل، موجنو پريباۆليات يم ي وسوبوە ناگراجدەنيە. سەي سۋد ۆ رازبورە دەل دولجەنستۆۋەت پوستۋپات نا وسنوۆاني زاكونوۆ ي ۋچرەجدەني ناشيح. پودوبنىي سەمۋ سۋد ۆەسما نۋجەن ۋچرەديت ي وت ستورونى سرەدنەي كيرگيزسكوي وردى، چەگو رادي ۆى نە وستاۆتە سنەستيس س گەنەرال-پورۋچيكامي ياكوبي ي وگارەۆىم، ۆ ودنوم لي مەستە نا گرانيتسە كولىۆانسكوي گۋبەرني يلي جە ي ۆ ورەنبۋرگسكوي وبلاستي، ۆ كوتوروي ليبو كرەپوستي ونومۋ بىت سلەدۋەت نا تاكوم جە وسنوۆاني». تسەليۋ ۋزاكونەنيا 2 مايا 1784 گ. بىلو - سبليجەنيە وردىنتسەۆ س رۋسسكيمي ي پرەدوستاۆلەنيە يم سپوسوبا سكورەيشەگو ي پراۆيلنوگو رەشەنيا دەل. نەزاۆيسيمو وت پوگرانيچنوگو سۋدا، پولۋچيۆشەگو زناچەنيە ۆتوروي ينستانتسي سۋدا، پود ەگو جە اپەللياتسيەيۋ، بىلي ۋچرەجدەنى وسوبىە راسپراۆى ۆ ساموي وردە. وني سوستويالي يز ساميح كيرگيزوۆ س پيسموۆوديتەليامي يز دۋحوۆنىح ليتس ماگومەتانسكوگو زاكونا (پولن. سوبر. زاك.، ت. XXII، س 1784 پو 1788 گود، № 16400).

پوسلەدستۆيا پودوبنوگو كرۋتوگو پوۆوروتا وت وبىچنوگو پراۆا ك سۋدۋ نا وسنوۆاني وبششيح زاكونوۆ وترازيليس گيبەلنو نا كيرگيزسكوم نارودە. كيرگيزى پولوجيتەلنو وتشاتنۋليس وت رۋسسكوگو سۋدا، كاك نەسوگلاسوۆاننوگو س نارودنويۋ يح جيزنيۋ. دەل ۆ پوگرانيچنىي سۋد سوبستۆەننو كيرگيزوۆ نە پوستۋپالو. رودوناچالنيكي ي درۋگيە ادمينيستراتيۆنىە ليتسا زاحۆاتيلي سۋدەبنۋيۋ ۆلاست ۆ سۆوي رۋكي، پولزۋياس ۋپادكوم زناچەنيا سۋدا بيەۆ ۆ كراە. وكازالوس، چتو سۋد نا وسنوۆاني وبششيح زاكونوۆ يمپەري پوسلۋجيل نە ك سوەدينەنيۋ دۆۋح نارودنوستەي، ا ناوبوروت - ك رازەدينەنيۋ يح. ۆۆەدەنيە وزناچەننوگو سۋدا ۆ سترانە، كوتورايا رازۆيلاس پود ۆليانيەم سوۆەرشەننو درۋگيح يستوريچەسكيح ياۆلەني، نەجەلي روسسيا، وكازالوس نا پراكتيكە گوسۋدارستۆەننويۋ وشيبكويۋ.

وبستوياتەلستۆا ەتي ۆىنۋديلي ناچالنيكا توگو جە ورەنبۋرگسكوگو كرايا باحمەتوۆا دوۆەستي و نيح دو ۆىسوچايشەگو سۆەدەنيا. راپورتوم 25 مايا 1799 گ. باحمەتوۆ حوداتايستۆوۆال و سوەدينەني پوگرانيچنىح ەكسپەديتسي ي سۋدا ۆ ودنو پريسۋتستۆەننوە مەستو - «پوگرانيچنۋيۋ كوميسسيۋ». حوداتايستۆو باحمەتوۆا بىلو ۋۆاجەنو، نو ي نا ەتوت راز وت رەزۋلتاتوۆ ەگو كيرگيزسكي نارود نە ۆوسپولزوۆالسيا نيكاكيمي ۆىگودنىمي پولوجەنيامي، تاك كاك ي ۆ نوۆوي پوگرانيچنوي كوميسسي ۆسيا يۋريسديكتسيا پرويزۆوديلاس نا پرەجنەم وسنوۆاني. تا جە تراديتسيا، تە جە پوريادكي، كاك پرەجدە، ەستەستۆەننو، نە دالي «كوميسسي» نوۆوگو ناپراۆلەنيا. ونا ۆيدويزمەنيلا تولكو سوستاۆ پوگرانيچنىح «ەكسپەديتسي» ي «سۋدا».

ينتەرەسنو، ودناكو، تو پولنوە نەسوگلاسوۆانيە ودنوي سيستەمى س درۋگويۋ، كاكوە دوپۋسكالو ورەنبۋرگسكوە پوگرانيچنوە ناچالستۆو. ونو، پوددەرجيۆايا ۆسەمي مەرامي ۆزگليادى پراۆيتەلستۆا نا ادمينيستراتسيۋ كرايا ي پرەدوستاۆليايا ەە، بەزۋسلوۆنو، سناچالا ۆ رۋكي حانوۆ، پوتوم - سۋلتانوۆ-پراۆيتەلەي، ۆ تو جە ۆرەميا سترەميلوس ك ۆۆەدەنيۋ رۋسسكوگو سۋدا سرەدي كيرگيزوۆ. ەتوت ۆزگلياد نا سۋد، س نەكوتورىمي ۆپروچەم، ۋستۋپكامي ۆ پولزۋ نارودنوگو سۋدا كيرگيزوۆ، سوحرانيلسيا ي ۆ پولوجەني، ۆىسوچايشە ۋتۆەرجدەننوم 14 يۋنيا 1844 گودا. نا وسنوۆاني ەگو، سۋد گراجدانسكي دليا كيرگيزوۆ يمەل دۆا ۆيدا: ا) نارودنىي سۋد (سۋد پو وبىچايام). ەمۋ پودلەجالي دەلا، سۋمما يسكا پو كوتورىم نە پرەۆىشالا 50 رۋب. ون پرويزۆوديلسيا پري وبلاستنوم پراۆلەني، بەز پيسمەننوگو پرويزۆودستۆا، بيامي پود كونترولەم مەستنىح كيرگيزسكيح ناچالستۆ، يلي جە پيسمەننو ساميم وبلاستنىم پراۆلەنيەم; ي ب) فورمالنىي - پو وبششيم گوسۋدارستۆەننىم زاكونام. ەمۋ پودلەجالي ۆسە دەلا، ستويموست كوتورىح پرەۆىشالا 50 رۋب. سۋد ۋگولوۆنىي ۆ توي جە ستەپي يمەل چەتىرە ۆيدا: ا) نارودنىي سۋد. پودچينياليس ەمۋ كيرگيزى زا مالوۆاجنىە پرەستۋپلەنيا، ۆ توم چيسلە ي كراجي، نا سۋممۋ دو 30 رۋب. پرويزۆوديلسيا ون يلي بيامي، يلي وبلاستنىم پراۆلەنيەم (تەم جە پيسمەننىم پۋتەم، كاك ي دەلا گراجدانسكيە); ب) پو وبششيم ۋگولوۆنىم زاكونام. سۋدۋ ەتومۋ پودلەجالي كيرگيزى زا ۆوروۆستۆو، نا سۋممۋ سۆىشە 30 رۋب.، زا كورچەمستۆو، زا ناسيليا ۆسياكوگو رودا ي زا پەرەحود چەرەز لينيۋ (ساموۆولنايا وتكوچەۆكا ۆ درۋگيە گوسۋدارستۆا). ون پرويزۆوديلسيا وبلاستنىم پراۆلەنيەم; ۆ) پو ۆوەننو-ۋگولوۆنىم زاكونام. ەمۋ پودلەجالي كيرگيزى زا ۆاجنەيشيە پرەستۋپلەنيا: يزمەنۋ، بۋيستۆو، رازبوي، بارانتۋ، زاحۆات رۋسسكيح ي ۆوزبۋجدەنيە سوپلەمەننيكوۆ پروتيۆ پراۆيتەلستۆا. سۋد ەتوت پرويزۆوديلسيا ۆوەننو-سۋدنىمي كوميسسيامي; ي گ) پو پولەۆىم ۋگولوۆنىم زاكونام. ەمۋ پرەداۆاليس ۆينوۆنىە ۆ ناپادەني نا پوچتى، ۆوەننىە ترانسپورتى ي كۋپەچەسكيە كاراۆانى. ون پرويزۆوديلسيا تاكجە ۆوەننو-سۋدنىمي كوميسسيامي. نا وسنوۆ. 768 ست.، ت. II، چ. 2 سۆ. وب ۋچر. ينورود.، وبلاستنوە پراۆلەنيە پو دەلام گراجدانسكيم ي ۋگولوۆنىم يمەلو ۆلاست پالات گراجدانسكوگو ي ۋگولوۆنوگو سۋدا، ي كاك پودچينەننىح ەمۋ نيزشيح سۋدەبنىح مەست نە سۋششەستۆوۆالو، تو پراۆلەنيە بىلو ي سۋدوم پەرۆوي ستەپەني پو دەلام كيرگيزوۆ.

ۆ رەزۋلتاتە پولۋچيلوس: ۋستۋپكي، پرەدوستاۆلەننىە پولوجەنيەم 1844 گودا ۆ پولزۋ نارودنوگو سۋدا، بىلي سامىە نەزناچيتەلنىە، - حوتيا رەشەنيۋ بيەۆ ي پودلەجالي گراجدانسكيە دەلا س سۋمموي يسكا دو 50 رۋب. ي كراجي - دو 30 رۋب.، نو ۆسە رەشەنيا بيەۆ موگلي بىت وبجالوۆانى (ي وبجالوۆاليس) ۆ وبلاستنوە پراۆلەنيە، چەم، كونەچنو، زامەدليالسيا حود نارودنوگو كيرگيزسكوگو سۋدا. - ۆ سيلۋ ەتوگو، ي سۋد بيەۆ مالو-پومالۋ ۋتراتيل ۆسياكوە سۆوە سوليدنوە زناچەنيە.

نە ۋديۆيتەلنو، چتو پوسلە 23-لەتنەگو (ك 1868 گودۋ) پريمەنەنيا ك دەلام، پولوجەنيەم 1844 گودا پوستاۆيلو سۋدەبنۋيۋ چاست ۆ ستەپي ۆ تو جە نەوترادنوە سوستويانيە، ۆ كوتوروم ونا ناحوديلاس ۆ بىلوە ۆرەميا ي پري سۋششەستۆوۆاني پوگرانيچنوي كوميسسي. بولشايا چاست دەل مەجدۋ كيرگيزامي وبلاستنىم پراۆلەنيەم ناپراۆليالاس ك كيرگيزسكيم ۆلاستيام، دليا رازبورا يح سۋدوم بيەۆ. س تەم ۆمەستە، زاينتەرەسوۆاننىم ۆ سۆويح دەلاح كيرگيزام (يستتسام ي پوتەرپەۆشيم وت پرەستۋپلەني) سوۆسەم نە پرەدوستاۆليالوس پراۆا سۆوبودنوگو ۆىبورا بيەۆ (كاك سۋدەي ي پوسرەدنيكوۆ)، دليا رەشەنيا يح دەل. ۆىبيرالي بيەۆ مەستنىە ادمينيستراتيۆنىە ۆلاستي. وني سوزىۆالي ليش تەح بيەۆ، كوتورىە بىلي يم ۋدوبنى، ي سامي، ۆمەشيۆاياس ۆ سۋد، نەرەدكو يزمەنيالي پوستانوۆلەنيا بيسكوگو سۋدا.

نەسوستوياتەلنوست پولوجەنيا 1844 گودا وچەۆيدنا. چتوبى ۆىۆەستي وبلاستنوە پراۆلەنيە يز زاترۋدنيتەلنوگو پولوجەنيا، ۆ كوتوروە ونو بىلو پوستاۆلەنو ناستوياششيم زاكونوداتەلستۆوم و سۋدە، پري ساموم ۆۆەدەني ۆ دەيستۆيە پولوجەنيا 1844 گودا، بىلا ۋچرەجدەنا كوميسسيا نا 2 1/2 گودا دليا وكونچانيا 5. 000 دەل، ناكوپيۆشيحسيا وت پروشلوگو. كرومە توگو، ۆ 1849 ي 50-م گوداح يسپروشەنو بىلو ۆىسوچايشەە رازرەشەنيە نا وكونچانيە ميروليۋبيۆىم رازبيراتەلستۆوم، پو كيرگيزسكيم نارودنىم وبىچايام، چرەز پوسرەدستۆو مەستنىح وردىنسكيح ۆلاستەي، منوگيح دەل پو گرابەجام، ۋبيستۆام ي بارانتام، سوستوياۆشيح ۆ پرويزۆودستۆە ورەنبۋرگسكوي پوگرانيچنوي كوميسسي. ا ۆ 1858 ي 59-م گوداح، ۆ توم جە ورەنبۋرگە، ۆنوۆ ۋچرەجداليس وسوبىە كوميسسي دليا وكونچانيا ميروليۋبيۆىم سوگلاشەنيەم دەل پرەجنەگو ۆرەمەني مەجدۋ كيرگيزامي ي پريلينەينىمي جيتەليامي. تاكيم وبرازوم، دليا وكونچانيا دەل، پودسۋدنىح ۆ ستەپي رۋسسكومۋ سۋدۋ، پراۆيتەلستۆو ۆىنۋجدەنو بىلو سيلويۋ وبستوياتەلستۆ وبراششاتسيا ك نارودنومۋ سۋدۋ، پوتەرياۆشەمۋ ۋجە، كاك سكازانو، سۆوە زناچەنيە.

سليشكوم پەچالنوە سوستويانيە ۆووبششە سۋدەبنوي چاستي ۆ ستەپي دەيستۆوۆالو، رازۋمەەتسيا، ۆرەدنو نا وتنوشەنيا كيرگيزوۆ ك رۋسسكوي ۆلاستي ي ترەبوۆالو نەمەدلەننوگو پرەوبرازوۆانيا سۋدا. نوۆىي ناچالنيك ورەنبۋرگسكوگو كرايا، گەنەرال اديۋتانت كاتەنين پرەدستاۆليال مينيسترۋ ۆنۋترەننيح دەل سووبراجەنيا سۆوي پو ەتومۋ ۆاجنومۋ پرەدمەتۋ. ۆ وسنوۆانيە پروەكتا كاتەنين پرينيال ۆوسستانوۆلەنيە نارودنوگو كيرگيزسكوگو سۋدا، س پرەدوستاۆلەنيەم ەمۋ پراۆ نا رازبور ۆسياكيح دەل، كاك گراجدانسكيح پو ۆسياكوگو رودا يسكام ي سپورام، بەز وگرانيچەنيا تسەنى، تاك ي ۋگولوۆنىح پرەستۋپلەني، كاك تو، پو گرابەجام، ۋبيستۆام، رازبويۋ، بارانتە ي ۆوروۆستۆۋ، زا يسكليۋچەنيەم: يزمەنى، ۆوزمۋششەنيا سوپلەمەننيكوۆ پروتيۆ پراۆيتەلستۆا ي زاحۆاتا رۋسسكيح. زا سيم، نا وبيازاننوستي رۋسسكوگو سۋدا، ۆ وبلاستنوم پراۆلەني، پرەدپولوجەنو بىلو وستاۆيت دەلا پو ۋگولوۆنىم پرەستۋپلەنيام، سوۆەرشاەمىم كيرگيزامي ۆنە پرەدەلوۆ وردى ي گراجدانسكيە يسكي مەجدۋ كيرگيزامي ي رۋسسكيمي.

ۆ سيبيرسكوي ستەپي (ۆ سرەدنەي كيرگيزسكوي وردە) دو 1822 گودا پراكتيكوۆالسيا توت جە پوريادوك «پوگرانيچنوگو» ۋپراۆلەنيا، كاك ي ۆ مالوي وردە. تە جە بەسپوريادكي ي نەدوستاتكي، توت جە پرويزۆول، كاك ۆ ورەنبۋرگسكوم ۆەدومستۆە. نا ليني كازاچيح پوسەلەني زدەس تاكجە ۋچرەجداليس پوگرانيچنىە سۋدى. وني ۆپوسلەدستۆي، زا بەسپولەزنوستيۋ، زاكرىۆاليس. پريچينى زاكرىتيا بىلي تە جە، چتو ي ۆ ورەنبۋرگسكوي ستەپي.

وبستوياتەلستۆا ەتي ۆىنۋديلي ناچالنيكا توگو جە ورەنبۋرگسكوگو كرايا باحمەتوۆا دوۆەستي و نيح دو ۆىسوچايشەگو سۆەدەنيا. راپورتوم 25 مايا 1799 گ. باحمەتوۆ حوداتايستۆوۆال و سوەدينەني پوگرانيچنىح ەكسپەديتسي ي سۋدا ۆ ودنو پريسۋتستۆەننوە مەستو - «پوگرانيچنۋيۋ كوميسسيۋ». حوداتايستۆو باحمەتوۆا بىلو ۋۆاجەنو، نو ي نا ەتوت راز وت رەزۋلتاتوۆ ەگو كيرگيزسكي نارود نە ۆوسپولزوۆالسيا نيكاكيمي ۆىگودنىمي پولوجەنيامي، تاك كاك ي ۆ نوۆوي پوگرانيچنوي كوميسسي ۆسيا يۋريسديكتسيا پرويزۆوديلاس نا پرەجنەم وسنوۆاني. تا جە تراديتسيا، تە جە پوريادكي، كاك پرەجدە، ەستەستۆەننو، نە دالي «كوميسسي» نوۆوگو ناپراۆلەنيا. ونا ۆيدويزمەنيلا تولكو سوستاۆ پوگرانيچنىح «ەكسپەديتسي» ي «سۋدا».

ينتەرەسنو، ودناكو، تو پولنوە نەسوگلاسوۆانيە ودنوي سيستەمى س درۋگويۋ، كاكوە دوپۋسكالو ورەنبۋرگسكوە پوگرانيچنوە ناچالستۆو. ونو، پوددەرجيۆايا ۆسەمي مەرامي ۆزگليادى پراۆيتەلستۆا نا ادمينيستراتسيۋ كرايا ي پرەدوستاۆليايا ەە، بەزۋسلوۆنو، سناچالا ۆ رۋكي حانوۆ، پوتوم - سۋلتانوۆ-پراۆيتەلەي، ۆ تو جە ۆرەميا سترەميلوس ك ۆۆەدەنيۋ رۋسسكوگو سۋدا سرەدي كيرگيزوۆ. ەتوت ۆزگلياد نا سۋد، س نەكوتورىمي ۆپروچەم، ۋستۋپكامي ۆ پولزۋ نارودنوگو سۋدا كيرگيزوۆ، سوحرانيلسيا ي ۆ پولوجەني، ۆىسوچايشە ۋتۆەرجدەننوم 14 يۋنيا 1844 گودا. نا وسنوۆاني ەگو، سۋد گراجدانسكي دليا كيرگيزوۆ يمەل دۆا ۆيدا: ا) نارودنىي سۋد (سۋد پو وبىچايام). ەمۋ پودلەجالي دەلا، سۋمما يسكا پو كوتورىم نە پرەۆىشالا 50 رۋب. ون پرويزۆوديلسيا پري وبلاستنوم پراۆلەني، بەز پيسمەننوگو پرويزۆودستۆا، بيامي پود كونترولەم مەستنىح كيرگيزسكيح ناچالستۆ، يلي جە پيسمەننو ساميم وبلاستنىم پراۆلەنيەم; ي ب) فورمالنىي - پو وبششيم گوسۋدارستۆەننىم زاكونام. ەمۋ پودلەجالي ۆسە دەلا، ستويموست كوتورىح پرەۆىشالا 50 رۋب. سۋد ۋگولوۆنىي ۆ توي جە ستەپي يمەل چەتىرە ۆيدا: ا) نارودنىي سۋد. پودچينياليس ەمۋ كيرگيزى زا مالوۆاجنىە پرەستۋپلەنيا، ۆ توم چيسلە ي كراجي، نا سۋممۋ دو 30 رۋب. پرويزۆوديلسيا ون يلي بيامي، يلي وبلاستنىم پراۆلەنيەم (تەم جە پيسمەننىم پۋتەم، كاك ي دەلا گراجدانسكيە); ب) پو وبششيم ۋگولوۆنىم زاكونام. سۋدۋ ەتومۋ پودلەجالي كيرگيزى زا ۆوروۆستۆو، نا سۋممۋ سۆىشە 30 رۋب.، زا كورچەمستۆو، زا ناسيليا ۆسياكوگو رودا ي زا پەرەحود چەرەز لينيۋ (ساموۆولنايا وتكوچەۆكا ۆ درۋگيە گوسۋدارستۆا). ون پرويزۆوديلسيا وبلاستنىم پراۆلەنيەم; ۆ) پو ۆوەننو-ۋگولوۆنىم زاكونام. ەمۋ پودلەجالي كيرگيزى زا ۆاجنەيشيە پرەستۋپلەنيا: يزمەنۋ، بۋيستۆو، رازبوي، بارانتۋ، زاحۆات رۋسسكيح ي ۆوزبۋجدەنيە سوپلەمەننيكوۆ پروتيۆ پراۆيتەلستۆا. سۋد ەتوت پرويزۆوديلسيا ۆوەننو-سۋدنىمي كوميسسيامي; ي گ) پو پولەۆىم ۋگولوۆنىم زاكونام. ەمۋ پرەداۆاليس ۆينوۆنىە ۆ ناپادەني نا پوچتى، ۆوەننىە ترانسپورتى ي كۋپەچەسكيە كاراۆانى. ون پرويزۆوديلسيا تاكجە ۆوەننو-سۋدنىمي كوميسسيامي. نا وسنوۆ. 768 ست.، ت. II، چ. 2 سۆ. وب ۋچر. ينورود.، وبلاستنوە پراۆلەنيە پو دەلام گراجدانسكيم ي ۋگولوۆنىم يمەلو ۆلاست پالات گراجدانسكوگو ي ۋگولوۆنوگو سۋدا، ي كاك پودچينەننىح ەمۋ نيزشيح سۋدەبنىح مەست نە سۋششەستۆوۆالو، تو پراۆلەنيە بىلو ي سۋدوم پەرۆوي ستەپەني پو دەلام كيرگيزوۆ.

ۆ رەزۋلتاتە پولۋچيلوس: ۋستۋپكي، پرەدوستاۆلەننىە پولوجەنيەم 1844 گودا ۆ پولزۋ نارودنوگو سۋدا، بىلي سامىە نەزناچيتەلنىە، - حوتيا رەشەنيۋ بيەۆ ي پودلەجالي گراجدانسكيە دەلا س سۋمموي يسكا دو 50 رۋب. ي كراجي - دو 30 رۋب.، نو ۆسە رەشەنيا بيەۆ موگلي بىت وبجالوۆانى (ي وبجالوۆاليس) ۆ وبلاستنوە پراۆلەنيە، چەم، كونەچنو، زامەدليالسيا حود نارودنوگو كيرگيزسكوگو سۋدا. - ۆ سيلۋ ەتوگو، ي سۋد بيەۆ مالو-پومالۋ ۋتراتيل ۆسياكوە سۆوە سوليدنوە زناچەنيە.

نە ۋديۆيتەلنو، چتو پوسلە 23-لەتنەگو (ك 1868 گودۋ) پريمەنەنيا ك دەلام، پولوجەنيەم 1844 گودا پوستاۆيلو سۋدەبنۋيۋ چاست ۆ ستەپي ۆ تو جە نەوترادنوە سوستويانيە، ۆ كوتوروم ونا ناحوديلاس ۆ بىلوە ۆرەميا ي پري سۋششەستۆوۆاني پوگرانيچنوي كوميسسي. بولشايا چاست دەل مەجدۋ كيرگيزامي وبلاستنىم پراۆلەنيەم ناپراۆليالاس ك كيرگيزسكيم ۆلاستيام، دليا رازبورا يح سۋدوم بيەۆ. س تەم ۆمەستە، زاينتەرەسوۆاننىم ۆ سۆويح دەلاح كيرگيزام (يستتسام ي پوتەرپەۆشيم وت پرەستۋپلەني) سوۆسەم نە پرەدوستاۆليالوس پراۆا سۆوبودنوگو ۆىبورا بيەۆ (كاك سۋدەي ي پوسرەدنيكوۆ)، دليا رەشەنيا يح دەل. ۆىبيرالي بيەۆ مەستنىە ادمينيستراتيۆنىە ۆلاستي. وني سوزىۆالي ليش تەح بيەۆ، كوتورىە بىلي يم ۋدوبنى، ي سامي، ۆمەشيۆاياس ۆ سۋد، نەرەدكو يزمەنيالي پوستانوۆلەنيا بيسكوگو سۋدا.

نەسوستوياتەلنوست پولوجەنيا 1844 گودا وچەۆيدنا. چتوبى ۆىۆەستي وبلاستنوە پراۆلەنيە يز زاترۋدنيتەلنوگو پولوجەنيا، ۆ كوتوروە ونو بىلو پوستاۆلەنو ناستوياششيم زاكونوداتەلستۆوم و سۋدە، پري ساموم ۆۆەدەني ۆ دەيستۆيە پولوجەنيا 1844 گودا، بىلا ۋچرەجدەنا كوميسسيا نا 2 '/2 گودا دليا وكونچانيا 5. 000 دەل، ناكوپيۆشيحسيا وت پروشلوگو. كرومە توگو، ۆ 1849 ي 50-م گوداح يسپروشەنو بىلو ۆىسوچايشەە رازرەشەنيە نا وكونچانيە ميروليۋبيۆىم رازبيراتەلستۆوم، پو كيرگيزسكيم نارودنىم وبىچايام، چرەز پوسرەدستۆو مەستنىح وردىنسكيح ۆلاستەي، منوگيح دەل پو گرابەجام، ۋبيستۆام ي بارانتام، سوستوياۆشيح ۆ پرويزۆودستۆە ورەنبۋرگسكوي پوگرانيچنوي كوميسسي. ا ۆ 1858 ي 59-م گوداح، ۆ توم جە ورەنبۋرگە، ۆنوۆ ۋچرەجداليس وسوبىە كوميسسي دليا وكونچانيا ميروليۋبيۆىم سوگلاشەنيەم دەل پرەجنەگو ۆرەمەني مەجدۋ كيرگيزامي ي پريلينەينىمي جيتەليامي. تاكيم وبرازوم، دليا وكونچانيا دەل، پودسۋدنىح ۆ ستەپي رۋسسكومۋ سۋدۋ، پراۆيتەلستۆو ۆىنۋجدەنو بىلو سيلويۋ وبستوياتەلستۆ وبراششاتسيا ك نارودنومۋ سۋدۋ، پوتەرياۆشەمۋ ۋجە، كاك سكازانو، سۆوە زناچەنيە.

سليشكوم پەچالنوە سوستويانيە ۆووبششە سۋدەبنوي چاستي ۆ ستەپي دەيستۆوۆالو، رازۋمەەتسيا، ۆرەدنو نا وتنوشەنيا كيرگيزوۆ ك رۋسسكوي ۆلاستي ي ترەبوۆالو نەمەدلەننوگو پرەوبرازوۆانيا سۋدا. نوۆىي ناچالنيك ورەنبۋرگسكوگو كرايا، گەنەرال اديۋتانت كاتەنين پرەدستاۆليال مينيسترۋ ۆنۋترەننيح دەل سووبراجەنيا سۆوي پو ەتومۋ ۆاجنومۋ پرەدمەتۋ. ۆ وسنوۆانيە پروەكتا كاتەنين پرينيال ۆوسستانوۆلەنيە نارودنوگو كيرگيزسكوگو سۋدا، س پرەدوستاۆلەنيەم ەمۋ پراۆ نا رازبور ۆسياكيح دەل، كاك گراجدانسكيح پو ۆسياكوگو رودا يسكام ي سپورام، بەز وگرانيچەنيا تسەنى، تاك ي ۋگولوۆنىح پرەستۋپلەني، كاك تو، پو گرابەجام، ۋبيستۆام، رازبويۋ، بارانتە ي ۆوروۆسۆۋ، زا يسكليۋچەنيەم: يزمەنى، ۆوزمۋششەنيا سوپلەمەننيكوۆ پروتيۆ پراۆيتەلستۆا ي زاحۆاتا رۋسسكيح. زا سيم، نا وبيازاننوستي رۋسسكوگو سۋدا، ۆ وبلاستنوم پراۆلەني، پرەدپولوجەنو بىلو وستاۆيت دەلا پو ۋگولوۆنىم پرەستۋپلەنيام، سوۆەرشاەمىم كيرگيزامي ۆنە پرەدەلوۆ وردى ي گراجدانسكيە يسكي مەجدۋ كيرگيزامي ي رۋسسكيمي.

ۆ سيبيرسكوي ستەپي (ۆ سرەدنەي كيرگيزسكوي وردە) دو 1822 گودا پراكتيكوۆالسيا توت جە پوريادوك «پوگرانيچنوگو» ۋپراۆلەنيا، كاك ي ۆ مالوي وردە. تە جە بەسپوريادكي ي نەدوستاتكي، توت جە پرويزۆول، كاك ۆ ورەنبۋرگسكوم ۆەدومستۆە. نا ليني كازاچيح پوسەلەني زدەس تاكجە ۋچرەجداليس پوگرانيچنىە سۋدى. وني ۆپوسلەدستۆي، زا بەسپولەزنوستيۋ، زاكرىۆاليس. پريچينى زاكرىتيا بىلي تە جە، چتو ي ۆ ورەنبۋرگسكوي ستەپي.

«پولوجەنيە گرافا سپەرانسكوگو 1822 گودا، - گوۆوريت زاپيسكا چلەنوۆ كوميسسي، -پوسلۋجيلو وسنوۆانيەم نوۆوگو ۆزگليادا نا سۋدوپرويزۆودستۆو ۆ كيرگيزسكيح ستەپياح سيبيرسكوگو ۆەدومستۆا». - تاك، رەشەنيۋ نارودنوگو سۋدا پرەدوستاۆلياليس: ۆو پەرۆىح، دەلا ۋگولوۆنىە پو پرەستۋپلەنيام ي پروستۋپكام كيرگيزوۆ، كرومە تەح، چتو وزناچەنى ۆ 1169 ست. XV ت. II كن. ۋگولوۆ. زاكون.، يزد. 1857 گودا (يزمەنا، ۋبيستۆو، رازبوي، بارانتا، ۆوزبۋجدەنيە سۆويح سوپلەمەننيكوۆ پروتيۆ پراۆيتەلستۆا، ياۆنوە نەپوۆينوۆەنيە ۋستانوۆلەننىم ۆلاستيام، پرەستۋپلەنيا پو دولجنوستي، پودەلكا ي ۋمىشلەننىي پەرەۆود گوسۋدارستۆەننىح كرەديتنىح بۋماگ ي مونەتى، پودلوگ ي پرينياتيە لوجنوي پريسياگي پو دەلام، سۋديمىم نا وسنوۆاني وبششيح روسسيسكيح زاكونوۆ; ا تاكجە - پرەستۋپلەنيا ي پروستۋپكي، ۋچينەننىە كيرگيزامي نە ۆ مەستاح كوچەۆيا يح، ا ۆ گوروداح ي سەلەنياح); ي ۆو ۆتورىح - ۆسە دەلا گراجدانسكيە كيرگيزوۆ مەجدۋ سوبويۋ ي س ليتسامي ينوپلەمەننىمي، ۆ توم سلۋچاە، كوگدا ليتسا ەتي، بۋدۋچي يستتسامي، سامي دوبروۆولنو وبراتيليس بى ك سۋدۋ كيرگيزسكيح بيەۆ.

تاكيم وبرازوم، زاكونوداتەلستۆو ناشە ۆ سيبيرسكوي ستەپي، ۆو ۆتوروي چەتۆەرتي تەكۋششەگو ستولەتيا، كاك بۋدتو پرەدوستاۆليالو كيرگيزسكومۋ نارودۋ شيروكوە پراۆو سۋديتسيا پو سۆويم وبىچايام. س پەرۆوگو ۆزگليادا، كازالوس بى، چتو تاكوە پراۆو دولجنو بى بىلو گارانتيروۆات پراۆوسۋديە ۆ سترانە، ەسلي سۋد بيەۆ، سوگلاسوۆاننىي س جيزنيۋ نارودا، ۆپولنە سووتۆەتستۆوۆال توگداشنەمۋ ۋمستۆەننومۋ ەگو رازۆيتيۋ. «نو سوۆەرشەننو پراۆيلنوە وسنوۆانيە زاكليۋچاەت كوميسسيا، پولوجەننوە گرافوم سپەرانسكيم ۆ سۋدوۋسترويستۆو ي سۋدوپرويزۆودستۆو ۆ ستەپياح، دالو ديامەترالنو-پروتيۆوپولوجنىە رەزۋلتاتى». سۋد بيەۆ ي ۆ سيبيرسكوي ستەپي پال، حوتيا ي نە ۆ توي ستەپەني، كاك ۆ ورەنبۋرگسكوم ۆەدومستۆە، نو ۆسە-تاكي نارود س سوجالەنيەم ۆسپومينال و پرەجنيح سۆويح بياح، پولزوۆاۆشيحسيا وسوبىم ۋۆاجەنيەم ي دوۆەريەم ەگو. «پريچينا پودوبنوگو ياۆلەنيا زاكليۋچالاس، - كاك پولاگالي چلەنى كوميسسي، - ۆ رەگلامەنتاتسي سيبيرسكيم «پولوجەنيەم» وبىچنوگو پراۆا نارودا. زاكونوداتەل ۆپولنە پونيمال، چتو سۋد توگدا تولكو داست بلاگيە رەزۋلتاتى، كوگدا ون سوگلاسوۆان بۋدەت س جيزنيۋ ي ۋمستۆەننىم رازۆيتيەم نارودا; نو سليشكوم پودروبنىم يزلوجەنيەم پرويزۆودستۆا سۋدا ي پرەدوستاۆلەنيەم شيروكوگو پراۆا اپەللياتسي نا سۋد بيەۆ ۆ «وكرۋجنىە پريكازى» (پو نازۆانيۋ كيرگيزوۆ - «ديۆانى»)، سوەدينياۆشيە ۆ سەبە ۆلاستي: سۋدا 1-ي ستەپەني ي پوليتسەيسكۋيۋ، - ساموستوياتەلنوست نارودنوگو سۋدا بىلا پوكولەبلەنا، تاك كاك ۆسە پريگوۆورى بيەۆ، نەسموتريا نا مەرۋ وپرەدەلياەموگو يمي ۆزىسكانيا ي تسەنۋ يسكا، موگلي بىت وبجالوۆانى ۆ سۋششەستۆە».

كونەچنىي ۋدار نارودنومۋ سۋدۋ ۆ سيبيرسكيح ستەپياح نانەسەن بىل زاكونوم 1854 گودا. نا وسنوۆاني ەگو، زۆانيە بيەۆ پرەدوستاۆليالوس تولكو سۋلتانام ي اۋلنىم ستارشينام، سلۋجيۆشيم ۆ دولجنوستياح نە مەنەە 6 لەت ي ۆووبششە ليتسام، چەم - ليبو ۆىسوچايشە ناگراجدەننىم يلي وتپراۆلياۆشيم كاكيە-ليبو پراۆيتەلستۆوم ۋستانوۆلياەمىە دولجنوستي، ي نە يناچە، كاك پو ۆىبورام وبششەستۆ ي س ۋتۆەرجدەنيا وكرۋجنىح پريكازوۆ (ست. 193، ت. II، چ. 2 ۋچر. ۋپراۆ، ينورود.). پوسلە توگو، ەستەستۆەننو، ۆسيا يۋريسديكتسيا پەرەشلا ۆو ۆلاست نە نارودنىح سۋدەي، پولزوۆاۆشيحسيا وسوبىم دوۆەريەم كيرگيزوۆ، ا سۋدەي، ۆىحوديۆشيح يز سرەدى ۆلياتەلنىح ليتس ي چينوۆ وكرۋجنىح پريكازوۆ. ۆسە وني، ۆ سۆيازي س درۋگيمي ۋسلوۆيامي، ۆەسما نەۆىگودنىمي دليا كاكوي-ليبو ۋستانوۆكي بيسكوگو سۋدا، پروستو پاراليزوۆالي ەتوت سۋد. كوگدا جە بيسكي سۋد ادمينيستراتيۆنىمي ۆلاستيامي ستەپەي بىل دوۆەدەن دو كراينيح پرەدەلوۆ نەۆوزموجنوگو، تولكو توگدا چلەنى نازۆاننوي ۋجە كوميسسي رەزيۋميروۆالي: «پريمەر پروشەدشەگو پريۆەل ك ۋبەجدەنيۋ، چتو گلاۆنوە وسنوۆانيە سۋدوۋسترويستۆا ۆ كيرگيزسكيح ستەپياح دولجنو زاكليۋچاتسيا ۆ پرەدوستاۆلەني كيرگيزسكومۋ نارودۋ پراۆا سۋديتسيا پو مەستنىم وبىچايام، س ۆوزموجنىم راسشيرەنيەم پراۆ نارودنوگو سۋدا. نو س وسۋششەستۆلەنيەم ەتوگو، پراۆيتەلستۆو نە دولجنو وتكازىۆاتسيا ناۆسەگدا وت وبەدينەنيا نارودنوستي وبششيم سۋدوم ۆ ۆيداح گوسۋدارستۆەننوگو ەدينستۆا». نارودنىي سۋد دولجەن بىل بىت وستاۆلەننىم نەترونۋتىم دو تەح پور، پوكا «پوستەپەننىي ۋسپەح گراجدانستۆەننوستي ۆ سرەدە كيرگيزسكوگو نارودا نە پوستاۆيت ەگو ۆ ۋروۆەن س وستالنىم ناسەلەنيەم روسسي». ەتۋ مىسل كوميسسيا ستارالاس پروۆەستي ۆ پروەكتيروۆاننوم ەيۋ «پولوجەني» و نارودنوم سۋدە ۋ كيرگيزوۆ.

پودچينەنيە كيرگيزوۆ رۋسسكومۋ سۋدۋ، نا وسنوۆاني پرەجنەگو پوريادكا، ۆ وبەيح ستەپياح (ورەنبۋرگسكوي ي سيبيرسكوي) پريزناۆالوس نەۆوزموجنىم. كوميسسيا، پري وبەزدە ستەپەي، موگلا ۋبەديتسيا ۆو ۆرەدە، پرويسحوديۆشەم وت نەۋسترويستۆا سۋدەبنوي چاستي. نە تولكو كيرگيزى يزبەگالي سۋششەستۆوۆاۆشەگو توگدا ۆ ستەپياح رۋسسكوگو سۋدا. بيۋروكراتيزم، سلوجنوست وبريادوۆ پرويزۆودستۆا دەل، تەوريا ۋليك نا وسنوۆاني XV توما سۆ. زاك. ۋگولوۆ. (يزد. 1857 گ.)، ياۆنو ناحودياششاياسيا ۆ پروتيۆورەچي س بىتوم نارودا ي مەستنوستيۋ، سدەلالي پرەجني سۋد ناش، كاك گراجدانسكي، تاك ي ۋگولوۆنىي، ورۋديەم ۋپادكا نراۆستۆەننوگو ناشەگو ۆليانيا ۆ كراە. كيرگيزى ۆپولنە ۋبەجدەنى بىلي، چتو سۋد ەتوت پريۆوديل سكورەە ك سكرىتيۋ، ا نە ك ناكازانيۋ ۆينوۆنىح، چتو ي نە موگلو، پو منەنيۋ چلەنوۆ كوميسسي، نە يمەەت ۆليانيا نا نراۆستۆەننوست كيرگيزسكوگو نارودا ي نە موگلو نە رونيات دوستوينستۆا رۋسسكوگو پراۆيتەلستۆا.

نەوبحوديمو بىلو نەمەدلەننو پريستۋپيت ك ەگو پرەوبرازوۆانيۋ نا ناچالاح، سوگلاسوۆاننىح س مەستنوستيۋ س حاراكتەروم نارودوناسەلەنيا; «يناچە موگلو پوۆتوريتسيا تو جە، - گلاسيت زاپيسكا، - چتو بىلو ي پرەجدە - ۋپادوك ناشەگو نراۆستۆەننەگو ۆليانيا نا تۋزەمنوە ناسەلەنيە». وبششەمۋ سۋدۋ پريزناۆالوس تاكجە ۆوزموجنىم پرەدوستاۆيت ي رازبور دەل كيرگيزوۆ مەجدۋ سوبويۋ، ەسلي وني وبراتياتسيا ك رۋسسكومۋ سۋدە. «تۋزەمنوە ناسەلەنيە، - پولاگالي چلەنى كوميسسي، - پريوبرەتەت ۆوزموجنوست نايتي سۋد ي زاششيتۋ ۋ رۋسسكوي ۆلاستي ي ستانەت، بەز ناسيليا ي پرينۋجدەنيا، پريۆىكات ك رۋسسكيم پوريادكام». -«تاك ۋستروەننىي سۋد، - زاكليۋچالي پرەوبرازوۆاتەلي، - پويستينە ستانەت سرەدستۆوم سوەدينەنيا، ا نە پريچينويۋ رازەدينەنيا نارودنوستەي، كاك بىلو پرەجدە». ا پوتومۋ كوميسسيا 1867 گودا سۆوي پروەكتى وپرەدەليلا ك سلەدۋيۋششەي كراتكوي فورمۋلە:

«دليا رازرەشەنيا دەل مەجدۋ كيرگيزامي، كاك ۋگولوۆنىح، پودلەجاششيح نارودنومۋ سۋدۋ، تاك ي ۆسياكوگو رودا تياجب ي يسكوۆ، ۆ كاجدوي ۆولوستي ۆىبيراەتسيا، سووبراجاياس س چيسلوم كيبيتوك ۆ ونوي، وت 4 دو 9 بيەۆ». - «پوريادوك رەشەنيا دەل ەتيم سۋدوم وپرەدەلياەتسيا وبىچايامي».

«بيەم موجەت بىت ۆىبران ۆسياكي، كتو پولزۋەتسيا ۋۆاجەنيەم ي دوۆەريەم نارودا، نەوپوروچەن پو سۋدۋ، نە ناحوديتسيا پود سلەدستۆيەم ي يمەەت وت رودۋ نە مەنەە 25 لەت».

«پو وبىچنومۋ پراۆۋ كيرگيزوۆ، تياجۋششيەسيا ستورونى موگۋت وبراششاتسيا، دليا رەشەنيا يح دەل، ك ودنومۋ يلي نەسكولكيم بيام، ا راۆنو ي ك درۋگيم ليتسام، پولزۋيۋششيمسيا يح پولنىم دوۆەريەم».

«رەشەنيا ەتي، يمەيۋششيە حاراكتەر ترەتەيسكوگو سۋدا، وكونچاتەلنى».

«بي رەشايۋت دەلا تسەننوستيۋ نە ۆىشە 300 رۋب، نو رەشەنيا يح وكونچاتەلنى تولكو پو دەلام دو 30 رۋب».

«نا نەوكونچاتەلنىە رەشەنيا بيەۆ پرينوسياتسيا وتزىۆى ۆولوستنومۋ سەزدۋ بيەۆ، كوتورىي راسسماتريۆاەت دەلا نا ۆسياكۋيۋ سۋممۋ. نو رەشەنيا ەگو وكونچاتەلنى دو 500 رۋب.».

«دليا رەشەنيا دەل مەجدۋ نەسكولكيمي ۆولوستيامي. پو مەرە نادوبنوستي، سوزىۆايۋتسيا چرەزۆىچاينىە سەزدى. - رەشەنيا يح وكونچاتەلنى».

ۆىسلۋشاۆشي زاكليۋچيتەلنوە سلوۆو چلەنوۆ كوميسسي و سۋدە ۆ كيرگيزسكيح ستەپياح، ستالكيۆايۋششەمۋسيا زدەس نا پراكتيكە ليتسوم ك ليتسۋ س رەزۋلتاتامي وت ەتوگو «پروەكتا»، پريحوديتسيا نەۆولنو سكازات، چتو زاپيسكا چلەنوۆ كوميسسي ۆو منوگوم ەست نە چتو ينوە، كاك يلليۋزيا. پەرۆوە، چتو موجەت ۆسترەتيت وتپور، ەتو - يدەيا وب وبششنوستي سۋدا، دليا ۆسەح نارودوۆ، جيۆۋششيح ۆ ستەپي. يمي تۋت ي نىنە ياۆليايۋتسيا نارودى، پرەدستاۆليايۋششيە سوبويۋ نەچتو، مالو پوحوجەە نا كۋلتۋرنىە راسى. ون تە يمەننو راسى، ۆ يستوري كوتورىح، گوۆوريا سلوۆامي گ. پونومارەۆا، «سۋششەستۆۋيۋت رودوۆىە ۋكلادى، كوتورىە نەيزمەننو ي پوسلەدوۆاتەلنو پرونيكايۋت ۆ پوۆسەدنەۆنۋيۋ جيزن ي نالاگايۋت نا نەە سۆوەوبرازنۋيۋ پەچات». ۆوت ەتي تو رودوۆىە ۋكلادى ي نە بىلي ۆ دوستاتوچنوي مەرە بليزكو يزۋچەنى پرەجدە ۆسياكوگو نوۆوۆۆەدەنيا. نا ەتوي وشيبكە بىلا پوستروەنا پوچتي ۆسيا سيستەما «ۋپراۆلەنيا» كيرگيزامي ي سيستەما زاۆەدىۆانيا يح سۋدوم. ەتيم جە پرونيكنۋتو ي نوۆوە (1868 گودا) زاكونوداتەلستۆو و سۋدە كيرگيزوۆ.

ۆسە، پروەكتيروۆاننوە كوميسسيەي 1867 گودا، س نەبولشيمي ليش پريباۆلەنيامي، ۆوشلو ۆو «ۆرەمەننوە» پولوجەنيە 21 وكتيابريا 1868 گودا. نو «پولوجەنيە» وكازالوس ۆ بولشينستۆە نەسوستوياتەلنىم، منوگوە يم نەرازياسنەنو، ينوە ۋپۋششەنو. «نارودنومۋ سۋدۋ ۋ كيرگيزوۆ، - پريۆوديت زاپيسكا كوميتەتا 1871 گ.، پرەدوستاۆلەنى ۆرەمەننىم پولوجەنيەم دوۆولنو شيروكيە پراۆا، ا ساموە ۋسترويستۆو سۋدا يزلوجەنو نە توچنو دو تاكوي ستەپەني، چتو پوچتي نە پرەدستاۆلياەتسيا ۆوزموجنوستي وتليچيت پەرۆۋيۋ ينستانتسيۋ سۋدا وت پوسلەدۋيۋششيح».

ۆ چيسلە منوگيح كرۋپنىح نەدوستاتكوۆ پولوجەنيا 1868 گودا، كوميتەت ناشەل نەۆوزموجنويۋ دالنەيشۋيۋ زاۆيسيموست سۋدا وت ادمينيستراتسي ستەپەي. پو ەتومۋ پوۆودۋ ۆ پوياسنيتەلنوي زاپيسكە چلەنوۆ كوميتەتا ناحوديم: «يمەيا ۆ ۆيدۋ، چتو پو توچنومۋ سمىسلۋ ۆىسوچايشە ۋتۆەرجدەننىح 29 سەنتيابريا 1862 گ. وسنوۆنىح پراۆيل سۋدوپرويزۆودستۆا، ۆلاست سۋدەبنايا وتدەلەنا وت يسپولنيتەلنوي، ادمينيستراتيۆنوي ي زاكونوداتەلنوي ي چتو تە جە ناچالا وتدەلەنيا سۋدا وت ادمينيستراتسي پروۆەدەنى ي ۆ پراۆيلاح 11 وكتيابريا 1865 گ. ي، پرينيمايا ۆو ۆنيمانيە، چتو ۆسياكوە پودچينەنيە سۋدەبنوگو مەستا ليتسۋ يلي مەستۋ نەسۋدەبنومۋ، وسلابليايا ۆىسوكوە زناچەنيە سۋدا، وگرانيچيۆاەت پراۆو ەگو پريمەنيات زاكونى، كاك توگو ترەبۋەت 64 ست.، I ت. سۆ. زاك. وسنوۆ.، - كوميتەت نە ناشەل سەبيا ۆ پراۆە ۋدەرجات ۆ پروەكتە پولوجەنيا زاۆيسيموست سۋدا وت ادمينيستراتسي».

نەسموتريا ودناكو نا ەتو، سۋدەبنايا چاست ۋ كيرگيزوۆ ستەپنىح وبلاستەي، ۆ تەچەنيە پوسلەدنيح 16 لەت، ناحوديتسيا ۆ پولوجەني پولنوي نەپودۆيجنوستي. يزمەنيلاس تولكو پودسۋدنوست كيرگيزوۆ ۆوەننومۋ سۋدۋ. ونا § 93-م پولوجەنيا وپرەدەليالاس: «ۆوەننىم سۋدوم كيرگيزى سۋدياتسيا: زا يزمەنۋ، ۆوزبۋجدەنيە ك سوپروتيۆلەنيۋ پروتيۆ پراۆيتەلستۆا، ياۆنوە سوپروتيۆلەنيە ۆلاستيام، ناپادەنيە نا پوچتى ي كازەننىە ترانسپورتى، پوۆرەجدەنيە تەلەگرافوۆ، ۋبيستۆو ليتس، يزياۆيۆشيح جەلانيە پرينيات حريستيانستۆو، ي ۋبيستۆو دولجنوستنىح ليتس».

توت جە كوميتەت ۆ 1871 گودۋ ناحوديل ەتو ۆەسما نەۋدوبنىم ي پوتومۋ پولاگال ي ۆ داننوم سلۋچاە سۆوەگو رودا كورەننىە ۆيدويزمەنەنيا. ي ليش پو ۆىسوچايشە ۋتۆەرجدەننىم 7 اۆگۋستا 1882 گودا ي 21 يانۆاريا 1883 گودا منەنيام كوميتەتا مينيستروۆ، § 93-ي پولوجەنيا يزمەنەن ۆ سمىسلە پودسۋدنوستي دەل زا يزمەنۋ ي پروچ. وبششيم سۋدام. تولكو ۆ چرەزۆىچاينىح سلۋچاياح ستروگوگو ناكازانيا، دولجنو بىت يسپراشيۆاەمو رازرەشەنيە نا پريمەنەنيە ك كيرگيزام ستەپنىح وبلاستەي زاكونوۆ ۆوەننوگو ۆرەمەني (سبور، ۋزاكون. 1993 گودا، № 87 ي 1883 گ.، № 25).

ۆىۆود يز سكازاننوگو ۆىتەكاەت سام سوبويۋ. چلەنى ۆسەۆوزموجنىح كوميسسي ي كوميتەتوۆ، پودوبنو سۆويم پرەدشەستۆەننيكام، پوچتي ناسيلنو ناۆيازالي كيرگيزام سۆوە، نيكەم نەپروشەننوە، وپەكۋنستۆو ناد يح نارودنىم سۋدوم. ەتوت سۋد ستويال پرەكراسنو، پوكا ەگو نە كوسنۋلاس وپەكا ناشيح ۆلاستەي. يم دوروجيلي كيرگيزى، ا ۆىبيراەمىح يمي، پو يح سۆوبودنومۋ ۆىبورۋ سۋدەبنىح بيەۆ - ۋۆاجالي ي ليۋبيلي. ۆپوسلەدستۆي جە، س پودچينەنيەم ۆىبورنوگو ناچالا رۋسسكيم ادمينيستراتيۆنىم ۆلاستيام، سۋد تەح جە ۋۆاجاەمىح، ليۋبيمىح بيەۆ ۋتراتيل تسەننوە سۆوە زناچەنيە ي پال تاك نيزكو، چتو ي پودنيات ەگو ترۋدنو. كيرگيزى يزدرەۆلە نە تولكو سوزنايۋت پوترەبنوست ۆ سپراۆەدليۆوستي ي بەسپريستراستنوستي سۋدا مەجدۋ نيمي، نو جدۋت وت سۋدەي سۆويح يستيننو پراۆديۆوگو رازبورا يح دەل، سچيتايا بيەۆ زا ەتو ليۋدمي «پوچەتنىمي» ي يسپولنيايا يح پريگوۆورى ي «توچنو»، ي «نەمەدلەننو». تەپەر جە - پولوۆيننوي دولي نە وستالوس وت توگو، چتو بىلو پرەجدە، ا مەجدۋ تەم كيرگيزسكي نارود ناحوديتسيا ي سەيچاس نا توم جە ۋروۆنە نيزكوگو رازۆيتيا، كاكايا بىلا ەگو ۋدەلوم ۆ داۆنو پروشەدشيە ۆرەمەنا.

سامي كيرگيزى نە پروسيات ناس و كاكوم-ليبو پرەوبرازوۆاني يح درەۆنەگو بلاگوگو وبىچايا رەشات دەلا تاك، چتو ۆ سۋداح يح «پراۆىە ۋدوۆولستۆا پولۋچالي»، ا «ۆينوۆنىح شترافوۆالي». نە پروسيلي وني ي و توم، چتوبى رۋسسكيە ۆ ستەپي، وبراششاياس زا رازبوروم يح پرەتەنزي ك بيسكومۋ سۋدۋ، پودچينياليس تەم سامىم ۆليانيۋ كيرگيزسكيح ۆلاستەي، ت.ە. ليۋدەي - «پولۋزۆەرەي»، پو سانكتسي گرافا سپەرانسكوگو. ەكاتەرينا II مانيفەستوم 22 يۋليا 1783 گودا (پولن. سوبر. زاكون.، № 11880) ۋزاكونيالا: «ينوزەمتسام، ۆحودياششيم ۆ روسسيۋ نا جيتەلستۆو، ۆنۋترەننيۋيۋ يح يۋريسديكتسيۋ وستاۆلياەم ۆ يح بلاگوۋچرەجدەنيە، س تەم، چتو ناشي ناچالنيكي ۆو ۆنۋترەننيح يح راسپوريادكاح نيكاكوگو ۋچاستيا يمەت نە بۋدۋت...، ەسلي جە ينوگدا سامي پولاگايۋت وت ناس يمەت وسوبۋيۋ پەرسونۋ دليا وپەكۋنستۆا يلي دليا بەزوپاسنوستي سۆوەي ي وحرانەنيا... تو يم دانو بۋدەت». ۆوت ەتو پولاگاەم، پونياتنو ي داجە پو پروشەستۆي 124 لەت، نە كاجەتسيا نەپريلوجيمىم ك كيرگيزام، تەم بولەە، چتو «ۆ سۋد بيەۆ، ۆ درەۆنەي ەگو فورمە، - پوياسنياەت زاپيسكا چلەنوۆ كوميسسي 1867 گودا، - نە زامەچاەتسيا نيكاكوگو فاناتيچەسكوگو ناچالا، ۆرەدنوگو دليا گوسۋدارستۆەننوگو سترويا، كوتورىم وتليچاەتسيا ۆووبششە سۋد ۋ درەۆنيح مۋسۋلمانسكيح نارودوۆ. ا پوتومۋ نەت وسنوۆانيا نە ۋزاكونيت ەگو زا نارودوم. كوگدا سۋد ەتوت ۆپولنە سوگلاسۋەتسيا س جيزنيۋ ي سو ستەپەنيۋ ۋمستۆەننوگو رازۆيتيا كيرگيزوۆ».

II

پەرەيدەم تەپەر ك سلەدستۆەننوي چاستي - تاكجە بولنومۋ مەستۋ ۆ ستەپي كيرگيزوۆ.

22 يۋليا 1822 گودا پوياۆيلسيا «ۋستاۆ و سيبيرسكيح كيرگيزاح» (پولن. سوبر. زاك.، ت. 37، № 29127). دو توگو، نيكاكوگو رەشيتەلنو «سلەدستۆيا» ۆ ستەپياح ۋ كيرگيزوۆ نە پرويزۆوديلوس. ۆسە ۋ نيح ۆەرشالوس ي رەشالوس سيلويۋ ورۋجيا ي سلوۆەسنىم سۋدوم پو وبىچايۋ. س ۆۆەدەنيەم ۆ 1824 گ. ۋستاۆا، پرەجدە ۆسەگو ۆ كوكچەتاۆسكوم ي كاركارالينسكوم وكرۋجنىح پريكازاح، رۋسسكيمي ۆلاستيامي پريكازوۆ ستالو ۆپەرۆىە پراكتيكوۆاتسيا «سلەدستۆيە». ونو، كاك ي ۆسە دەلوپرويزۆودستۆو پريكازوۆ، ۆەلوس ي نەۋمەلو، ي نەۋدوۆلەتۆوريتەلنو. جۋرنال ومسكوگو وبلاستنوگو سوۆەتا 22 فەۆراليا 1828 گ.، № 2، پوكازىۆاەت، چتو دەلا پرويزۆوديليس توگدا «بەز ۆسياكيح سپراۆوك ي سووبراجەني»1.

فورمالنوە سلەدستۆيە ۆ كيرگيزسكوي ستەپي سيبيرسكوگو ۆەدومستۆا ۋزاكونيالوس §§ 63 ي 64-م ۋستاۆا. ۆ پەرۆوم يز نيح وپرەدەليالوس: «بەز يسسلەدوۆانيا سۋدا ي پريگوۆورا، پريكاز نە ناكازىۆاەت نيكوگو». ۆتورىم جە §-م پرەدپيسىۆالوس: «سلەدستۆيە پرويزۆوديت چرەز وترياجەننىح نا مەستو روسسيسكيح زاسەداتەلەي، پري پوسرەدستۆە ودنوگو بيا پو ۆىبورۋ ۆولوستي».

راسسماتريۆايا «پريسۋتستۆيە» پري سلەدستۆي بيا توي ۆولوستي، ك كوتوروي پرينادلەجال وبۆينياەمىي، پولۋچاەتسيا حاراكتەرنايا وبستانوۆكا سلەدستۆيا، وبستانوۆكا، دوكازىۆايۋششايا نەپرەدستاۆيتەلنوست پەرۆىح شاگوۆ پراۆوسۋديا ۆ ەتوي ديكوي ي بەزجيزنەننوي سترانە. نەداروم ەكاتەرينا II، ۋكازوم گەنەرالۋ اپۋحتينۋ 2 مايا 1784 گ. (پولن. سوبر. زاك.، № 15991) پوۆەلەۆالا: «ۋچينيت ستروجايشەە پودتۆەرجدەنيە، چتوب ناچالنيكي ۆوەننىە، پولەۆىە ي گارنيزوننىە نابليۋدالي ۆوەننىي پوريادوك، نە پوپۋسكايا پودچينەننىح يم ني نا كاكيە سۆوەۆولستۆا پروتيۆ كيرگيز ي درۋگيح گرابەجام، حيششەنيام ي تومۋ پودوبنىم وبرازوم، پودۆەرگايا پود سۋد ي جەستوچايشەە ناكازانيە ۆسياكوگو، كتو ستانەت پوستۋپات ۆوپرەكي سەمۋ، ياكو زلەيشەگو پرەستۋپنيكا، كوتورىي پوۆەدەنيەم سۆويم داەت پريچينۋ ك نارۋشەنيۋ سپوكويستۆيا پودداننىح ناشيح، يبو مى نە يمەەم نيمالوگو سومنەنيا، چتو سوبستۆەننىە پوستۋپكي ۆ پرەجنەە ۆرەميا ناچالستۆوۆاۆشيح ناۆلەكالي وت كيرگيز ۆوروۆستۆا ي گرابەجي يز مششەنيا. تسيۆيليزاتورامي سرەدي كيرگيزوۆ س ساموگو ناچالا يح پريسوەدينەنيا بىلي رۋسسكيە ۆوەننىە ۆلاستي: پولكوۆىە (كازاكي)، گارنيزوۆاننىە (ارمەيتسى). ۆسە وني دەرجاليس پراۆيلا: زوريت، ۋنيچتوجات كيرگيزوۆ، پوپولنيايا يح كاپيتالامي سۆوي بەزدوننىە كارمانى الچنوي ناجيۆى. ەستەستۆەننو، پونياتيە و پراۆوسۋدي پري ەتوم ۆ گولوۆە ي دەيستۆياح تسيۆيليزاتوروۆ دولجنو بىلو بىت سوگلاسوۆاننىم س پونياتيەم و توم، س كاكوگو مۋرزى كاكوي ۋۆەسيستىي كۋش سورۆات. ي سرىۆالسيا، كونەچنو.

يز دەلا ارحيۆا بىۆشەگو گلاۆنوگو ۋپراۆلەنيا زاپ. سيب.، № 771 (3 اپرەليا 1825 گ.).

وسۆويۆشيس س تاكيمي حيششنيچەسكيمي ينستينكتامي تيۋرە (ناچالنيكوۆ)، كيرگيزى دوشلي دو پولنەيشەگو يگنوريروۆانيا رۋسسكوگو سلەدستۆيا. نا ۆىرۋچكۋ ەتوگو ناپراۆلەنيا ياۆلياليس ي نەۋرياديتسى ۆ سوبليۋدەني فورمالنوستەي، يمەۆشيح سۆويم پوسلەدستۆيەم نەۆمەنياەموست پرەستۋپنيكۋ ەگو پرەستۋپنىح دەياني. تاك، پري سۋششەستۆوۆاني وكرۋجنىح پريكازوۆ، ۆ تەچەنيە 45 لەت پودرياد (س 1824 پو 1869 گ.)، كيرگيزام پريحوديلوس يمەت دەلو س رۋسسكيمي سلەدوۆاتەليامي، ۆ رودە سوۆەتنيكا وبلاستنوگو پراۆلەنيا، كوتورىي داجە پودسۋديمىح سپراشيۆال پري سلەدستۆي پود پريسياگوي. وبلاستنوي سوۆەت ۆ 1828 گ.، جۋرنالوم № 2، ناحوديل ەتو «ۆوسپرەششاەمىم زاكونوم». ي ەسلي ۋجە سامي چلەنى ۆىسشەگو ۆ ستەپي سۋدا نە زنالي فورم ي وبريادوۆ پرويزۆودستۆا سلەدستۆيا، تو نەۋديۆيتەلنو، كونەچنو، چتو چلەنى نيزشەگو ۋچرەجدەنيا پريكازا سوۆسەم نە بىلي زناكومى ني س كاكوي وبريادنوستيۋ پري «يسسلەدوۆاني» يلي «سلەدستۆي».

تاكوە سلەدستۆيە، سامو سوبويۋ، رازۋمەەتسيا، نە موگلو پرينەستي پو سۋششەستۆۋ سۆوەمۋ نيكاكوي رەشيتەلنوي پولزى. ونو ۋتومليالو تولكو ي موتالو ليۋدەي دليا سپروسوۆ، دليا وتىسكانيا ۆينوۆنىح ي پروچ. ي پري پەرەحودە وت ۆزگليادا نا وبىچنوە پراۆو سۋدا ك سلەدستۆيۋ، كيرگيزى پونيالي، چتو ەتو نە سۋد، ا كاكايا-تو كومەديا، كوتورۋيۋ رازىگرىۆايۋت نا گلازاح ۋ نيح رۋسسكيە ۆلاستي.

نە ترۋدنو دوگاداتسيا، چتو پريچينى منوگيح نەپراۆيلنوستەي پو «سلەدستۆيۋ» كورەنيليس ي ۆ نەزناني تسيۆيليزاتورامي توگو، چتو سلەدوۆالو بى زنات. پراۆيتەلستۆو، يزداۆايا زاكون دليا كيرگيزوۆ ي لومايا دليا توگو وبىچنوە ي درەۆنەە يح پراۆو، نە زنالو جيزني ي پراۆوۆىح ۆوززرەني كيرگيزسكوگو نارودا; سلەدوۆاتەلي، پرويزۆوديا يزىسكانيا پو پرەستۋپلەنيام، نە بىلي زناكومى س تسەليۋ ي پوريادكوم سلەدستۆيا; پريكازى، رەشايا سۋدنىە دەلا، نە زنالي توگو ەلەمەنتارنوگو پراۆيلا، چتو پري بەسپريستراستنوم ۆزگليادە نا دەلو نەوبحوديمى ۆەرنىە سپراۆكي، زاكونى، سووبراجەنيا ي دوكلادى سۋششەستۆا پرەستۋپنوستي ۆينوۆنوگو ليتسا.

ۆ نوۆوم يزداني وبششيح زاكونوۆ يمپەري پرەدستويت يسكات ي زاكون و سلەدستۆي سرەدي كيرگيزوۆ، نو تۋت مى نا كاجدوم شاگۋ ناتالكيۆاەمسيا نا زاترۋدنەنيا. پرەجدە ۆسەگو، وبراتيمسيا ك تومۋ جە II ت. چ. 2. ۆ نەم گوۆوريتسيا و ۆسەم، چتو موجەت كاساتسيا «وسوبىح گۋبەرنسكيح ۋچرەجدەني»، «ۋچرەجدەنيا ۋپراۆلەنيا سيبيرسكيح گۋبەرني ي وبلاستەي» (كن. I) ي « ۋچرەجدەنيا ۋپراۆلەنيا ينورودتسەۆ» (كن. VII). رازۆەرتىۆاەتسيا ۆزياتىي زاكون ي ۆ كن. VII ەگو وتىسكيۆاەتسيا ست. 129 و سۋدە: «ۋگولوۆنىە دەلا (ست. 45) راسسماتريۆات ي رەشات ۆ ۋچرەجدەننىح پريسۋتستۆەننىح مەستاح ۋستانوۆلەننىم پوريادكوم ي نا وسنوۆاني وبششيح ۋزاكونەني». سلەدۋەم نازاد، چەرەز 5 سترانيتس ك ست. 45 ي چيتاەم ۆ نەي: «ۋگولوۆنىە دەلا سلوۆەسنىم سۋدوم نە رازبيرات. چتو نادلەجيت پوچيتات ۋگولوۆنىمي دەلامي، وتنوسيتەلنو سيبيرسكيح ينورودتسەۆ، سيە وپرەدەلياەتسيا ۆ زاكوناح و سوستويانياح ي زاكوناح ۋگولوۆنىح». دەلات نەچەگو، سلەدۋەم ك IX تومۋ (زاك. و سوستويان.) ي ۆيديم ست. 1259: «سيبيرسكيە كيرگيزى پرينادلەجات ك رازريادۋ كوچەۆىح تاموشنيح ينورودتسەۆ (ست. ست. 1214 - 1248)». پەرەليستىۆاەم وپيات ي تۋت نازاد دۆە سترانيتسى ي تولكو ۆ ست. 1232 ناحوديم چتو-تو، گلاسياششەە وب ۋگولوۆنىح پرەستۋپلەنياح. ۆوت، دۋماەم، ناشلوس يسكوموە. چيتاەم: «ۆ ۋگولوۆنىح پرەستۋپلەنياح، ا راۆنو ي ۆ پروستۋپكاح كوچەۆىە ينورودتسى سۋدياتسيا ۆ وبششيح پريسۋتستۆەننىح مەستاح ي پو وبششيم گوسۋدارستۆەننىم ۋزاكونەنيام نا وسنوۆاني پراۆيل، پوستانوۆلەننىح ۆ زاكوناح ۋگولوۆنىح». پولاگاەم، چتو ەسلي ۋجە پو پوۆودۋ پرەستۋپلەني ۋ كيرگيزوۆ ۆ وبويح پروسموترەننىح زاكوناح (ۆ توماح II ي IX) ۆيديم ودنو ي تو جە ۋكازانيە نا «زاكونى ۋگولوۆنىە»، تو تام، زناچيت، ي ناحوديتسيا رازرەشەنيە ينتەرەسۋيۋششەگو ناس ۆوپروسا. وتىسكيۆاەم ەتوت پوسلەدني زاكون (توم XV، چاست II)، «زاكون و سۋدوپرويزۆودستۆە پو دەلام و پرەستۋپلەنياح ي پروستۋپكاح» ي ۆ ست. 1156 وبرەتاەم: «سلەدستۆيا پرويزۆوديت چينوۆنيكام زەمسكوي پوليتسي پيسمەننو ي وتسىلات نا زاكليۋچەنيە ۆ سۋدەبنىە مەستا پو پرينادلەجنوستي». وپيات ي تۋت ۆوپروس: يز كوگو جە سوستويات چينوۆنيكي «زەمسكوي پوليتسي» ي پو كاكوي «پرينادلەجنوستي» دولجنى بىت وتسىلاەمى نا زاكليۋچەنيە پرويزۆەدەننىە سلەدستۆيا؟ نو بوگ س نيم، س رازرەشەنيەم ەتيح ۆوپروسوۆ! وپيات، پوجالۋي، دليا ەتوگو پرويدەش مىتارستۆو نە مەنەە، كاك پرويدەنو. پوسپەشيم ۋزنات پوسكورەە سودەرجانيە پرەدىدۋششەي ست. 155. ۆ نەي سكازانو: «سلەدستۆيا ناد سيبيرسكيمي ينورودتسامي پرويزۆوديت تولكو پو ۆاجنىم، يمەننو وزناچەننىم ۆ پريلوجەني IV ك ۋلوجەنيۋ و ناكازانياح (وتد.1، پ.1)». پروسموترەۆ تاكيم پۋتەم نەمالو زاكونوپولوجەني، ەدۆا-ەدۆا وتىسكيۆاەم ۆ IV پريلوجەني ك ۋلوجەنيۋ و ناكازانياح سلەدۋيۋششەە: ست. 1 «ۆسە كوچەۆىە ي برودياچيە سيبيرسكيە ينورودتسى زا پرەستۋپلەنيا ي پروستۋپكي، مەنەە ۆاجنىە، سۋدياتسيا پو يح وبىچايام، نو زا ۆاجنىە، يمەننو، ۆوزمۋششەنيە، ۋبيستۆو س نامەرەنيەم، رازبوي، ناسيليە، دەلانيە فالشيۆوي مونەتى، پوحيششەنيە كازەننوگو ي وبششەستۆەننوگو يمۋششەستۆا ي كورچەمستۆو، -وني پودۆەرگايۋتسيا ناكازانيام نا وسنوۆاني وبششيح زاكونوۆ يمپەري». ست. 2: «سيبيرسكيە كيرگيزى سۋدياتسيا ۆووبششە پو سۆويم زاكونام ي وبىچايام، نو زا يزمەنۋ، ۋبيستۆو، رازبوي، بارانتۋ، ۆوزبۋجدەنيە سۆويح سوپلەمەننيكوۆ پروتيۆ پراۆيتەلستۆا، ياۆنوە نەپوۆينەنيە ۋستانوۆلەننىم ۆلاستيام، پرەستۋپلەنيا پو دولجنوستي، پوددەلكۋ ي ۋمىشلەننىي پەرەۆود فالشيۆىح كرەديتنىح بۋماگ ي مونەتى، پودجوگ ي پرينياتيە لوجنوي پريسياگي پو دەلام، سۋديمىم نا وسنوۆاني وبششيح روسسيسكيح زاكونوۆ، ا تاكجە زا پرەستۋپلەنيا ي پروستۋپكي، ۋچينەننىە نە ۆ مەستاح كوچەۆيا يح، ا ۆ گوروداح ي سەلەنياح، - وني پودۆەرگايۋتسيا ناكازانيام پو وبششيم زاكونام يمپەري. پري سۋجدەني پو كيرگيزسكيم وبىچايام دەل و ۆوروۆستۆە -كراج، ۆينوۆنىە ۆ سەم پرەستۋپلەني پودۆەرگايۋتسيا، ەسلي وني نە يزياتى وت تەلەسنوگو ناكازانيا، ناكازانيۋ روزگامي وت دەسياتي دو شەستيدەسياتي ۋداروۆ، ا يزياتىە وت سەگو ناكازانيا - سودەرجانيۋ پود ارەستوم نا ۆرەميا وت سەمي دنەي دو ودنوگو مەسياتسا».

كونستاتيروۆاۆ، ناكونەتس، نادلەجاششي زاكون و تەح يلي درۋگيح پرەستۋپلەنياح كيرگيزوۆ، سچيتايۋششيحسيا دليا نيح «ۆاجنىمي» ي «نەۆاجنىمي»، پريسموتريمسيا تەپەر ك رەزۋلتاتام ساموگو سلەدستۆيا ۆ كيرگيزسكيح ستەپياح. تۋت ونو پري سۋششەستۆوۆاني پريكازوۆ، وكازىۆالوس سوۆەرشەننو بەسسيلنىم ۆ وتكرىتي پرەستۋپلەني. «نا 100 ۋگولوۆنىح رەشەني، -پريۆوديت زاپيسكا كوميسسي 1867 گ.، - نە پولۋچالوس داجە ترەح، فورمالنو يزوبليچاۆشيحسيا ي ناكازىۆاۆشيحسيا پرەستۋپنيكوۆ». ەتو، پو منەنيۋ چلەنوۆ كوميسسي، زاۆيسەلو: ۆو 1-ح، وت كوچەۆوگو بىتا كيرگيزوۆ، داۆاۆشەگو پري گرومادنىح پروسترانستۆاح ستەپي ۆوزموجنوست ۋكرىتسيا پرەستۋپنيكۋ; ۆو 2-ح، وت سيلى ي زناچەنيا رودوۆوگو ناچالا نارودا، وبيازىۆايۋششەگو ستويات زا ودنورودنا، ي ۆ 3-ح، وت نەدوبروسوۆەستنوستي كيرگيزسكيح ۆلاستەي».

مالو ەتوگو، دوكلاد پەرەۆودچيكا كيرگيزسكوگو يازىكا كر.، سدەلاننىي يم پو ناچالستۆۋ ۆ 1867 گودۋ، سۆيدەتەلستۆۋەت: «وبىچاي، نراۆى ي پونياتيا كيرگيزسكوگو نارودا ديامەترالنو پروتيۆوپولوجنى ناشيم پونياتيام ي دۋحۋ ناشەي ادمينيستراتسي ي زاكونوۆ. داجە ۆەسما بلاگورازۋمنىە ي گۋماننىە ۋزاكونەنيا نە موگلي ۋكورەنيتسيا ۆ ستەپي. كورەننوي كيرگيز سموتريت نا رۋسسكي زاكون ي نا پراۆيتەلستۆەننىە راسپورياجەنيا كاك نا اكتى پرويزۆولا. ەمۋ نەت دەلا يلي، لۋچشە سكازات، ون ۆوۆسە نە راسسۋجداەت و سپراۆەدليۆوستي ي نەوبحوديموستي زاكونا. تاكوە ۆوززرەنيە وبياسنياەتسيا پولوجەنيەم ۆسەح ۆووبششە ازياتسكيح پلەمەن دو راسپروسترانەنيا نا نيح رۋسسكوگو ۆليانيا. ستارشەمۋ ۆ رودە، بەزۋسلوۆنو، پوۆينوۆاليس روديچي ەگو، ا حانۋ - تسەلوە پلەميا. ستارشي ۋپراۆليال روديچامي نا وسنوۆاني وبىچايا، ا حان تسەلويۋ وردويۋ - ليش پو پرويزۆولۋ. وت ۆسياكوي بەدى، داجە وت پوسلەدستۆي ۋبيستۆا، موجنو بىلو وتكۋپيتسيا يمۋششەستۆوم، سكوتوم يلي جە تسەننىمي ۆەششامي. ناكازاني زا پرەستۋپلەنيا نە سۋششەستۆوۆالو: يلي پرەستۋپنيك وتكۋپالسيا وت رودوۆيچەي يلي رودوۆايا مەست پرودولجالاس دو تەح پور، پوكا نە وكانچيۆالاس وبششيم پريميرەنيەم.

«وبىچاي كيرگيزوۆ ستويات زا كاجدوگو سۆوەگو رودوۆيچا، ەست ۆاجنەيشايا پريچينا نەۋسپەحا ناشيح ۋگولوۆنىح سلەدستۆي ۆ ستەپي. پولوجيم، سوۆەرشالوس پرەستۋپلەنيە ۆ اۋلە مەجدۋ روديچامي، ي سلۋحي و نەم دوحوديلي دو ناشەگو ستەپنوگو ناچالستۆا. پريەزجال نا مەستو پرەستۋپلەنيا سلەدوۆاتەل (زاسەداتەل وكرۋجنوگو پريكازا) ي ۆيدەل يلي وبۆينيتەلەي ي وبۆينياەمىح، نو ني ودنوگو سۆيدەتەليا، يلي دەلو دو نەگو ۋجە ۋلاجەنو مەجدۋ رودستۆەننيكامي. ي سلەدوۆاتەل نيچەگو نە ناحوديل، كرومە پريگوتوۆلەننوگو دليا نەگو پوداركا، ينوگدا دوۆولنو زناچيتەلنوگو.

«سلەدستۆيا تيانۋليس دوۆولنو پرودولجيتەلنو بەز ۆسياكوگو ۋسپەحا. ودنا ستورونا (وبۆينيتەليا) نەيموۆەرنو پرەۋۆەليچيۆالا سۆوي دوۆودى، درۋگايا - ستارالاس وسلابيت دوكازاتەلستۆا ي بىلا نە پروچ سوۆەرشيت نوۆوە پرەستۋپلەنيە، ليش بى زاپۋتات پروتيۆنيكوۆ. ناكونەتس، دەلو وكانچيۆالوس نيچەم: ۆراگي ميريليس ي سكرىۆالي پوسلەدنيە سلەدى پرەستۋپلەنيا; ۆ پروتيۆنوم سلۋچاە، دەلو شلو نا منوگو لەت س ودنويۋ ليش پولزويۋ دليا سلەدوۆاتەلەي (دەلو وب وگرابلەني ۆ باگانالينسكيح ۆولوستياح كاراۆانا، پو ۋدوستوۆەرەنيۋ كر.، ك 1867 گ. تيانۋلوس 15 لەت ي ستويلو روديچام دو 10 ت.ر.).

«ۋبيستۆا مەجدۋ كيرگيزامي، - پرودولجاەت توت جە دوكلاد پەرەۆودچيكا كر.، - بولشەيۋ چاستويۋ سلۋچايۋتسيا ۆ دراكە. ۋبيستۆو ي گرابەج پوچتي ەدينستۆەننىە پرەستۋپلەنيا ۆ ستەپي. پري سسورە كيرگيزوۆ زا ۆىگون سكوتا، زا زيموۆكۋ، زا ۋۆوروۆاننىي سكوت يلي - يز كاپريزا، نا پرازدنيكاح ي پومينكاح، پري وپيانەني وت كۋمىسا، زاۆيازىۆاەتسيا دراكا; ك نەي ي سسورياششيمسيا پريستايۋت وستالنىە. پري نانەسەني تۋت ودنيم درۋگومۋ ۋداروۆ پلەتيۋ، پالكوي ي پروچ. سوۆەرشاەتسيا ۋبيستۆو. ونو بىۆاەت مومەنتالنوە، يلي چەلوۆەك ۋميراەت چرەز مەسياتس ي بولەە. پريكازوم نازناچالوس سلەدستۆيە. ەسلي سلەدوۆاتەل ۋسپەۆال راسكرىت پرەستۋپلەنيە، ۆينوۆنىە ۆ دراكە ناكازىۆاليس تولكو روزگامي ي وستاۆلياليس پو-پرەجنەمۋ ۆ مەستە يح جيتەلستۆا. وسيروتەۆشيە نيچەم پو تاكومۋ رەشەنيۋ رۋسسكوگو سۋدا نە ۆوزناگراجداليس زا ۋبيتوگو، توگدا كاك، پو وبىچايام كيرگيزوۆ، وني س ۆينوۆنىح پولۋچالي كۋن; وبەسپەچيۆاليس ەتيم، ي ۆراجدا پرەكراششالاس ناۆسەگدا1.

«كۋن»، يلي پلاتا زا كروۆ وپيسان م.گوتوۆيتسكيم ۆ مايسكوي كن. «يۋريديچەسكي ۆەستنيك» 1885 گ. ( ۆ «رازن. يزۆەست.»، ستر. 193 ي 194). اۆتور پريۆوديت: «كيرگيزى زا ۋبيستۆو مەجدۋ سوبوي سۋدياتسيا ۆ تۋركەستانسكوم كراە نارودنىم سۋدوم پو وبىچايام. ۆ سيبيرسكوي ي ورەنبۋرگسكوي ستەپياح، پوسلە پرويزۆودستۆا سلەدستۆيا، - رۋسسكيم سۋدوم، پو وبششيم زاكونام».

«پريكازى، - گوۆوريت كر.، - چاستو پەرەداۆالي زاسەداتەليام تاكيە دەلا، دليا پرويزۆودستۆا فورمالنوگو سلەدستۆيا، كوتورىە دولجنى بى بىلي بىت رەشەنى بيسكيم سۋدوم. سلۋچالوس، چتو ي پو دەلام يسكوۆىم تەمي جە وكرۋجنىمي پريكازامي نازناچاليس ۋگولوۆنىە سلەدستۆيا. ناپريمەر، پو پوۆودۋ يزياۆلەننوگو رۋسسكيمي يستتسامي نەۋدوۆولستۆيا نا رەشەنيە بيەۆ، سوستوياۆشەەسيا پو گراجدانسكومۋ يسكۋ، پريكازى وپرەدەليالي پرويزۆودستۆو سلەدستۆيا. ەتو پرويسحوديلو وت نەپراۆيلنوگو تولكوۆانيا 1353 ست. X ت. II چ. زاك. گراجد.، يزد. 1857 گ.

پو سلۋچاينىم سمەرتنوستيام ۆ وكرۋگاح، - زاكانچيۆاەت كر.، - وب ۋتونۋۆشيح، زامەرزشيح، ۋداۆيۆشيحسيا، زاسترەليۆشيحسيا ي پروچ. پريكازى ۆ سۆويۋ وچەرەد نازناچالي سلەدستۆيە، ي دەلو تيانۋلوس ۋگولوۆنىم پوريادكوم دولگوە ۆرەميا».

ۆوت ۆسە، چتو موجنو پوكا سكازات و سلەدستۆەننوي چاستي ۆ كيرگيزسكوي ستەپي، و سلەدستۆي ۆ پەرۆوناچالنوي ەگو فورمە سرەدي كيرگيزوۆ. نوۆايا، ناستوياششايا فورما ي سۋششنوست توگو جە سلەدستۆيا ۆ سۆويۋ وچەرەد نەۋتەشيتەلنى. سلەدستۆيە زدەس پونىنە زاستىلو نا سلوجنوستي ۋليك پو XV-مۋ تومۋ، نا ودنوي فورمالنوستي.

سلەدستۆيە ۋ كيرگيزوۆ ي ۆ سوپرەدەلنىح س يح ستەپيامي رۋسسكيح پوسەلەنياح ودنو -فورمالنوە، س رازنورودنىمي پريسياجنىمي پوكازانيامي سۆيدەتەلەي، س وچنىمي سۆودامي ي ستاۆكامي، س پوۆالنىم وبىسكوم. ونو ەدينوليچنو پرويزۆوديتسيا سلەدوۆاتەلەم پو پراۆيلام، يزلوجەننىم ۆ ناكازە سۋدەب، سلەدوۆ، ي ۆ زاكونە و سۋدوپر. پو دەل و پرەەت، ي پروست. - ت. XV، كن. پ-يا، يزد. 1857 گ. ۆسە ەتو فورمۋليروۆانو «ۆرەمەننىم پولوجەنيەم» 21-گو وكتيابريا 1868 گودا. ۆ «پولوجەني» سلەدستۆيۋ پوسۆياششەنو سليشكوم نەمنوگو ستاتەي. تام ەست تولكو: «§ 113. نا وبيازاننوست پوليتسەيسكيح ي ادمينيستراتيۆنىح ۆلاستەي ۆوزلاگاەتسيا سووبششات سۋدە نەمەدلەننو و تەح وبنارۋجەننىح يمي ۆ كرۋگە يح دەيستۆيا پرەستۋپلەنياح ي پروستۋپكاح، كوتورىە پودلەجات پرەسلەدوۆانيۋ ۋگولوۆنىم پوريادكوم». «يز سەگو چيسلا، - پرودولجاەت § 114-ي، - دەلا پو پرەستۋپلەنيام، نە پودۆەرگايۋششيم ليشەنيۋ يلي وگرانيچەنيۋ پراۆ سوستويانيا، پودلەجات راسسموترەنيۋ ي رەشەنيۋ ۋەزدنوگو سۋدي; دەلا جە پو پرەستۋپلەنيام، پودۆەرگايۋششيم ليشەنيۋ يلي وگرانيچەنيۋ پراۆ سوستويانيا، پودلەجات وبسلەدوۆانيۋ ۋەزدنوگو سۋدي، كاك سۋدەبنوگو سلەدوۆاتەليا، كوتورىي وبيازان رۋكوۆودستۆوۆاتسيا ۆ سەم سلۋچاە وبششيم ناكازوم دليا سۋدەبنىح سلەدوۆاتەلەي». -ناكونەتس، § 122-ي پوياسنياەت: «پو دەلام، پودلەجاششيم سۋدۋ نا وسنوۆاني وبششيح زاكونوۆ يمپەري، پرويزۆەدەننىە سلەدستۆيا پرەدستاۆليايۋتسيا ۋەزدنىم سۋدەيۋ ۆ وبلاستنوە پراۆلەنيە، كوتوروە راسسماتريۆاەت ي رازرەشاەت تاكوۆىە نا وسنوۆاني وبششيح ۋزاكونەني».

يز ەتوگو سلەدۋەت، چتو «ۋەزدنىي سۋديا» ۆ ستەپنىح وبلاستياح ۆ ودنو ي تو جە ۆرەميا ي سۋديا ميروۆوي، ي سۋدەبنىي سلەدوۆاتەل. تاكايا دۆويستۆەننوست سۋدەي، رازۋمەەتسيا، نە موگلا ي نە موجەت نە وتراجاتسيا دۋرنو نا ناسەلەني وبلاستەي. پرينياۆ ۆو ۆنيمانيە تەرريتوريالنىە پروسترانستۆا ستەپەي سيبيري، رازبروساننوست پو نيم اۋلوۆ كوچەۆنيكوۆ، پەريوديچەسكيە پەرەدۆيجەنيا كيرگيزوۆ س ودنيح مەست نا درۋگيە، سۆوبودنۋيۋ ۆوزموجنوست ۆينوۆنيكۋ ۋكرىتسيا وت پرەسلەدوۆانيا، - پولۋچاەتسيا ۆ رەزۋلتاتە نەوترادنوە پولوجەنيە كاجدوگو ناشەگو ۋەزدنوگو سۋدي، كاك سلەدوۆاتەليا. ا چەم بەزۆىحودنەە ەتو پولوجەنيە دليا ساموگو سۋدي، تەم، كونەچنو، پەچالنەە ستانوۆياتسيا سۋدبى پوچتي ستوتىسياچنوگو ناسەلەنيا كاجدوگو ۋەزدا وبلاستي، ناسەلەنيا، نۋجدايۋششەگوسيا ودنوۆرەمەننو ي ۆ سۋدە، ي ۆ سلەدوۆاتەلە.

ۆ ەتوم جە دۋحە، ناسكولكو يزۆەستنو، ۆىراجال سۆويۋ مىسل ي ومسكي كوميتەت 1871 گودا. ون ۆ زاپيسكە سۆوەي پوياسنيال: «سوەدينەنيە ۆ ستەپنىح وبلاستياح سلەدستۆەننوي چاستي س سۋدەبنوگو ۆ ليتسە ۋەزدنىح سۋدەي، وكازىۆاەتسيا كراينە نەۋدوبنىم... ۆ گلازاح كيرگيزوۆ، نە ۋمەيۋششيح پونيات دۆويستۆەننىح وبيازاننوستەي ودنوگو ليتسا، سلەدوۆاتەل، پروياۆليايۋششي ۆلاست سۆويۋ پرەيمۋششەستۆەننو ۆزياتيەم پود ستراجۋ ي تياجەلىمي، نەگلاسنىمي دوپروسامي، زاسلونياەت ميروۆوگو سۋديۋ س ەگو رازبيراتەلستۆوم، زناكومىم كيرگيزام پو يح نارودنومۋ سۋدۋ. پوسلەدنەە وبستوياتەلستۆو، ۆىتەكايۋششەە پريامو يز سوۆمەششەنيا ۆ ودنوم ليتسە دۆۋح سوۆەرشەننو رازنودورودنىح وبيازاننوستەي، كلونيتسيا تولكو ك ۋششەربۋ كرەديتا ميروۆوگو سۋدا، ك كوتورومۋ ماسسا سپوسوبنا وتنەستيس سوچۋۆستۆەننو، ا زاتەم، ك ۋمەنشەنيۋ ۆليانيا ناشەگو سرەدي ينورودچەسكوگو ناسەلەنيا». پوەتومۋ كوميتەت پولاگال: «سلەدستۆەننۋيۋ چاست پو دەلام، پودسۋدنىم وبلاستنومۋ پراۆلەنيۋ، نا پراۆاح سوەدينەننوي پالاتى، ۆوزلوجيت نا وسوبىح سۋدەبنىح سلەدوۆاتەلەي، ۋچرەجداەمىح پري وبلاستنوم پراۆلەني، پو چيسلۋ ميروۆىح ۋچاستكوۆ». نو سو ۆرەمەني پرەدستاۆلەنيا پو ينستانتسي ەتوگو زاكليۋچەنيا چلەنوۆ كوميتەتا پروشلو 16 لەت، ا سلەدستۆەننايا چاست ۆ ستەپنىح وبلاستياح وستاەتسيا ۆ توم جە نەوترادنوم ۆيدە، ۆ كاكوە ونا زامكنۋتا «پولوجەنيەم» 1868 گودا.

نەسومنەننو، پودوبنايا تياجەلايا دليا ناسەلەنيا كرايا زامكنۋتوست سلەدستۆەننوي چاستي ەست رەزۋلتات دۆۋح نەەستەستۆەننىح ياۆلەني. پەرۆوە - پولنايا اپاتيا ي بەزۋچاستنوست ك رولي سلەدستۆيا ۆو «ۆلاست يمەيۋششيح»، زابوتياششيحسيا تولكو و سوحرانەني ادمينيستراتيۆنوگو ۋستويا ي پروچنوستي. ۆتوروە - نەۆەدەنيە كوديفيكاتورامي ساميح «ۋستاۆوۆ» كيرگيزوۆ. تاك، حاراكتەر ستەپەني ي كيرگيزوۆ، نراۆى، بىت ي وبىچاي يح ەدۆا لي س پولنوي بەسپريستراستنوستيۋ دوسەلە بىۆالي ۆ تسەلوم راسسماتريۆاەمى ۆلاستيامي كيرگيزوۆ، ەدۆا لي بىۆالي ۋۆاجاەمى يلي ۆ سمىسلە نەيزبەجنىح ياۆلەني سوۆرەمەننوگو سوستويانيا ستەپەي ي يح وبيتاتەلەي. ا مەجدۋ تەم، ەتو - ودنو يز وسنوۆنىح ناچال ليۋبوي كوديفيكاتورسكوي دەياتەلنوستي.

«كيرگيزى، - گوۆوريت ش.يبراگيموۆ، - ەسلي زاحوتيات يز درۋجبى سكرىت كاكوە- ليبو پرەستۋپلەنيە، تو تسەلويۋ ۆولوستيۋ ناپراۆليايۋتسيا پروتيۆ كاك بى ناپراسنوگو وبۆينەنيا، ي ۆى نيكوگدا وت نيح ني پىتكوي، ني ۋگروزامي، ني داجە تيۋرەمنىم زاكليۋچەنيەم نە دوبەتەس يستينى. ەتو نارود حيترىي، ۆ ۆىسشەي ستەپەني ۋپريامىي ي گۋماننو ستوياششي درۋگ زا درۋگا، كاك گوۆوريتسيا، گوروي، ي تاكۋيۋ گورۋ ۆى نە دۋمايتە سلوميت، ونا ۆام نە پودداستسيا ي پوپىتكي ۆاشي بۋدۋت تششەتنى» (№14. «تۋركەستانسكيە ۆەدوموستي». 1871 گ.، ستاتيا «و مۋللاح ۆ كيرگيزسكوي ستەپي»).

زاتەم يز «وبزورا» و سوستوياني اكمولينسكوي وبلاستي ۆ 1873 گ. (پريلوج. ك گودوۆ. وتچەتۋ)، ۆيدنو: «دەلا و كراجاح كيرگيزامي ۋ رۋسسكيح سكوتا ي لوشادەي وكانچيۆايۋتسيا ۆ رۋسسكيح سۋداح ي چاششە - ۆينوۆنىە ۋسكولزايۋت وت ناكازانيا، تاك كاك، پو پونياتيام كيرگيزوۆ، كوران يح ۆوسپرەششاەت ۆىداۆات سۆويح پراۆوۆەرنىح كيافىرام (نەۆەرۋيۋششيم). پوەتومۋ كيرگيزى ۆسەمي سپوسوبامي ستارايۋتسيا سكرىۆات پرەستۋپنيكوۆ ي تششاتەلنو ۋنيچتوجايۋت ۆسە ۋليكي ك يح يزوبليچەنيۋ. ەتو پري كوچەۆوم بىتە نارودا، پري وگرومنىح پۋستىننىح پروسترانستۆاح، نا كوتورىح رازبروسانى يح كوچەۆيا، ليشاەت سلەدوۆاتەلەي ۆسياكوي ۆوزموجنوستي، پري نەسوزناني وبۆينياەموگو (وبششەە ياۆلەنيە ۋ كيرگيزوۆ)، يزىسكيۆات ك دەلۋ فاكتى، ت.ە. سۆيدەتەلسكيە پوكازانيا، پوليچنوە ي پروچ. ي ۆينوۆنىە وستايۋتسيا وت سۋدا سۆوبودنىمي». وچەۆيدنو، رول ناستوياششەگو سلەدستۆيا زدەس بەزگرانيچنو پاسسيۆنا.

كاك كاجەتسيا، پري نوۆوي رەفورمە و سلەدستۆي ۆ ستەپياح سيبيرسكيح كيرگيزوۆ، بىلي پوچەمۋ-تو ۋپۋششەنى يز ۆيدۋ پوچتاري (راسسىلنىە) كيرگيزوۆ، پيسموۆوديتەلي ي تولماچي يح، دۋحوۆنىە ليتسا - مۋللى (سۆياششەننيكي) ي پروچ.، توگدا كاك ەتي ليتسا، پري يح زناچەني ۋ كيرگيزوۆ نيكويم وبرازوم نە موگۋت بىت پرويدەنى سوۆەرشەننىم مولچانيەم.

پوچتار - توت جە پوچەتنىي چەلوۆەك ۋ كيرگيزوۆ. يسكليۋچيتەلنايا دەياتەلنوست ەگو -سلۋجبا پري ۆسەۆوزموجنوم ناچالستۆە كيرگيزوۆ ۆ ساموي ستەپي. بەز پوچتاريا سوۆەرشەننو نەمىسليم نيكاكوي چينوۆنيك سرەدي كيرگيزسكوگو نارودا (ۆسە پوچتاري پرەيمۋششەستۆەننو ليۋدي نەگراموتنىە، نو ۋمەيۋت حوروشو گوۆوريت پو-رۋسسكي، حوتيا سامي كيرگيزى). پري تاكوي زناچيتەلنوي رولي، پوچتار ستانوۆيتسيا ۆ ستەپي پراۆويۋ رۋكويۋ چينوۆنيكا، نە زنايۋششەگو رازگوۆورنوگو يازىكا كيرگيزوۆ، يح وبىچاەۆ، نراۆوۆ ي جيزني. ۆ سيلۋ تاكوگو يزوليروۆاننوگو پولوجەنيا، پوچتاري ياۆليايۋتسيا، كونەچنو، چاششە ۆسەگو، پرونىرامي ي زلوۆرەدنىمي دەياتەليامي ۆ دەلە ناپراۆلەنيا سلەدستۆيا. وت ۋچاستيا ۆ ەتوم پوسلەدنەم پوچتاريا، كاك پەرەۆودچيكا، كاك سلۋجكي، ۆىپۋكلايا ستورونا پرەستۋپنوستي يزۆەستنوگو ليتسا ۋمالياەتسيا ي ينوگدا سوۆسەم يسچەزاەت. وستاەتسيا ودنا پۋستوتا: فورمالنوست، بەسكونەچنوە پيسانيە. پوچتار جە مەجدۋ تەم، ناجيۆاەتسيا زا سچەت وبۆينياەمىح ي ليتس، يششۋششيح سكرىتيا سۆويح دەليشەك.

پيسموۆوديتەلي ي پەرەۆودچيكي وتليچايۋتسيا ۋ كيرگيزوۆ ەششە بولشەيۋ دەياتەلنوستيۋ. وني - گلاۆنىە دۆيگاتەلي، رىچاگي كانتسەليارسكو-پيسمەننوگو مەحانيزما ۆلاستەي كيرگيزوۆ. بەز ۋچاستيا پيسموۆوديتەليا (ۆ بىلوە ۆرەميا تولماچا) ۆولوستنوي ۋپراۆيتەل وبحوديتسيا نە موجەت، پوتومۋ چتو سام چەلوۆەك نەگراموتنىي، ا ەسلي ي گراموتنىي، تو زناەت پو-تاتارسكي تولكو ي ينوگدا مالو-مالسكي پو-رۋسسكي. «وبرۋسەۆشيە ينورودتسى سيبيري، - سپراۆەدليۆو گوۆوريت ن. يادرينتسەۆ، - ۆ ليتسە پەرەۆودچيكوۆ، پيساريا ي پروچ. ياۆليايۋتسيا وبىكنوۆەننو سامىم دۋرنىم ەلەمەنتوم، ي ەكسپلۋاتاتورامي، ۆزياتوچنيكامي ي سوۆەرشەننو نە يمەيۋششيمي نيكاكوگو بلاگوتۆورنوگو ۆليانيا نا سرەدۋ ينورودتسەۆ» («سيبير كاك كولونيا»، 1882. س. 121). وت ەتوگو سامو سوبويۋ، سلەدستۆيە ۆ كيرگيزسكوي ستەپي بلاگوگو رەزۋلتاتا نە يمەەت.

مۋلل كيرگيزسكوي ستەپي، پو وبياسنەنيۋ ش. يبراگيموۆا (№ 14-ي «تۋرك. ۆەد.» 1871 گ.)، كيرگيزى ۆەسما ۋۆاجايۋت، وكازىۆايا يم ۆسەۆوزموجنىي پوچەت. «سدەلاۆشيس مۋللوي ۋ كيرگيزوۆ، - پرودولجاەت گ. يبراگيموۆ، - تاتارين پرەوبرازوۆىۆاەتسيا ۆ ۆاجنوگو بارينا، كوتورىي ني نا كاكيە پروسبى بەدنياكا نە حوچەت وبراششات ۆنيمانيا، ناسلەدۋيا ۆ ەتوم دۋحە بىۆشيح ناشيح پومەششيكوۆ». «مۋللى نيسكولكو نە زابوتياتسيا و چيستوتە ماگومەتانسكوي رەليگي، دا وني ي سامي وچەن پلوحو ەە پونيمايۋت. ەدينستۆەننايا يح زابوتا ي نەوتستۋپنايا مىسل نابيت سەبە كاك موجنو تۋجە كارمان، ا كاكيمي پۋتيامي دوستاەتسيا يم بوگاتستۆو، وني ي نە دۋمايۋت». ەستەستۆەننو، پري ەتوم ودۋريايۋششەم سترەملەني مۋلل، رول ليۋبوگو پراۆوسۋديا ستانوۆيتسيا نەزاۆيدنويۋ. مۋللا، چاششە ۆسەگو كاك دۋحوۆنوە ليتسو، پريسۋتستۆۋيا پري سلەدستۆي، پريسماتريۆاەتسيا ي پريسلۋشيۆاەتسيا ك ناپراۆلەنيۋ ەگو. پوسلە، ۆ ينتەرەساح سۆويح يلي سۆويح ستوروننيكوۆ، ناپراۆلياەت ەتو سلەدستۆيە; بەت ناۆەرنياكا زا يلي پروتيۆ ۆينوۆنىح ۆ پرەستۋپلەني ليتس، ۋمەەت نايتي يسحودنىي پۋنكت توگو ي درۋگوگو پولوجەنيا، ي چاستو بىۆاەت پراۆ ۆ گلازاح كيرگيزسكوگو نارودا، تاك كاك ۆسە، پرەدۆيدەننوە يم، وسۋششەستۆلياەتسيا. نا سۆوەم ۆەكۋ مۋللا ۆيدەت نە ودين دەسياتوك سلەدوۆاتەلەي، يزۋچايا يح ساميح، يح ۆزگليادى ي پريۆىچكي ي وبريادنوست سلەدستۆيا. ۆەرا ۆ پروريتساتەليا (مۋللۋ) ۆ كيرگيزسكوي سرەدە، تاكيم وبرازوم، ستانوۆيتسيا بەزگرانيچنويۋ، ا سلەدستۆيە - ناسمەشكوي ناد پرويزۆوديۆشيمي ەگو ۆلاستيامي.

ۆەزدە ي ۆسە زدەس گوۆوريت زا تو، چتو سلەدستۆيە ناشە ۆ ناستوياششيح ەگو فورماح ي فازيساح نەپريگودنو ك بىتۋ كيرگيزسكوگو نارودا، ك يح وسنوۆنىم پونياتيام، سترەملەنيام ي ۆزگليادام.

چتو سكازات و بەسچيسلەننىح يزليشنيح اتريبۋتاح سلەدستۆيا؟ نا پەرۆوم مەستە فيگۋريرۋيۋت «پوۆالنىە وبىسكي»، رەشيتەلنو بەسسمىسلەننىە ۆ ستەپي، گدە ۆى ناحوديتەس سرەدي روديچەي وبۆينياەموگو - بەز دوستاتوچنوگو اۆتوريتەتا ي بەز دەيستۆيتەلنوي سيلى، ي گدە كاجدىي سترەميتسيا «ودوبريت» پودسۋديموگو.

زاچەم، ۆ سۆويۋ وچەرەد، وبيازاتەلنا «وچنايا ستاۆكا» پري ەتوم جە سلەدستۆي، كوگدا ۆسياكيە فيزيچەسكيە سترادانيا كيرگيزى پەرەنوسيات س نەپونياتنىم ديكيم ستويتسيزموم، كوگدا نا يح برونزوۆىح ي وگرۋبەلىح ليتساح نە رازبەرەش ۆپەچاتلەنيا وت 30-گرادۋسنوگو موروزا يلي وت 30-گرادۋسنوي جارى، كوگدا، تەرپەليۆو پەرەنوسيا گولود ي جاجدۋ، وني نە ۆىراجايۋت نا تو ني مالەيشيح جالوب؟ ك چەمۋ جە سلۋجيت ستاۆكا «وچەي س وچامي»، كوگدا ك تومۋ جە ۆينوۆنىي ۆ پرەستۋپلەني كيرگيز، نا ۆسە ۋليكي پروتيۆ نەگو، مەلانحوليچەسكي وتۆەچاەت ودنو: «بەلمەم» (نە زنايۋ)؟ پولوجيم، ۆ ست. 107 ناكاز، سلەدوۆ، گوۆوريتسيا: «وچنىە ستاۆكي دايۋتسيا ۆ توم ليش سلۋچاە، كوگدا موجنو پرەدپولاگات، چتو پروتيۆورەچيە موجەت بىت وبياسنەنو وچنىمي ستاۆكامي». نو كتو ەتو سوبليۋداەت؟ نيكتو، نيكوگدا، پوتومۋ، ۆو 1-ح، چتو تراديتسيەي پولوجەنو داۆات وچنۋيۋ ستاۆكۋ ۆسەگدا، كوگدا ەست ۆ ۆيدۋ پروتيۆورەچيە، ي ونا داەتسيا، ي ۆو 2-ح، چتو ۆسياكوە پراۆو نا منەنيە سلەدوۆاتەليا و ۆوزموجنوستي پرەدپولوجەني ەگو ۋ نەگو وتنيماەتسيا كريتەريەم ستاتي 283، T.XV، چ. 2، يزد. 1857 گودا.

كاكوە موجەت، ناپريمەر، يمەت زناچەنيە ۆ ستەپي ستاتيا 242، ت. XV، چ. 2 سۆ. زاك. ۋگول.؟ ونا پوياسنياەت: «دابى سۆيدەتەلي، پرەجدە دوپروسا، نە يمەلي مەجدۋ سوبويۋ سووبششەنيا، نادلەجيت دوپراشيۆات كاجدوگو يز نيح پوروزن ي نە پري ليتساح، پريكوسنوۆەننىح ك دەلۋ». پرەدستاۆتە سەبە پولوجەنيە سلەدوۆاتەليا، كوتورىي نيچەگو نە پونيماەت، چتو لوپوچۋت كيرگيزى، ي كوتورىي، زاۆەزەننىي بوگ زناەت كۋدا، ۆ كاكۋيۋ ديچ ي ستەپ، پري ۆسەۆوزموجنىح ۋسيلياح وبنارۋجيت يستينۋ، پرويزۆوديت ساموە سلەدستۆيە ۆ كوشەمنوي، پودۆيجنوي كيرگيزسكوي يۋرتە. چەرەز ەتوت «دوم» كيرگيزا، سنابجەننىي بەسچيسلەننىم منوجەستۆوم رازنورودنىح دىر ي سكۆاجين، زا ستەنويۋ ەگو، سلىشەن نە تولكو گوۆور، نو ۆزدوحي ي زەۆانيا سوبراۆشيحسيا كيرگيزوۆ (گوۆور يح سلىشيتسيا داجە ي يز سوسەدنيح يۋرت). كاك جە پريكاجەتە پوستۋپيت پري ەتوم سلەدوۆاتەليۋ، چتوب وتۆراتيت ۆوزموجنوست «سووبششەنيا» ي «سگوۆورا» سۆيدەتەلەي؟ نە گنات جە كيرگيزوۆ وت يۋرتى ي يز سوسەدنيح يۋرت؟ ۆ پەرۆوم سلۋچاە نۋجنى بىلي بى نادەجنىە ليۋدي، موگۋششيە سۆياتو نە ۆ ۋششەرب سلەدستۆيۋ يسپولنيت پريكازانيە سلەدوۆاتەليا، ا يح ۋ نەگو نەت سوۆسەم; پوسلەدنەە جە سرەدستۆو سوۆەرشەننو نەمىسليمو.

ۆسپومنيتە تەپەر ي تو، چتو ۆى ناحوديتەس ۆ اۋلە كيرگيزوۆ، كوچەۆايا جيزن كوتورىح يزۆەستنا: سەگودنيا زدەس، ا زاۆترا سنيالي يۋرتى، پەرەشلي ۆ درۋگيە وتدالەننىە مەستا; پوستاۆيلي يۋرتى سنوۆا; جيۆۋت ي دەن، ي دۆا، نەدەليۋ; وپيات سنياليس ي سنوۆا كوچۋيۋت دالشە. چتو ج پري ەتوم وبششەگو س ترەبوۆانيەم ستاتەي 36 ي 37 ناكاز، سۋد. سلەد.، س ترەبوۆانيەم وسماتريۆات سلەدى پرەستۋپلەنيا، مەستو سوۆەرشەنيا ەگو ي پروچ.؟ پوكا چينى ۋەزدنوي پوليتسي كوە-كاك پرويزۆەدۋت دوزنانيە، پوكا پوشليۋت ەگو ك سلەدوۆاتەليۋ، پوكا وتىششەت ونو سلەدوۆاتەليا ۆ تىسياچەۆەرستنوم ەگو ۋچاستكە، پوكا ۋسپەەت سلەدوۆاتەل پريەحات نا مەستو سوۆەرشەنيا پرەستۋپلەنيا، - پروحوديت مەسياتس، دۆا، پولگودا. ۆ ەتو روكوۆوە ۆرەميا كيرگيزى س مەستا پرەستۋپلەنيا وتكوچەۆىۆايۋت ۋجە نا ترەتە، پياتوە، دەسياتوە مەستو، ي سلەدوۆاتەليۋ وستاەتسيا تولكو وفورميت دەلو، وتوسلاۆ ەگو ۆ سۋد.

دالەە ست. 132، T.XV، كن. 2، ست. 19 ناك. پوليتسي، ي ست. 3 ي 85 ناكاز، سلەد. وبيازىۆايۋت، پري يسسلەدوۆاني پرەستۋپلەنيا پرينيات نەمەدلەننو مەرى ك نەۋكلونەنيۋ وبۆينياەموگو وت سلەدستۆيا ي سۋدا. پريپومنيم، چتو ۆ كيرگيزسكوي ستەپي يز ۋگولوۆنىح، ۆاجنىح پرەستۋپلەني پرەيمۋششەستۆەننو پوۆتوريايۋتسيا گرابەج ي ۋبيستۆو. پري ۆيدە ەتيح پرەستۋپلەني، نەت نيكاكوگو سومنەنيا، سلەدوۆاتەل، جەلايۋششي چەستنو دوبيتسيا يستينى، دولجەن ۆينوۆنيكا پوۆەرگنۋت ارەستۋ، نو گدە ي كاك؟ ۆوت ۆوپروسى، رازرەشيت كوتورىە نە وچەن لەگكو، يمەيا دەلو س پودۆيجنىم اۋلوم كوچەۆنيكوۆ، سو سكلادنىمي يح جيليششامي، س ۆەچنو ناەزدنيچەسكوي سۆوبودنوي ليچنوستيۋ ستەپنوگو نومادا. نەۋجەلي، چتوبى يسپولنيت پرەدپيسانيا زاكونا، ي سلەدوۆاتەل دولجەن پريبەگات ك ۋجاسنومۋ ي ۆمەستە س تەم وريگينالنومۋ سپوسوبۋ ارەستا ۆينوۆنيكا ۆ كيرگيزسكيح اۋلاح؟ «پرويزۆوديتسيا ارەست ۆ ستەپي ۆولوستنىمي ۋپراۆيتەليامي، - گوۆوريت د. ولىنانين، - پروستو ناپروستو: ساجايۋت ۆينوۆاتوگو ۆ يۋرتۋ س لوشادينىمي پۋتامي نا نوگاح يلي، گدە تەلەگا ەست، س كولەسوم نا شەە».

زا ۆسەم تەم، ستاتەي 171، ت. XV، كن. 2-ي پرەدپيسىۆاەتسيا، «ستاراتسيا وبنارۋجيت يستينۋ چرەز تششاتەلنىي راسسپروس ي ۆنيماتەلنوە نابليۋدەنيە ي سووبراجەنيە سۆيازي سلوۆ ي دەيستۆي پودسۋديموگو». ۆ كاكوم ۆى ي تۋت پولوجەني، كوگدا ۆى ني سلوۆا نە ۋمەەتە پرويزنەستي پو-كيرگيزسكي؟ كاكۋيۋ ۆى ۋلوۆيتە «سۆياز» ۆ سلوۆاح ي چتو پريمەتيتە نا ۆەچنو مەلانحوليچەسكوم، برونزوۆوم، وگرۋبەلوم ي ك ۆام نەدوۆەرچيۆوم ليتسە دوپراشيۆاەموگو كيرگيزا؟ ياسنو، تسيتيروۆاننىي زاكون نايدەتە نەپريگودنىم ك كيرگيزۋ. تاك پوستۋپيتە نەۆولنو ي پري درۋگيح ۋسلوۆياح يلي وبريادنوستياح سلەدستۆيا، ا ۆ رەزۋلتاتە ۆىحوديت: ۆەس زاكون و «سۋدوپرويزۆودستۆە پو دەلام و پرەستۋپلەنياح ي پروستۋپكاح» پروستو نەپريگودەن ك بىتۋ،پونياتيام ي جيزني كيرگيزوۆ. يم نۋجنو چتو-ليبو ينوە ۆ داننوم سلۋچاە، ا نە XV توم، تريدتسات لەت تومۋ نازاد يزداننىي دليا چيستو وسەدلوگو ناسەلەنيا.

زاكونچيم پريسياگوي. ونا داەتسيا سۆيدەتەليۋ پري سلەدستۆي. وت پريسياجنوگو پوكازانيا سۆيدەتەليا، كاك ۆسەم ۋجە يزۆەستنو، وجيداەتسيا تاكايا يستينا، كوتورايا ۆ وسنوۆە ي ۆيدە سۆوەم دولجنا بىت نەپرەلوجنويۋ. ۆ داننوم سلۋچاە مى يمەەم دەلو س كيرگيزامي، ۋ كوتورىح يازىك پرەدستاۆلياەت نارەچيە تيۋركو-تاتارسكوە س زناچيتەلنوي پريمەسيۋ مونگولسكوگو ەلەمەنتا. دوپۋستيم، چتو ي س پريمەسيۋ درۋگيح نارەچي. يازىك يح ۆو ۆسياكوم سلۋچاە بولەە يلي مەنەە ساموستوياتەلنىي، پونياتنىي ۆسەم كيرگيزام، جيۆۋششيم نا ودنوي تەرريتوري سيبيري. پريسياگا جە پو سلەدستۆەننىم دەلام داەتسيا يم نا نارەچياح: تاتارسكوم، ارابسكوم، پەرسيدسكوم، ارابسكو-تاتارسكوم ي تاتارسكو-تۋرەتسكوم. سوبستۆەننو، كيرگيزسكيح سلوۆ ۆ «پريسياجنوم ليستە» ۆەسما نەمنوگو. ۆوزمەم، دليا پريمەرا، پەرۆىح 24 مۋسۋلمانسكيح سلوۆا، تاك نازىۆاەموگو، «كلياتۆەننوگو وبەششانيا»، ودنوگو سودەرجانيا كاك دليا تاتار، تاك ي دليا كيرگيزوۆ. «وبەششانيە» ناچيناەتسيا تاك پو-رۋسسكي: «يا، نيجەپويمەنوۆاننىي، وبەششايۋس ي كليانۋس ۆسەموگۋششيم بوگوم پرەد سۆياتىم ەگو الكورانوم ۆ توم، چتو پو دەلۋ، پو كوتورومۋ يا پريزۆان ي سپراشيۆاەم بۋدۋ، يمەيۋ پوكازات پو ساموي سۋششەي پراۆدە ۆسە» ي ت.د. پو-مۋسۋلمانسكي جە ۆسە ەتو پەرەۆەدەنو ۆ تا-كوي فورمە: «انت ۋاگاداسى بىن تۋبياندا يسيم ليانمىش كيمسيانيا انت يدىب ۋاگادا كىلامان كادىر الاا-تاگاليانىن كالىم شاريفي حۋزۋرندا شۋي حسۋ-ستا كىمكايۋ يش ۋچۋن چاكىرىلىي سارالا-چاك-ميان ۋا-كۋستار گۋچي بۋلۋرمان». پودرازدەليتە ۆسە تولكو چتو سكازاننوە، ت.ە. رازبەيتە ەتو مۋسۋلمانسكوە يزرەچەنيە نا سلوۆا ي ۆوزميتە يح ساموستوياتەلنو كاجدوە ۆ پەرەۆودە نا رۋسسكي يازىك، ي ۆى پولۋچيتە سلەدۋيۋششۋيۋ بەسسمىسليتسۋ: «كلياتۆا وبەششانيە ەتو يا ۆنيزۋ پويمەنوۆاننىي چەلوۆەك كلياتۆا سدەلاۆ وبەششانيە سدەلايۋ ۆسەموگۋششي بوگ-سوزداتەل ميرا رازگوۆور سۆياششەننىي پرەد ليتسوم توت پو كاكومۋ كاكوي دەلو پو ۆىزۆاننىم سپراشيۆاەم يا پوكازىۆايۋششي بۋدۋ». يز ەتوگو نابورا سلوۆ كيرگيز نە پونيماەت روۆنو نيچەگو. ۆسيا پريسياگا سوستويت دليا نەگو تولكو ۆ پرويزنەسەني سوۆەرشەننو چۋجدىح، نەزناكومىح، نەپرياتنىح ەمۋ سلوۆ.تالەيىڭىزگە كەز كەلگەن كىتاپتار لەگى

         
1 قاليحان ىسقاقپوۆەست
2 مارحابات بايعۇتاڭگىمە
3 مۇحتار اۋەزوۆتراگەديا
4
5 الەمدىك فيلوسوفيالىق مۇرا
6 دراما
7 شاكارىم قۇدايبەردىۇلىپوەما
8 بەيىمبەت مايلينرومان
9 قابدەش جۇمادىلوۆحيكايات
10 ءبىرجان سال قوجاعۇلۇلىولەڭدەر

پىكىرلەر:


قوناق: #25، ۋاقىتى: 18:16 - 2017/02/18

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ КРЕДИТА по ставке 3% ПОДАТЬ ЗАЯВКУ


Здравствуйте, Вам нужен кредит от самых надежных и надежной компании
в мире? если да, то свяжитесь с нами для получения кредита мы предлагаем всем
категории искателей будь то компании или для использования персонала. Мы предлагаем
кредит в 3% годовых, свяжитесь с нами по электронной почте:
qmank011@gmail.com
(1) Полное имя
(2) Полный адрес
(3) Страна
(4) Возраст
(5) Род деятельности
(6) Расскажите номер телефона
(7) Пол:
(8) Сумма кредита необходимо:
(9) займа Продолжительность

Пишите нам по адресу: qmank011@gmail.com


قوناق: #24، ۋاقىتى: 18:13 - 2017/02/18

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ КРЕДИТА по ставке 3% ПОДАТЬ ЗАЯВКУ


Здравствуйте, Вам нужен кредит от самых надежных и надежной компании
в мире? если да, то свяжитесь с нами для получения кредита мы предлагаем всем
категории искателей будь то компании или для использования персонала. Мы предлагаем
кредит в 3% годовых, свяжитесь с нами по электронной почте:
qmank011@gmail.com
(1) Полное имя
(2) Полный адрес
(3) Страна
(4) Возраст
(5) Род деятельности
(6) Расскажите номер телефона
(7) Пол:
(8) Сумма кредита необходимо:
(9) займа Продолжительность

Пишите нам по адресу: qmank011@gmail.com


جازعان لەبىزىڭىز300 ارىپتەن اسپاسىن!
ادام نەمەسە ۋيروس ەكەندىگىڭىزدى تۇراقتاندىرۋ سۇراعى، كاتەكشەگە 99 دەپ جازىڭىز، راحىمەت!
98 + 1 = ? sozsiz sifermen tolteringiz.